Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

CHAPTER 11 Satan’s use of religions to divide; deceive; conquer and rule. Satan sử dụng tôn giáo để chia rẽ, lừa ghạt; chinh phục và thống trị.

CHAPTER 11
Satan’s use of religions to divide; deceive; conquer and rule.

CHƯƠNG 11
Satan sử dụng tôn giáo để chia rẽ, lừa ghạt; chinh phục và thống trị.

11:1 Satan (Iblis/Lucifer) asked God to let him live, until the Last-Day, even though he had refused to do his best to learn to be good, along with his former followers (Sura 7:14 & 15:36): YOU.

11:1 Satan (Iblis/Lu-xi-phơ) đã xin Thiên Chúa cho hắn được tiếp tục sống, cho tới Ngày Cuối, mặc dầu hắn đã từ chối cố gắng hết mình để cải tạo, cùng với những kẻ theo hắn trước đây (Sura 7:14 & 15:36): CÁC CON.

11:2 God granted his request, so that He could “use” him, to test the souls of his ex-followers (Job 1:12 & 2:6-7).

11:2 Thiên Chúa đã chấp thuận thỉnh cầu của hắn, để Ngài có thể “dùng” hắn, hòng thử các linh hồn trước đây đã từng đứng về phe hắn (Gióp 1:12 & 2:6-7).
11:3 Satan (Iblis), the devil, swore to attack you, from the front, and from the rear, and from your left, and your right, and waylay you, and pull you off the straight (and narrow) track (Matt. 7:13- 14)(Sura 7:15), and SEDUCE you into following his evil ways (Sura 7:27).

11:3 Satan (Iblis), ma quỷ, đã thề tấn công các con, từ khắp mọi phương hướng trước sau, trên dưới, tả hữu, và gài bẫy các con, để kéo các con khỏi đường ngay (và hẹp) (Mátt. 7:13- 14)(Sura 7:15), và CÁM DỖ các con vào các đường tà đạo của hắn (Sura 7:27).

11:4 He will attack you from every possible angle; from within, telepathically, with fear, and with what you wrongly think is your imagination running-riot (which is really Satan, telepathically trying to frighten you, by saying frightening things will happen to you – Genesis 6:5); and from without, by sending people to get in your way, to try to stop you; or by sending women to seduce you, and thereby prevent you from doing what you should be doing, i.e. what is right - God’s Will.

11:4 Hắn sẽ tấn công các con từ mọi góc cạnh mà hắn có thể làm, từ bên trong, bằng thần giao cách cảm, dùng nỗi lo sợ, và với những gì các con ngộ nhận rằng đó là trí tưởng tượng hỗn loạn của các con (nhưng thực ra là Satan, dùng tiếng nói bên trong đầu óc các con cố gắng hù dọa các con, qua việc nói những điều kinh khiếp sẽ xảy đến cho các con - Sáng Thế Ký 6:5), và từ bên ngoài, với việc gởi những kẻ khác đến ngán đường các con, để cố ngăn chặn các con, hay bằng việc dùng phụ nữ để quyến rũ các con, và qua đó ngăn cản các con không làm những việc đáng ra các con nên làm, ví dụ làm những việc nghĩa - Thánh Ý của Thiên Chúa.

11:5 Iblis (Lucifer - Satan) lays in wait, to seduce those who are not “children of God”, and who are not DOING God’s Will, and talking to Him continuously. Satan will also attack, and try to trick, those who are “children of God”, and pull them off the strait, straight and narrow track, that they are on; or at least slow them down, and/or stop them from continuing on their way home; if he can (1 Peter 5:8). Satan uses lies, to deceive the whole world (Rev. 12:9), just as he did in the Garden of Eden, to trick Eve, because she did not do God’s Will (Sura 7:22)(Gen. 3:4).

11:5 Iblis (Lu-xi-phơ - Satan) ẩn mình chờ mồi, để cám dỗ những kẻ không phải “con cái Thiên Chúa”, và những ai không LÀM theo Thánh Ý của Thiên Chúa, và nói chuyện liên tục (thường xuyên) với Ngài. Satan cũng sẽ tấn công, và cố ghạt, những ai “con cái của Thiên Chúa”, để kéo họ khỏi đường Ngay, con đường hẹp và khó đi đó, mà họ đang theo, hoặc ít ra cũng gây cản trở làm họ chậm đi, và/hoặc ngăn họ tiếp tục con đường về của họ, nếu hắn có thể làm (1 Phê-rô 5:8). Satans dùng những  lời dối trá, để lừa ghạt cả thế giới này (Khải Huyền 12:9), giống những gì hắn đã làm trong Vườn Địa Đàng, để lừa Ê-va, bởi vì bà ta đã không thực hiện Thánh Ý của Thiên Chúa (Sura 7:22)(Gen. 3:4).

NEVER under-estimate the devil !!!
CHỚ NÊN đánh giá thấp sức mạnh của ma quỷ!!!

11:6 The devil attacks everyone; except those whom he has already seduced, into doing what he wants them to, and who are unknowingly following him, to “The Fire” and execution, already; because he considers everyone, that does God’s Will, to be a traitor, to himself. Remember that you all fought with Satan, against God.

11:6 Ma quỷ sẽ tấn công tất cả mọi nhân linh; trừ những ai đã bị hắn cám dỗ, làm những việc hắn muốn họ làm, và những kẻ không biết rằng họ đang làm việc cho hắn, theo hắn, vào ‘Hồ Lửa”  ngày hành quyết; và đó là bởi vì hắn xem tất cả những ai, làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa, là những kẻ phản bội hắn. Nhớ rằng tất cả các con đã từng chiến đấu cùng Satan, chống lại Thiên Chúa.

11:7 If you do good, you automatically become a threat to Satan, and you MUST EXPECT him to attack you, and that is when you NEED to wear God’s Armour (Ephesians 6:11-17). If Satan doesn’t attack you, then you must be already doing what he wants you to do.

11:7 Nếu các con làm việc tốt, các con ngay lập tức trở thành một mối nguy cho Satan, và các con PHẢI LƯỜNG TRƯỚC việc hắn tấn công các con, và đó là lúc các con CẦN mang Giáp của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 6:11-17). Nếu Satan không tấn công các con, nó có nghĩa là các con đang làm việc theo ý hắn muốn.

11:8 Man’s soul has always reached for the stars, without understanding why, and it is because the soul is subconsciously home-sick, without knowing why, or where it is really from.

11:8 Linh hồn bên trong thân xác phàm luôn hướng lòng tới các vì sao, mà chẳng hiểu lý do tại sao, và đó là bởi trong vô thức nó nhớ nhà, nhưng không thực sự hiểu, nơi nó thực sự bắt đầu.

11:9 People started to worship planets, as gods, as the souls were blindly reaching-out for home and their loved-ones, and Satan deceived them, into worshipping many different planets, to keep them from the truth and God. Later-on, he created the worshipping of idols; graven-images and false gods.

11:9 Người ta bắt đầu tôn thờ các hành tinh, như là các vị thần linh, là vì trong mông lung các linh hồn nhớ về quê hương và các linh thân mình, và bị Satan lừa ghạt, làm họ tôn thờ các hành tinh, để họ không hiểu ra sự thật và Thiên Chúa. Sau này, hắn tạo ra truyền thống tôn thờ thần tượng, các tượng hình và các giả thần.
11:10 God prohibited the worshipping of idols and false gods, so Satan had to find a NEW way to deceive the world, and hit on the idea of turning belief in God, into organized-religions. Religions would build a wall (or barrier) between the soul and God, turning some into priests, and making priests into false gods (Matt. 23:5-7 & Luke 11:43), and the blind leading the blind, away from God, and into the ditch or “Fire” (Matt. 15:14)(Hosea 4:9 & Malachi 2:1-2).

11:10 Thiên Chúa nghiêm cấm việc tôn thờ các thần tượng và các giả thần, bởi vậy Satan đã phải nghĩ ra phương cách MỚI để lừa thế giới này, và hắn nhắm vào ý tưởng biến niềm tin thành Thiên Chúa, cột nó vào các tổ chức tôn giáo. Các tôn giáo sẽ xây nên các tường lũy (rào chắn) giữa linh hồn và Thiên Chúa, và hắn biến một số kẻ thành các lãnh đạo tôn giáo, và từ đó biến họ thành các giả thần (Mátt. 23:5-7 & Luca 11:43), và người đui dẫn đường kẻ mù, đi xa khỏi Thiên Chúa, vào hố sâu hay ‘Hồ Lửa” ((Mátt. 15:14)(Hôsê/Ô-sê 4:9 & Malakhi 2:1-2).

11:11 God had given The Book to Moses (Torah/Old Covenant), and forbidden the worshipping of ANYTHING, other than Himself. Satan then created the Jewish religion and traditions (the Talmud) and superstitions, preventing people from doing God’s Will, and having DIRECT-contact with Him.

11:11 Thiên Chúa đã ban cho Sách Đó cho Mô-sê (Torah/Cựu Ước), và nghiêm cấm việc tôn thờ MỌI THỨ, ngoài chính Thiên Chúa. Satan sau đó đã tạo ra Do Thái Giáo và các truyền thống con người (sách Talmud), và các loại mê tín dị đoan, ngăn cản mọi người làm theo Thánh Ý Thiên Chúa, và có được sự liên lạc TRỰC TIẾP với Ngài.   

11:12 Religions build a wall, between the soul and God. Priests do not teach about God. They have absolutely no idea who God really is, or where heaven is; even though they spend much of their time repeating parts of the Bible or Koran; because they are blinded, by their own religious organization’s teachings, and misinterpretations.

11:12 Các tôn giáo xây tường, ngăn cách giữa linh hồn và Thiên Chúa. Các lãnh đạo tôn giáo không dạy về Chúa. Họ hoàn toàn không biết Thiên Chúa là ai, hay Thiên Đàng ở đâu, ngay khi họ dành hầu hết thời gian lập đi lập lại một số phần trong Kinh Thánh và Koran, bởi vì họ đui mù, bởi những giáo lý của các tổ chức tôn giáo họ theo, và các lập luận ngộ nhận của chúng.

11:13 Priests teach rituals, they do not teach about God, because, if they REALLY knew anything about God, they would be afraid of being priests, and resign. Satan uses their egos, to fool them into thinking that God’s Rules do not apply to them. What arrogance! God’s Rules apply to EVERYONE, up to, and including Prince Michael, and God Himself. God is not a hypocrite, and He too lives by His own rules; so who are the priests, to think that God’s rules do not apply to them?

11:13 Các lãnh đạo tôn giáo dạy các nghi lễ tôn giáo, họ không dạy về Thiên Chúa, nếu họ THẬT SỰ biết gì đó về Thiên Chúa, họ sẽ sợ khi làm lãnh đạo, và từ chức. Satan dùng cái tôi của họ, làm họ nghĩ rằng Luật Pháp của Thiên Chúa không áp dụng với họ (được máu của Giê-su cứu, hoàn toàn tốt đẹp sẽ lên thiên đàng). Thật kiêu ngạo làm sao! Luật Pháp của Thiên Chúa áp dụng cho TẤT THẢY, cho tới, và bao gồm Hoàng Tử Mai-cồ, và cả chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một kẻ đạo đức giả, và Ngài cũng sống theo các luật lệ của chính Ngài, các lãnh đạo tôn giáo (mục sư, cha đạo, thầy tế…) chúng là ai mà dám nghĩ các luật lệ của Thiên Chúa không áp dụng cho chúng?
 
11:14 God sent Jesus to destroy religions, and to bring people back to DIRECT-contact with their God, and to DOING God’s Will; and to set them a good example to follow. After the Crucifixion, the disciples wrote the New Testament. The Jews and their religion murdered Jesus, the man, and then refused to accept God’s Messages, and the New Covenant/Testament, and they continued to cling to their evil religion. The Devil then turned Jesus’ teachings into another organized-religion, and the same thing happened again, only more efficiently, because the world was now further divided, and easier for Satan to control.

1:14 Thiên Chúa trước đây gởi Giê-su để hủy bỏ các đạo giáo, và để mang mọi người trở lại nói chuyện TRỰC TIẾP với Thiên Chúa của họ, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Ngài, và dùng gương Giê-su làm một hình mẫu tốt để mọi người noi theo. Sau sự kiện Đóng Đinh trên Thập Tự, các môn đệ đã ghi chép lại Tân Ước. Những người Do Thái và đạo của họ đã giết hại Giê-su, con của loài người, và sau đó từ chối các Thông Điệp của Thiên Chúa, và Giao Ước Mới/Tân Ước, và họ tiếp tục bám víu vào thứ tôn giáo gian dối của họ. Ma Quỷ sau đó đã biến những giảng dạy của Giê-su thành một tổ chức tôn giáo khác, và sự việc lại tiếp diễn một lần nữa, chỉ là hiệu quả hơn, bởi thế giới lúc đó chia rẽ hơn, và dễ dàng cho Satan điều khiển hơn.

11:15 God then enlightened Mohammed, with Messages to try to unite the world, and also the same Message, that organized-religion is wrong, and that people MUST DO GOD’S WILL. The same thing happened again, and it became yet another organized-religion.

11:15 Thiên Chúa sau đó khai sáng cho Mô-ha-mét, với các Thông Điệp nhằm đoàn kết thế giới, và cũng có nội dung tương tự, rằng các tổ chức tôn giáo không phải là câu trả lời, và mọi người PHẢI LÀM THEO THÁNH Ý THIÊN CHÚA. Và rồi mọi sự lại lập lại, và thông điệp đó bị biến thành một tổ chức tôn giáo có khác.

11:16 Satan’s greatest success, was when he managed to get Mohammed’s students to
misunderstand, and twist God’s Message, and discredit Jesus, and write it in the Koran. It was his greatest success, for two reasons: the first being; that the Arabs would not read the New Testament, and follow Jesus’ example, and teachings; even though the Koran says that they MUST (Sura 6:154- 157); and thereby leave them going in circles, and getting nowhere. The second reason is; that it made it possible, for Satan, to set the three religions against each other, and have their adherents, often, murdering each other.

11:16 Thắng lợi lớn nhất của Satan, là việc hắn có thể làm cho các học trò Mô-ha-mét hiểu lầm, và xuyên tạc Thông Điệp của Thiên Chúa, hạ thấp vai trò của Giêsu, và ghi chép điều đó vào Sách Koran. Nói đó là thành công lớn nhất của hắn, là vì hai lý do, lý do đầu tiên là, người Ả Rập sẽ không chịu đọc Tân Ước, và noi gương Giêsu, và các giảng dạy của người, ngay cả khi sách Koran nói họ PHẢI làm vậy (Sura 6:154-157); và vì lý do trên người Ả Rập đi lòng vòng, không tiến triển tới đâu cả. Lý do thứ nhì, là điều đó tạo thuận lợi cho Satan, để hắn khích ba tôn giáo đó chống lại nhau, và làm các tín đồ, giết hại lẫn nhau.

11:17 This would keep them so busy, that they would not have time to think, about how stupid they were all being, and that they all worship the same God. The Lord sent all three Books, and, because Satan divided them into separate religious groups, they each only read one Book, which is really only 1/3 of the whole Book, so none of them have any chance of understanding, or knowing, the truth.

11:17 Điều này sẽ làm cho mọi người bận bịu, để họ không có thời gian mà suy nghĩ, về những hành động ngu dốt của tất cả các bên tham gia, và rằng tất cả họ đều kính thờ Thiên Chúa. Ngài đã gởi đến 3 Sách, và, bởi vì Satan đã chia chúng thành 3 nhóm tôn giáo riêng, mỗi nhóm đọc một phần, thật ra chỉ là 1/3 của toàn tập, do đó chẳng ai nỗi cơ hội thấu hiểu, hay biết được sự thật.

11:18 Anyone who does not have direct-contact, and enlightenment; which only comes when the “Self” dies; has absolutely no chance of understanding the truth, by reading only 1/3 of God’s Book. God has always intended that The Torah, New Testament and Koran, should be one Book. How can anyone, who reads only 1/3 of a book, know the full story? The best lies always contain an element of truth, and that is why religions have worked so successfully, for Satan. Most of the religions in this world contain an element of truth, and the rest is made up of lies. The devil takes God’s name, and mixes it, with superstition and lies, stirs it up, with elements of the truth, and then has the perfect recipe, to deceive the world, into believing that organized-religions belong to God.

11:18 Những ai không có được giao tiếp trực tiếp với Thiên Chúa, và sự khai sáng, mà chỉ đến khi bản ngã bị diệt trừ hoàn toàn, thì hoàn toàn không có cơ hội nhận ra sự thật, ngay cả khi đọc 1/3 sách của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn muốn Ngũ Kinh Torah, Tân Ước và Koran, trở thành một sách chung. Làm sao người ta có thể hiểu toàn bộ câu chuyện, khi họ chỉ đọc 1/3 Sách. Lời nói dối xảo trá nhất luôn chứa đựng một phần sự thật và đó là lý do các loại tôn giáo làm ăn thành đạt đến vậy, cho Satan. Hầu hết các loại tôn giáo trên thế giới này chứa đựng một phần sự thật, và phần còn lại là các lời dối. Ma quỷ dùng danh Thiên Chúa, cùng các tín ngưỡng mê tính dị đoan, và dối ghạt, trộn lẫn mọi thứ, với một phần sự thật, tạo ra một công thức hoàn hảo, để lừa ghạt cả thế giới, làm mọi người tin rằng các tổ chức tôn giáo là một phần không thể tách rời của Thiên Chúa.

11:19 Organized-religions belong to Satan, and use, and abuse God’s name.

11:19 Các tổ chức tôn giáo thuộc về Satan, chúng dùng và lạm dụng danh Thiên Chúa.

11:20 How can you be so stupid, as to believe that organized-religions belong to God, when they have murdered more people, throughout the known history of this world, than everything else combined, and are still doing so? It is totally illogical, and absurd, to even consider believing, that organized-religions could possibly belong to God, when they are murdering people, and God COMMANDS you NOT TO MURDER.

11:20 Làm sao các con có thể ngu ngốc đến vậy, khi tin rằng các tổ chức tôn giáo thuộc về Thiên Chúa, trong khi chúng giết hại còn nhiều người, xuyên suốt phần lịch sử được ghi chép của thế giới này, hơn tất cả mọi thứ khác cộng lại, và vẫn đang tiếp tục làm vậy? Điều này quá phản lô-gíc, và quá vô lý, để thậm chí có thể xem xét để tin, rằng các tổ chức tôn giáo có khả năng thuộc về Thiên Chúa, khi chúng giết biết bao nhiêu người, trong khi Thiên Chúa RĂN DẠY các con KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI.

11:21 Open your spiritual-eyes, and see things as they REALLY are. Only the Truth can set you free (John 8:32 / King of kings’ Bible, John 8:23).

11:21 Hãy dùng tâm nhãn quang của mình, và nhìn mọi sự với BẢN CHẤT thật. Chỉ Sự Thật mới mang lại tự do cho các con (Gioan/Giăng 8:32/ Kinh Thánh Vua của các vua, Gioan/Giăng 8:23).
 
11:22 You can NOT be taught God’s Will for you, by anyone except God, because He is the ONLY one who knows, exactly what each individual soul needs to learn, before HE will allow them to come home.

11:22 Các con KHÔNG thể được dạy Thánh Ý của Thiên Chúa, bởi ai khác ngoài Thiên Chúa, bởi Ngài là Đấng DUY NHẤT biết rõ, chính xác mỗi một nhân linh cần học gì, trước khi NGÀI cho phép họ được trở về.

11:23 Priests have no idea who God is, and are preventing people from going back to heaven (Matt. 23:13 & Thomas 15:10). They just repeat bits from their Books; like trained parrots; dressed-up in their silly clothes.

11:23 Các mục sư cha đạo không có chút khái niệm Thiên Chúa là ai, và đang ngăn cản các linh hồn trở lại thiên đàng (Mátt. 23:13 & Thomas 15:10). Họ chỉ lập đi lập lại câu từ trong các Sách giáo lý của họ, như những con vẹt được tập, ăn bận những trang phục ngớ ngẫn.

11:24 Each person has the devil inside them, tempting them, including priests, of whom there have been many, throughout history, who have been guilty of child-molesting; running-away with other men’s wives; etc., proving that they can be just as evil as everyone else, and sometimes worse.
How can someone, who is evil, teach you, how to be good?

11:24 Mỗi một nhân linh đều có ma quỷ trong tâm, dụ dỗ họ, bao gồm cả các mục sư cha đạo, và trong số đó có biết bao kẻ, xuyên suốt lịch sử, đã phạm tội ấu dâm với trẻ con, chiếm đoạt vợ kẻ khác…., chứng thực rằng họ có khả năng phạm tội như ai, và nhiều khi còn ghê gớm hơn.
Làm sao một kẻ, bản thân đã xấu, dạy các con, cách trở nên tốt đẹp?

11:25 If you have direct-contact with God, you only have one devil’s voice to fight, and that is your own devil’s voice, inside your own head, and you then minimize the devil’s chances of deceiving you. It is difficult enough, to fight him, without giving him a chance to use reinforcements.

11:25 Nếu các con có được sự liên lạc trực tiếp với Thiên Chua, các con chỉ có một tiếng nói ma quỷ để chống lại, và đó là tiếng nói ma quỷ từ chính các con, trong đầu chính các con, và các con sau đó hạn chế tối đa khả năng ma quỷ có thể lừa ghạt các con. Điều đó đã là quá khó rồi, chiến đấu chống hắn, không cho hắn cơ hội sử dụng tiếp viện.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ/A-ma-ghê-đôn (Trận chiến Har-Megiddo ở Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên)  - http://JAHTruth.net/ask

11:26 When you put religions and priests between yourself and God; and each person in between, has their own devil’s voice to overcome; you are multiplying, many times over, the devil’s chances of deceiving you, and leading you astray, as he promised to do. That is one of the reasons why Satan invented religions.

11:26 Khi các con để các loại tôn giáo và các chức sắc tôn giáo giữa các con và Thiên Chúa (Thượng Đế); cộng với ý kiến cá nhân (từ bản ngã) của những kẻ quanh con, những kẻ tự họ đã có tiếng nói ma quỷ của chính họ trong tâm (mà họ cần vượt qua), các con nhân thêm nhiều lần, nhiều lần nữa, khả năng ma quỷ lừa ghạt các con, và dẫn các con đi sai lối, một khi hắn đã hứa đó là điều hắn quyết làm.

11:27 How can a priest forgive your sins? Who do they think they are, that they think that they have the power, or right, to forgive sins? Who says that they represent God? God certainly does NOT! He has said, over and over again, that they do NOT represent Him, but represent the Devil.

11:27 Làm sao mục sư cha đạo có thể tha thứ tội lỗi cho các con? Họ nghĩ họ là ai, mà có năng lực, hay quyền lực để tha thứ tội lỗi? Ai nói họ thay mặt Thiên Chúa? Thiên Chúa chắc chắc KHÔNG nói vậy! Ngài đã nói đi nói lại nhiều lần, họ KHÔNG phải là đại diện của Ngài, nhưng là của Ma quỷ.

11:28 The Jews say that only Jewish people will go to heaven, because of the reference to the 12 tribes of Israel, when they are only a remnant from 2 of the 12 tribes, being descended from the “House of JUDAH” (emblem - Fig Tree). The other 10 lost” tribes of Israel, called the “House of ISRAEL” (emblem - Olive Tree); who are by far the majority of Israel, and which, today, are: Britain (the British throne is the “Throne of David”) and the Commonwealth; America; the Celts;Scandinavia; the Netherlands and the 3 Baltic States; have all accepted Christ, at least nominally (Matt. 15:24). Abraham was told, “In Isaac shall your seed be called”, i.e. known as Isaac’s sons - [I]saacssons - SAXONS - [Anglo]-Saxons (Gen. 21:12). The 12 tribes of Israel, is meant, not only literally, but also metaphorically, to represent ALL the tribes of the world (Luke 13:29), because of the grafting into Israel of the gentiles. ANYONE who KEEPS the COMMANDments, and DOES God’s Will, is automatically an Israelite, and grafted-in. This reference gave Satan the opportunity; because the 10-tribed “House of Israel” was “lost” (Matt. 15:24 the word British is Hebrew and means “the people of the COVENANT” - that is ISRAEL); to deceive the Jews, using their egos, into thinking that their religion is the right one, and so they arrogantly refuse to accept Jesus, and Mohammed, and the Messages that they brought (Matt. 21:42 - N.B. Jesus says that their inheritance goes to others - Matt. 21:43)(Sura 5:13-14).

11:28 Những người Do Thái nói rằng chỉ dân Do Thái mới lên thiên đàng, bởi sự liên hệ với 12 Chi Tộc Ít-ra-en, khi mà họ chỉ là 2 chi tộc còn lại trong số 12 Chi Tộc, do họ là hậu duệ của “Chi tộc GIU-ĐA” (quốc huy - Cây Vả). 10 chi tộc “thất lạc” của Ít-ra-en, được gọi là “ Nhà ÍT-RA-EN” (quốc huy - cây Ô-liu); là phần chính của Ít-ra-en, ngày nay, là: Dân tộc Anh (Ngai vàng Anh “Ngai Vàng của Đa-vít”) và khối Thịnh Vượng Chung, Hoa Kỳ, người Celt; Scandinavia; Hà Lan và các nước vùng Baltic 3, tất cả cũng đã chấp nhận Chúa, ít nhất là trên danh nghĩa (Mátt. 15:24). Áp-ra-ham được cho biết, “từ Y-sác dòng giống ngươi sẽ được gọi”, đó là con cái của Y-sác  - [Y]sắc-xông - SAXONS - [Ăng-lô] -Xắc-xông (Sáng Thế Ký 21:12). 12 Chi tộc của Ít-ra-en, bao hàm, không chỉ nghĩa đen, nhưng còn là một cách nói ẩn dụ, về TẤT CẢ các chi tộc trên thế giới (Luca 13:29), bởi việc di dân vào Ít-ra-en của ngoại dân. BẤT CỨ AI GIỮ các điều RĂN, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa, tự nhiên là một công dân Ít-ra-en, và được ghép vào. Satan đã lợi dụng cơ hội 10 chi tộc “Nhà Ít-ra-en” bị  “thất lạc” (Mátt. 15:24 từ British (thuộc Anh, người Anh) có gốc là tiếng Hê-bơ-rơcó nghĩa “những người thuộc GIAO ƯỚC” - đó là nói tới ÍT-RA-EN); để lừa ghạt người Do Thái, dùng cái tôi của họ, làm họ nghĩ rằng đạo họ là chân lý, và do đó họ đã kiêu ngạo từ chối chấp nhập Giê-su, và Mô-ha-mét, và những Thông Điệp mà hai Vị đó truyền đạt (Matt. 21:42 - Chú Ý Chúa nói những thứ họ được thừa kế được chuyển cho kẻ khác - Matt. 21:43)(Sura 5:13-14).

11:29 The Roman Catholics say that only Catholics can go to heaven, and the other Christian sects say that only Christians can go to heaven, so they concentrate only on the New Testament, but at least some of them read the Torah, and have combined it with the New Testament, into the Bible. This shows that at least they are more open-minded, and tolerant, than the other two groups (Sura 2:113 & 5:15).

11:29 Công Giáo La Mã nói chỉ người Công giáo mới có thể lên thiên đàng, và những chi phái Thiên Chúa giáo khác nói chỉ người Thiên Chúa giáo mới có thể lên thiên đàng, họ tập trung chỉ vào Tân Ước, nhưng ít ra một số cũng đọc sách Ngũ Kinh Torah, và đã kết hợp nó với Tân Ước, vào trong Kinh Thánh. Điều này cho thấy họ ít ra cũng ít bảo thủ hơn, và khoan dung hơn, hai nhóm còn lại (Sura 2:113 & 5:15).

11:30 The Moslems say that only Moslems can go to heaven, because they do not read ALL of their own Book (Sura 2:62 & 5:72); they only read, and mis-interpret, the parts that the devil wants them to read and mis-interpret. They have become so arrogant, and such fanatics, that they frighten people away, and thereby have prevented, and still are preventing, the adding of the Koran, to the Bible, to make up the complete 3/3 of The Book.

11:30 Người Hồi Giáo nói rằng chỉ người Hồi Giáo mới có thể lên thiên đàng, bởi họ không chịu đọc TẤT CẢ Sách của chính họ (Sura 2:62 & 5:72); họ chỉ đọc, và ngộ nhận, những phần ma quỷ muốn họ đọc và hiểu trật đi. Họ đã trở nên quá kiêu ngạo, và cuồng tín, làm cho người ta sợ hãi và xa lánh, và do đó đã ngăn cản, và vẫn đang ngăn cản, việc thêm sách Koran, vào Kinh Thánh, để hoàn thiện 3/3 phần của Sách Đó.

11:31 All people, of all colours, nationalities and beliefs, who do God’s Will, and keep His COMMANDMENTS and COVENANT/Testament (Sura 16:91), written in the Bible, will survive; and ALL the others, of all colours, nationalities and beliefs, who do not DO God’s Will, and keep the COMMANDMENTS, will perish, in “The Fire”, on the Last-Day. You have God’s Word on that (Joel 2:32)(Luke 13:29 & Rev. 5:9)(Sura 2:62, 112 & Sura 5:72).

11:31 Tất cả những ai, từ mọi sắc dân, quốc tịch và niềm tin, mà thực hiện Thánh Ý của Thiên Chúa, và giữ những điều RĂN của Ngài và GIAO ƯỚC/Lời chứng (Sura 16:91), được ghi chép lại trong Kinh Thánh, sẽ sinh tồn, và Tất Cả những kẻ còn lại, từ mọi sắc tộc và quốc gia cùng các loại tính ngưỡng, những ai không THỰC HIỆN Thánh Ý Thiên Chúa, và giữ các ĐIỀU RĂN, sẽ diệt vong, trong “Hồ Lửa”, vào Ngày-Cuối. Các con có Lời của Thiên Chúa về điều đó (Giô-ên 2:32)(Luca 13:29 & Khải huyền 5:9)(Sura 2:62, 112 & Sura 5:72).

11:32 Satan has conned you ALL, perfectly - divide and conquer. The Jews read their 1/3 of the Book (Torah), and refuse to accept anything that came after it.

11:32 Satan đã lừa TẤT CẢ các con, một cách hoàn hảo - chia để trị. Người Do Thái đọc 1/3  Sách (Ngũ Kinh Torah), và từ chối tiếp nhận những gì sau đó.

11:33 The Moslems do exactly the same, in reverse, reading their 1/3 of The Book (Koran), and refuse to accept anything that came before it. The Christians stay in the middle, and read the middle 1/3 of The Book, and refuse to accept what came before, but especially what came after it.
CONGRATULATIONS!

11:33 Người Hồi Giáo cũng y như vậy, nhưng đảo ngược từ sau ra trước, chỉ đọc 1/3 Sách (Koran), và từ chối tiếp nhận những gì trước đó. Những người Thiên Chúa Giáo đứng ở giữa, và đọc phần giữa, và từ chối tiếp nhận những gì trước đó, và đặt biệt là phần cuối.
CHÚC MỪNG!

11:34 You have ALL been conned! You had ALL better start to get it right, NOW, or you will all win the booby-prize - “The Fire”.

11:34 TẤT CẢ các con đã bị ghạt! TẤT CẢ các con tốt nhất nên bắt đầu làm cho đúng, NGAY BÂY GIỜ, hay các con muốn tất cả cùng nhận phần thưởng - “Hồ Lửa”.

11:35 There are no such things as religions, or nationalities, as far as God is concerned, Satan has deceived you all. How can you be of a particular nationality, or religion? You are not from this planet!

11:35 Chẳng có cái gì là tôn giáo, quốc gia, dưới góc nhìn của Thiên Chúa, Satan đã lừa ghạt tất cả các con. Làm sao các con có thể thuộc quốc gia này, hay tôn giáo kia? Các con đâu phải có gốc gác từ hành tinh này!

11:36 There is no such thing as religions, or nationality, unless YOU want there to be. These things only exist in your minds.

11:36 Không có gì là các loại tôn giáo, hay quốc tịch này kia, trừ khi CÁC CON muốn các thứ đó.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TÔN TẬN THẾ đến từ http://JAHTruth.net/ask

11:37 The only REAL difference between you all, is that a few of you believe in God, and MOST of you don’t believe in God, neither of which is any good. God doesn’t want you to BELIEVE “in” Him, He wants you to believe Him and get to KNOW Him (John 17:3). Not only are you NOT Jewish; Christian; Moslem; Buddhists; Hindus; Sikhs; etc., you are not even human — you are from Venus, and are allowing Satan to fool you all, with his lies (John 8:32 / King of kings’ Bible, John 8:23).
CONGRATULATIONS !!!

11:37 Điểm khác biệt THỰC SỰ giữa tất cả các con, đó là một số ít tin vào Thiên Chúa, và HẦU HẾT thì không tin, và cả hai cũng chẳng mang lại lợi ích chi cho các con. Thiên Chúa chẳng muốn các con TIN “vào” Ngài, Ngài muốn các con tin Ngài và được BIẾT Ngài (Gioan/Giăng 17:3). Không những các con KHÔNG phải là người Do Thái, Thiên Chúa giáo, Hồi Giáo, Phật giáo, Hin-đu, Sikhs vâng vâng, các con cũng không phải người - các con đến từ Sao Mai (sao Khuê), và các con đang cho phép Satan ghạt tất cả, với những lời dối trá của hắn (Gioan/Giăng 8:32/ Kinh Thánh Vua của các vua, Gioan/Giăng 8:23).
CHÚC MỪNG!

11:38 How can you possibly be human, if your soul (the REAL you) is immortal, when everyone knows that humans are mortal, and HAVE to die?

11:38 Làm sao các con có thể là người, nếu linh hồn các con (linh dạng THẬT của con) là bất tử, trong khi mọi người đều biết người phàm là phàm tục, và PHẢI chết?

11:39 If you were one tenth as smart, as YOU arrogantly like to think you are, you MIGHT be getting somewhere. Humility, and child-like trust in God’s guidance, are the ONLY way to prevent Satan from using your own ego, and arrogance, to fool you into thinking that you are human, and that you are clever-enough to run the world, yourselves. Look at the state that YOU have got the world into!!!

11:39 Nếu các con chỉ thông minh bằng một phần mười, những gì CÁC CON tự phụ thích nghĩ về bản thân, các con CÓ THỂ tiến triển tới đâu đó. Sự khiêm nhường, và lòng tin chân thành như con trẻ vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa, là cách DUY NHẤT ngăn cản Satan khỏi sử dụng cái tôi của các con, và sự tự kiêu, để lừa các con suy nghĩ rằng các con chỉ là người và, rằng các con đủ trí tuệ để tự mình vận hành thế giới này. Hãy mở to mắt nhìn những gì CÁC CON gây ra trên thế giới các con sống!!!

11:40 Another way in which religions and priests have been used, by Satan, to fool you all, is with their stupid story, that, if you are good, in your present human-life, then you will go to heaven; and, if you are bad, in your present human-life, then you will go to Hell. YOU ARE ALREADY IN HELL, and you have been here for thousands of human years. Hell is not a place with flames, and a man with a fork, and a pointed tail and horns. THIS IS IT! The flames are only on the Last-Day, HERE, to destroy the evil souls (Matthew 13:36-42, 49-50).

11:40 Ngoài ra, các loại tôn giáo và các mục sư cha đạo của họ còn bị Satan sử dụng, để tuyên truyền lừa ghạt tất cả các con, với câu chuyện ngớ ngẫn của họ, rằng, nếu các con tốt, trong kiếp người hiện tại của mình, thì các con sẽ được lên thiên đàng, và, nếu các con xấu, trong kiếp người đó, thì sau khi chết các con bị đày xuống Địa Ngục. CÁC CON ĐÃ VÀ ĐANG Ở TRONG ĐỊA NGỤC RỒI, và các con đã ở đây hàng ngàn năm trái đất. Địa ngục không phải là nơi với các ngọn lửa, và con quỷ cầm đinh ba, với cái đuôi nhọn và có sừng. ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỊA NGỤC! Lửa chỉ được dùng trong Ngày Cuối, TẠI ĐÂY, để hủy diệt các linh hồn ma quỷ (Mátt. 13:36-42, 49-50).

11:41 Some of you, say that you do not think that this planet is Hell, or a prison, and that you actually LIKE it here.

11:41 Một số các con, nói rằng các con không nghĩ hành tinh này là Địa ngục, hay một nhà tù, và rằng các con thật ra THÍCH ở đây.

11:42 ONLY someone who IS evil can feel at home in Hell, and like being here, with all these bad people (John 12:25)(Sura 16:106-111).

11:42 CHỈ kẻ nào ma quỷ mới có thể cảm thấy như ở nhà trong Địa Ngục, và thích ở đây, và tất cả những kẻ xấu (Gioan/Giăng 12:25)(Sura 16:106-111).

11:43 The priests have helped Satan, by maintaining and feeding your egos, and their own; teaching that Planet Earth is a good place, and that you are all good, and all sinners at the same time. What a ludicrous contradiction, and how STUPID. How can you be good, if you are a sinner? You use the word sinner, because the word bad offends your ego, but they both mean the same.

11:43 Các mục sư cha đạo đã phụ giúp cho Satan, bằng cách tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng cái tôi của các con, và của chính họ, dạy rằng Hành Tinh Trái Đất này là một nơi tốt đẹp, và rằng tất cả các con đều tốt, và cùng lúc cũng là các tội nhân. Dạy gì mâu thuẫn và lạ vậy, và thật NGỚ NGẨN. Làm sao các con có thể tốt, nếu các con là tội nhân? Các con dùng từ kẻ có tội, bởi vì từ xấu xa (kẻ ác) tổn thương cái tôi của các con, nhưng chúng có nghĩa như nhau.

11:44 This stupidity has prevented you all from being humble enough, to REALLY ask for, and receive, God’s guidance, and has helped to keep you here, all this time.

11:44 Sự ngu dốt đã ngăn cản tất cả các con, làm các con không đủ khiêm nhường, và THẬT TÂM cầu xin, và nhận lấy, hướng dẫn của Thiên Chúa, và đã giúp giữ chân các con ở đây, từ trước tới giờ.

11:45 What is absolutely astounding, is that you actually believe that you are good, and that what happens on this planet is NORMAL. Do you actually believe, that all this evil; cruelty; selfishness; murder; rape; theft; child-molesting; etc., could happen on a NORMAL civilized planet? It could not happen anywhere else but in Hell, which is exactly where you all are, and where all this evil happens. You don’t know the meaning of the words, civilized, and good (Isaiah 64:6), and that is one of the reasons why you are still here.

11:45 Điều đáng kinh ngạc, là việc các con thật sự nghĩ các con tốt, và những gì diễn ra trên hành tinh này là BÌNH THƯỜNG. Các con thật sự tin, với tất cả thứ xấu xa, tàn độc, ích kỷ, hãm hiếp, cướp giếp, ấu dâm… có thể diễn ra BÌNH THƯỜNG trong một hành tinh văn minh? Nó không thể ở một nơi nào khác, ngoài Địa Ngục, và đó chính xác là nơi các con đang ở, nơi tất cả những thứ xấu xa đó diễn ra. Các con không hiểu ý nghĩa của từ, văn minh, và tốt (Ê-sai 64:6), và đó là một trong số những lý do tại sao các con vẫn còn ở đây.

11:46 If you are like Jesus (genuinely), in your present human-life, and your body dies, THEN you will go to heaven. ANYTHING less will NOT make the grade, and you will return to Hell (Earth), in your next body, continually, until you get it right, or run out of time, and then burn in “The Fire”, on the Last-Day (Acts 2:31-34).

11:46 Nếu các con giống Giê-su (thật tâm), trong kiếp người hiện nay, và thân xác các con chết, SAU DÓ các con sẽ về thiên đàng. TẤT CẢ NHỮNG GÌ ít hơn chuẩn mực đó sẽ KHÔNG đủ điểm, vàc ác con sẽ trở lại Địa Ngục (Trái Đất), trong kiếp người khác, và tiếp tục vậy, cho tới khi các con học ra và làm đúng, hoặc hết giờ, và sau đó bị đốt chết trong “Hồ Lửa”, vào Ngày Cuối (Môn Đồ Công Vụ 2:31-34).

11:47 You are ALL bad, or you would not be here, in prison. God does not keep good people in prison. Be humble and LEARN to be good.

11:47 TẤT CẢ các con đều xấu, nếu không các con đã không ở đây, trong tù. Thiên Chúa không giữ ai tốt trong tù cả. Hãy khiêm nhườngHỌC để trở nên tốt.

11:48 With organized-religions in between, like a wall, you will NEVER get to have a personal relationship with God, and get to KNOW and love Him, as the wonderful and loving person that He is, and also be able to feel His love surrounding you, and protecting you from evil.

11:48 Với các tổ chức tôn giáo chen ngang, như một bức tường, các con sẽ KHÔNG có được một mối liên hệ của chính các con với Thiên Chúa, và được BIẾT và yêu thương Ngài, được thấy sự tuyệt vời và thương yêu là bản tính Ngài, và cùng lúc cảm nhận được tình yêu của Ngài bảo bọc quanh con, và bảo vệ các con khỏi cái ác.

11:49 You do not need synagogues/churches/mosques, etc.; every human+being is a church. Churches (buildings) were only built, as a place of shelter, from the sun, or the rain, etc., or from screaming children, so that you could go, and be at peace, and be able to concentrate on talking to God, and on listening for His telepathic reply.

11:49 Các con không cần hội đường/nhà thờ/đền điện ….; mỗi nhân+linh là nhà thờ, đền điện rồi. Các loại nhà thờ (các công trình kiến trúc) chỉ được xây dựng, là một nơi để nương náu, khỏi mưa nắng, và tránh sự ồn ào của con cái, để mà các con tới, bình tâm, và có thể tập trung giao tiếp với Thiên Chúa, và lắng nghe sự trả lời bằng thần giao cách cảm của Ngài (tiếng nói tốt trong tâm).

11:50 Just look at them now, with locks on the doors, and full of idols and gold, etc. If the church is REALLY God’s House, WHO has the RIGHT to lock the door, and say that you can not go in, except for one hour, on a certain day?

11:50 Hãy nhìn chúng hiện nay, với các loại ổ khóa trên cửa, và đầy các tượng thần và các loại vật chất quý … Nếu nhà thờ THẬT SỰ là Nhà Thiên Chúa, AI QUYỀN khóa cửa, và nói rằng các con chỉ có thể vào, khoản một giờ, vào một số ngày?

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

11:51 You HAVE TO talk to God telepathically, ALL the time, wherever you are, and YOUR church (you) should be open to Him 24 hours a day.

11:51 Các con PHẢI giao tiếp với Thiên Chúa bằng thần giao cách cảm MỌI lúc, và thân xác các con là nhà thờ CỦA CÁC CON (của linh dạng thật của con), nó cần được mở cửa cho Thiên Chúa 24 giờ một ngày.

11:52 If someone feels that they need a church-building, to talk to God, and they are distressed in the middle of the night, in the middle of the week; who has the right to lock them out? NO-ONE; that is who.

11:52 Nếu một ai đó cảm thấy họ cần nhà thờ (công trình kiến trúc), để nói chuyện với Thiên Chúa, vào giữa đêm, giữa tuần, khi họ có cảm giác bất an, thì ai có quyền khóa cửa không cho họ vào? KHÔNG AI cả, là câu trả lời.

11:53 The silly priests say that people will steal their silly idols, and worldly treasures, if they don’t lock the doors.

11:53 Các cha đạo ngớ ngẫn nói rằng sợ người ta trộm các tài sản quý giá, các tượng thần vô tri của chúng, nếu chúng không khóa cửa.

11:54 There should be absolutely nothing in a church worth stealing, and, if there is, it should be sold, and the money given to the poor, or used, to heat the church, in cold climates, so that a church feels warm and welcoming, just like God. Instead of which, they feel cold, uncomfortable and forbidding, like Satan.

11:54 Trong nhà thờ không nên có thứ gì đáng giá để trộm cướp,và, nếu có, chúng cần được bán đi, và tiền đó dùng để giúp đỡ kẻ ngào, hay được dùng, để sưởi ấm nhà thờ, trong thời tiết giá lạnh, để nhà thờ có cảm giác ấp ám và dễ gần, giống như Thiên Chúa.Thay vì vậy, chúng có cảm giác lạnh lẻo, không thoải mái và cấm đoán, giống như Satan.

God is the God of the living; not of the dead.
Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống (kẻ sống), không phải của những thứ vô tri (kẻ chết).

11:55 Catholic churches are full of idols, and graven-images, teaching the breaking of the COMMANDMENTS:- You shall NOT make a graven-image, of ANYTHING in heaven or on Earth, or under the sea. You shall not worship idols and graven-images.

11:55 Các nhà thờ Công Giáo đầy các tượng thần, thánh thần để sùng bái, và dạy việc vi phạm các Điều RĂN:- Các con KHÔNG được làm tượng, của BẤT CỨ THỨ GÌ trên trời hay dưới Đất, hay biển. Các con không được tôn thờ thánh thần và các tượng thần.

11:56 They also have statues of Mary’s body, and BLASPHEME, by saying that she is “the holy mother of God”. Christ himself, said that Mary was NOT his mother (Matt. 12:47-50 & Mark 3:31- 35 & Luke 8:19-21). Mary was no-one special (Luke 11:27-28), except that she was a good mother, and had good qualities, that God wanted Jesus to learn, to help prepare him for His work.

11:56 Chúng còn để các tượng của thân xác Maria, và CÁC LỜI BÁNG BỔ, nói rằng bà là “Thánh Maria Đức Mẹ của Chúa Trời”. Chính Chúa, đã nói rằng Maria KHÔNG phải mẹ ngài (Mátt.12:47-50 & Máccô 3:31- 35 & Luca 8:19-21). Maria không phải là ai đặc biệt cả (Luca 11:27-28), ngoại trừ việc bà là một người mẹ tốt, và có các phẩm chất tốt, mà Thiên Chúa muốn Giê-su học, hòng giúp chuẩn bị ông để thực hiện công việc của Ngài giao.

11:57 The Roman Catholics also bow down to graven-images of the “son of Mary”, which was only a human-animal that I used, and was NOT me, and worship it as God. Jesus himself said that people MUST NOT worship him, but JUST worship ONLY GOD (Matt. 19:16-17 & Mark 10:17-18). How can you all be so dis-obedient, and stupid, when you are ALL under the death-sentence, and your time is running-out (John 3:18 & 5:24)?

11:57 Công Giáo La Mã còn quỳ lạy tượng của “con trai Maria”, mà chỉ là thân xác người phàm mà Ta đã sử dụng, và KHÔNG phải là ta, và tôn thờ thân xác phàm đó như Thiên Chúa. Giê-su chính ông đã nói KHÔNG ĐƯỢC tôn thờ ông, và CHỈ tôn thờ CHỈ MÌNH THIÊN CHÚA mà thôi. (Mátt. 19:16-17 & Máccô 10:17-18). Sao tất cả các con lại ngang bướng và ngu ngốc như vậy, khi TẤT CẢ đang mang trên mình án tử, và thời gian các con có sắp cạn kiệt (Gioan/Giăng 3:18 & 5:24)?

11:58 All the Prophets have spoken directly to God, and have done His Will, and have been against religions, and have lived apart with God.

11:58 Tất cả các Nhà Tiên Tri đều nói chuyện trực tiếp với Thiên Chúa, và đều thực hiện Thánh Ý của Ngài, và đều chống lại các tổ chức tôn giáo, và sống theo chuẩn mực của Thiên Chúa.

11:59 This does not mean living in a monastery, or commune, it just means getting away from religions. Hiding from temptation, in a monastery, will do you no good, because you have to face temptation, and overcome it (to win favour with God, by facing temptation and overcoming it - James 1:2-4. You are, thereby, also setting a good example, to others, and can help the weaker ones to overcome their temptations, by giving them moral [spiritual] support - Sura 57:27).

11:59 Điều đó không có nghĩa là sống trong các tu viện, các công xã, nó chỉ có nghĩa là tránh xa các loại tôn giáo. Tránh xa các cám dỗ, trong các tu viện, không có lợi chi cho các con, bởi vì các con cần phải đối mặt cám dỗ, và vượt qua được (để dành được ân điển từ Thiên Chúa, bằng cách đối mặt cám dỗ và vượt qua - Giacôbê 1:2-4. Các con trở nên, và qua đó, cũng tạo một tiền lệ và gương tốt, cho những kẻ khác, để có thể giúp những ai yếu đuối hơn vượt qua cám dỗ của họ, bằng việc cho họ sự khích lệ mặt tinh thần - Sura 57:27).


11:60 Hiding in a commune, or monastery, is the cowards’ way out, but they are only cheating themselves, because the more temptation you overcome, the nearer you get to going home (James 1:2-4).

11:60 Trốn tránh trong các công xã, các tu viện thiền viện, là một cách nhu nhược, nhưng đó chỉ là dối ghạt bản thân, bởi càng vượt qua nhiều cám dỗ, càng gần đường về (Giacôbê 1:2-4).

11:61 Avoiding temptation is wasting what precious little time you have left, and is like running-on the- spot, on a conveyor-belt rolling towards The Fire, where you are going nowhere fast, except The Fire.

11:61 Trốn tránh cám dỗ là cách tiêu tốn thời gian quý báu ít ỏi còn lại của các con, và giống như chạy bộ trên băng chuyền hướng về phía Hồ Lửa, chẳng đi tới đâu, ngoài Hồ Lửa.

11:62 These communes only create fear, and do more harm than good, for the former reason, and the following ones.

11:62 Những cộng đồng biệt lập chỉ tạo thêm lo sợ, và gây hại nhiều hơn lợi, bởi những lý do vừa nêu, và những lý do sắp được đề cập.

11:63 The bigger they become, the greater the number of people that are wasting their time, and, because people without faith always fear what they do not understand, public-opinion is set against them. If they become really big, the people outside get frightened, and eventually they will attack it. Religious wars start in the same way (John 16:2).

11:63 Một khi chúng được mở rộng hơn, thì càng có nhiều người lãng phí thời gian của họ, và, bởi vì những kẻ không có đức tin luôn sợ những gì họ không hiểu, và sợ đi ngược ý kiến đám đông. Khi những cộng đồng đó trở nên đồ sộ, những kẻ ngoại đạo càng lo sợ hơn, và trước sau gì xung đột cũng diễn ra. Các cuộc chiến tôn giáo cũng được châm ngòi bằng cách đó (Gioan/Giăng 16:2).

11:64 These people should go home, to teach their families, and fight for God. Jesus said that he came, not to bring peace, but a sword (the Word of Truth - Heb. 4:12), and that a man’s enemies would be the members of his own household (Luke 12:51-53). This is because they will be used by Satan, to try to pull you away from your belief (Micah 7:6). If they don’t, then you are not doing it right, because Jesus has told you, it WILL happen, IF you ARE doing it right (Matthew 10:34-40).

11:64 Những người đó đúng ra nên về nhà, dạy cho gia đình của họ, và chiến đấu cho Thiên Chúa. Giê-su đã nói rằng ngài đến, không phải mang hòa bình, nhưng mang theo thanh kiếm(Ngôi Lời của Sự Thật - Do Thái/Híp-ri 4:12), và kẻ thù của một người nam sẽ phải là các thành viên trong chính gia đình chính anh ta (Luca 12:51-53). Điều đó là bởi vì họ sẽ bị Satan dùng, để cố kéo các con ra khỏi niềm tin của mình (Mica 7:6). Nếu họ không làm vậy, thì có nghĩa là các con không làm đúng, bởi vì Giê-su đã nói với con, nó SẼ xảy ra, NẾU các con ĐANG làm đúng (Mátt. 10:34-40).

11:65 Don’t run away and HIDE in communes. Get on home, and fight to convince the people that love you, that they are wrong (love your enemies).

11:65 Đừng trốn chạy và ẨN NẤP trong các cộng đồng (tôn giáo). Về nhà, và chiến đấu để thuyết phục những ai thương yêu con, rằng họ sai (yêu thương kẻ thù).

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ - có tại http://JAHTruth.net/ask

11:66 Fight with the Sword of Truth, not your fists. Truth and Light conquer all darkness and evil. Light destroys darkness painlessly, and easily, and so does the Light of Truth, when combined and delivered with love.

11:66 Chiến đấu bằng Thanh Kiếm của Sự Thật, không phải nắm đấm. Sự Thật và Ánh Sáng chế ngự tất cả bóng đêm và dối trá. Ánh Sáng xóa tan bóng đêm không chút khó khăn, một cách dễ dàng, và cũng vậy với Ánh Sáng của Sự Thật, khi được kết hợp và sử dụng cùng tình thương yêu.

11:67 Stop being such cowards! Put on God’s Armour (Ephesians 6:11-19), and show people The Way. You once fought against God, and that got you sent here. The only way out, is to fight the Devil, to PROVE to God that you have changed sides, and are fit to come home.

11:67 Hãy dừng những hành động hèn nhát! Hãy mang Giáp của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 6:11-19), và chỉ cho mọi người Đường Về. Các con đã từng chiến đấu chống lại Thiên Chúa, và đó là lý do các con bị đày xuống nơi này. Cách Duy Nhất để thoát ra, là chiến đấu chống lại Ma Quỷ, để CHỨNG THỰC cho Thiên Chúa thấy các con đã đổi bênh, và xứng đáng được trở về.

11:68 Your REAL families, in heaven, are waiting for you to come home, and they are hoping that you don’t die, on the Last-Day, in The Fire.

11:68 Gia đình THẬT SỰ của các con, trên trời, đang đợi cho các con trở về, và họ đang cầu mong các con không bị xử chết, vào Ngày Cuối, trong Hồ Lửa.

11:69 The Devil’s greatest weapon has always been religions, and with them, he has divided; deceived and conquered the world. You must avoid organized-religions, like the plague (Rev. 18:4)!

11:69 Vũ Khí lợi hại nhất của Ma Quỷ luôn luôn là các loại tôn giáo, và với chúng, hắn đã chia rẽ, đánh lừa và thống trị thế giới này. Các con phải tránh xa các tổ chức tôn giáo, như tranh xa dịch bệnh (Khải huyền 18:4)!

11:70 To make religions even more effective, Satan divided the beliefs even further, into little sects, each with their own customs and beliefs. He is so sneaky, that you must be on your guard, 24 hours a day, and NEVER under-estimate him.

11:70 Để khiến các vũ khí tôn giáo hiệu quả hơn, Satan chia nhỏ các niềm tin, thành các chi phái, mỗi một chi phái với các tập tục và niềm tin riêng. Hắn làm việc lén lút khó ngờ, nên các con phải cẩn trọng, 24 giờ một ngày, và KHÔNG ĐƯỢC đánh giá thấp hắn.

11:71 Cling to God, like a drowning man clings to anything that floats (or you will drown in “The Lake of Fire”). Always make sure, before you do anything, that the devil is not deceiving you into doing something wrong, by talking to you with his SEDUCTIVE voice. He is VERY sneaky! If in doubt, do nothing, until you are absolutely sure that you are following God’s orders, and not Satan’s (Sura 2:256).

11:71 Hãy bám víu vào Thiên Chúa, như kẻ đuối nước bám vào bất cứ thứ gì nổi được (hoặc là các con sẽ bị nhấn chìm trong “Hồ Lửa”). Luôn cẩn trọng, trước khi các con làm bất cứ điều gì, để chắc chắn không phải ma quỷ đang đánh lừa các con để các con làm những việc sai, khi hắn nói với các con bằng giọng điệu DỤ DỖ của hắn. Hắn RẤT thâm hiểm! Nếu nghi ngờ, đừng làm gì, cho tới khi các con chắc chắn rằng các con đang làm theo Thiên Chúa, không phải theo Satan (Sura 2:256).

11:72 Religious wars are one of Satan’s favourite games. After Mohammed’s enlightenment, and the spreading of his teachings, the Devil set the Christians and the Moslems against each other, in the Crusades, in an attempt; through his use of religions (his invention); to stop people from uniting themselves, and their Books, and thereby having a chance of knowing the Truth.

11:72 Các cuộc chiến tôn giáo là một trong những trò chơi ưa thích của Satan. Sau khi Mô-ha-mét được khai sáng, và các giảng dạy của ông được truyền bá, Ma Quỷ gài người Thiên Chúa giáo và người Hồi Giáo chống lại nhau, trong một nỗ lực, thông qua cách hắn sử dụng các tổ chức tôn giáo (các phát minh của hắn); ngăn cản họ đoàn kết lại, và thống nhất các Sách của họ, và qua việc làm vậy có được cơ hội lĩnh hội được Sự Thật.

11:73 It is ridiculous, that Richard the Lionheart and Saladin were friends, away from the battlefield, and had great respect for one another, and yet, they led their armies against each other on the battlefield, killing each other’s soldiers (in God’s name?) (John 16:2).

11:73 Thật trớ trêu, khi Richard the Lionheart và Saladin (hai vị vua+tướng quân của phương tây và thế giới hồi giáo) là bạn, khi không ở trên chiến trường, và cùng kính trọng lẫn nhau, và, lại dẫn quân đội của mình tàn sát nhau, chống lại nhau trên chiến trường (trong danh của Thiên Chúa?)(Gioan/Giăng 16:2).

11:74 There are stories about Richard being sick, and that Saladin disguised himself; pretended to be a doctor; and sneaked into the English camp, where he treated and nursed Richard back to health. So that they could try to kill each other, on the battlefield (?). In God’s name?

11:74 Có nhiều câu chuyện kể lại về việc Richard bị đau nặng, và Saladin giả làm bác sỹ, lén vào trại quân Anh, chữa trị và chăm sóc cho Richard hồi phục. Để họ có thể giết nhau, trên chiến trường(?). Trong danh của Thiên Chúa?

11:75 Another story tells where Richard and Saladin had a friendly contest, to compare their swords. Richard used his broadsword, and chopped down a tree, to demonstrate the strength of his sword. Saladin used his scimitar (sword), to cut a silk-handkerchief into two, in midair, to demonstrate the fine cutting-edge of his sword.

11:75 Một câu chuyện khác kể lại việc Richard và Saladin cùng tham gia một cuộc thi, để so sánh gươm của nhau. Richard dùng thanh gươm to kiểu hiệp sỹ Anh, chém đứt thân cây, để tỏ rõ sức mạnh của thanh gươm của ông. Saladin đã dùng thanh đao cong kiểu Hồi Giáo, chém đứt khăn lụa làm hai, trên không, để chứng tỏ sự sắt bén của thanh gương ông.

11:76 Why did they have this loving respect for each other? Because they were BOTH honourable, and God-fearing men, and both truly believed that they were doing God’s Will. Satan fooled them BOTH, with religions. They did not have “direct” contact with God, so it was easy for Satan (Iblis) to trick them BOTH.

11:76 Tại sao hai người đó có sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau? Là bởi họ CÙNG chính trực, và tôn thờ Thiên Chúa, và cả hai cùng thật tâm tin rằng họ đang làm theo Thánh Ý Thiên Chúa. Satan đã lừa CẢ HAI, với vũ khí tôn giáo. Họ không có sự giao tiếp “trực tiếp” với Thiên Chúa, và thật dễ để cho Satan (Iblis) dắt mũi CẢ HAI.

11:77 Later on in history; after England had broken-away from Roman Catholicism; God helped the British to conquer most of the world, to spread the new doctrine, to try to counteract the catholic idolatry, and blasphemous brain-washing. How else could a tiny kingdom, like Great Britain, conquer most of the world? The Church of England was still wrong, but probably, at the time, it was the “lesser of the evils”. Britain then brought peace to the world, and was the world’s policeman, for many years. It also helped to bring peace to the Arab world, because the Moslems had become fanatics, in direct DISOBEDIENCE of the Koran (Sura 2:190 & 2:256 & 4:92).
Fanaticism ALWAYS leads to trouble.

11:77 Về sau trong lịch sử, sau khi nước Anh thoát khỏi sự kìm kẹp của Công Giáo La Mã; Thiên Chúa đã giúp đỡ người Anh chinh phạt khắp thế giới, để truyền bá học thuyết mới, hòng chống lại việc tôn thờ hình tượng, và những giáo lý báng bổ tẩy não của họ. Làm sao một vương quốc bé nhỏ, như Vương Quốc Anh, có thể chinh phục hầu hết thế giới? Nhà Thờ Anh vẫn sai trái, nhưng có lẽ, vào thời điểm đó, nó “ít gian ác hơn những thứ còn lại”. Anh Quốc sau đó mang lại hòa bình cho thế giới, và trở thành cảnh sát của thế giới, trong nhiều năm. Họ cũng giúp mang đến hòa bình cho thế giới Ả-rập, bởi vì những người Hồi Giáo lúc đó đã trở thành cuồng tín, CHỐNG ĐỐI một cách trực tiếp lại những thông điệp trong sách Koran (Sura 2:190 & 2:256 & 4:92). Chủ nghĩa cuồng tín LUÔN LUÔN mang lại rắc rối.

11:78 Another benefit, left by the British Empire, is that it made the English language into the most important, and most widely used language on Earth; in preparation for Christ’s/Prince Michael’s Second Coming; making it easier to spread the truth and enlighten a VERY dark world, through the universal use of the English language.

11:78 Một lợi ích khác, mà Đế Chế Anh để lại, đó là việc biến tiếng Anh thành một ngôn ngữ quan trọng nhất, và phổ biến nhất trên thế giới, để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa/Hoàng Tử Mai-cồ, để việc truyền bá sự thật và khai sáng cho thế giới QUÁ tăm tối này được thuận lợi hơn, thông qua việc sử dụng ngôn ngữ phổ thông toàn cầu là tiếng Anh.

11:79 Jesus and Mohammed are friends, so why aren’t the Christians and the Moslems friends?

11:79 Giê-su và Mô-ha-mét là bạn, vậy tại sao những người theo Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo không thể làm bạn?

11:80 Mohammed and Abraham are friends, so why aren’t the Moslems and the Jews friends?

11:80 Mô-ha-mét và Áp-ra-ham là bạn, vậy tại sao người Hồi Giáo và người Do Thái không thể làm bạn?

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ - có tại http://JAHTruth.net/ask

11:81 Jesus and Abraham, are also friends, so why doesn’t everyone stop being so stupid; read all three parts of The Book; become friends, and help each other to earn the right to go home, as ALL the Prophets have said?

11:81 Giê-su và Áp-ra-ham cũng là bạn, vậy tại sao mọi người không dừng những hành động ngu ngốc lại; hãy đọc cả ba phần của Sách Đó, làm bạn của nhau, và giúp đỡ lẫn nhau dành lại quyền được trở về, là thông điệp mà TẤT CẢ các nhà Tiên Tri cùng nói tới?

11:82 In the 6th century A.D., when Mohammed Mustafa was born, Mecca was an evil place. Mohammed was driven-out of it, and fled to Medina.

11:82 Vào thế kỷ thứ 6 SCN, khi Mô-ha-mét Mustafa được sinh ra, Mecca lúc đó là một nơi ma quỷ. Mô-ha-mét bị xua đuổi khỏi đó, và chạy tới Medina.

11:83 Medina was not as evil as Mecca, and the people of Medina were converted, to, “doing the Will of God” - islam.

11:83 Medina lúc đó không tà đạo như ở Mecca, và những người ở Medina được chuyển theo thành người Hồi - “làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa”.

11:84 The evil people of Mecca refused to accept the Koran, and Mohammed, so Mohammed assembled an army, to attack and conquer it, but he failed, because it was not God’s Will. If it had been God’s Will, Mohammed would have easily defeated the Meccans, because God says so, in the Koran (Sura 8:65), and God’s Word is always superior, to that of His apostles, on every subject and situation.

11:84 Những người xảo trá ở Mecca đã từ chối chấp nhận sách Koran, và Mô-ha-mét, do vậy Mô-ha-mét đã thiết lập một đạo quân, để tiến đánh và chinh phục Mecca, nhưng ông đã thất bại, vì đó không phải là Thánh Ý của Thiên Chúa. Nếu đó điều Thiên Chúa muốn, Mô-ha-mét đã dễ dàng đánh bại người Mecca, bởi vì Thiên Chúa nói vậy, trong sách Koran (Sura 8:65), và Lời Thiên Chúa thì luôn uy quyền nhất, so với các tông đồ của Ngài, trong mọi tình huống và chủ đề.

11:85 The Meccans, at that time, made (like now) a great amount of money, from pilgrims coming to worship idols and false gods, at Mecca, and it was a very big and thriving “BUSINESS”, that they did not want to give up, because it was their major source of income. That is why they rejected Mohammed, the Koran, and the One TRUE God, because it would have ruined their very lucrative BUSINESS, and they preferred to continue to serve their god - money.

11:85 Người Mecca, vào lúc đó, kiếm được rất nhiều tiền (cũng như bây giờ), từ những người hành hương đến để tôn thờ các giả thần và tượng thần, ở Mecca, và đó là một công việc “LÀM ĂN” rất lớn và rất phát đạt, mà họ không chịu từ bỏ, bởi nó là nguồn thu chính của họ. Đó là lý do tại sao họ khước từ Mô-ha-mét, Sách Koran, và Thượng Đế Duy Nhất THỰC SỰ, bởi chấp nhận thì sẽ phá hỏng công việc KINH DOANH rất béo bở đó, và họ thì ưa tiếp tục phụng sự thần thánh của họ hơn - tiền bạc.

11:86 Being unable to defeat the Meccans, because it was not the Will of God (God is Invincible), some of Mohammed’s followers, being afraid, persuaded him to make a “deal” with the Meccans. The “deal” was, that they would allow Mohammed into Mecca, only IF he made Mecca into the centre of the new “religion”, so that they could continue to make lots of money, from pilgrims visiting the city, and nothing would change, except the name of the religion, and, thereby, the Meccans could continue to serve their god - money.

11:86 Không thể khuất phục được người Mecca (bằng cách chinh phạt), bởi đó không phải là Ý Muốn của Thiên Chúa (Thiên Chúa là bất khả chiến bại), một số người theo Mô-ha-mét tỏ ra khiếp nhược, họ đã thuyết phục ông thương lượng với người Mecca để ký “hợp đồng”. “Hợp đồng” đó là, họ sẽ cho phép Mô-ha-mét vào Mecca, NẾU như ông biến Mecca thành trung tâm của “tôn giáo” mới đó, để họ có thể tiếp tục thu nhiều lợi nhuận, từ những người hành hương viếng thăm thành phố, và sẽ chẳng có chi thay đổi, ngoài tên gọi của tôn giáo đó, và, do vậy, người Mecca có thể tiếp tục phụng sự thánh thần của họ - tiền bạc.  

11:87 Previously, Mohammed had taught his followers to face Jerusalem, and God’s “Holy of Holies”, on Mt. MORIAH, which is where Abraham went, to sacrifice Isaac, and proved that he loved God, above everything on Earth, and, by doing this, became the first imam (example), to ALL of his children; showing them, what they too must also be willing to do, before they too (his children) can become “friends of God” (Sura 2:124).

11:87 Trước đó, Mô-ha-mét đã dạy những ai theo ông hướng về Jerusalem,  và nơi ‘Thánh khiết của thánh khiết” của Thiên Chúa, trên đỉnh MORIAH, là nơi Áp-ra-ham đã tới, để dâng Y-sác, và (qua đó) chứng minh được rằng ông yêu mến Thiên Chúa, hơn mọi thứ trên đất, và, bằng việc làm vậy, trở thành imam (gương) đầu tiên, cho TẤT CẢ con cháu của ông, chỉ cho họ, những gì họ cũng phải sẵn sàng làm, trước khi họ (con cái ông) cũng có thể được trở thành “bạn của Thiên Chúa” (Sura 2:124).

11:88 Once having made the bargain, the MECCANS then wrote the Hadith, to make Mecca the new centre, and keep their “business” going. They gave their black rock the name Ka’ba, which means holy of holies, or house of God, whereas, God, Himself, says that there is only ONE place on Earth that is THE “Holy of Holies”, and that is on Mt. MORIAH, in Jerusalem, where Abraham went to sacrifice Isaac (Genesis 22:1-2), and it is referred to, in the Koran, as Abraham’s Station (Sura 2:125 & 3:97).

11:88 Một khi thực hiện xong việc mặc cả, những người MECCA sau đó viết nên sách Hadith, để biến Mecca thành thánh địa mới, và giữ các “công việc kinh doanh” của họ. Họ đặt tên cho viên đá đen của họ là Ka’ba, có nghĩa là thánh khiết của thánh khiết, hay nhà của Thiên Chúa, trong khi, Thiên Chúa, Chính Ngài, nói rằng chỉ CÓ MỘT nơi trên trái Đất là NƠI “Thánh khiết của thánh khiết”, và đó là ở trên đỉnh MORIAH, ở thành phố Jerusalem, nơi Abraham đến để dâng Y-sác (Sáng thế ký 22:1-2), và điều đó được nhắc tới, trong sách Koran, như là nơi của Áp-ra-ham (Sura 2:125 & 3:97).

The Meccans, in their Hadith; to further deceive the world, away from Mt. Moriah, and to Mecca; have written that Abraham took Ishmael, not Isaac, to their Ka’ba in Mecca, to sacrifice him. Whereas, God Himself says, in His Koran, that Abraham took Isaac, NOT Ishmael, to what was to become the “Holy of Holies” (Ka’ba in Arabic), Abraham’s Station, in the City of Peace - JeruSALEM (Sura 37:101, 112 - “the good news of Isaac” & Sura 37:109 - Peace- SALEM to Abraham, where the City of Peace - Jeru-SALEM was later to be built - Sura 2:126). The beginning of Peace is when you follow Abraham’s example. SALEM means PEACE.

Người Mecca, trong sách Hadith của họ, để tiếp tục lừa ghạt thế giới, khỏi đỉnh Moriah, và tập trung vào Mecca, đã viết rằng Áp-ra-ham dẫn Ít-ma-ên, không phải Y-sác, đến hòn đá Ka’ba ở Mecca, để dâng con ông. Trong khi, Thiên Chúa Chính Ngài nói, trong sách Koran của Ngài, rằng Áp-ra-ham mang Y-sác, KHÔNG phải Ít-ma-ên, đến nơi sau đó trở thành “Nơi Cực Thánh” (Từ Ka’ba trong tiếng A-ra-bíc), nơi của Áp-ra-ham, trong thành phố của Hòa Bình - JeruSALEM (Sura 37:101, 112 - “tin tốt lành của Y-sác” & Sura 37:109 - Hòa Bình - SALEM cho Áp-ra-ham, nơi Thành phố của Hòa Bình - Jeru-SALEM sau này được xây dựng - Sura 2:126). Hòa Bình bắt đầu khi các con theo gương của Áp-ra-ham. SALEM nghĩa là HÒA BÌNH.11:89 God has only EVER given permission for ONE house to be built, for Him, on Earth, and that is over Abraham’s Station – the “Holy of Holies”, the HOLIEST place on Earth, which is where Abraham “believed ONLY God”, and proved his love for God, by offering to sacrifice his son Isaac there - Mt. MORIAH - the site of the “House of the Lord”, in Jerusalem. The word Jerusalem means “found peace”, and “a place of safety” (Sura 2:125).

11:89 TỪ TRƯỚC TỚI NAY Thiên Chúa chỉ cho phép xây dựng MỘT ngôi nhà, cho Ngài, trên Trái Đất, và đó là ở nơi của Áp-ra-ham - nơi “Cực Thánh”, nơi LINH THIÊN nhất trên Trái Đất, nơi mà Áp-ra-ham đã “tin CHỈ Thiên Chúa MÀ THÔI”, và đã chứng thực tình yêu của ông dành cho Thiên Chúa, qua việc hy sinh chính con trai Y-sác của ông tại nơi đó - đỉnh MORIAH - là “Nhà của Thiên Chúa”, ở Jerusalem. Từ Jerusalem nghĩa là “đã tìm được bình yên”, và “nơi của sự an toàn” (Sura 2:125).

11:90 All of the references in the Koran, to the “Holy of Holies” (Ka’ba), refer to Mt. MORIAH in Jerusalem, and not to Mecca, as do also the references to His City of Peace (Sura 2:126 Jeru-Salem), where the “House of God”, or Temple, was built by king Solomon (Sura 4:163), over Abraham’s Station, where he offered Isaac (not Ishmael) to God (Sura 38:45-48).

11:90 Tất cả các tài liệu tham khảo trong sách Koran, về “Nơi Cực Thánh” đó (Ka’ba), nói về đỉnh MORIAH trong Jerusalem,  không phải Mecca, cũng như các tài liệu về thành phố Hòa Bình của Ngài (Sura 2:126 Jeru-Salem), nơi “Ngôi Nhà của Thiên Chúa”, hay Đền Điện, được xây dựng bởi vua Sa-lô-môn (Sura 4:163), nơi Áp-ra-ham, dâng Y-sác (không phải Ít-ma-ên) cho Thiên Chúa  (Sura 38:45-48).

11:91 The Meccans, in order to keep the deception going, had to discredit the Bible, to stop people from reading it, so that they would never find the truth, and turn away from Mecca, back to Jerusalem, as God intended. The Meccans, in writing the Hadith and discrediting the Bible, have made it IMPOSSIBLE, for anyone reading the Hadith, to be able to understand the Koran, and God’s TRUTH. They’ve told the Moslem world that the true Bible no longer exists, which is not only a LIE (evil - from the Devil), but totally illogical too. They would have the world believe their lie, that God; Whom they claim to worship; Who is ALL-powerful; has commanded them to read the Bible (Sura 6:152-157); fulfill His COVENANT (Sura 6:152 &16:91), which is written ONLY in the Bible and nowhere else, and, even though He is ALL-powerful; has left the world without the TRUE Bible. They’d have us believe their lie, that an ALL-powerful God, has broken His word, and allowed puny man to destroy His Bible Truth*. How stupid can people be?

11:91 Những người Mecca, để tiếp tục sự lừa dối đó, đã phải hạ uy tín của Kinh Thánh, để ngăn người ta không đọc nó, để họ sẽ không bao giờ tìm ra sự thật, và tránh xa Mecca, trở về với Jerusalem, như Thiên Chúa đã định trước. Những người Mecca, qua những gì họ viết trong sách Hadith và hạ thấp Kinh Thánh, đã khiến những ai đọc sách Hadith, KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG, để có thể hiểu sách Koran và SỰ THẬT của Thiên Chúa. Họ đã nói với thế giới Hồi Giáo Kinh Thánh thật không còn tồn tại, đó không chỉ là một lời DỐI TRÁ (ma quỷ - từ Kẻ Phá Hoại), mà còn hoàn toàn phi lô-gíc nữa. Họ muốn cả thế giới tin lời dối trá của họ, rằng Thiên Chúa, Đấng họ tuyên bố rằng họ tôn thờ; là Đấng TOÀN năng, đã ra lệnh cho họ đọc Kinh Thánh (Sura 6:152-157), hoàn thành GIAO ƯỚC của Ngài (Sura 6:152 &16:91), điều được viết CHỈ trong Kinh Thánh không nơi nào khác có, và, cho dù Ngài là Toàn Năng, đã không để lại Kinh Thánh THẬT cho thế giới. Họ muốn chúng ta tin lời dối trá của họ, rằng một vị Thiên Chúa TOÀN-năng, đã nuốt lời Ngài, và để cho loài người nhỏ bé phá hủy Kinh Thánh Thật* của Ngài. Con người cần phải ngớ ngẫn đến mức nào để có thể tin?

*God guaranteed in the Koran (Sura 32:23), that the True Bible would reach you, and He commanded the reader, NOT to be in doubt about it. Sura 32:23. We did indeed aforetime give the Book (Torah) to Moses: be then NOT IN DOUBT of its (The Torah) reaching (THEE): and We made it a Guide to the Children of Israel.

* Thiên Chúa đã cam đoan trong sách Koran (Sura 32:23), rằng Kinh Thánh Thật sẽ đến được với các con, và Ngài đã lệnh cho các đọc giả, KHÔNG được nghi ngờ điều đó. Sura 32:23. Chúng tôi trước đây đã trao Sách đó (Torah) cho Mô-se rồi: bởi thế CHỚ NÊN NGHI NGỜ CHI về việc nó (Ngũ kinh Torah) đến tay (CÁC BẠN): và Chúng tôi lấy nó làm Sách Hướng Dẫn cho Con cháu Ít-ra-en.”

11:92 The king James Authorized Version of the Bible is the second most accurate translation in the world, since 2000 A.D. when The King of kings’ Bible was completed, and which is now the most accurate.

11:92 Phiên Bản Kinh Thánh Vua James/Gia-cô-bê là bản dịch chính xác thứ nhìn trên thế giới, kể từ năm 2000 SCN khi Kinh Thánh Vua của các vua được hoàn thành, và hiện nay đó là bản chính xác nhất.

11:93 The Hadith was written after Mohammed’s (peace be upon him) death, and it CAUSED the splitting up of Muslims, into different sects, in opposition to the meaning of the Koran, which is all about the “Gospel of Unity” (Sura 42:13-17), the keeping of God’s COVENANT (Sura 5:8 & 16:91), which is written in the Torah, in the Bible, and becoming a universal-brotherhood of believers. So the Meccans made the Teachings of God of no-effect, by the teaching of their Hadith - “Traditions of the fathers”. How blind can people be?

11:93 Sách Hadith được hoàn thành sau khi Mô-ha-mét (xin bình an đến với người) qua đời, và nó đã GÂY RA sự chia rẽ giữa những người Hồi Giáo, thành nhiều chi phái, đối lập với ý nghĩa của sách Koran, với tất cả mục đích của nó là “Phúc Âm của Hợp Nhất” (Sura 42:13-17), và gìn giữ GIAO ƯỚC của Thiên Chúa (Sura 5:8 & 16:91), mà đã được ghi chép trong Ngũ Kinh Torah, trong Kinh Thánh, và trở thành cộng đồng anh em của những ai có đức tin. Người Mecca đã làm cho những Giảng Dạy của Thiên Chúa vô hiệu, khi thay thế bằng những giảng dạy từ sách Hadith của họ - “Các truyền thống của cha ông”. Người ta còn có thể đui mù đến lúc nào nữa đây?

11:94 The Hadith has become the Talmud of the Muslims, and was condemned by God, in the Koran (Sura 43:21-23 & 43:3), which says that God has gone to all the trouble of writing the Koran, so that YOU can understand it, yourself, IF you read it and DO what it says; which is, to read the Bible (Sura 6:154-156) as well as the Koran, and to pray in PRIVATE (Sura 7:55), which is exactly what Christ said, in Matt. 6:6, whereupon, God will ANSWER YOU, and teach YOU what He wants you to do - God’s Will. IF you don’t do, what God has told you to do, if you want Him to answer you, He will NOT answer YOU. EVERY copy, and the originals, of the Talmud;
Hadith and all man-made law-books, must be pulped, and re-cycled as Bibles/Korans. Then, for the first time in their existence, they’ll have done some good.

11:94 Sách Hadith đã trở nên như sách Talmud của người Hồi, và nó đã bị Thiên Chúa lên án, trong Koran (Sura 43:21-23 & 43:3), nói rõ rằng Thiên Chúa đã tốn bao công sức để viết sách Koran, để tự chính CÁC CON có thể hiểu, NẾU các con đọc và THỰC HIỆN những gì sách đó truyền đạt, đó , đọc Kinh Thánh (Sura 6:154-156) , cùng với Kinh Koran, và cầu nguyện ở NƠI RIÊNG TƯ (Sura 7:55), cũng giống chính xác những gì Chúa đã dạy, trong Mátt 6:6, và rồi, Thiên Chúa sẽ TRẢ LỜI CÁC CON, và dạy CÁC CON những gì Ngài muốn các con thực hiện - Thánh Ý Ngài. NẾU các con không làm theo, những gì Thiên Chúa đã dặn dò các con làm, nếu các con muốn Ngài trả lời các con, Ngài sẽ KHÔNG trả lời CÁC CON. TẤT CẢ các bản in, và những bản gốc, của sách Talmud, Hadith cùng tất cả những sách luật của con người, cần phải được nghiền thành bột giấy, và tái chế lại thành Kinh Thánh/Kinh Koran. Sau đó, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của họ, họ sẽ hoàn thành được chút gì đó tốt đẹp.

11:95 In the Koran, God has told you to go on the “Pilgrimage”, if you’re a TRUE believer, and can afford to. God says you must visit Abraham’s Station (Sura 3:97), Mt. Moriah, in Jerusalem, NOT Mecca. Abraham did NOT offer Isaac (or Ishmael) at the Ka’ba in Mecca (Gen. 22:1-2), but Moriah in Jerusalem, because God says so, in The Book He’s told YOU to read, and that’s The Bible – Sura 6:154-156.

11:95 Trong sách Koran, Thiên Chúa đã nói các con đi “Hành hương”, nếu các con là một kẻ với đức tin THẬT, và có khả năng chi trả cho chuyến đi. Thiên Chúa đã nói các con phải viếng thăm nơi của Áp-ra-ham (Sura 3:97), đỉnh Moriah, ở Jerusalem, KHÔNG phải Mecca. Áp-ra-ham KHÔNG dâng Y-sác (hay Ít-ma-ên) tại Ka’ba ở Mecca (Sáng thế ký 22:1-2), nhưng tại Moriah ở Jerusalem, bởi vì Thiên Chúa đã nói vậy, trong Cuốn Sách Ngài đã nói CÁC CON đọc , và đó là Kinh Thánh – Sura 6:154-156.

11:96 So the Meccans deceived ALL Muslims, and prevented the uniting of the Books (Bible & Koran), and the fulfillment of Mohammed’s mission for God, which was to unite ALL the TRUE believers, into keeping God’s COVENANT (Sura 16:91), and being His demonstration-people, to the rest of the World, of how wonderful it is to live under God’s Laws, and Sovereignty, as one universal brotherhood, all facing and remembering Mt. MORIAH, as it says in the Koran and in the Bible - Sura 2:144 & 1 kings 8:29-30.

11:96 Và người Mecca đã lừa dối TẤT CẢ người Hồi, và đã ngăn cản việc thống nhất các Sách (Kinh Thánh và Kinh Koran), và việc hoàn thành sự mệnh của Mô-ha-mét cho Thiên Chúa, đó là đoàn kết TẤT CẢ những ai có đức tin THẬT, vào việc giữ GIAO ƯỚC của Thiên Chúa (Sura 16:91), và làm dân tộc mẫu của Ngài, cho phần còn lại của Thế Giới, về sự tuyệt vời khi sống dưới Luật Pháp và Sự Cai Quản của Thiên Chúa, trong tình anh em một nhà, tất cả cùng hướng về và nhớ tới đỉnh MORIAH, như đã được nói tới trong Kinh Koran và cũng như trong Kinh Thánh - Sura 2:144 & 1 các vua 8:29-30.
    
11:97 The Christians are just as bad as the Jews and Muslims, and started a religion abusing Christ’s name, and teaching the opposite of what Christ actually said. That is why God sent the Koran to Mohammed Mustafa, to bring people back to the TRUE faith and teachings, which are, to keep The COVENANT in The Torah, and DO God’s Will - islam, which is exactly what Christ actually did say, in the New Testament/Covenant.

11:97 Những người theo Thiên Chúa giáo cũng không hơn người Do Thái và người Hồi, và đã thành lập một tôn giáo lạm dụng danh Chúa, và giảng dạy đối lập lại những gì Chúa thật sự truyền đạt. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa gởi Kinh Koran đến cho Mô-ha-mét Mustafa, để mang mọi người trở lại với đức tin THẬT và các giảng dạy, và đó là, giữ GIAO ƯỚC trong Ngũ Kinh Torah, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa - từ islam, và đó cũng là chính xác những gì Chúa đã thực sự truyền đạt, trong Tân Ước/Giao Ước.

11:98 This is reconfirmed by God in the Koran (Sura 43:61), which makes it doubly important and certain.

11:98 Điều này đã được tái xác nhận bởi Thiên Chúa trong Kinh Koran (Sura 43:61), nó tăng gấp đôi tính chất quan trọng của việc được nói tới đó và chắc như đinh đóng cột.  

11:99 It is the duty of ALL believers, to free yourselves from ALL of these evil man-made teachings; unite the 3 Books of God – Old Testament, New Testament and Koran - and yourselves as One brotherhood, ALL keeping The COVENANT of God, written in The Torah (Pentateuch), in the Old Testament, and following Abraham’s example, in believing ONLY God, and loving God, more than everything on Earth, and DOING His Will.

11:99 Đó là trách nhiệm của TẤT CẢ những ai có đức tin, các con cần giải thoát bản thân khỏi TẤT CẢ những giáo lý sai trái con người tự tạo, thống nhất 3 Sách của Thiên Chúa - Cựu Ước, Tân Ước, và Koran; đoàn kết bản thân thành MỘT trong tình anh em, TẤT CẢ cùng giữ GIAO ƯỚC của Thiên Chúa, được viết trong Ngũ kinh Torah, trong Cựu Ước, và theo gương của Áp-ra-ham, tin CHỈ Thiên Chúa, và yêu thương Thiên Chúa, hơn tất cả mọi thứ trên Trái Đất, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Ngài.  

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ có tại http://JAHTruth.net/ask


11:100 Therefore, they ALL mean EXACTLY the same, and do NOT refer to ANY organized religion. They refer to the “children of God”, i.e. those who keep the COMMANDMENTS and also DO God’s Will.

11:100 Do vậy, TẤT CẢ những từ đó có cùng nghĩa CHÍNH XÁC như nhau, và KHÔNG nói về một tổ chức tôn giáo NÀO CẢ. Chúng nói tới “con cái của Thiên Chúa”, và đó là những ai giữ các ĐIỀU RĂNTHỰC HIỆN Thánh Ý của Ngài.

11:101 Many of you say that you’re ALL “children of God”, but you’re NOT all “children of God”. ONLY those who keep the COMMANDMENTS, and also DO God’s Will, are “children of God”, and the rest of you are NOT, no-matter what YOU call yourselves. You are the children of whom you serve. Those who DO God’s Will are His children, and those who continue to do Satan’s will remain his children.

11:101 Nhiều kẻ trong các con nói rằng TẤT CẢ các con là “con cái của Thiên Chúa”, nhưng các con KHÔNG phải tất cả đều là “con cái của Thiên Chúa”. CHỈ những ai giữ các ĐIỀU RĂN, và LÀM theo Thánh Ý Ngài, mới là “con cái của Thiên Chúa”, và những kẻ con lại thì KHÔNG phải, dù CÁC CON có thích gọi bản thân là gì đi nữa. Các Con con cái của ai mà các con chọn phụng sự. Những ai LÀM theo Thánh Ý của Thiên Chúa con cái của Ngài, và những ai tiếp tục làm theo ý của Satan sẽ vẫn mãi là con cái của hắn.

11:102 Billions of you “say” that you are Israelites, Christians and Moslems (Islamic), but you are NOT, because, even if you are keeping the COMMANDMENTS, you are NOT DOING God’s Will. You are just paying lip-service, to your own particular religion.

11:102 Hàng tỉ kẻ trong các con “nói” rằng các con là người Ít-ra-en, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, nhưng các con KHÔNG phải, bởi vì, ngay cả khi các con giữ Các ĐIỀU RĂN, các con KHÔNG LÀM theo Thánh Ý Ngài. Các con chỉ nói miệng, với loại tôn giáo mà chính các con chọn theo.

11:103 If you REALLY were “children of God”, keeping His COMMANDMENTS, COVENANT and DOING His Will, you would ALL be reading the Torah, New Testament and Koran and would be one single brotherhood, and one single world-wide nation, with NO divisions, either religious; national; political; language or colour. Your neighbour, whom you MUST love as your self, is not just the man next door, but also the man on the far side of the planet, and EVERYONE in between. All of the religions belong to Satan. All religions MUST be destroyed.

11:103 Nếu các con THẬT SỰ là “con cái của Thiên Chúa, giữ các ĐIỀU RĂN của Ngài, GIAO ƯỚCLÀM theo Thánh Ý của Ngài, TẤT CẢ các con sẽ đọc Torah, Tân Ước, và Koran, và sẽ trở thành anh em một nhà, và một quốc gia duy nhất, KHÔNG có chia rẽ, về tôn giáo, dân tộc, chính trị, tiếng nói hay chủng tộc. Hàng xóm của con, các con PHẢI thương yêu như thể thương thân, không chỉ là những ai kế nhà, nhưng còn là những ai ở phần bên kia của địa cầu, và NHỮNG AI ở giữa. Tất cả các loại tôn giáo thuôc về Satan. Chúng CẦN PHẢI bị chấm dứt.

11:104 There will NEVER be peace on Earth, until ALL of the organized-religions have gone, and people keep the COMMANDMENTS; The COVENANT, and DO God’s Will, and return to DIRECT spirit-converse with their God.

11:104 Sẽ KHÔNG BAO GIỜ có hòa bình trên Đất, cho tới khi TẤT CẢ các tổ chức tôn giáo biến mất, và mọi người giữ các ĐIỀU RĂN, GIAO ƯỚC, và THỰC HIỆN Thánh Ý Thiên Chúa, và trở lại giao tiếp TRỰC TIẾP bằng thần hồn với Thiên Chúa

____________________________________
The New Covenant is known as the “New Song”, and is the “Song of Moses” (Deut. 31:19- 30), harmonized with the “Song of the Lamb” (Rev. 15:3), and Christ says that there are very few that can learn to sing it - keep it (Rev. 14:3)(Isaiah 42:10 & Ps. 98:1), and only those who do, will survive (Rev. 14:3)(Sura 6:152-157 & 33:23).


Giao Ước Mới được biết tới như là “Bài Ca Mới”, và là ‘Bài Ca của Mô-se (Đệ nhị luật 31:19- 30), hài hòa với “Bài ca của Chiên Con” (Khải huyền 15:3), và Chúa nói rằng có rất ít những ai có thể học để hát nó - giữ nó (Khải huyền 14:3)(Ê-sai 42:10 &  Thi Thiên 98:01), và chỉ những ai có thể làm vậy, sẽ sinh tồn (Khải huyền 14:3)(Sura 6:152-157 & 33:23).


If you want to “Live”, in God’s Kingdom, YOU have to keep The Covenant and help to set it up, here on Earth, with His Laws; Economic System; etc.; with Him as YOUR King and serve ONLY Him, persuading others to do the same, by becoming God’s demonstration-people to the world. Those who don’t will ALL die.

Nếu các con muốn “Sống”, trong Vương Quốc của Thiên Chúa, CÁC CON phải giữ GIAO ƯỚC và tham gia giúp xây dựng nó, tại đây trên Đất này, với các Luật Pháp, Bộ Luật Kinh Tế … của Ngài và Ngài là Vua của CÁC CON và phụng sự CHỈ Ngài, thuyết phục mọi người lam tương tự, bằng cách trở thành những gương sáng của Thiên Chúa cho thế giới. Những ai không làm thì TẤT CẢ họ sẽ diệt vong.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ có tại http://JAHTruth.net/ask


PREFACE

Từ “Những Điều Thiết Yếu” của cuộc sống.


The Way home
“The soul’s guide back to heaven.”
CONTENTS.
Chapter 1. “Before the Beginning” (of human-life on Earth).
Chapter 2. “The Prison Reform School with no bars.” Earth/Hell.
Chapter 3. “The Creation of Human-Animals.”
Chapter 4. “The First Test and regression to following Lucifer.”
Chapter 5. “A Fresh-Start.” —— The choosing of Noah.
Chapter 6. “Abraham, Lot and Sodom and GomorrEah.”
Chapter 7. “The Choosing of Abraham and his Line.”
Chapter 8. “The Shining Example.” (The Light of the World.)
Chapter 9. “The Birth of Christianity as yet another religion.”
Chapter 10. “Mohammed and the Birth of Islam as yet another religion.”
Chapter 11. “Satan’s use of Religions to Divide, Conquer and Rule.”
Chapter 12. “Prince Michael/Christ comes again.”
Chapter 13. “Unlucky for some (most?).”Đường Về 
"Hướng dẫn linh hồn cách về lại thiên đàng."
NỘI DUNG.

Chương 1.  "Trước cả Sự Bắt Đầu" (của cuộc sống con người trên Trái Đất).

Chương 2. "
Trường Cải Tạo không song sắt." TráiĐất/Địa ngục.
Chương 3. "
Sự Tạo Thành các Người - Động vật"
Chương 4. "
Thử Thách Đầu và Việc Đi Lùi theo Lucifer."
Chương 5. "
Một Khởi Đầu Mới.” —— Lựa Chọn Noah.
Chương 6. "
Abraham (Áp-ra-ham), Lot(Lót) và Sodom (Sô-đôm) và GomorrEah (Gô-mô-rơ)"
Chương 7. "
Lựa Chọn Áp-ra-ham và Hậu Duệ."
Chương 8. "
Gương Sáng." (Ánh Sáng củaThế Giới)
Chương 9. "Sự ra đời của Kitô giáo, lại một tôn giáo khác.
"
Chương 10. "
Mohammed và sự ra đời của đạo Hồi, lại một tôn giáo nữa."
Chương 11. "
Satan sử dụng tôn giáo để chia rẽ, chinh phục và thống trị."
Chương 12. "
Hoàng tử Michael /Chúa Kitô lại đến."
Chương 13. "Không may mắn
cho một số (hầu hết?)."