Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Paul said, "It is NOT I That Lives" - Phao-lô đã nói, “KHÔNG còn là tôi Sống”
In The Name of God, Most Gracious, Most Merciful
Trong Danh của Thiên Chúa, Đấng Bao Dung Nhất, Đấng Độ Lượng Nhất

Paul said, "It is NOT I That Lives"
Phao-lô đã nói, “KHÔNG còn là tôi Sống”

It is not "I" that lives but Christ lives in me (Galatians 2:20). It is not "Self" that lives but "Christ" lives in me. It is not "Self" that lives but "The Anointed One" - the One whose head/mind is anointed with the "Oil of Understanding" - the oil that lubricates the "seized-up" mind and gets it working again, understanding the TRUTH or WORD of God. It was, or is, "seized-up" because "Self" was, or is, jamming-up the works and blocking the channel through which the Holy Spirit can flow to "lead you into all righteousness" and wash you clean from inside, as it flows through you and then your "cup overflows" to others, to wash them clean with the TRUTH and the Light of understanding, that the now "working mind" receives in a Life united with God, its supply of understanding; oil and Light. Then the Light of understanding with its "shield of faith" (Ephesians 6) effortlessly and painlessly conquers the fear and darkness of ignorance (given by Satan and maintained by believing his lies) that lives in you. God thereby teaching you, from within ("in-tuition"), to be like Him, so that you need no man to teach you (1 John 2:27) because his "Self" will get in your way.


Không còn là “Tôi” sống, mà là Chúa sống trong tôi (Galát/Ga-la-ti 2:20). Không phải “Bản Ngã” tôi sống mà thay vào đó là “Chúa”. “Cái tôi” đã được thay thế bởi “Đấng Giác Ngộ” – Đấng mà thần tâm đã được xức “Dầu của Sự Thông Tỏ” – thứ dầu thắp sáng cho tâm trí, làm nó minh mẫn và hoạt động lại, hiểu ra SỰ THẬT hay chính là NGÔI LỜI của Thiên Chúa. Nó ví như dầu nhớt bảo vệ và làm mát tinh thần ta, khi “Cái tôi” làm tắc nghẽn mọi thứ và cản trở ta hiểu ra sự thật, ngăn trở Đức Thánh Linh chảy vào để “dẫn đường cho ta đến với sự công chính” và rửa sạch ta từ trong tâm trí, khi dòng năng lượng sức sống đó chảy trong ta và làm cho “chén ta đầy tràn chan chứa” trào dâng bao bọc lấy mọi người, rửa sạch họ bằng SỰ THẬT và Ánh Sáng của chân lý, mà lúc bấy giờ “tâm sau khi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ cho thân” nhận lãnh từ Cuộc Sống đoàn tụ cùng Thiên Chúa (Sự Thật, Tình Yêu, Những Gì Tốt Đẹp), cùng với sự thông thái, và dấu thắp sáng tâm trí từ thiên thượng, và Ánh Sáng mà cuộc sống như vậy mang lại. Sau đó thứ Ánh Sáng khai trí cùng với "khiên đức tin chở che" của nó (Ê-phê-sô 6:16) chế ngự nỗi sợ và bóng tối vô minh (đến từ Satan và được duy trì một khi ta tin vào lời dối trá của hắn/từ Satan là tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là kẻ nói ngược sự thật, nói dối) trong ta một cách dễ dàng và hiệu quả. Thiên Chúa dùng Ánh Sáng khai trí đó để dạy ta, từ trong thâm tâm (trực giác; "in-tuition"/"bên trong - sự hướng dẫn"), làm sao để trở nên giống Ngài, và các con không cần một người nào khác dạy (1 Gioan/Giăng 2:27) bởi "Cái tôi" của anh ta sẽ cản đường các con.

Matthew 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father Which is in heaven IS perfect.

Mátthêu/Ma-thi-ơ 5:48 Các con hãy hoàn thiện mình, như Cha các con trên trờitoàn mỹ.

The Meaning of Paul's Message in Galatians
Ý nghĩa Thông Điệp của Phao-lô trong Galát/Ga-la-ti

What Paul meant when he said, "I am crucified with Christ and now it is not I that Lives but Christ Lives in me."

Phao-lô đã nhắn nhủ gì khi ông nói, “Tôi đã bị đóng đinh trên thập giá và giờ đây không phải là tôi Sống mà là Chúa đang Sống trong tôi.” 

The "I" that was crucified with Christ was his "Self" - his separated (from God) "Self" with all of its selfishness and "Self-will", rather than God's Will (Islam in Arabic).


Cái “Tôi” mà bị đóng đinh cùng Chúa chính là “Bản Ngã” ông – "Bản Ngã" là thứ ngăn cách ông (với Thiên Chúa), cùng tất cả bản tính ích kỷ và “Ý muốn Riêng”, thay vì Thánh Ý của Thiên Chúa (từ Đạo Hồi có nghĩa là Thánh Ý Thiên Chúa trong tiếng Ả Rập).

He stated that his "Self" was already dead and the rest of his statement follows on from, and depends upon, that first statement of the "Self" having already been crucified. If the "Self" is not dead, then the rest of what he says does NOT apply. Read it properly!

Ông nói rằng “Cái Tôi” ông đã chết rồi và tiếp nối là phần còn lại của thông điệp, và chúng được xây dựng từ, chuyện đã diệt trừ “Bản Ngã”. Nếu “Cái Tôi” vẫn còn, thì phần còn lại của những gì ông nói KHÔNG có ý nghĩa gì cả. Xin hãy đọc chúng một cách chính xác!

He speaks in the past tense NOT present tense. He says his crucifixion was completed during his years in Damascus (Qumran) and Arabia, ALONE with His Lord.

Ông nói về sự việc đã xảy ra trong quá khứ KHÔNG phải hiện tại. Ông nói rằng việc đóng đinh bản ngã đã được ông hoàn thành trong những năm ở Đa-mát/Đa-mách (Qumran ở Bờ Tây, cách biển chết khoản một dặm/1,6 km) và Arabia, MỘT THÂN MỘT MÌNH với Chúa của ông.

He had taken up his cross (his "Self") DAILY and followed his Lord's Example of crucifying his "Self" on the 'cross of "Self"-sacrifice'. Your "Self" is the cross YOU have to bear and carry about until it is crucified and leaves you free from its insatiable demands and burdens, that weigh you down and make you stumble and make your life selfish and a misery. This means killing the "Self" DAILY and obviously does NOT mean committing suicide, as you cannot commit suicide every day.

Ông đã vác thập giá mình (“Cái Tôi” ông) NGÀY NGÀY và theo Gương Thầy mình trong việc đóng đinh “Bản Ngã” trên thập giá của việc hy sinh  “Bản Thân”. “Bản Ngã” của con là thập giá CON phải chịu đựng và mang theo bên mình cho tới khi nó bị diệt trừ và con được giải thoát khỏi những đòi hỏi tham lam vô độ và các gánh nặng phiền toái từ đó, làm cho con suy kiệt và lạc lối, và làm cho cuộc sống con ích kỷ và khổ sở. Thông điệp của Phao-lô nói về việc đóng đinh diệt trừ “Cái Tôi” MỖI NGÀY và nó rõ ràng KHÔNG bảo ai đi tự tử, bởi chẳng ai có thể tự tử mỗi ngày. 

This dying DAILY, all day, every day, to "Self" - the destroying of your own individual "Self"-ishness can ONLY be achieved by following Christ's Teaching exactly and NOT Paul's or the christian church's teaching.

Việc phá bỏ “Bản Ngã” HẰNG NGÀY, mọi ngày, ngày này qua ngày khác này – diệt trừ “Cái Tôi” ích kỷ của chính mình, CHỈ có thể thực hiện được bằng cách làm theo đúng chính xác Giảng Dạy của Chúa, KHÔNG phải của Phao-lô hay giảng dạy từ các giáo lý tôn giáo. 

You must die to "Self" daily - DAILY until your human "Self"-will and "Self"-ishness are dead and then, when you are TRULY spirit in an earthen vessel, and NOT an earthen vessel with spirit in it, you will be motivated only by Christ and He will be Living in your earthen-vessel, with you, instead of the "Self" living in it. You will then be working 24 hours a day to set up His Kingdom of Israel; - a NATION with God's Laws; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and healthy balanced diet etc., for Him to reign over here on Earth and NOT a spiritualised abstract church.


Con phải hy sinh “Cái Tôi” MỖI NGÀY cho đến khi những ước muốn “Cá Nhân” và ích kỷ của “Bản Thân” bị diệt trừ và sau đó, khi con THẬT SỰlinh hồn trong xác phàm, KHÔNG phải một thân phàm với linh hồn trong nó, những việc con làm sẽ chỉ được thúc đẩy bởi Chúa và Ngài sẽ Sống trong thân phàm con, cùng con, thay vì “Bản Ngã” con sống trong đó. Con sau đó sẽ làm việc 24 giờ mỗi ngày giúp thiết lập nên Vương Quốc Ít-ra-en của Ngài (không phải đất nước Ít-ra-en giả hiện nay) – một ĐẤT NƯỚC tuân thủ các Luật Lệ của Thiên Chúa, các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp và Chế ĐĂn Uống lành mạnh  … và để Ngài trị vì trên Đất này, mà KHÔNG phải các loại nhà thờ tôn giáo.

Paul, in attempting to teach, was dis-obeying his Master (Matthew 23:8-10) and has caused more damage to Christ's Mission and Kingdom than anyone else has because all of the "so-called" christian religions are based on the letters of Paul and NOT on the Teaching of Christ. Some of the letters, or parts of his letters, were not even written or dictated by Paul but are still attributed to him, by the churches, who have founded themselves, AGAINST Christ's orders (Matthew 6:5 & 6), on what are referred to as being "the Letters of Paul".

Phao-lô, trong nỗ lực dạy, đã nghịch lại ý Thầy của ông (Mátthêu/Ma-thi-ơ 23: 8-10) và đã gây thiệt hại cho Sứ Mệnh và Vương Quốc của Chúa nhiều hơn ai khác, bởi tất cả các chi phái đạo thiên chúa hiện nay được phát triển dựa trên các bức thư của Phao-lô và KHÔNG phải từ Giảng Dạy của Chúa. Một số thư từ, hoặc một phần của chúng, thậm chí không phải do Phao-lô viết hay biểu ai khác viết, nhưng vẫn được quy cho ông, bởi các tổ chức tôn giáo nhà thờ, những kẻ làm NGƯỢC lại Lệnh Chúa (Mátthêu/Ma-thi-ơ 6: 5&6), do diễn dịch sai nội dung "các Bức thư của Phao-lô".

Matthew 6
Mátthêu/Ma-thi-ơ 6

6:5 And when thou prayest, thou shalt NOT be as the hypocrites [ARE]: for they love to pray standing in the churches and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Verily I say unto you, They have their reward (they wanted to be seen and they have been seen, so they already have the reward they wanted and therefore God will NOT answer them).

6:5 Khi các con cầu nguyện, ĐỪNG làm như những kẻ giả dối; chúng thích đứng cầu nguyện nơi nhà thờ và các góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cho các con biết, chúng đã được phần thưởng chúng muốn rồi. (muốn được người khác thấy và đã được thấy, và đó là thứ chúng muốn và bởi vậy Thiên Chúa sẽ KHÔNG trả lời chúng) 

6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and WHEN THOU HAST SHUT THY DOOR, pray to thy Father IN PRIVATE (Enoch 56:5; Sura 7:55); and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly (by answering you).

6:6 Nhưng các con, khi các con cầu nguyện (nói chuyện bằng tâm trí), hãy tìm nơi yên tĩnh, và KHI CÁC CON LÀM VẬY, nói chuyện với Thiên Chúa Ở NƠI KHÔNG BỊ QUẤY RẦY PHIỀN NHIỄU (Enoch 56:5; Sura 7:55); và khi Cha các con thấy vậy Ngài sẽ hào phóng ban thưởng cho các con (bằng việc trả lời các con). 


ALL of the "so-called" christian churches always quote the letters of Paul and NOT Christ for their own existence, and, if there is a conflict, they take the view they think is expressed in Paul's letters, rather than Christ's view. This, in itself, is AGAINST Christ's Teaching recorded in Matthew 23 and Matthew 6 and is also totally illogical because they take what they think is the opinion of a student in primary school (Paul) and give it more credibility than the opinion of the Supreme and ONLY Teacher and that is not only illogical, it is dis-obedient and stupid when your life depends upon getting it right.

TẤT CẢcác chi phái” dưới danh nghĩa đạo thiên chúa luôn trích dẫn lá thư của Phao-lô mà KHÔNG phải (những giảng dạy) của Chúa để biện minh cho sự hiện hữu của họ, và, nếu có mâu thuẫn, họ chọn cách nhìn mà họ cho rằng những lá thư Phao-lô bày tỏ, thay vì ý kiến của Chúa. Việc làm đó, tự nó, không những CHỐNG LẠI Giảng Dạy của Chúa được ghi chép trong Mátthêu/Ma-thi-ơ 23 và Mátthêu/Ma-thi-ơ 6 mà còn phi lý hết sức bởi vì họ chọn tin những gì họ nghĩ là quan điểm của một học sinh tiểu học (Phao-lô) và cho rằng nó đáng tin hơn quan điểm của Đấng Tối CaoBậc Thầy Duy Nhất, việc này không chỉ phi lý, nó còn nói lên sự không vâng lời và ngu dốt khi mạng sống của các con phụ thuộc vào việc làm đúng theo những gì được chỉ dạy.

Matthew 23
Mátthêu/Ma-thi-ơ 23

23:7 And greetings in the markets, and to be called by men, Priest, Rabbi, Imam, etc.

23:7 Và chúng thích được chào hỏi nơi đông người, và thích được thiên hạ tôn là thầy (mục sư, cha, giáo sỹ, thầy tế…) 

23:8 But be not ye called priest (etc.): for one is your Master, [even] Christ; and all ye are brethren.

23:8 Phần các con, không được làm mục sư, cha đạo …: bởi chỉ Chúa mới là Thầy các con, và tất cả các con là anh em.

23:9 And call NO [man] your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
  
23:8 Và CHỚ gọi ai [người] là cha trên đất này, bởi Cha các con chỉ có một, là Đấng ngự trên trời.
  
23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, [even] Christ.

23:10 Cũng chớ để ai gọi các con là thầy (lãnh đạo) này thầy (lãnh đạo) kia, vì các con chỉ có một Thầy, là Chúa. 

23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.

23:11 Nhưng những ai quan trọng (lớn) hơn hết trong các con sẽ phải phụng sự (giúp đỡ) các anh em khác.

23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

23:12 Và những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và những ai hạ mình thì sẽ được đề cao.

23:13 But woe unto you, lawyers and politicians, (who were also priests) hypocrites! for ye shut up the Kingdom of heaven against men: for ye neither go in [yourselves], neither allow ye them that are entering to go in.

23:13 Nguyền rủa các ngươi, bọn luật sư và bọn làm chính trị (Pha-ri-sêu/Pha-ri-si chính là các chính trị gia ngày nay, lúc xưa còn kiêm luôn chức tước trong đạo giáo) là những bọn dối trá! Bởi bọn ngươi đóng cửa Vương Quốc thiên đàng lại với người, và không những không vào, mà còn ngăn cấm kẻ khác làm vậy.


Christianity as you know it should be more accurately titled "Paulianity or Churchianity".

Thiên Chúa Giáo (Đạo Cơ Đốc) như các con biết hiện nay chính xác ra phải được đặt tên là “Phao-lô Giáo hay Nhà Thờ Giáo”.

People follow the "so-called" teaching of Paul rather than Christ and go to church because they are lazy and are looking for an "easy-path" and there is NO easy path. So they are being deceived by satan and are suffering from "Self"-delusion and become priests and "agents of evil", unwittingly, most of them.

Người ta tin theo "điều gọi là" giảng dạy của Phao-lô thay vì của Chúa và đi nhà thờ (đi lễ) bởi họ lười và đang tìm một “con đường dễ”, nhưng CHẲNG có đường dễ. Họ đang bị lừa bởi những lời dối trá (satan nghĩa là kẻ nói ngược lại sự thật, kẻ nói dối)và đang “Tự” ảo tưởng, một số vô hình dung trở thành mục sư, linh mục hay cha đạo, “bộ hạ của quỷ”, hầu hết là như vậy.

Matthew 7

7:13 Enter ye in at the "Strait" gate: for wide [is] the gate, and broad [is] the way (the "easy-path"), that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat (most of mankind):

7:13 Hãy theo cửa hẹp (eo biển Gibraltar) mà vào, bởi cửa rộng và đường thênh thang (“con đường dễ”) thì dẫn đến diệt vong, và hầu như ai cũng chọn theo lối đó (hầu hết nhân loại):

7:14 Because Strait [is] the gate, and narrow [is] The Way (like the eye of a needle), which leadeth unto Life, and (extremely) few there be that find it (as the "Times of Noah" will it be").

7:14 Đường Về [Sự sống] thì hẹp (Strait còn có nghĩa là eo biển) và khó đi (như lỗ kim khâu), và rất hiếm kẻ tìm được (ít ỏi như thời của Noah).

People spend lifetimes trying to understand what Paul meant in his letters, instead of spending their time studying, doing and "Living" the Teaching of Christ and DAILY crucifying "Self", as Paul had already done. "Take up your cross DAILY and follow ME - MY example and Teaching on how to do it." (Luke 9:23).

Người ta dành cả đời mình để cố hiểu ý nghĩa lời Phao-lô trong thư ông, thay vì dành thời gian học, và làm theo và ‘Sống như” Giảng Dạy của Chúa và NGÀY NGÀY đóng đinh “Cái tôi”, như Phao-lô đã làm. “Vác thập giá mình HẰNG NGÀY và theo TA – Theo gương TA và Giảng Dạy ta đã truyền lại.” (Luca 9:23).

Christ came to set up His Kingdom using His Servant NATION Israel (the British), not Judah (the Jewish), as a foundation for it and then by implementing the NATIONAL Laws; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and healthy balanced diet, that He gave to Israel (the British), through Moses, at Horeb, in Sinai, to gradually graft the Gentile nations into Israel, and make the whole world into the Kingdom of Israel - God's Kingdom on Earth, voluntarily.

Chúa đến để để thiết lập Vương Quốc của Ngài, bằng việc dùng QUỐC GIA Ít-ra-en Hầu Việc Ngài (người Anh), không phải Giu-đa (Do Thái), làm nền móng và sau đó áp dụng bộ Luật QUỐC GIA, các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp và Chế ĐĂn Uống  lành mạnh, mà Ngài đã ban cho Ít-ra-en (người Anh), thông qua Môsê, ở Hô-rếp, tại đỉnh Sinai, để dần dà nới rộng và sáp nhập các quốc gia Ngoại Dân vào Ít-ra-en, và biến toàn thế giới thành Vương Quốc của Ít-ra-en, Vương Quốc Thiên Chúa trên Đất, một cách tự nguyện.

Then the whole world would be at peace, living voluntarily in harmony with each other and with nature and God, with everyone loving his neighbours as much as (or, preferably, more than) he loves himself.

Sau đó toàn thế giới sẽ có được hòa bình, tự nguyện chung sống thuận hòa cùng nhau, cùng thiên nhiên và Thiên Chúa, với việc mọi người thương yêu láng giềng nhiều như (hoặc, nên là hơn cả) họ yêu thương bản thân mình.

Who is my neighbour? The man next to you and the man on the far side of the planet and everyone in between.

Ai là láng giềng của con? Đó là những ai gần kề con và những ai ở phía bên kia của địa cầu, cộng với cả những ai ở giữa.

The word British is actually Hebrew and means "the man or People of The Covenant", in other words the True Israel People or "House of Israel", referred to by Christ in Matthew 15:-

Từ British thực ra là tiếng Hê-bơ-rơ, và có nghĩa là “những ai thuộc Giao Ước”, nói cách khác là những người Ít-ra-en Thật Sự hay “Nhà Ít-ra-en”, được nói tới bởi Chúa trong Mátthêu 15:-

Matthew 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the 'lost sheep' of the "House of Israel" (the Ten "Lost" Tribes of Israel who became Christ's, at least in name).

Mátthêu/Ma-thi-ơ 15:24 Nhưng Người (Giêsu) trả lời và nói, Ta không được gởi đến đâu khác ngoài nơi những “con chiên lạc đàn” của “Nhà Ít-ra-en” (10 Chi Tộc ‘Thất Lạc” của Ít-ra-en đã trở thành dân tin Chúa, dù chỉ trong tên gọi) đi lạc.

The christian church has purposely wrongly translated the word "community" as "church" to try to justify their own existence and the "holy people" (Israel) as "saints" to deceive everyone and hide the Truth, so that they could then falsely claim to be Israel the church, instead of Israel the NATION.

Các nhà thờ thiên chúa giáo đã cố tình dịch sai từ “cộng đồng” thành “nhà thờ” để cố ngụy biện cho sự tiếp tục tồn tại của họ và “những ai sống trong sạch” (người Ít-ra-en) thành “các thánh” để lừa ghạt mọi người và che dấu Sự Thật, để họ có thể giả vờ nhận mình là Ít-ra-en các nhà thờ, thay vì QUỐC GIA Ít-ra-en (không phải quốc gia Satan ít-ra-en giả hiện nay).


You were told to preach the Gospel of the KINGDOM, not the church, to all NATIONS not churches, for a witness (Revelation 11 v 3) and then the end of Satan's rule would come - the end of the "Winter" age or dispensation NOT the planet (Matthew 24 v 14).

Các con được lệnh phải truyền bá cẩm nang sống của VƯƠNG QUỐC (Thiên Chúa trên Đất), không phải các giáo lý nhà thờ suy diễn, đến tất cả các QUỐC GIA không phải các loại tôn giáo, để làm chứng (Khải huyền 11 câu 3) và sau đó thời kỳ cai trị của Satan trên Đất sẽ kết thúc – kết thúc thời kỳ “Mùa Đông”, KHÔNG phải sự kết thúc của trái đất. (Mátthêu 24 câu 14). 

That means that when everyone knows how fair God's Laws and Economics are for EVERYONE; not like man's laws and economics, which have one law for the poor and another for the rich; then the people would get rid of men's evil systems of government, which are inspired by Satan, and set up God's Kingdom on Earth, for the benefit of ALL mankind.

Điều này có nghĩa khi mọi người biết Luật Pháp Thiên Chúa và các Chính Sách Kinh Tế áp dụng cho TẤT CẢ CÁC DÂN thật sự công bằng như thế nào; không giống như các luật lệ và các chính sách kinh tế con người lập ra, với luật riêng thiên vị kẻ giàu, và luật bất minh dành trị kẻ nghèo, thì chắc chắn mọi người sẽ vất hết những mô hình chính quyền tà ác gian dối mà con người nghĩ ra, những thứ được Satan mớm ý, và cùng nhau xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa trên Đất, vì lợi ích của TOÀN THỂ nhân loại.

That is the ONLY thing that Christ wants to do, through you, from within and it is what Paul refers to when he says that Christ lives within him and Christ persuades men through him, (Galatians 1:10). "Do I persuade men or does God do it THROUGH me?" - because the "Self" is crucified already and Christ (The TRUTH) lives in him.
 
Đó là điều DUY NHẤT mà Chúa muốn, dùng các con để làm, từ tiếng nói tốt bên trong thâm tâm và nó là những gì các bức thư của Phao-lô nói tới khi ông nói rằng Chúa sống trong ông và Chúa thuyết phục mọi người thông qua ông, (Galát/Ga-la-ti 1:10). “Có phải ta thuyết phục mọi người hay là Thiên Chúa làm vậy THÔNG QUA ta?” – bởi vì “Bản Ngã” ông đã bị đóng đinh và Chúa (SỰ THẬT) sống trong ông.

The human "Self" wants only to build its own "Self"-ish little kingdom and NOT God's "self"-less Kingdom. Therefore, if you are doing; saying; thinking or spending money on anything that is not directly helping Christ to set up His Kingdom, and storing up treasure in heaven instead of here, on Earth, then your "Self" is NOT crucified and you are NOT "perfect in Christ", but your "Self" (Ego) lives in you and is feeding itself and building its own kingdom, where it is king, instead of Christ. (Please read "The Different effects of Nature and Grace")

“Cái Tôi” con người chỉ muốn xây dựng thế giới nhỏ Ích kỷ của riêng nó và KHÔNG phải Vương Quốc vị tha của Thiên Chúa. Do đó, nếu các con còn đang làm, nói này kia, suy nghĩ hoặc sài tiền vào những việc không trực tiếp giúp ích cho Chúa trong việc thiết lập nên Vương Quốc của Ngài trên Đất, thì điều đó có nghĩa là “Bản Ngã” của các con CHƯA được diệt trừ và các con CHƯA được “trọn vẹn trong Chúa”, mà “Bản Ngã” con (Cái tôi) vẫn sống trong con và đang nuôi dưỡng bản thân nó và xây dựng thế giới riêng cho nó, nơi là vua, thay vì Chúa. (Xin xem “Những khác biệt giữa bản ngã và lòng bao dung vị tha")

Paul said his "Self" was crucified ALREADY and that Paul the separate "Self" was dead and Christ was living in him, in place of the "Self" (instead of "Self"), teaching him and using him to set up His Kingdom for the benefit of ALL men.

Phao-lô nói “Bản Ngã” của ông đã bị đóng đinh RỒI và rằng “Cái tôi” riêng Phao-lô đã chết và Chúa đang sống trong ông, thay cho vị trí của “Bản Ngã” đó, dạy ông và dùng ông để thiết lập Vương Quốc Ngài vì lợi ích chung cho TẤT CẢ.

Christ came, not to destroy the NATIONAL (moral) Law and Prophets (only the ceremonial sacrificial Law, which was only a school-master to bring people to Christ) but to fulfill them. The prophets all prophesied about The Kingdom and the setting up of The Kingdom, with its Laws; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy etc. and the peace; prosperity and blessings it would bestow on ALL mankind - "Summer".

Chúa đến, không phải để bãi bỏ Luật lệ QUỐC GIA (nguyên tắc chuẩn mực đạo đức) và lời các Nhà Tiên Tri (chỉ phần Luật về hiến tế lễ, tác dụng như công cụ đưa ta vào nề nếp và chỉ đường cho ta đến với Chúa). Tất cả các Nhà Tiên Tri đều nói về Vương Quốc và việc thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa, với các Luật Pháp, các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp… và sự hòa bình, thịnh vượng và ân điển nó sẽ mang lại cho TOÀN nhân loại – “Mùa Hạ”.

Matthew 5 – Mátthêu/Ma-thi-ơ

5:17 Think not that I am come to destroy the Law, or the Prophets: I am not come to destroy, but to fulfill.

5:17 Đừng nghĩ Ta đến để bãi bỏ Luật Pháp, hay lời các Nhà Tiên Tri, Ta đến không phải để hủy chúng, mà là để hoàn thành.

5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in NO way pass from the Law, till all (the prophecies) be fulfilled.

5:18 Quả thật Ta nói cùng các con, Trước khi trời và đất (các hệ thống chính trị và tầng lớp bị áp bức) qua đi, thì một chấm một nét trong Luật Pháp cũng KHÔNG qua đi được cho đến khi mọi sự (các lời tiên tri) được trọn.

5:19 Whosoever therefore shall break one of these least COMMANDments, and shall teach men so, he shall be called the least in the Kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach [them], the same shall be called great in the Kingdom of heaven.

5:19 Bất cứ ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những ĐIỀURĂN này, và dạy người khác cùng làm vậy, thì họ sẽ bị xếp cuối trong Nước Thiên Đàng, còn như ai giữ những điều răn ấy, và (làm gương) dạy kẻ khác theo, thì sẽ được xếp trước trong Vương Quốc đó.

5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall EXCEED [the righteousness] of the lawyers and politicians (who were also priests), ye shall in NO case enter into the Kingdom of heaven.

5:20 Ta nói cho các con, Rằng trừ khi sự công chính ngay thẳng của các con VƯỢT TRÊN bọn luật sư và bọn làm chính trị (còn là các linh mục, mục sư, thầy đạo), các con sẽ KHÔNG có cách nào vào được Vương Quốc.

You must therefore STOP thinking about and feeding the "Self"-life and crucify it and let Christ teach YOU how to set up His Kingdom and not your own "Self's" kingdom, where you are king instead of Christ being King.

Các con bởi vậy phải DỪNG nghĩ về và dung túng cuộc sống cá nhân của “Bản Ngã” và đóng đinh nó và để Chúa dạy CON làm sao xây dựng Vương Quốc Ngài và không phải vương quốc của “Cái Tôi” riêng con, nơi con làm vua thay vì Chúa làm Vua.

Put on "the whole armour of God" ("The Force") and fight with the "Sword of the Spirit," which is The Word of God or TRUTH or CHRIST who has "the two-edged sword" ("Light-Sabre") that comes out of His mouth and yours, when He lives in you because the "Self" is dead and then tell people about the wonderful Kingdom, here on Earth, that they can ALL share, IF they help you to convince everyone to turn away from politics and religions (which most people hate anyway already) to Theocracy and God's Kingdom, where there is no crime because there are NO POOR PEOPLE (no poverty).

Hãy mặc “toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa” (“Dòng Năng Lượng”) và chiến đấu bằng “Gươm của Thần Khí/Đức Thánh Linh,” là Ngôi Lời của Thiên Chúa hay là SỰ THẬT hay có nghĩa là CHÚA Đấng có “thanh gươm hai lưỡi” (“Kiếm – Ánh Sáng”) đến từ miệng Ngài và của các con, khi Ngài sống trong các con bởi “Bản Ngã” con đã bị trừ bỏ và đi nói với mọi người về Vương Quốc tuyệt vời đó, tại đây ngay trên Trái Đất, mà họ có thể CÙNG chung sống, NẾU họ giúp các con thuyết phục dân chúng rời bỏ các mô hình chính trị và các loại tôn giáo (những thứ mà hầu như ai cũng đã chán ghét) để đến với Bộ Luật Hoàng Gia Tự Do Hoàn Hảo và Vương Quốc của Thiên Chúa, nơi không có tội phạm vì KHÔNG CÓ KẺ NGHÈO (không có sự thiếu thốn).

That is what YOU were ordered to do and if you are NOT doing it, then you are NOT Christ's but Paul's. You are not Christ's but Paulians and in MIS-understanding Paul you are satan's because you are doing something other than the "Will of God" (Islam in Arabic) and there is NO middle-ground. "Those who are not WITH Me, gathering together and building My Kingdom (not church or religion) are AGAINST Me and are scattering abroad (disuniting and creating hostility between the believers)" (Matthew 12:30 & Genesis 49:10).

Đó là những gì CÁC CON được yên cầu làm và nếu các con KHÔNG làm, nó có nghĩa là các con KHÔNG theo Giảng Dạy của CHÚA mà theo của Phao-lô. Các con không phải là môn đồ của Chúa mà là những kẻ theo học thuyết của Phao-lô và vì hiểu NHẦM lời Phao-lô các con đi vào đường sai trái của satan, làm những thứ khác thay vì “Thánh Ý của Thiên Chúa” (chữ Islam dịch là đạo hồi, chữ này nghĩa là Thánh Ý Thiên Chúa trong tiếng Ả-rập) và sẽ KHÔNG có chọn lựa trung gian đứng giữa. “Những ai không THEO Ta, tụ họp cùng nhau và xây dựng Vương Quốc Ta (không phải nhà thờ hay tôn giáo) thì NGHỊCH Ta và chạy đi khắp nơi (chia rẽ và tạo ân oán giữa các tín hữu)” (Mátt. 12:30 & Sáng. 49:10).

Don't let your "Self" delude you. Crucify it DAILY and help to set up The Kingdom using God's Ways and God's NATION - (the 10-Tribed House of Israel - Britain and the Commonwealth; America; Scandinavia; the Netherlands; the Baltic States; Northern France and Celtic Spain) starting at His "place of defence", His right hand, the Fortress of Rock - Isaiah 33:16 & Isaiah 42:11 - GIBRALTAR - "Gebal Tariq" - "Tariq's Rock" - Tariq means, in Arabic, the "Night Visitant" - "I shall come as a thief in the night" - Christ. Christ's Rock of defence to gather the people together to defend them and feed them, where their waters shall be sure - Isaiah 43:6 and 33:16.


Đừng để “Cái Tôi” con dối ghạt con. Diệt trừ nó HẰNG NGÀY và tham gia thiết lập Vương Quốc được tiên tri đã nói, bằng cách đi trong các Đường Lối của Thiên Chúa và dựa trên QUỐC GIA của Thiên Chúa – (10 Chi Tộc Nhà Ít-ra-en – Vương Quốc Anh và Khối Thịnh Vượng Chung, Hoa Kỳ, Bắc Âu (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển), Hà Lan, các nước vùng Baltic (Estonia/E-xtô-ni-a, Latvia/Lát-vi-a , Lithuania/Litva), Miền Bắc Pháp, người Xen-tơ Tây Ban Nha (Bắc Tây Ban Nha) bắt đầu tại “đồn lũy tự vệ” của Ngài, tay phải Ngài, Đồn Lũy Đá – Isaia/Êsai 33:16 và 42:11 – GIBRALTAR – “tảng đá Tariq” – Tariq tiếng Ả-rập nghĩa là “Vị Khách Đêm” – “Ta đến như kẻ trộm trong đêm” (đến không báo trước) – Lời Chúa. Đồn Lũy Đá của Chúa là nơi an toàn của mọi người, nơi họ được bảo vệ và được cung cấp lương thực thực phẩm, nơi các nguồn nước sẽ được đảm bảo. Isaia/Êsai 43:6 và 33:16.

The 2-Tribed House of Judah (the Jewish) have never accepted their true King - Christ, so will not help until The Kingdom is already in existence with Christ over it.

 Hai Chi Tộc Nhà Giu-đa (Do Thái) chưa bao giờ nhận vị Vua thật sự của họ - Chúa, và sẽ không làm gì cho tới khi Vương Quốc nói tới đã thành hình, và có Chúa cai trị.

Stop sitting there patting your "Selves" on the back and being lazy and deluding yourselves that your "Self" is dead and you are "perfect in Christ", or "Saved", when your "Self" is really alive and deceiving you into not doing Christ's and God's Will of setting up the NATIONAL Kingdom for Christ to come and rule over, physically, in person (Genesis 49:10 note well verses 22-24 - with a body from Joseph NOT Judah - the Jews - that means with a NEW body from the Tribe of Joseph/Ephraim NOT the old one from Judah - the Jews), HERE, on Earth. JAH

Hãy thôi ngay việc ngồi chơi xơi nước và vỗ về “Cái Tôi” của mình, biếng nhác và dối ghạt bản thân rằng “Bản Ngã” các con đã chết và các con thì “hoàn toàn trong Chúa”, hay là đã được “Cứu”, trong khi Cái Tôi” các con vẫn sống đó và đang ghạt các con , khiến các con không làm theo Giảng Dạy của Chúa và Thánh Ý của Thiên Chúa, cùng xây dựng Vương Quốc để Chúa đích thân đến và trị vì, trong thân xác người, (Sáng. 49:10 lưu ý kỹ các câu 22 tới 24 – với một thân xác từ Giô-sép KHÔNG phải Giu-đa – Do Thái – Điều đó có nghĩa là với một thân xác MỚI từ Chi Tộc Giô-sép/Ép-ra-im KHÔNG phải thân xác cũ [Giêsu] từ Giu-đa – Do Thái), TẠI ĐÂY, trên Đất. YAH
  
If you want to REALLY understand The Holy Bible and The Holy Koran, in order to survive, you HAVE TO read "The Way home or face The Fire" by JAH. Available (at the moment) only from Gibraltar. It needs a world-wide publisher. Can you help?

Nếu các con THẬT SỰ muốn hiểu Kinh ThánhThánh Kinh Koran, để có thể sinh tồn, các con CẦN PHẢI đọc “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa” từ YAH. Sách này cần một nhà xuất bản quốc tế. Con có thể giúp?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét