Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Health and Wealth. - December 26 / Sức khỏe và Sự giàu sang - 26 tháng 12Be not afraid, health and wealth are coming to you both. My wealth which is sufficiency for your needs, and for My work you long to do.

Chớ lo lắng chi, sức khỏe và tài lộc đang đến với cả hai con (thân xác +Linh hồn). Của cải của Ta đủ chu cấp cho các nhu cầu con, và Việc ta giao con mong ngóng thực hiện.

Money, as some call wealth, to hoard, to display, you know is not for My Disciples.

Tiền tài, như một số nghĩ là của cải, để tích trữ, và phô trương, con biết điều đó không dành cho các Môn Đồ Ta.

Journey through this world simply seeking the means to do My Will and work. Never keep anything you are not using. Remember all I give you will still be Mine, only given to you to use. Could you think of Me hoarding My Treasures? You must never do it. Rely on Me.

Hành trình trên đất giản đơn ở việc tìm kiếm phương cách để thực hiện Ý Ta và thực hiện nó. Chớ giữ những thứ con không dùng. Nên nhớ những thứ Ta giao con sẽ vẫn là của Ta, chỉ giao cho con sử dụng. Con có thể tưởng tượng việc Ta tích trữ Của Cải? Con không được làm vậy. Dựa vào Ta.

To store for the future is to fear, and to doubt Me. Stop every doubt of Me at once. Live in the Joy of My constant Presence. Yield every moment to Me. Perform every task, however humble, as at My gentle bidding, and for Me, for love of Me. So live, so love, so work.

Tích trữ cho mai sau đến từ nỗi lo, và sự nghi ngờ Ta. Đừng nghi ngờ Ta thêm nữa. Sống trong niềm an vui vì luôn có Ta Hiện Hữu. Dành mọi khoảnh khắc cho Ta (Tình Yêu, Sự Thật, những Điều Tốt Đẹp). Làm phận sự con, dù chúng có khiêm nhường sao đi nữa, cho Ta, vì Ta, vì tình yêu dành cho Ta (Sự Thật).
Hãy sống, yêu thương, và làm.

Young are the Apostles of the Little Services.

Thanh niên là những Môn Đồ của những Trọng Trách Khiêm Nhường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét