Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Chapter 12: Prince Michael/Christ comes again - Hoàng tử Michael /Chúa Kitô trở lại.


Prince Michael/Christ comes again.

Hoàng tử Michael /Chúa Kitô trở lại.


12:1 Jesus (the “Saviour”) told his disciples that he would come again, and, on his Second Coming, he would not speak to them in proverbs, and parables, but would show them clearly, about God (John 16:25).


12:1 Giê-su (đấng “Cứu Thế”) đã nói với các môn đệ của ngài rằng ngài sẽ trở lại, và, vào lần Tái Lâm của ngài, ngài sẽ không nói với họ bằng châm ngôn, dụ ngôn, nhưng sẽ chỉ rõ cho họ, về Thiên Chúa (Gioan/Giăng 16:25).


12:2 John the disciple was told, and it is written in his Revelation (10:7), that when Christ comes again, the mysteries of God shall be finished, as God has promised His servants the Prophets.


12:2 Môn đệ Gioan/Giăng đã được cho biết, và điều đó đã được chép lại trong sách Khải Huyền của ông (10:7), đó là khi Chúa tái lâm, những bí ẩn về Thiên Chúa sẽ được tiết lộ, như Thiên Chúa đã hứa với những Nhà Tiên Tri phục vụ Ngài.


12:3 He said that, JUST BEFORE the Last-Day, when everyone is due to be judged, on his individual merits, and by whose mark he wears, he (Christ) would come again, and PUBLISH the Truth of God (Gospel) to all nations of the world (Mark 13:10), and enlighten the whole world (Matt. 24:27 & Luke 17:24 & 2nd. Thessalonians 2:8).


12:3 Ngài đã nói rằng, CHỈ TRƯỚC Ngày Cuối, khi mọi người đến lúc bị phán xét, dựa trên những công đức cá nhân của họ, và bởi dấu ấn của ai họ mang, ngài (Chúa) sẽ quay lại, và CÔNG BỐ Sự Thật của Thiên Chúa (Phúc Âm) đến tất cả các quốc gia trên thế giới (Maccô, và khai sáng cho toàn thế giới (Mátt. & Luca 17:24 &  2 Têsalônica
2:8).

12:4 Once this has been done, God will hold back the Last-Day, until Christ has sealed the mark of God, into the foreheads of the people who are going to survive “The Fire” (Rev. 7:3), and give mankind one LAST CHANCE, to mend its evil ways.

12:4 Một khi điều đó được thực hiện xong, Thiên Chúa sẽ giữ lại Ngài Cuối, cho tới khi Chúa hoàn thành việc phong ấn dấu hiệu của Thiên Chúa lên trán những ai sẽ sinh tồn “Lửa Trời” (Rev. 7:3), và cho nhân loại một CƠ MAY CUỐI, để sửa những đường lối sai trái của họ.

12:5 If the world does not mend its ways, and if EVERYONE doesn’t start to love his neighbour, as much as himself, and keep the COMMANDMENTS, and DO God’s Will, and learn to be good, then the LAST-DAY will come (Malachi 4:6).

12:5 Nếu thế giới không hối cải những việc xấu nó làm, và nếu MỌI NGƯỜI không bắt đầu yêu thương hàng xóm, như yêu thương bản thân, và giữ CÁC ĐIỀU RĂN, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa, và học để trở nên tốt, thì NGÀY CUỐI sẽ đến (Malakhi 4:6).

12:6 Christ will then shed the human-animal-body, that he has been wearing, to get God’s truth published, and will come as his REAL self, with his angels, and destroy all of the souls who wear the mark of Satan, and Satan himself, with “The Fire” (Daniel 12:1).

12:6 Chúa sau đó sẽ lột bỏ thân xác phàm, mà Ngài đang mang, để làm cho sự thật của Thiên Chúa được công bố, và sẽ xuất hiện trong linh dạng THẬT SỰ của ngài, với các thiên thần của ngài, và hủy diệt các linh hồn mang ấn dấu của Satan, và cả Satan, bằng “Lửa Trời” (Đa-ni-ên 12:1).

12:7 Christ, obviously, will not be wearing the “son of Mary”, with holes in his hands and feet, because; as on the first coming, 2000 years ago; he will need to learn, and be trained by God, in PRIVATE, all about life on Earth in the new times, because the world has changed a great deal, in 2000 years. He would have to grow up, like before, as a normal man, in England, and learn what it is like to be a human+being, in the new times, and how to overcome the temptations, of those new times. He would have to learn many different things, and travel widely, to gather a complete understanding, of how things are, in various parts of the world, with their varied customs and religions, in order to get a good general-background, of worldly-matters. Then, if mankind decides that it wants to change, and survive, he will be familiar with the world, and its problems, and be able to put things right, with his Father’s help and guidance.

12:7 Chúa, rõ ràng, sẽ không mang lên mình thân xác “con trai của Maria” lại, với các lỗ trên tay và chân, bởi vì, cũng như 2000 năm trước đây, khi ngài lần đầu tiên đến, ngài sẽ cần học, và được huấn luyện, RIÊNG, bởi Thiên Chúa, mọi sự về cuộc sống trên Đất trong thời kỳ mới, bởi thế giới đã đổi thay nhiều, qua 2000 năm. Ngài cũng sẽ cần được lớn lên, giống trước đây, như một người đàn ông bình thường, ở Anh, và học về cuộc sống của một nhân + linh, vào thời mới này, và cách để vượt qua các cám dỗ, trong thời đại ngày nay. Ngài sẽ phải học nhiều điều khác nữa, và đi nhiều, để có được một sự hiểu biết toàn diện, những gì đang diễn ra trên đất, ở khắp mọi vùng miền của thế giới, cùng các tập tục địa phương và tôn giáo của nó, để có một kiến thức vững, về những vấn đề trần thế. Sau này, nếu nhân loại quyết định rằng họ muốn thay đổi, và sinh tồn, ngài sẽ hiểu rõ, những vấn nạn của họ, để giúp họ sửa sai, với sự giúp đỡ và hướng dẫn từ Cha ngài.

12:8 Jesus has already said, that, on Christ’s Second Coming, he would not be able to work miracles, the easy-way, and grant people’s wishes (John 16:22, 23, 26), because it would already be too late for that, and that people had already had their miracles, and 2000 years to follow his example. They should, by now, have learned to be good, and have gone home, a long time ago.

12:8 Chúa đã nói rõ, rằng, trong lần Tái Lâm của Mình, ngài sẽ không thể ban cho các phép màu, một cách đơn giản, và chấp thuận những thỉnh cầu của con người (Gioan/Giăng 16:22, 23, 26), bởi vì đã quá trễ cho những thứ như vậy, và rằng người ta đã có được những ân điển của họ, và đó là 2000 năm để noi theo gương ngài. Họ đúng ra đã, tại thời điểm hiện tại, học được cách trở nên tốt, và đã trở về, từ lâu rồi.

12:9 Christ would have to do everything the hard way, just to prove to people, that, with ENOUGH FAITH, it CAN be done, by following God’s orders, using “The Force”, in Satan’s territory, and show that, one man can move a MOUNTAIN of evil, anywhere in the world, WITHOUT being able to walk on water.

12:9 Chúa sẽ phải thực hiện mọi thứ theo con đường khó, để chứng thực cho mọi người thấy, rằng, với ĐỦ ĐỨC TIN, điều chi cũng CÓ THỂ được thực hiện, bằng cách nghe theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, dùng “Thần Lực”, ngay trong lãnh thổ của Satan, và qua đó chỉ ra rằng, một người có thể di dời cả một NGỌN NÚI của những thứ dối trá, ở bất cứ đâu trên đất, mà KHÔNG CẦN khả năng đi trên nước.

12:10 Before Prince Michael could start his real work in the world, his new body, with its new name (Rev. 3:12), would have to reach its late-thirties in age, and he would have had to have learned to control the animal he was using, and how to overcome, and resist, all the different types of temptation, and have already received a perfect, and secret training, just like before.

12:10 Trước khi Hoàng tử Mai-cồ có thể bắt đầu sứ mệnh thật sự của ngài trên đất, cơ thể mới của ngài, với tên mới (Khả huyền 3:12), sẽ phải ở vào độ tuổi cuối 30, và ngài sẽ phải học cách kiểm soát thân xác phàm mà ngài đang sử dụng, và cách vượt qua, và chống lại, tất cả mọi loại cám dỗ khác nhau, và (ngài) cũng đã nhận được một khóa đào tạo hoàn chỉnh, và bí mật, giống như trước đây.

12:11 The reason that Jesus told his disciples, that he had many things still to tell them, but that they could not bear them yet, was because, if he had told them all the things in this Book, even they would have thought he was crazy, like many people already did. How could you explain spaceships, etc., to the simple mentality of 2000 years ago? You have to consider what the mentality was like in those times, spaceships?; angels?; other planets?; souls?; reform-school for another planet?; space travel? There will be people, even now, after 2000 years, who will not believe, even though they have seen Earth’s own very crude spaceships, etc.

12:11 Lý do Giê-su nói với các môn đệ của ngài, rằng ngài còn nhiều điều muốn kể cho họ, nhưng họ chưa đủ sức để nghe, đó là vì, nếu ngài nói với họ tất cả những điều viết trong Sách này, ngay cả họ cũng sẽ nghĩ ngài bị điên, giống nhiều kẻ cũng cùng suy nghĩ như vậy. Làm sao các con có thể giải thích về các phi thuyền vũ trụ v..v.., với một đầu óc giản đơn 2000 năm trước? Các con phải suy xét trình độ nhận thức của con người tại thời điểm đó, các phi thuyền vũ trụ? Các thiên thần? Các hành tinh khác? Các linh hồn? Trường cải tạo tại trái đất để trở về một hành tinh khác? Du hành vũ trụ? Sẽ vẫn có người, ngay cả tại thời điểm hiện nay, sau 2000 năm, sẽ vẫn không tin, ngay khi họ đã tận mắt chứng kiến chính các phi thuyền vũ trụ thô sơ của hành tinh này, vv..

12:12 After the first coming, the way had to be prepared for the second, so that when Christ came again, people would be able to believe the Truth (Dan. 12:4).

12:12 Sau lần đầu tiên xuống trái đất, mọi thứ đã phải được chuẩn bị cho lần tái lâm của ngài, để mà khi Chúa trở lại, người ta có thể tin Sự Thật  (Dan. 12:4).

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

12:13 Since then, the world has gradually been prepared, and sent technology, little by little, so that now, mankind knows there are other planets, and people have built their own crude spaceships, which are ONLY children’s toys, just like nuclear-missiles, compared to the technology of home. The technology on this planet is prehistoric, compared to the technology of Venus. You have been sent just enough, to prepare you for the truth, and no more.

12:13 Kể từ thời điểm đó, thế giới lần lần được chuẩn bị, và được gởi cho công nghệ, từng chút một, để đến bây giờ, nhân loại biết còn có các hành tinh khác, và người ta đã làm được các phi thuyền vũ trụ thô sơ của họ, mà cũng CHỈ giống như đồ chơi trẻ nhỏ, cũng như các loại vũ khí hạt nhân, so với trình độ kỹ thuật công nghệ tại quê hương. Công nghệ kỹ thuật trên hành tinh nay là thuộc thời nguyên thủy, so với công nghệ kỹ thuật của Sao Khuê (sao Mai). Các con chỉ được gởi đủ, để chuẩn bị cho sự thật, và không hơn.

12:14 Think about the technology necessary, to build a living organic computer (human-body), which self-repairs and self-reproduces; not crude bits of wire and transistors, and lumps of metal and plastic, like human-made computers.

12:14 Hãy nghĩ về công nghệ cần có, để tạo ra một người máy hữu cơ sống (cơ thể con người), với khả năng tự sửa chữa, và tự sinh sản, không thô sơ với các loại dây điện và bóng bán dẫn, với các ụ kim loại hay nhựa, như máy tính con người chế tạo.

12:15 Put your egos away people! No-one on this planet has EVER invented anything. Specific people were prepared by God, little by little, and then, when they were ready, He told them, by telepathy, “from out of the blue”, or “from God knows where”, and that is EXACTLY from where, and how, these ideas came.

12:15 Hãy bỏ cái tôi của mình qua một bên! Không ai trên hành tinh này TỪNG chế tạo ra thứ gì cả. Một số người nhất định được chuẩn bị bởi Thiên Chúa, dần dần từng chút, và sau đó, khi họ sẵn sàng, Ngài đã bày cho họ, bằng thần giao cách cảm, “từ trên trời rơi xuống” hay “từ nơi chỉ Trời biết” (các phát minh sáng kiến), và đó CHÍNH XÁC là từ đâu, và bằng cách nào, những sáng kiến đó đến với họ.

12:16 The world has been sent communications-technology, in all its many varied forms, to make the publishing of God’s Truth, to all the nations of the world, quick and easy.

12:16 Thế giới này đã được gởi cho các công nghệ truyền tin, ở tất cả các hình thức đa dạng, để việc công bố Sự Thật của Thiên Chúa, đến tất cả các quốc gia trên đất, được nhanh và dễ dàng hơn.

12:17 Satan has inflated people’s egos, into claiming the glory, and saying that THEY had INVENTED these things (Sura 96:4-8), and he has obviously given all the evil-ideas, by telepathy.

12:17 Satan đã thổi phồng cái tôi của con người, làm họ tuyên bố và dành hết các vinh quang, nói ràng HỌ đã PHÁT MINH ra những thứ đó (Sura 96:4-8), và hắn hiển nhiên cũng cung cấp cho họ các ý tưởng sai trái, bằng thần giao cách cảm.

12:18 The glory belongs, as it always has; to God. God’s is the power; the Kingdom; and the GLORY; for ever.

12:18 Vinh quang thuộc về, và luôn luôn là vậy, Thiên Chúa. Thiên Chúa là toàn năng, là Vương Triều, và là VINH QUANG, mãi mãi.

12:19 How many thousands of years would it take you all, to stop letting Satan deceive you, by using your egos and arrogance against you, to put blinkers on you, and lead you anywhere he chooses?

12:19 Còn phải cần mấy ngàn năm nữa để tất cả các con, thôi việc để Satan lừa ghạt, bằng cách dùng cái tôi sự kiêu ngạo của các con để chống lại các con, bịt mắt các con, và dẫn các con đi bất cứ nơi nào hắn chọn?

12:20 HUMILITY and FAITH are the ONLY way, to prevent that from happening, and, from them, comes the truth, and “the Truth will set you free” (John 8:32 / King of kings’ Bible, John 8:23).

12:20 SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐỨC TIN là con đường DUY NHẤT, để ngăn ngừa những điều như vậy khỏi xảy ra, và, từ chúng, là sự thật, và “Sự Thật đó sẽ giải phóng các con” (Gioan/Giăng 8:32 / Kinh Thánh Vua của các vua, Gioan/Giăng 8:23).

12:21 Jesus said that he would come, and destroy religions (Mark 13:1-2), at a time when no-one thought (or believed) that he would come (Luke 12:40), and that the times would be like the times of Noah (with violence everywhere), and the times of Sodom and Gomorrah.

12:21 Giê-su đã nói rằng ngài sẽ trở lại, và bãi bỏ các loại tôn giáo (Máccô 13:1-2), tại thời điểm không ai nghĩ (hoặc tin) rằng ngài sẽ trở lại (Luca 12:40), và thời đó sẽ tương tự như thời của Nô-a (bạo lực khắp nơi), và giống thời Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

12:22 The world today is just like those times, where everyone is motivated only by sex and money, and Satan is in control again, which means that Christ’s work will be so much harder, because he will find it extremely difficult, under those conditions, to find people to help him, and will have to fight against all, and incredible odds (Luke 17:26).
12:22 Thế giới ngày nay giống tương tự thời đó, khi mọi người chạy theo tiền tài và dục vọng, và Satan lại nắm quyền trở lại, điều này có nghĩa công việc của Chúa sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nữa, bởi vì ngài sẽ gặp trở ngại lớn, trong việc tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người, dưới hoàn cảnh như vậy, như là một mình đi ngược lại với thế giới (Luca 17:26), và sẽ phải chống lại tất cả.  

12:23 Because of the fact, that evil will be in control; of all the various sections, and levels, of all the different types of societies; people’s hearts will have grown cold, and hard (hearted), and they will not be motivated by love (Matt. 24:12), only by sex and money. People will not willingly help Christ, as they should, until he declares who he is, and his new name, and, even then, he will only be helped by the people who will believe him, and who will not think that he is just another crazy man, with a Jesus-complex. It will have been made even more difficult for him, by all the crazy, false christs, who have preceded him (Matt. 24:23-27 & Mark 13:5-6 & Luke 17:23-24), and by the false prophets - i.e. organized-religions. The humble, who are rich in spirit, and who have seen through, and not been deceived and fooled, by organized-religions, will recognize him, accept him, love him, and ask his help, and to be allowed to help him.

12:23 Bởi vì nghịch cảnh, khi gian ác chiếm thế thượng phong, ở mọi góc độ, và mọi cấp bật, trong mọi tầng lớp xã hội; lòng người sẽ trở nên lạnh giá, và chai lỳ, và họ sẽ không bị thúc đẩy bởi tình thương yêu (Mátt. 24:12), chỉ bởi tình dục và tiền. Người ta sẽ không sẵn lòng giúp đỡ Chúa, như đúng ra họ nên làm, cho tới khi ngài tuyên bố ngài là ai, và tên mới của ngài, và, ngay cả khi đó, ngài sẽ chỉ nhận được sự trợ giúp của những ai tin ngài, và những ai không nghĩ rằng ngài cũng chỉ là một kẻ tâm thần hoang tưởng, nghĩ mình là Giê-su cứu thế. Mọi sự cũng sẽ trở nên gian nan hơn cho ngài, gây ra bởi tất cả những kẻ điên, tưởng mình là Chúa, mà đã tạo ra tiền lệ xấu trước đó (Mátt. 24:23-27 & Máccô 13:5-6 & Luca 17:23-24), và bởi những kẻ tiên tri giả - các tổ chức tôn giáo. Những ai giản đơn, giàu sự khai sáng, và đã thấy ra, và không bị lừa ghạt hay sập bẫy, các tổ chức tôn giáo, sẽ nhận ra ngài, chấp nhận ngài, yêu quý ngài, và hỏi xin sự giúp đỡ từ ngài, và sẽ được cho phép trợ giúp ngài.

12:24 Jesus said that the times, of his Second Coming, would be like the days of Sodom and Gomorrah (Luke 17:29-30), with homosexuality; promiscuity; perversion and depravity running-riot, and out of control (see Ch. 6).

12:24 Giê-su đã nói rằng vào thời đó, lần Tái Lâm của Chúa, sẽ giống như thời Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Luca 17:29-30), với đồng tính luyến ái, chung chạ bừa bãi, trụy lạc đồi bại biến thái vượt khỏi tầm kiểm soát (xem chương 6).

12:25 He said that there would be wars and rumours of wars; famines; pestilences, and troubles; earthquakes in diverse places; nation rising against nation, and kingdom against kingdom, and when you see Jerusalem, surrounded by armies, the time is near (Luke 21:20).

12: 25 Ngài đã nói rằng sẽ có chiến tranh và các tin đồn chiến tranh, hạn hán, dịch lệ và khó khăn, và động đất khắp mọi nơi, các quốc gia chống lại nhau, các vương quốc hiềm khích mâu thuẫn, và khi các con thấy Jerusalem, bị bao vây bởi quân địch, có nghĩa là thời khắc đó đã gần kề (Luca 21:20).

12:26 Those who persevere in keeping the COMMANDMENTS and DOING God’s Will until the end, and keep their faith, will survive, and not a hair of their heads shall be touched, and, because of their patience and perseverance, they own their own souls, by not having sold their souls to Satan, for earthly treasures and pleasures (Luke 21:18-19).

12:26 Những ai bền lòng gìn giữ các ĐIỀU RĂNTHỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa cho tới tận cùng, và giữ đức tin họ, sẽ sinh tồn, và không một sợi tóc của họ bị nguy hiểm, và, bởi sự kiên trìbền lòng của họ, họ sở hữu linh hồn chính mình, vì họ đã không bán linh hồn họ cho Satan, để đổi lấy kho tàn trên đất và những lạc thú từ đó (Luca 21:18-19)

12:27 It says in Revelation, that NO-ONE, in the whole of creation, EXCEPT the LAMB, - Prince Michael/Christ - was found worthy to break the seals on the Books, and to be able to understand and interpret them (Revelation Ch. 5 & Isaiah 29:11 & Daniel 12:8-9 & Daniel 10:21), because I and my Father are AS one, in all things.

12:27 Trong sách Khải huyền đã nói, rằng KHÔNG AI, dưới gầm trời, NGOẠI TRỪ CHIÊN CON - Hoàng tử Mai-cồ/Chúa - được nhìn nhận xứng đáng để mở các mật mã của các Sách đó, và có khả năng hiểu và giải thích chúng (Khải huyền chương 5 và Ê-sai 29:11 và Đa-ni-ên 12:8-9 & Đa-ni-ên 10:21), bởi Ta và Cha ta là NHƯ một, trong mọi sự.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask


12:28 If anyone, having read this Book, doubts that God and Prince Michael/Christ have written it, then you are so far into Satan’s grip, and insane, that there is no hope for you (Sura 2:98).
12:28 Nếu như ai, sau khi đọc Sách này, nghi ngờ rằng Thiên Chúa và Hoàng tử Mai-cồ/Chúa đã viết nên nó, thì các con đã quá sa lầy vào tầm kiểm soát của Satan, và mất hết lý trí, không còn hy vọng cho các con nữa (Sura 2:98).

12:29 THIS Book was not written after a Prophet’s death, by his students, or by an enlightened prisoner, it was written by God’s eldest Son and God Himself (Daniel 10:21). I am not a prisoner here; I came here voluntarily, to try to help you all, to survive, and to give you all, one LAST chance.

12:29 Sách NÀY không phải được viết sau khi một Nhà Tiên Tri chết, bởi các học trò của ông, hay bởi một tù nhân (+ Linh) được khai sáng, nó đã được viết bởi con Trai cả của Thiên Chúa và Thiên Chúa Chính Ngài (Đa-ni-ên 10:21). Ta không phải là tù nhân ở đây, Ta tình nguyện đến đây để giúp đỡ tất cả các con, để sinh tồn, và cho tất cả các con, một cơ hội CUỐI.

12:30 With this Book, the mystery of God is now finished, and His truth published, and soon, it and the Gospel of The Kingdom will have been published, to all nations (Mark 13:10).

12: 30 Với Sách này, bí ẩn về Thiên Chúa (trên Đất) tới đây là chấm dứt, và sự thật của Ngài đã được công bố, và sớm thôi, nó và Phúc Âm của Vương Quốc trên Đất cũng sẽ được công bố, đến khắp mọi quốc gia (Máccô 13:10).

12:31 If you think that ANYONE, other than Prince Michael, except for my Father Himself, would be able; not only to break the seals on the Books, but also to have a spirit, strong-enough, and with enough courage, to write and have this Book published, in the world of today, and to challenge the entire world, and do battle against Satan, on his own ground, with all 6,000,000,000 of his evil angels to help him; then you are CRAZY and are calling God a liar.

12:31 Nếu các con nghĩ rằng MỘT AI KHÁC, ngoài Hoàng Tử Mai-cồ, và Chính Cha Ta, có khả năng, không chỉ mở khóa được các Sách đó, nhưng còn có một tinh thần thép, và đủ dũng khí, để viết và công bố Sách này, trong thế giới ngày nay, và thách thức cả thế giới này, và chiến đấu chống lại Satan, trên đất của chính hắn, với tất cả 6.000.000.000 thiên thần ác của hắn giúp hắn, thì các con đúng thật KHÙNG ĐIÊN và đang gọi Thiên Chúa là kẻ dối trá.

12:32 This whole world is crazy, and the time has now come, for you all, to learn to be sane, or die, SOON, and I mean VERY SOON.
12:32 Cả thế giới này đang mất trí, và thời khắc đã đến, cho tất cả các con, hãy học cho tỉnh táo, hoặc chết, SỚM THÔI, và Ta có ý là KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA..

12:33 It should not be too much of a surprise, to those of you who can see how crazy mankind is, to find-out that this planet is a maximum-security prison, for the criminally-insane. Some of you are less insane than others, but, unfortunately, the people who are the MOST insane, and who THINK they are the most sane (classic symptoms of insanity), are those who are ruining things, for everyone else, by running and ruining the world for Satan, who, himself, is totally, criminally-insane. Satan is
ruling the world, right-now, through those very people, who are in human governments and religious-organizations (Ephesians 6:11-12).

12:33 Sẽ không có gì quá ngạc nhiên, cho những ai trong các con mà có thể thấy sự khùng điên của loài người, khi nhận ra hành tinh này là một nhà tù được canh giữ nghiêm ngặt ở mức tuyệt đối, dành cho những kẻ tử tù khùng điên. Một số các con ít điên hơn những kẻ còn lại, nhưng, thật không may, những kẻ điên khùng BẬT NHẤT, và cũng là những kẻ NGHĨ bản thân chúng tỉnh táo nhất (triệu chứng kinh điển của sự mất trí), là những kẻ đang phá hoại mọi thứ, thay cho những kẻ khác, bằng cách vận hành bà phá hủy thế giới này, qua việc nghe theo Satan, là kẻ, chính hắn, hoàn toàn, mất trí. Satan đang thống trị thế giới này, tại thời điểm hiện tại, thông quả những kẻ đang nhắc tới, những kẻ đang nắm giữ các vị trí chủ chốt lãnh đạo trong các bộ máy chính quyền và các tổ chức tôn giáo (Ê-phê-sô 6:11-12).

12:34 This planet is being run on Satan’s logic, which is actually illogic, because he is insane.

12:34 Hành tinh này đang được vận hành theo logic của Satan, thật ra là phi lô-gic, bởi vì hắn là một kẻ khùng điên.

12:35 If this world’s logic WAS logical, then the world would be getting better, but we can all SEE that it is rapidly getting worse.

12:35 Nếu lô-gic của thế giới này đúng lo-gic thật, thì nó phải trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tất cả chúng ta đều có thể THẤY rằng nó đang trở nên tệ hại hơn với một tốc độ kinh khủng.

12:36 However, man’s stupid arrogance will not allow him to admit, that his methods and logic DO NOT WORK, and turn around, and go back to God’s REAL sane logic.
12:36 Tuy nhiên, sự kiêu ngạo ngu si của con người sẽ không cho phép họ thừa nhận, rằng các phương pháp và lô-gic của họ KHÔNG CHO KẾT QUẢ CHI, và thay đổi, trở về với lô-gic sáng suốt THẬT SỰ của Thiên Chúa.

12:37 Mankind is insane. If I were to ask you, most of you will agree with that statement. Then you would tell me, that it is everyone else, and that YOU are sane. It’s always someone else — it’s NEVER you!

12:37 Loài người thật khùng điên. Nếu Ta hỏi con có đúng vậy không, hầu hết các con sẽ đồng ý với nhận xét đó. Sau đó các con sẽ nói với ta, rằng mấy kẻ điên khùng là những kẻ khác, và rằng không phải là CÁC CON. Luôn luôn là kẻ khác - KHÔNG phải là các con!

12:38 You KNOW, that, if you don’t keep the COMMANDMENTS, and DO God’s Will, and learn to be good, then you are going to be executed. If you didn’t know; then you know now.

12:38 Các con BIẾT, rằng, nếu các con không giữ các ĐIỀU RĂN, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa, và học để trở nên tốt, thì các con sẽ bị xử chết. Nếu trước đây các con không biết, thì bây giờ đã biết rồi.

12:39 Are you keeping the COMMANDMENTS, and DOING God’s Will, so that you can survive? If you are not, then isn’t that insanity?

12:39 Các con có đang giữ các ĐIỀU RĂN, và THỰC HIỆN Thánh Ý của Thiên Chúa, để có thể sinh tồn? Nếu các con không làm vậy, có phải là mất trí khùng điên không?

12:40 Isn’t exchanging IMMORTALITY, for worldly possessions, that you can NEVER keep, insanity?

12:40 Không phải đánh đổi SỰ BẤT DIỆT (Linh Hồn chúng ta, Linh dạng thật sự), để lấy kho báu trần thế, mà các con KHÔNG có cách nào giữ, là khùng điên mất trí?

12:41 You can NOT learn to be sane, by going to human psychiatrists, because they too are insane (by God’s standards), and also work on this world’s (Satan’s) illogic, and do not REALLY know what they are doing.

12:41 Các con KHÔNG thể học để trở nên tỉnh táo, bằng cách đi tìm các nhà tâm lý tâm thần học, bởi họ cũng bị điên (dưới tiêu chuẩn của Thiên Chúa), và cũng đang theo lô-gic phi lý của thế giới này (của Satan), và không THẬT SỰ hiểu họ đang làm gì.

12:42 The ONLY person, who can teach you REAL logic, and to be REALLY sane (really sane - by God’s standards and not insane mankind’s [Satan’s] illogical-standards), is God Himself, by you doing His Will, and learning, from Him, DIRECTLY, 24 hours a day; 7 days a week; 52 weeks a year; year after year.

12:42 Đấng DUY NHẤT, có thể dạy các con lô-gic THẬT SỰ, và để trở nên THẬT SỰ tỉnh táo (thật sự tỉnh táo - theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, không phải tiêu chuẩn khùng điên của con người [của Satan] - tiêu chuẩn phi lô-gic), là Thiên Chúa chính Ngài, thông qua việc con thực hiện Thánh Ý của Ngài, và học hỏi, từ Ngài, một cách TRỰC TIẾP, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 52 tuần một năm, năm này qua năm khác.

12:43 You can NOT achieve anything, by talking to Him for 10 minutes, or even 1 hour a day, because, if you talk to Him for only 1 hour a day, you are talking to Satan for the other 23 hours a day, and doing Satan’s will, leading you to “The Fire”.

12:43 Các con KHÔNG thể đạt được kết quả chi, qua việc nói chuyện với Ngài 10 phút, hay thậm chí 1 giờ một ngày, bởi vì, nếu con nói với Ngài chỉ 1 giờ một ngày, con đang nói chuyện với Satan 23 giờ còn lại trong ngày, và đang thực hiện ý muốn của Satan, dẫn con tới gần “Hồ Lửa”.

12:44 Please don’t force me to have to un-suspend your DEATH-SENTENCES, and execute you, on the Last-Day, after all the trouble that my Father and I have been to, over all these thousands of years. I do not WANT to HAVE to execute, even one of you, but don’t let that fact fool you, into thinking that I won’t. My Father gave you all, time to repent, and He has PROMISED to destroy, all those who do not repent. He always keeps His promises, and so do I.

12:44 Xin đừng ép ta phải bãi bỏ lệnh tạm ngưng HÀNH QUYẾT các con, và xử chết các con, vào Ngày Cuối, sau tất cả những khó nhọc mà Cha ta và Ta đã trải qua, qua hàng ngàn năm. Ta không MUỐN PHẢI hành quyết, dù chỉ một ai, nhưng đừng để điều đó lừa dối con, rẳng Ta sẽ không làm vậy. Cha Ta đã cho tất cả các con, thời gian để ăn năn, và Ngài đã HỨA sẽ hủy diệt, tất cả những ai không làm vậy. Ngài luôn giữ lời Ngài hứa, và Ta cũng vậy.

12:45 I have come here, to try to help you to survive, and I asked my Father, a year ago (1985), to let me try to save each and every one of you, and I hope, with all of my soul/Being, that you will let me. If you don’t believe me, and let me, then you will have exercised your FREE-will, which is your right, and YOU will have CHOSEN to be executed.

12:45 Ta đã đến nơi này, cố để giúp các con sinh tồn, và Ta đã xin Cha ta, năm ngoái (1985), hãy để ta cố cứu mỗi một các con, và Ta hy vọng, với tất cả Tấm Lòng và Linh Hồn Mình, rằng các con sẽ để ta làm vậy. Nếu các con không tin ta, và không để ta, thì nó có nghĩa các con đã dùng quyền TỰ DO chọn lựa của mình, và CÁC CON đã CHỌN con đường chết.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

12:46 The rest of you had better make a fresh-start, TODAY. I can help you all, if you let me, but if I only manage to save ONE soul/Being, my mission, and all the unpleasantness, that I have been subjected-to, and had to suffer, at your hands, will have been worthwhile.

12:46 Những kẻ còn lại tốt hơn nên bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ HÔM NAY. Ta có thể giúp tất cả các con, nếu các con để ta làm vậy, nhưng nếu Ta chỉ có khả năng cứu MỘT linh hồn, sứ mệnh của Ta, và tất cả những điều khó nhọc, mà Ta phải trải qua, và đã phải gánh chịu, bởi các con, thì cũng xứng đáng.

12:47 Those of you, on higher spiritual-levels, had better stop wasting, and abusing, your superior intelligence, to STEAL money from the people on the lower levels, using your own home-made human laws/legislation, to keep you out of human prisons, and use your intelligence, to face, and pass, your harder tests, instead.

12:47 Những ai trong các con, có được nhận thức (giác ngộ) cao hơn, tốt hơn nên dừng việc phung phí, và lạm dụng, trí thông minh ưu việt của mình, để ĐÁNH CẮP tiền bạc từ những kẻ kém thông minh hơn, thông qua việc sử dụng các luật lệ và quyền lập pháp con người tự đặt ra, để giữ các con khỏi con đường tù tội (nhà tù của con người), và dùng trí thông minh của mình, đối mặt, và vượt qua, các bài kiểm tra khó hơn của bản thân, thay vì làm vậy.

12:48 Start-off, by setting a good example, with deeds, and not just words, and show the others The Way, and the good that you are capable of.

12:48 Bắt đầu, bằng việc làm một gương tốt, qua các hành động, không phải chỉ lời suông, và chỉ cho những kẻ khác Đường Về, và những việc tốt con có năng lực thực hiện.

12:49 Be grateful, for the greater-sensitivity that accompanies more awareness; it is not the curse, that it often seems; it is a blessing in disguise. Use it, to your spiritual advantage, in your tests.

12:49 Hãy biết biết ơn, bởi sự nhạy cảm cao độ đi kèm nhận thức sâu sắc hơn; đó không phải là một lời nguyền, như nó thường bị lầm tưởng, mà là một lời chúc phước được ẩn dấu. Dùng nó, làm lợi thế tinh thần, trong các bài kiểu tra của con.

12:50 The more sensitive you are, the greater is the pain that you feel, in the SELF-crucifixions, and the more points you can earn. Because you feel more pain, this should give you more encouragement, to get rid of the “SELF”, as the pain is attached to the “Self”, and, when IT goes, the pain goes with it. Once you have destroyed the “Self”, your greater-sensitivity will bring you greater spiritual joy, instead of the pain of self-crucifixion.

12:50 Con càng nhạy cảm, thì càng cảm giác nỗi đau cao độ hơn, trong quá trình diệt trừ bản ngã (đóng đinh CÁI TÔI) mình, và nó có nghĩa là nhiều điểm hơn con có thể nhận. Bởi con cảm giác được nhiều đau đớn hơn, điều này nên cho con thêm sự khích lệ, để trừ bỏ “CÁI TÔI”, bởi những đau đớn có gốc rễ từ đó, khi diệt trừ được “”, nỗi đau cũng theo đó mà tan biến. Một khi các con đã trừ bỏ được “Cái Tôi”, sự nhạy cảm cao độ của con sẽ mang lại niềm an lạc tinh thần cao hơn, thay vì sự đau đớn của việc diệt trừ bản ngã.

12:51 The insensitivity, of people at lower levels, protects and shields them from pain; until they are READY for something more difficult; so that they will not be discouraged, or scared-off.

12:51 Sự thiếu nhạy cảm tinh tế, của những ai ở cấp bật tinh thần thấp hơn, bảo vệ và che chắn họ khỏi cảm giác đau đớn, cho tới khi họ SẴN SÀNG cho những việc khó hơn, nhằm giúp cho họ khỏi bị mất tinh thần, hay run sợ mà thoái lui.

12:52 Think how much pain Jesus had to suffer, on the cross, with his maximum possible sensitivity.

12:52 Hãy nghĩ về cảm giác đau đớn tột độ mà Giê-su trải qua, trên thập tự, với sự nhạy cảm ở mức tối đa có thể của ông.

12:53 The higher you climb, the tougher it becomes, and, consequently, the more points you can gain, or EARN, by winning. Be grateful, that you have been given a difficult test, and the chance to earn a greater reward. Find the ladders to heaven, and climb them, but, BEWARE of the snakes (serpents/Satan), and their downfalls. “Snakes and Ladders” (game for children) is another “clue”, that God has sent for you, in your childhood.

12:53 Con càng lên cao, thì càng khó khăn và, theo đó, nhiều điểm hơn con có thể có, hay NHẬN ĐƯỢC, bằng cách chiến thắng. Hãy biết biết ơn, rằng con đã được cho một bài kiểm tra khó, và cơ hội để nhận một phần thưởng xứng đáng hơn. Hãy tìm những bậc thang về trời, và leo chúng, nhưng, CẨN THẬN bọn rắn dữ (Satan) và đừng để bị té ngã. “Trò chơi leo thang và rắn” (trò chơi khi còn nhỏ) là một “manh mối” khác, mà Thiên Chúa đã lồng ghép vào cuộc sống, trong ký ức tuổi thơ của các con.

12:54 There are clues everywhere, in the game of LIFE, but you have to open your spiritual-eyes, to be able to see them, and find them, and to be able to recognise them, as clues. Just to give you a start, I will give you a few examples:-

12:54 Manh mối ở khắp mọi nơi, trong trò chơi của CUỘC ĐỜI, nhưng các con phải biết dùng tâm nhãn của mình, để có thể thấy chúng, và tìm chúng, và có khả năng nhận ra chúng, như là các manh mối. Để giúp các con khởi động, Ta sẽ cho các con một số ví dụ:[Hinh Anh minh hoa]

12:55 There are thousands of references to stars, and lucky-stars; etc.; etc. You are SURROUNDED by clues!

12:55 Có hàng ngàn tài liệu tham khảo nói về các vì sao, và các ngôi sao may mắn v..v Các con được VÂY QUAY bởi các manh mối!

12:56 Instead of playing silly, time-wasting, human games, why don’t you spend your time, PROFITABLY, by playing God’s game of LIFE and DEATH.

12:56 Thay vì tham gia các trò chơi ngớ ngẫn, tốn thời gian, của con người, tại sao các con không dành thời gian, MỘT CÁCH HỮU ÍCH, bằng cách tham gia trò chơi SỐNG CHẾT của Thiên Chúa.

12:57 If people spent as much time, on their spiritual-health, and EXERCISING and strengthening their spiritual “WILL-power”, as they do on their physical-health, with exercising and bodybuilding, and eating the right foods, they would REALLY be getting somewhere. If you have a healthy spirit, it automatically maintains a healthy body, without having to do anything else. A good healthy spirit, which will live for ever, is far MORE important, than a muscle-bound, healthy, “throw-away” body.

12:57 Nếu mọi người dành cũng nhiều thời gian, vào sức khỏe tinh thần, và VẬN ĐỘNG để tăng cường “sức mạnh-Ý CHÍ” tinh thần họ, như họ làm với cơ thể họ, qua các phong trào thể dục thể hình, chú trọng ăn uống đủ dưỡng chất, họ có lẽ sẽ có tiến triển THẬT SỰ. Nếu các con có một tinh thần khỏe mạnh, nó sẽ tự động giữ cho cơ thể khỏe mạnh, mà không cần phải chăm chút gì cả. Một tinh thần khỏe mạnh, mà sẽ sống mãi, thì quan trọng HƠN nhiều, so với các cơ bắp, nhìn khỏe khoắn, nhưng bị “vất đi”.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

12:58 Those of you, who break the COMMANDMENTS, even in your thoughts, and believe that you have got-away-with-it; just because no-one, that you can see, has seen you, and no human+being has caught you; are only fooling YOURSELVES. God has seen everything that you have ever done, and He knows everything that you have ever thought (Job 42:2 & Sura 2:77), including right now.

12:58 Những ai trong các con, đã vi phạm các ĐIỀU RĂN, ngay cả trong suy nghĩ của bản thân, và tin rằng các con không sao cả, chỉ bởi không ai, mà các con có thể thấy, biết được, và không một nhân+linh nào bắt quả tang con, chính là đang tự lừa dối BẢN THÂN CÁC CON. Thiên Chúa đã thấy tất cả mọi việc các con từng làm, và Ngài biết mọi thứ mà các con từng tưởng tượng hay suy nghĩ (Gióp 42:2 & Sura 2:77), ngay cả bây giờ.

12:59 Those of you, who are cheating on your partner (by committing adultery), are really cheating YOURSELVES, because, even if your partner doesn’t know, GOD KNOWS.

12:59 Những ai trong các con, đang lừa ghạt người phối ngẫu của mình (thông qua hành động không chung thủy), thật ra đang lừa ghạt CHÍNH BẢN THÂN HỌ, bởi vì, ngay cả khi người phối ngẫu các con không biết, THIÊN CHÚA BIẾT.

12:60 Don’t think that because it isn’t like killing, or stealing, that it doesn’t matter, because it is just as important as the others. YOU GAVE YOUR WORD OF HONOUR, with God as a witness, and you are breaking your word of honour, and selling your soul to Satan. You are also proving, to God, that you can not be trusted, and that you have no honour; so how can you then expect Him to let you live, and come home? By breaking one of the COMMANDMENTS, you are guilty of breaking them all, because it means that you are still doing Satan’s will, and NOT God’s Will.

12:60 Chớ nghĩ rằng bởi vì đó không phải là giết chóc, hay trộm cắp, nên nó không sao cả; điều đó cũng quan trọng như những thứ khác. CÁC CON ĐÃ NÓI LỜI DANH DỰ CỦA MÌNH, với Thiên Chúa làm chứng, và các con đang vi phạm lời hứa danh dự của bản thân, và đang bán linh hồn mình cho Satan. Các con cũng đang chứng thực, cho Thiên Chúa thấy, các con không thể tin được, và rằng các con không có danh dự, làm sao các con có thể trông đợi Thiên Chúa cho con cơ hội sống, và trở về? Khi vi phạm một trong các ĐIỀU RĂN, các con có tội như vi phạm tất cả chúng, bởi nó có nghĩa các con vẫn còn làm theo ý của Satan, và KHÔNG phải Thánh Ý của Thiên Chúa.

12:61 The Moslems consider the “so-called” christian-world to be decadent, and evil, and they are correct; although they themselves are far from good, with their religious arrogance and fanaticism, which allows them to be manipulated, very easily, by Satan, into murdering, and thinking that they are doing it in God’s name (John 16:2).

12:61 Những người Hồi xem “cái gọi là” thế giới thiên chúa giáo là suy đồi, và gian trá, và họ đúng, tuy rằng bản thân họ còn xa mới tốt, với sự kiêu ngạo tôn giáo và cực đoan của họ, những thứ đã làm cho họ bị điều khiển, một cách dễ dàng, bởi Satan, vào việc giết chóc, và nghĩ rằng họ đang làm điều đó nhân danh Thiên Chúa (Gioan/Giăng 16:2).

12:62 However, at least they have not had the AUDACITY, to make up their own laws, that totally CONFLICT with, and OPPOSE, God’s Laws, like the western-world has done. Satan has REALLY had success in the West, where people have not only had the AUDACITY, to make their own laws up, but have had the SUPREME AUDACITY, to make up laws, to say that, “ignorance of their laws (man’s own stupid, unjust laws) is NO excuse”. Just who do they think they are, that they THINK that they have the right, to not only make up their own laws/legislation, but then to say, that, if you break their (unlawful) laws, unknowingly, then you are guilty of a crime? How can you be guilty of breaking a law that is itself unlawful? When did they get God’s permission to make up their own laws? They didn’t (Deuteronomy 4:2 & 12:32). What incredible arrogance and stupidity!

12:62 Tuy vậy, ít ra họ không CẢ GAN, dám tự đặt ra luật pháp riêng, mà hoàn toàn TRÁI NGƯỢC với, và CHỐNG LẠI, các Luật Pháp của Thiên Chúa, như thế giới phương tây đã làm. Satan đã THẬT SỰ thành công ở trời tây, nơi người ta không những CẢ GAN, đặt luật pháp riêng, mà con dám LỚN GAN, tạo ra luật, nói rằng, “sự thiếu hiểu biết luật pháp của họ (luật pháp ngu dốt, và bất công của chính con người) là KHÔNG thể biện minh”. Họ nghĩ họ là ai, để họ NGHĨ rằng họ có quyền, không chỉ đặt thêm luật pháp riêng, nhưng sau đó còn tuyên bố, rằng, nếu ai đó phạm luật của họ (những luật pháp không được cho phép lập), dù không biết tới những luật đó, thì cũng có nghĩa là có tội, là phạm pháp? Làm sao ai đó có thể có tội khi vi phạm thứ luật pháp mà tự bản thân nó đã là phạm pháp rồi? Những kẻ đó có được sự cho phép từ Thiên Chúa để đặt thêm luật lệ khi nào vậy? Họ không có (Đệ nhị luật/Phục truyền luật lệ ký 4:2 & 12:32). Đúng là sự lớn ganngu dốt không tưởng!

12:63 There is a great difference, between ignorance of man’s laws/legislation, and ignorance of God’s Laws, because it is IMPOSSIBLE to be ignorant of GOD’S Laws. God tells each and every soul, what is right, and what is wrong, telepathically, BEFORE they DO anything wrong. Who tells you about unlawful man-made laws/legislation? Why do you all allow this injustice?

12:63 Có sự khác biệt lớn, giữ việc thiếu hiểu biết luật pháp con người, và làm ngơ trước Luật Pháp của Thiên Chúa, bởi vì nó BẤT KHẢ THI để ai đó có thể lờ đi Luật Pháp của THIÊN CHÚA. Thiên Chúa nói cho mỗi một linh hồn, cái gì là đúng, và cái gì là sai, thần giao cách cảm, TRƯỚC LÚC họ LÀM việc gì sai. Ai nói cho các con về những luật lệ và các chính sách bất công con người tự đặt? Tại sao tất cả các con chấp nhận sự bất công như vậy?

12:64 The majority, who are spineless-eunuchs, and who strain at a gnat (shout and complain about LITTLE things), and who swallow a camel (say NOTHING about BIG things - Matt. 23:24), have done exactly that, and have quietly accepted this gross-injustice, and thereby allowed “civilized (?)” society, to take away their God-given RIGHTS.

12:65 Satan has “used” women; just as he did in the Garden of Eden, and has continued to do, throughout history; to do evil and get the eunuchs, in western governments (Matt. 19:12 - 2nd. Type of eunuch), to change God’s Laws, and give equality to women, most of whom are not REALLY women. There is nothing feminine about them. They are trying to be men, in women’s bodies, without having EARNED their RIGHT to be men.

12:65  Satan đã “sử dụng” phụ nữ, cũng giống như cách hắn đã làm trước đây trong Vườn Địa Đàng, và đang tiếp tục làm vậy, xuyên suốt trong lịch sử, để làm điều sai trái và khiến các hoạn quan, trong các chính phủ phương tây (Mátt. 19:12 - loại thứ hai. Kiểu hoạn quan như vậy), để thay đổi Luật Pháp của Thiên Chúa, và giành quyền bình đẳng cho phụ nữ, mà hầu hết bọn họ không THẬT SỰ là phụ nữ. Chẳng có gì nữ tính ở họ. Họ đang cố trở thành đàn ông, trong thân xác phụ nữ, mà không phải DÀNH được QUYỀN để trở thành đàn ông.

12:66 Then, once having infiltrated women, amongst men in power, and having given them a say, in the running of things, Satan has used them to change more Laws. This has brought about the breakdown of the family-unit, which has always been the foundation of a good society, and, because of their having no “code of honour”, and generally being moral-less, they have made a sick-joke of the institute of marriage, and are using sex, to try to rule the world (for Satan).

12:66 Sau đó, một khi đã cài được phụ nữ, vào trong nhóm quyền lực, và dành được tiếng nói cho họ, trong bộ máy vận hành, Satan đã dùng họ để thay đổi thêm Luật Pháp. Điều này là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ tế bào gia đình, mà trước đây luôn là nền tảng của một xã hội tốt, và, bởi vì họ không có “chuẩn mực đạo đức”, và thường thì ít đạo đức hơn, họ đã biến thể chế hôn nhân thành một trò cười, và đang dùng tình dục, để cố cai trị thế giới (cho Satan).

12:67 The next step, was to get the eunuchs and homosexuals/sodomites in government, to make sodomy legal, and, with that, came queer liberation, which, combined with women’s liberation, and the general emasculation of men, has brought about an almost total, and complete reversal of GOD’S order of things. The world, now, instead of learning to be good, and advancing towards being like Jesus; with women learning to be perfect women, so that they can eventually EARN their right to become men; is now going BACKWARDS, with the castration (metaphorically) of men (Deuteronomy 23:1), and their emasculation, and men going BACKWARDS, reverting to being women.

12:67 Bước kế tiếp, chính là khiến bọn hoạn quan và đồng tính trong chính phủ, hợp thức hóa đồng tính và lối sống sô-đôm, và, với nó, phong trào giải phóng người đồng tính cũng được thực hiện, điều này, cộng với phong trào giải phóng phụ nữ, và cùng với chiến dịch nhu nhược hóa đàn ông nói chung, đã mang lại kết quả, gần như đảo lộn hoàn toàn trật tự trên dưới theo Chuẩn mực của THIÊN CHÚA. Thế giới, hiện nay, thay vì học hỏi để trở nên công chính tốt đẹp hơn, và từ đó tiến gần hơn tới việc trở nên giống như Giê-su, với việc phụ nữ học cách để trở thành các quý bà quý cô hoàn hảo, để họ dần dần DÀNH được quyền trở thành đàn ông, đang đi NGƯỢC HƯỚNG, với việc thiến (nói theo nghĩa bóng) đàn ông (Đệ nhị luật 23:1), và sự nhu nhược của họ, và đàn ông đi NGƯỢC LẠI, trở nên giống như đàn bà.

12:68 The western-world has not only OPENED Pandora’s Box; it has taken the lid right off it, and the world is not just going backwards; it is accelerating every second.

12:68 Thế giới tây phương không chỉ MỞ Hộp Pandora, mà còn vứt lun cái nắp đậy, và thế giới này không chỉ đi ngược, nó còn tăng tốc từng phút giây.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

12:69 The world; just like in the times of Noah and Sodom and Gomorrah; is rushing headlong to its own destruction, on the Last-Day, except that, THIS TIME, there will be NO MORE SECOND CHANCES. You have already had thousands of years, and millions of chances to get it right, and you are still here.

12:69 Thế giới này, giống như thời của Nô-a và Sô-đôm và Gô-mô-rơ, đang hăng hái lao đầu vào sự tự diệt, vào ngày Cuối, ngoại trừ, LẦN NÀY, sẽ KHÔNG CÒN CƠ HỘI THỨ HAI. Các con đã có hàng ngàn năm, và cả triệu cơ hội để làm cho đúng, và các con vẫn còn ở đây.

12:70 On the Last-Day, the women’s liberationists, the homosexuals/sodomites, and ANYONE who teaches organized-religion, will be in the most danger, and first into “The Fire”.

12:70 Vào Ngày Cuối, những kẻ đòi bình đẳng giới, những kẻ đồng tính, và NHỮNG AI dạy các giáo lý của các tổ chức tôn giáo, sẽ là những kẻ khốn cùng nhất, và là những kẻ đi đầu vào “Hồ Lửa”.

12:71 The Moslems are far from perfect, and, because of their religious arrogance, have refused to accept that The Torah, and New Testament, are to be used, and read as an introduction, and the first 2/3 of God’s Book, leading to the Koran, which is the Last Testament 1/3 of God’s Book, and are consequently running in circles, heading for “The Fire”.

12:71 Người Hồi còn xa mới hoàn hảo, và, bởi do sự kiêu căng tôn giáo của họ, đã từ chối chấp nhận rằng Ngũ Kinh Torah, Tân Ước, được sử dụng, và đọc như sự hướng dẫn, và là 2 phần đầu của Sách Thiên Chúa (3 phần), theo sau bởi Kinh Koran, là Phần Chứng cuối của Sách Thiên Chúa, và do đó đang chạy vòng vòng, hướng tới “Hồ Lửa”.

12:72 They quite rightly resent the West’s influence on their women, and the disorder and evil that it brings with it.

12:72 Họ khá đúng khi từ chối ảnh hưởng lối sống Phương Tây lên phụ nữ họ, và sự rối loạn trật tự và những suy đồi đi cùng đó.

12:73 Even though they do not know, or understand, the reasons why, they accept that God knows best, and have tried to keep to God’s Laws, instead of having had the AUDACITY to change, and reverse them.

12:73 Dù họ không biết, hay hiểu, lý do tại sao, họ chấp nhận Thiên Chúa biết rõ nhất, và đã cố để giữ Luật Pháp của Thiên Chúa, thay vì CẢ GAN thay đổi, và đảo ngược chúng.

12:74 The changing of God’s Laws, and the perverting of God’s Plans, has brought with it, its own punishment, with the breakdown of discipline, respect and order.

12:74 Sự thay đổi Luật Pháp của Thiên Chúa, và sự xuyên tạc các Kế Hoạch của Thiên Chúa, đã mang lại quả báo, với sự suy đồi kỷ cương kỷ luật và sự tự tôn.

12:75 The widespread public display of female nudity, and exhibitionism, has brought out the base animal instincts in some men, and, with that, has come a rise in the number of rapes, and cases of child molesting, and women are reaping the consequences of what they have been sowing. Unfortunately, innocent children are also suffering.

12:75 Sự phổ biến lan truyền việc phô bày và đăng tải hình khỏa thân nữ, đã khơi gợi bản năng thú tính ở một số nam giới, và, cùng với nó, là sự gia tăng các vụ án hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ nhỏ, và phụ nữ đang đón nhận hậu quả của những thứ họ đã gieo. Không may, những trẻ nhỏ vô tội cũng bị họa lây.12:76 The reason; that there has been a rise, in the number of cases of child-molesting; is that little girls are the only ones left who are actually feminine, in contrast to the man-like women’s libbers. As the situation worsens; with girls becoming affected by liberation, at an ever-increasingly younger age; so the ages at which they get molested becomes younger, as the rapist is forced to look for femininity, in a younger age-group. In the rapist’s tormented (by Satan) mentality, he is also reasserting his lost masculinity, to himself; although it is only very temporarily; and even a staunch “women’s libber” loses her manliness, in a rape-situation, and becomes frightened and submissive,
and therefore more feminine; in a twisted mental power-struggle.

12:76 Lý do, việc gia tăng các ca lạm dụng tình dục trẻ em, là bởi những bé gái là nhóm còn lại mà thật sự nữ tính, đối lập với những phụ nữ không khác chi đàn ông. Và sự việc càng tệ hại hơn, khi các bé gái bị ảnh hưởng bởi phong trào bình quyền, ở độ tuổi ngày một nhỏ hơn, kéo theo độ tuổi chúng bị lạm dụng cũng giảm đi, khi những kẻ hiếp dâm đi tìm nữ tính, trong nhóm tuổi nhỏ hơn. Trong sự dày vò tâm lý của kẻ đi hãm hiếp (bởi Satan), chúng qua đó tái khẳng định cảm giác nam tính bị đánh mất, với bản thân, dù nó chỉ rất tạm thời, và ngay cả với những phụ nữ bị nam tính hóa, cũng đánh mất bản tính như đàn ông của họ, khi bị hiếp dâm, và trở nên sợ hãi và phục tùng, và do vậy càng nữ tính đi, trong diễn biến tâm lý đổi chiều.

12:77 Women have brought this on themselves - Divine Justice - Karma - cause and effect - just desserts. When you REFUSE to obey God, you bring evil upon yourself (Honi soit qui mal y pense).

12:77 Phụ nữ đã mang lên mình hình phạt đó - Công Lý Thiên Thượng - Karma - gieo và gặt. Khi các con TỰ CHỐI nghe theo Thiên Chúa, các con mang lên thân quả báo. (Ma quỷ theo những kẻ nghĩ điều đen tối).

12:78 Legalizing homosexuality/sodomy has, naturally, brought about an increase in the molesting of little boys.

12:78 Hợp pháp hóa đồng tính, tự nhiên, kéo theo việc gia tăng các ca lạm dụng tình dục các bé trai nhỏ.

12:79 Along with all this emasculation of mankind, and women’s effect on things; by allowing themselves to be used UNWITTINGLY, by Satan, to get God’s Laws changed; capital and corporal punishment have been abolished, in many countries, which has brought about a further perversion of God’s Plans.

12:79 Cùng với tất cả sự nhu nhược hóa của loài người, và với sự chi phối của phụ nữ, khi họ cho phép bản thân nghe theo, lời Satan, KHÔNG HAY BIẾT, khiến Luật pháp của Thiên Chúa bị thay đổi; với việc luật tử hình và các hình phạt lên thân thể bị bãi bỏ, ở nhiều quốc gia, đã làm sai lệch thêm các Kế Hoạch của Thiên Chúa

12:80 God created the bodies, so that He would be able to punish, and discipline the souls/Beings, and people have reversed that, by abolishing the punishing of the body, and have gone to Satan’s standard - money.

12:80 Thiên Chúa tạo ra các thân thể, để Ngài có thể trừng trị, và kỷ luật các linh hồn/Thần Linh, và loài người đã đảo ngược mục đích đó, qua việc bãi bỏ các hình phạt lên thân thể, và chọn đi theo tiêu chuẩn của Satan - tiền tài.

12:81 Fines are no deterrent, or punishment, to a thief, because money has no REAL value to him; it is “easy-come, easy-go”, and he just goes out and steals some more.

12:81 Cách phạt tiền không thể ngăn chặn, hay trừng phạt, bọn trộm cướp, bởi với chúng tiền bạc không có giá trị THỰC, với quan điểm “tiền bạc là phù du”, và bọn chúng chỉ cần thực hiện thêm một vài phi vụ, ra ngoài trộm cắp thêm khi hết.

12:82 Cutting off his hand, on his second offence, is not only a better punishment, but also a VERY effective deterrent, and prevention is ALWAYS better than cure (Matt. 5:30).

12:82 Chặt tay chúng, khi tái phạm, không chỉ là cách trừng phạt hiệu quả hơn, nhưng còn là một phương pháp răn đe RẤT hữu hiệu, và giải pháp ngăn ngừa thì LUÔN hay hơn việc chữa trị (Matt. 5:30).

12:83 Man’s stupid illogic, says that, the “punishment should fit the crime.”

12:83 Lôgic phi lý của con người, cho rằng, “hình phạt cần tương xứng với tội.”

12:84 The punishment should PREVENT the crime, and lessening the punishment actually ENCOURAGES crime.
12:84 Hình phạt cần dùng để NGĂN NGỪA tội phạm, và việc giảm nhẹ hình phạt thực chất chính là KHUYẾN KHÍCH tội phạm.

12:85 If a person, who is normally honest, is tempted to steal, and knows that they may only get probation; fined, or imprisonment; they are much more likely to steal, than if they may lose a hand (Matt. 5:28-32 & 18:8-9 & Mark 9:43-45). So, by lessening the punishment, you are actually encouraging this person to become a thief, and are helping to turn an honest person into a criminal. Then, once in prison, they are amongst criminals, and actually LEARN to become HARDENED criminals, particularly if they are young, and impressionable.

12:85 Nếu một ai đó, bình thường lương thiện, bị cám dỗ vào việc trộm cắp, và biết rằng hình phạt chỉ là án treo, phạt tiền, hay nhốt tù, họ sẽ dễ phạm tội hơn, so với việc họ phải chịu hình phạt chặt tay (Matt. 5:28-32 & 18:8-9 & Máccô 9:43-45). Do vậy, qua việc giảm nhẹ hình phạt, các con thực ra đang khuyến khích kẻ đó trở thành kẻ trộm cắp, và đang tham gia trở giúp việc biến một người lương thiện thành một kẻ tội phạm. Sau đó, một khi vào tù, bị vây quanh bởi những kẻ tội phạm khác, kẻ đó thực chất được HỌC để trở thành tội phạm CỨNG ĐẦU hơn, nhất là đối với những ai còn trẻ và dễ bị ảnh hưởng.

12:86 The same also applies to the death-penalty. Deterrence is the ONLY answer, using God’s standard, NOT silly man’s standard. With the DEATH-PENALTY, the soul, that has lost control and has murdered, is sent back to the Astral Plain, and God’s punishment, followed by a fresh-start. A prison-sentence is no REAL deterrent, and a waste of time, and a terrible drain on society, with prisons full and overflowing, costing billions to operate, with the law-abiding people having to pay heavy taxes to finance the prisons.

12:86 Tương tự như vậy đối với hình phạt tử hình. Ngăn ngừa là cách giải quyết DUY NHẤT, dùng tiêu chuẩn của Thiên Chúa, KHÔNG phải tiêu chuẩn ngớ ngẩn của con người. Với hình phạt TỬ HÌNH, linh hồn, đã mất khả năng kiểu soát và phạm tội giết người, được gởi trở lại cõi Trung Giới, nhận hình phạt của Thiên Chúa, và trở lại trái đất để bắt đầu lại. Chịu án tù không phải là cách ngăn ngừa THẬT SỰ, và là một sự tiêu tốn thời gian, và là một sự tổn hao khủng khiếp cho xã hội, với việc nhà tù chật kín và quá tải, tiêu tốn hàng tỉ để hoạt động, và người dân thường phải trả thuế phí nặng nề để chi trả cho việc vận hành các nhà tù.

12:87 Prisons are no deterrent, they are like FREE (money) holiday-camps, with conjugal-rights; colour-televisions; free meals and laundry. It’s almost better than having to work for a living, in some cases. The more comfortable the prisons become, the less deterrent there is, and the more you encourage people to become criminals.

12:87 Các nhà tù không phải là cách ngăn ngừa, chúng giống các trại nghỉ dưỡng MIỄN PHÍ, với quyền ăn nằm vợ chồng, truyền hình màu, các bữa ăn miễn phí và giặt ủi cũng miễn phí. Gần như là sướng hơn so với việc phải lao động để sinh sống, ở vào một số trường hợp. Các trại tù càng trở nên tiện nghi, việc ngăn ngừa phạm tội càng kém hiệu quả, và đồng nghĩa với việc các con càng khuyến khích mọi người trở thành tội phạm.  

12:88 The system, of putting people into prisons, is also very unfair, because it punishes the victims, and the innocent, instead of the guilty criminals, due to the fact that the victims have to pay heavy taxes, to build and maintain prisons, in which to keep the very people who have wronged them. Adding insult to injury. Those taxes would be better used to compensate the victims, instead of pampering the criminals.

12:88 Hệ thống luật lệ và vận hành, bắt bỏ tù, còn không công bằng, bởi nó trừng phạt nạn nhân, và kẻ vô tội, thay vì những kẻ phạm tội, dựa trên thực tế những nạn nhân phải trả thuế má nặng nề, để xây dựng và duy trì các nhà tù, để giữ những kẻ đã gây ra những việc sai trái đối với họ. Biến nó thành sự xúc phạm lên những tổn hại họ đã phải chịu. Các khoản tiền đó đúng ra cần được dùng để bồi thường cho nạn nhân, thay vì cung phụng cho những kẻ phạm tội.

From EVERY angle the prison-system is wrong.
Từ MỌI GÓC CẠNH cách vận hành nhà tù đều sai.

12:89 Having done-away with corporal-punishment, in schools; which used to be part of the beginning of the process of learning discipline, for the children whose parents did not care, or for the children who had lost their dad; the FOUNDATION of discipline has been removed.

12:89 Việc ngăn cấm hình phạt đòn roi, trong trường lớp; mà trước đây từng là phần mở đầu của quá trình rèn luyện tính kỷ luật, cho những đứa trẻ mà phụ huynh không mấy quan tâm, hoặc những em học sinh đã mất bố; khiến cho NỀN TẢN kỷ luật bị gỡ bỏ.

12:90 Discipline in schools was the ONLY discipline that some children received. Now children are growing up totally uncontrollable, with many becoming thugs and criminals, and many more being unemployable (2 Esdras 5:8). Sensible and FAIR corporal-punishment, in schools, never did anyone any harm.

12:90 Tính kỷ luật được rèn luyện từ trường lớp gần như là thứ kỷ luật DUY NHẤT mà một số học sinh có được. Ngày nay, con trẻ trưởng thành và hoàn toàn mất kiểm soát, một số lượng lớn đang trở thành du đãng và tội phạm, và ngày càng có nhiều người không thể lao động  (2 Esdras 5:8). Hình phạt đòn roi CÔNG BẰNG và hợp tình hợp lý, trong trường lớp, chưa từng làm hại ai cả.

12:91 All these things have been brought-about by women’s MIS-GUIDED influence, which they have been allowed to exercise, because of women’s liberation, and “equality” (Enoch 96:12-14 & Job 2:10 & Isaiah 3:12)(1st. Timothy 2:11-14).

12:91 Tất cả những điều trên đến từ những ảnh hưởng của phụ nữ thông qua các DẪN DẮT SAI LỆCH, mà họ được cho phép thực hiện, bởi phong trào giải phóng phụ nữ, và “bình đẳng” giới (Enoch 96:12-14 & Gióp 2:10 & Ê-sai 3:12)(1st. Ti-mô-thê 2:11-14).

12:92 The police and courts have also had a very bad, and negative influence on society; by making it illegal, and difficult, to exercise your GOD-given human rights, to defend yourself, and to use your FREE-will; by stopping people from fighting crime and injustice, THEMSELVES, as God wants people to do. The person on the spot has the best chance of fighting evil, as and when it happens.

12:92 Lực lượng công an cảnh sát và tòa án cũng có ảnh hưởng rất xấu, và tiêu cực lên xã hội, qua việc biến chuyện thực thi quyền con người mà THIÊN CHÚA ban cho, thành việc làm phạm pháp, hay cực kỳ khó khăn, qua việc ngăn cản CHÍNH BẢN THÂN mọi người dân tự chống lại tội phạm và bất công,để bảo vệ chính bản thân họ,  dùng quyền TỰ DO chọn lựa của họ, như Thiên Chúa muốn mọi người thực hiện. Kẻ có mặt tại hiện trường có khả năng chống lại sai trái cao nhất, khi chuyện sai trái diễn ra.

12:93 For a police-force to function properly, it has to have the co-operation of the public, that it is SUPPOSED to SERVE. Their job is to protect, HELP and SERVE the people of their community.

12:93 Để lực lượng cảnh sát thực thi pháp luật, hoạt động có hiệu quả, thì cần có sự hợp tác từ dân chúng, mà nó ĐÚNG RA PHẢI PHỤNG SỰ. Công việc của công an cảnh sát là bảo vệ, GIÚP ĐỠPHỤNG SỰ mọi người trong địa bàn họ hoạt động.

12:94 Satan, using his tool - money - has caused the police to alienate the public, by having laws/legislation made up, to punish people for doing nothing wrong, and then fining them. The police, then, spend the majority of their time, running-around, in expensive police-cars, bought with the public’s money; annoying and IRRITATING the law-abiding public, that they are SUPPOSED to SERVE; for the financial gain of the police-force, and the promotion of the officers involved. They also do this, because, ANNOYING law-abiding (God’s Laws) citizens, and stealing their money under false-pretences, is much easier, has a greater financial gain, and is much less
dangerous, than catching REAL criminals.

12:94 Satan, sử dụng công cụ của hắn, tiền tài - đã khiến cho lực lượng công an cảnh sát xa rời quần chúng nhân dân,bằng việc tạo lập các luật lệ tự đặt, các bộ luật và hình phạt để xử phạt mọi người ngay cả khi họ không làm gì sai, và sau đó phạt tiền. Cảnh sát, sau đó, dùng hầu hết thời gian họ có, chạy lòng vòng, bằng các phương tiện xe cộ chuyên dụng tốn kém, được mua sắm bằng tiền công, nhiều trường hợp gây chướng tai gai mắt và PHIỀN HÀ cho người dân, mà họ ĐÁNG RA phải PHỤNG SỰ, và dùng các công cụ đó kiếm tiền cho lực lượng công an cảnh sát, và để nhận thưởng và thăng chức. Họ làm vậy, cũng vì, GÂY CHUYỆN với dân chúng tuân thủ pháp luật (Luật Pháp của Thiên Chúa), và bòn rút tiền của nhân dân thông qua các quy định tự tạo sai trái, thì dễ hơn nhiều, và có lợi hơn nhiều, và ít nguy hiểm hơn, so với việc phải đi truy bắt bọn tội phạm THẬT SỰ.

12:95 This then builds a big gap, between The Law-abiding public, and the police (policy-enforcers), who can not operate without the public’s help, and it creates an, ever-worsening, “us and them” situation, which eventually leads to a police-state, and a police attitude, that says, that anyone, who is not actually a policeman, is automatically a criminal, or a potential criminal, instead of being their EMPLOYERS.

12:95 Điều này tạo nên bức tường ngăn cách, giữa người dân tuân thủ Luật Pháp, và lực lượng công an cảnh sát (các lực lượng thực thi các chính sách tự đặt của con người), lực lượng mà không thể hoạt động khi thiếu sự trợ giúp từ phía nhân dân, và điều này tạo ra một tình thế xấu và ngày một xấu hơn, đó là tâm lý “chúng, ta”, là điều sẽ dần tạo ra một xã hội cưỡng chế áp đặt, và thái độ cưỡng chế áp đặt của lực lượng thực thi pháp luật, lên nhân dân nằm ngoài lực lượng đó, những người tự nhiên bị coi như tội phạm,hay tìm ẩn nguy cơ trở thành tội phạm, thay vì là các CHỦ NHÂN mà các đầy tớ nhân dân phải phụng sự.

12:96 The devil can REALLY play with egos, and arrogance. The police SHOULD be friendly, helpful and HUMBLE. That is supposed to be why they wanted to be public-SERVANTS, in the first-place.

12:96 Ma quỷ THỰC SỰ có thể lợi dụng cái tôi, và bản tánh tự phụ. Công an cảnh sát ĐÁNG RA phải gần gũi, hữu ích và KHIÊM NHƯỜNG. Những điều đúng ra nên là lý do tiên quyết khiến họ mong muốn được trở thành LỰC LƯỢNG  PHỤC VỤ nhân dân.
12:97 Unfortunately, most of the best policemen eventually resign from the police-force (human government-POLICy-Enforcers), because they do not agree with police attitudes, and methods, having joined the force to HELP people, NOT persecute them. The even sadder result of this, is, that, by leaving; instead of fighting to change their colleagues’ attitudes; they are helping to make the situation worse.

12:97 Không may thay, hầu hết các thành viên ưu tú đều dần dần rời ngành (lực lượng thực thi các CHÍNH SÁCH của chính quyền con người tự lập), bởi họ không đồng tình với cách hành sử, và các phương pháp thực thi, khi lý do họ tham gia là để GIÚP người dân, KHÔNG phải bắt bớ làm khổ. Hệ quả đáng buồn hơn của xu thế đó, là, vì họ rời ngành, thay vì tranh đấu để thay đổi thái độ của các đồng nghiệp, họ vô hình dung làm cho tình cảnh thêm tệ hơn.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask

12:98 No criminal is really afraid of human police, who can not be everywhere at once, or on the spot, and who do not have the help of the public, because they have alienated them. If criminals were afraid of the police, they would not be criminals.

12:98 Không tội phạm nào thật sự sợ cảnh sát người trần mắt thịt (như chúng), một khi họ cũng không thể ở mọi nơi cùng một lúc, hoặc ngay địa điểm lúc thời điểm diễn ra sự cố, và khi họ không có được sự trợ giúp từ dân, bởi họ đã cô lập mình. Nếu tội phạm sợ lực lượng chức năng, chúng đã không trở thành tội phạm.

12:99 Guns were originally invented for hunting food, and for protection, against wild-animals, and also for self-defence against evil aggression, because a small, or old person, could not defend himself/herself against a stronger aggressor. Guns are an equalizer.

12:99 Súng được tạo ra cho mục đích săn bắt, và tự vệ, trước thú dữ, và cũng dùng để tự vệ trước những hành động gây hấn nguy hiểm tới tính mạng, bởi người nhỏ con, hoặc già cả, không thể tự vệ trước đối thủ to lớn và hung hãn hơn họ. Súng là phương tiện hữu dụng cho việc tự vệ.

12:100 NO-ONE has the right, to take away the rights that God gave to YOU; one of which is your right to self-defence, against evil, and aggression (real and NOT imaginary); unless they can replace it with something better.

12:100 KHÔNG AI có quyền, tước đoạt những quyền mà THIÊN CHÚA ban cho CON; một trong số các quyền đó là quyền tự vệ, trước những hành động gây hấn nguy hiểm (thật sự, KHÔNG phải tưởng tượng); trừ khi có các giải pháp khác hữu dụng hơn.
12:101 The police, because of their own cowardice, have made it illegal to own a gun, and to defend yourself, and have given you nothing in return, because they can not possibly be with you, all of the time, and they are so busy chasing honest people, for money, that they do not have the time to protect the public from, and to catch, REAL criminals.

12:101 Lực lượng cảnh sát, bởi chính ở sự hèn kém của họ, ra luật cấm sử dụng súng đạn để tự vệ, và không thật sự có một giải pháp nào hữu hiệu thay thế, một khi họ không thể theo sát từng người, mọi lúc, và họ đang quá bận bịu đuổi bắt dân thường để phạt tiền, chẳng còn thời gian đâu nghĩ tới việc bảo vệ dân chúng, và truy bắt, tội phạm THẬT SỰ.

12:102 Prevention is always better than cure, and a young thug would think twice, about attacking an old lady, or gentleman, if that old person possibly had a gun, and could shoot them, LAWFULLY, in accordance with GOD’S Laws (Exodus 22:2).

12:102 Ngăn chặn thì luôn luôn hữu hiệu hơn điều trị, và một kẻ du côn trẻ sẽ phải đắn đo khi chọn tấn công người già, nếu họ có thể được trang bị súng, và có thể bắn hắn, một cách HỢP PHÁP, theo luật pháp của THIÊN CHÚA (Xuất Hành/Xuất Ê-díp-tô Ký 22:2).

12:103 Given a perfect situation, in a society, if you were to disarm anyone, you would disarm the criminals; wouldn’t you? So what does man do, with his stupid illogic? He decides to disarm The Law-abiding public, who are no danger to anyone, and leave violent and vicious criminals with weapons, and then, to make the situation even worse, he does away with the only other deterrent to criminals - “the DEATH-Penalty”.

12:103 Thử lấy ví dụ một tình huống lý tưởng, trong xã hội, nếu phải chọn tước đoạt vũ khí một ai đó, người ta sẽ chọn tước đoạt vũ khí của bọn tội phạm, đúng vậy không? Nhưng loài người, với sự phi lý ngớ ngẫn của họ, chọn làm gì? Họ chọn tước đi quyền được trang bị vũ khí của dân thường, những người đa phần không gây nguy hiểm cho người khác, và để cho bọn tội phạm hung dữ, có khả năng trang bị nhiều vũ khí gây sát thương, và sau đó, còn làm cho tình huống tệ hại thêm, họ bỏ thứ duy nhất có thể răn đe tội thạm: “luật TỬ HÌNH”.

12:104 The harmless, Law-abiding public, are then left, totally defenceless, against armed, vicious criminals, whilst the police are busy STEALING money from motorists, under unlawful human laws/legislation.
Do you think THAT makes SENSE? - Totally insane!!!

12:104 Dân thường, sống theo pháp luật, rơi vào tình huống không có khả năng tự vệ, trước tội phạm hung dữ, có trang bị vũ trang, trong khi cảnh sát bận rộn BÒN RÚT tiền từ người tham gia giao thông, dùng luật lệ con người tự đặt.
Con có nghĩ LÀM NHƯ THẾ có chút gì HỢP LÝ? Thật sự quá phi lý!!!

12:105 YOU voted for these lunatics, and their insane, unlawful laws/legislation (human
government-policies: enforced by police), so you are now suffering all this violence and crime - Divine Justice (Isaiah 3:12-15).

12:105 CÁC CON đã bầu ra những kẻ mất trí đó, cùng với những luật lệ, quyền lập pháp (các con trao cho chúng) sai trái khùng điên (các chính sách của các chính quyền con người tự lập nên, được thực thi và làm cho cho có hiệu lực bởi lực lượng cảnh sát), do đó giờ đây các con phải chịu đựng và sống cùng bao lực và tội ác, đó là Công Lý Thiên Thượng (Isaia/Ê-sai 3:12-15).

12:106 It is now illegal to defend yourself, your family, or the weak, and, the way it is going, it will soon be illegal to be a man.

12:106 Thậm tệ hơn, vào lúc này việc tự bảo vệ bản thân,  gia đình của mình, và những kẻ yếm thế còn bị coi là phạm pháp; sớm thôi, với đà thụt lùi nhân loại đang đi, việc sống và hành sử như một người đàn ông sẽ bị coi là phạm pháp.

12:107 The police say that, “We cannot have the public taking The (its) Law into its own hands.” The Law belongs to the PUBLIC, not to the police and should never have been taken out of the public’s hands.

12:107 Lực lượng cảnh sát có câu nói, “Chúng ta không thể để dân thường tự thực thi pháp luật.” Luật pháp thuộc về NHÂN DÂN, không phải lực lượng cảnh sát và đáng ra không được tước đoạt nó khỏi nhân dân.

12:108 The police’s job is only to ensure that the public; in executing ITS Laws; do not exceed, or break those Laws themselves, and to help the public, both to investigate crimes, and maintain Law and order.

12:108 Công việc của cảnh sát chỉ bao gồm việc đảm bảo nhân dân, trong quá trình thực thi Luật pháp CỦA MÌNH, không đi quá giới hạn, hoặc tự vi phạm Luật Pháp, và giúp đỡ nhân dân trong việc điều tra tội phạm, và gìn giữ trật tự và duy trì Luật Pháp.

12:109 Unfortunately, they no longer act as public servants, but as human government-licensed thieves, and a law unto themselves. Instead of the public telling the police what to do, the police now “dictate” to the public. The police (policy-enforcers, NOT Law-enforcers) have become a big stick, that the rich use, to beat the poor.

12:109 Bất hạnh thay, họ đã không còn hành xử như lực lượng phụng sự nhân dân, nhưng đã trở thành lực lượng trộm cắp được cấp phép bởi chính quyền con người, và có một luật lệ riêng chỉ áp dụng với họ. Thay vì nhân dân nói họ phải làm gì, lực lượng cảnh sát hiện nay “ra lệnh” cho dân. Lực lượng cảnh sát (lực lượng thực thi các chính sách, KHÔNG phải thực thi Luật pháp) đã trở thành một cây gậy lớn, mà kẻ quyền thế sử dụng, để đàn áp kẻ yếm thế.

12:110 You all have a voice and a vote, and can change the laws, to be for your benefit, NOT the benefit of the criminals. Man’s unlawful and unjust laws/legislation punish the innocent, whereas God’s Laws punish the guilty. Legal-precedents MUST be abolished, and EVERY case heard on its own merits, with other cases used ONLY as a guide (if necessary), NOT as a pre-set rule, so that JUSTICE will be done, instead of injustice in the name of precedents (Amos 5:7, 10, 24 & 6:12 & Habakkuk 1:4).

12:110 Tất cả các con đều có tiếng nói và lá phiếu, và có thể thay đổi luật lệ, vì quyền lợi của bản thân, KHÔNG phải vì lợi ích của những kẻ tội phạm. Luật lệ bất minh và bất công của con người trừng phạt kẻ vô tội, trong khi Luật Pháp của Thiên Chúa trừng phạt kẻ có tội. Tiền lệ pháp lý (việc xử theo lề lối những ca đã xảy ra tương tự trước đó) PHẢI được bãi bỏ, và TỪNG ca phải được xem xét riêng lẻ; các ca xử trước đây CHỈ được dùng để tham khảo (nếu cần thiết), KHÔNG phải được xem như những lề lối được định sẵn, để CÔNG LÝ có thể được thực thi, thay vì tạo thêm nhiều bất công trên danh nghĩa theo lề lối định sẵn (A-mốt 5:7, 10, 24 & 6:12 & Ha-ba-cúc 1:4).

12:111 Some courts are even talking of abolishing the swearing before God, on the Bible, to tell the truth. No criminal is afraid of courts, and self-appointed arrogant men: they just laugh at them. Fear of God’s punishment can be the only REALISTIC deterrent (Amos 6: 12-13). Human laws/legislation; as well as being no deterrent, and encouraging people to become criminals; also encourage the public to become TOTALLY IRRESPONSIBLE, by fooling people into thinking that they can do anything they like, believing that they have got-away-with-it, so long as no human policeman catches them. God’s Laws; Statutes and JUDGEMENTS; in complete contrast; punish
only the guilty, and make people aware, that they are responsible, not only for their deeds, but also their words and THOUGHTS, and, thereby, make people become more and more responsible.

12:111 Một số phiên tòa còn thậm chí thảo luận việc bãi bỏ nghi thức thề với Thiên Chúa, trước Kinh Thánh, sẽ nói sự thật. Không một tội phạm nào sợ tòa án, với những kẻ tự phong kiêu căng, chúng chỉ cười vào những kẻ đó. Sự hãi sự trừng phạt từ Thiên Chúa (quả báo) là sự răn đe THỰC TẾ nhất (A-mốt 6: 12-13).  Luật pháp và các điều luật của con người, không có tính răn đe, mà còn khuyến khích người ta trở thành tội phạm, và làm cho dân chúng trở nên HOÀN TOÀN THIẾU TRÁCH NHIỆM, khi khiến họ tin rằng họ có thể làm mọi thứ mình muốn, miễn là không có cảnh sát bằng xương thịt nào bắt được họ. LUẬT PHÁP, các Điều Lệ, các PHÁN QUYẾT của Thiên Chúa thì đối lập hoàn toàn, trừng phạt chỉ kẻ phạm tội, và khiến mọi người nhận thức được, rằng họ có trách nhiệm, không chỉ với những hành vi, mà còn lời nói các SUY NGHĨ của họ, và, do vậy, khiến họ trở nên ngày một có trách nhiệm.

12:112 When is all this insanity going to stop? WHEN are you going to stop being so stupid, and arrogant, as to think that you know better than God, and start to live by His rules, and not your own (Satan’s really) self-destructive ones?

12:112 Cho đến khi nào tất cả những điều điên rồ đó mới kết thúc? ĐẾN KHI NÀO các con mới dừng những hành động ngu dốt và kiêu ngạo của mình, khi các con nghĩ rằng các con biết nhiều hơn Thiên Chúa, và bắt đầu sống theo những luật lệ của Ngài, không phải những luật lệ tự hủy hoại bản thân mà các con tự đặt (thật ra là của Satan)?

12:113 You HAVE to FIGHT evil and Satan; each and every one of you; that is the ONLY way home, and to make the world a better place to live.

12:113 Các con PHẢI CHIẾN ĐẤU chống lại cái ác và Satan, mỗi một các con, đó là phương cách DUY NHẤT để trở về, và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

12:114 Come on old people, set an example to the youth. Teach them better manners; morals and respect; read Ecclesiasticus and Proverbs. Get the laws changed back to God’s Laws. Don’t be afraid of human-death. If your body dies in God’s service, you will either go home or get a brand-new, YOUNG, healthy body. What have you got to lose? – only your soul, if you do not. You all say, “I wish I could be young again.” You can be. Let-go. Find some faith, and let-go. Why suffer old-age?

12:114 Coi nào những người lớn tuổi, hay làm gương cho những ai trẻ hơn. Dạy họ cách cư xử tốt, đạo đức và sự lễ phép, hãy đọc sách Ecclesiasticus và Châm Ngôn. Thiết lập lại Luật Pháp của Thiên Chúa. Đừng sợ cái chết phần xác con người. Nếu thân xác con phải ngã xuống khi phụng sự cho Thiên Chúa, các con hoặc sẽ được trở về hoặc nhận lấy một thân xác mới, TRẺ TRUNG, và khỏe mạnh. Các con có gì để mất chứ? Chỉ linh hồn của mình, nếu các con không làm. Các con ai cũng nói, “Ước gì mình được trẻ lại.” Các con có thể được như thế. Bắt đầu đi. Hãy tìm kiếm chút đức tin, và thực hiện. Tại sao phải chịu đựng tuổi già?

12:115 Don’t let Satan fool you, into thinking, that; because you are old; you don’t need to bother, because you only have a short time left; and so, resign-yourself, to putting-up with everything, the way it is; until your body dies; thinking that it will then no-longer be your problem. That is a very selfish attitude (what about your grandchildren?), and will never get you off this evil, violent prison planet, lunatic-asylum.

12:115 Chớ để Satan đánh lừa mình, và nghĩ rằng, vì các con đã già, các con không cần phải quan tâm, bởi các con không còn bao nhiêu thời gian nữa, và vì thế, tự bản thân mình từ bỏ, và chịu đựng mọi thứ, theo kiểu cam chịu, cho đến chết, tự nghĩ rằng khi đó mọi thứ sẽ không còn là vấn đề riêng của bản thân, Đó là một thái độ ích kỷ (còn con cháu các con thì sao?), và nó sẽ khiến các con không bao giờ có thể thoát khỏi hành tinh tù đày tàn ác và bạo lực, khùng điên mất trí này.

12:116 You are only cheating yourselves, because you have to come back into the world again, which has now become even worse, because you did not do anything about making it better. That is how the world has become worse and worse and worse.
You can NOT cheat God, you are only cheating yourselves.

12:116 Các con chỉ đang tự lừa dối mình, bởi vì các con sẽ phải trở lại và sống trong thế giới này (trong kiếp đầu thai khác), nơi mà ngày một trở nên tồi tệ hơn, bởi vì các con đã không làm gì giúp xây dựng cho nó được tốt đẹp. Đó là lý do vì sao thế giới này đã trở nên tồi tệ, tồi tệ và tồi tệ thêm.

Các con KHÔNG THỂ qua mặt Thiên Chúa, các con chỉ đang tự lừa dối bản thân.

12:117 Western, “civilized (?)”, society, with its collective arrogance; in believing that it knows how to run the world, better than God does, and by moving away from fearing God, to trying to make men afraid of silly human laws/legislation, and society itself; has poisoned ITSELF and is dying, rapidly.

12:117 Xã hội “văn minh” (?) Tây phương, với sự kiêu ngạo tập thể của nó, cho rằng nó biết cách vận hành thế giới này, tốt hơn cả Thiên Chúa, và bằng cách rời xa Thiên Chúa, nó cố thay thế nổi sợ bị Thiên Chúa trừng phạt, bằng cách làm cho người ta sợ những luật pháp ngớ ngẫn con người tự đặt ra, và  xã hội như thế, là đang tự đầu độc CHÍNH NÓ và đang trên đường đến diệt vọng, một cách nhanh chóng.

12:118 The ONLY antidote is to learn HUMILITY, and the power of love and God, and to reinstate GOD as The Ruler of the World, and dissolve all the human laws, and use God’s Laws (Matt. 5:17-18 & Malachi 4:4).

12:118 Thuốc giải độc DUY NHẤT chính là học SỰ KHIÊM NHƯỜNG, sức mạnh của tình yêu và Thiên Chúa, và trở lại đặt Thiên Chúa làm đầu, là Đấng Trị vì Thế giới này, cộng với việc bãi bỏ hết những luật lệ con người tự đặt, và sử dụng Luật pháp của Thiên Chúa (Mátt. 5:17-18 & Malachi 4:4).

12:119 This can be done very easily, because these human laws are unconstitutional, as they conflict with the Bible (upon which you swear)(Deuteronomy 4:2; 12:32), and the Koran, and with God’s Divine Justice, upon which the legal-systems are SUPPOSED to be based. Being un-constitutional, they can, therefore, easily be wiped-off the statute-books.

12:119 Điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng, bởi những luật lệ tự đặt của con người là vi hiến, chúng đối lập với Kinh Thánh (mà các con tuyên thệ trên đó)( Đệ nhị luật/Phục truyền luật lệ ký 4:2; 12:32), và Kinh Koran, và với Công Lý Thiên Thượng của Thiên Chúa, mà ĐÚNG RA hệ thống luật pháp phải lấy đó là nền tảng. Bởi chính chất vi hiến đó, rất dễ để loại bỏ chúng khỏi sách luật.

12:120 Society; with its lack of faith, in God’s Wisdom, and His PROMISES; having made up its own continually lowering moral standards, with its own stupid laws/legislation; instead of, and in the place of, JUSTICE; can not possibly survive. Today, all you have is thousands of laws/legislation, but no JUSTICE.

12:120 Xã hội, với sự thiếu hụt đức tin của nó, vào Sự Thông Tuệ của Thiên Chúa, và NHỮNG LỜI HỨA của Ngài, đã tự tạo ra và tiếp tục hạ thấp các chuẩn mực đạo đức, cùng với những luật lệ và việc lập pháp ngớ ngẫn thay vì CÔNG LÝ và qua đó làm cho CÔNG LÝ khó có khả năng tồn tại. Ngày nay, người ta có muôn ngàn luật lệ và quyền làm luật, nhưng không có CÔNG LÝ.

12:121 How bad do things have to get, before you can see your own lunacy?

12:121 Mọi thứ phải trở nên tồi tệ đến nhường nào, để cho các con có thể nhận ra sự mất trí của bản thân?

12:122 The police and doctors and politicians, have got to stop trying to play at being God, and filling, to bursting point, the prisons and hospitals, in a continually worsening situation, due to their total incompetence, and their arrogant refusal, to admit, that they have made mistakes, and are going the wrong way.

12:22 Công an cảnh sát cùng với bác sỹ và chính trị gia, cần chấm dứt đóng vai Thượng Đế, và qua đó làm đầy các nhà tù, bệnh viện đến mức quá tải, và tiếp tục làm cho tình hình tệ thêm, bởi sự kém cỏi, và tự phụ từ chối thừa nhận, rằng họ đã phạm sai lầm, và đang đi sai đường.

12:123 Learn HUMILITY, and admit your mistakes, and turn around, before it is TOO late!
Can you not see what you are doing to yourselves?

12:123 Hãy học SỰ KHIÊM TỐN, và thừa nhận những lỗi lầm của mình, và quay đầu, trước khi QUÁ muộn!
Các con có thể nào không thấy những gì mình tự gây ra cho bản thân?

12:124 There are none so blind, as those who do not want to see, because they are blinded by their own arrogance (Isaiah 42:19).
12:124 Chẳng ai đui mù bằng kẻ không muốn nhìn, họ đui mù bởi chính sự ngạo mạng của mình (Isaia/Ê-sai 42:19).

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/askPREFACE

Từ “Những Điều Thiết Yếu” của cuộc sống.


The Way home
“The soul’s guide back to heaven.”
CONTENTS.
Chapter 1. “Before the Beginning” (of human-life on Earth).
Chapter 2. “The Prison Reform School with no bars.” Earth/Hell.
Chapter 3. “The Creation of Human-Animals.”
Chapter 4. “The First Test and regression to following Lucifer.”
Chapter 5. “A Fresh-Start.” —— The choosing of Noah.
Chapter 6. “Abraham, Lot and Sodom and GomorrEah.”
Chapter 7. “The Choosing of Abraham and his Line.”
Chapter 8. “The Shining Example.” (The Light of the World.)
Chapter 9. “The Birth of Christianity as yet another religion.”
Chapter 10. “Mohammed and the Birth of Islam as yet another religion.”
Chapter 11. “Satan’s use of Religions to Divide, Conquer and Rule.”
Chapter 12. “Prince Michael/Christ comes again.”
Chapter 13. “Unlucky for some (most?).”


Đường Về 
"Hướng dẫn linh hồn cách về lại thiên đàng."
NỘI DUNG.

Chương 1.  "Trước cả Sự Bắt Đầu" (của cuộc sống con người trên Trái Đất).

Chương 2. "
Trường Cải Tạo không song sắt." TráiĐất/Địa ngục.
Chương 3. "
Sự Tạo Thành các Người - Động vật"
Chương 4. "
Thử Thách Đầu và Việc Đi Lùi theo Lucifer."
Chương 5. "
Một Khởi Đầu Mới.” —— Lựa Chọn Noah.
Chương 6. "
Abraham (Áp-ra-ham), Lot(Lót) và Sodom (Sô-đôm) và GomorrEah (Gô-mô-rơ)"
Chương 7. "
Lựa Chọn Áp-ra-ham và Hậu Duệ."
Chương 8. "
Gương Sáng." (Ánh Sáng củaThế Giới)
Chương 9. "Sự ra đời của Kitô giáo, lại một tôn giáo khác.
"
Chương 10. "
Mohammed và sự ra đời của đạo Hồi, lại một tôn giáo nữa."
Chương 11. "
Satan sử dụng tôn giáo để chia rẽ, chinh phục và thống trị."
Chương 12. "
Hoàng tử Michael /Chúa Kitô lại đến."
Chương 13. "Không may mắn
cho một số (hầu hết?)."