Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

the story of Arthur and Excalibre – câu chuyện về Vua Arthur và thanh kiếm Excalibre (thanh kiếm trong Đá)

No-one has ever understood the story of Arthur and Excalibre – the Sword of Power (Ex-calibre - without equal) that he drew from the Stone. The story is very simple and perhaps that is why no-one has ever understood it, because people always try to physicalise and humanize things that are spiritual. "He who draws the Sword from The Stone shall be king", means quite simply that he who draws the Sword of the Spirit (God’s Truth) from The Stone (Christ) will be king. This is explained in more detail in my Book – "The Way home or face The Fire"

Chưa ai hiểu được câu chuyện về Arthur và thanh kiếm Excalibre- thanh kiếm Sức Mạnh mà ông đã rút ra khỏi Tảng Đá. Câu chuyện rất đơn giản và có vẻ như lý do khiến người ta chưa hiểu được nó, là bởi con người luôn muốn nhìn mọi sự theo khía cạnh vật chất và con người. "Người mà rút được thanh Kiếm ra khỏi Tảng Đá sẽ lên ngôi", có nghĩa là ai có thể rút được thanh Kiếm Thánh Linh (Sự Thật Thiên Chúa) từ Tảng Đá (Chúa/Đấng giác ngộ) sẽ lên ngôi. Điều này được giải thích rõ hơn trong "Đường Về hay đối mặt hồ Lửa", cùng tác giả.

Arthur; reputedly a descendant of Joseph of Arimathaea; prayed at the Holy Thorn site on Wearyall Hill, to find the Truth of Christ’s teaching and then returned the land to keeping The Covenant and God’s Law, instead of the laws of men, as Jesus taught and for which he was crucified.* This put Arthur, like Columba in Ireland, in direct conflict with the Roman church and its corrupted, churchified, idolatrous, ritualized ceremonies and teaching, which he fought and defeated with his famous Knights of the Round Table, bringing peace, health and prosperity to all, as God promised He would do, if people kept The Covenant. The Round Table, which is reputed to have been made by Uther Pendragon for his son Arthur, after the pattern of the Last Supper, or a copy, now hangs in the Great Hall of Winchester. The rules of the Round Table were from the Druidic, Levitical, Torah Law-principles and "Self"-sacrifice in the cause of King and country, as taught by Christ.

Arthur, hậu duệ của Joseph of Arimathaea (chú của mẹ Chúa Giê-xu), cầu nguyện tại cây Gai Thánh, đồi Wearyall để hiểu được Sự Thật/Chân lý của giảng dạy từ Chúa và sau đó trở lại vùng đất và giữ Giao Ước và Luật Pháp Thiên Chúa, thay vì luật pháp con người tự đặt, như những gì Chúa Giê-xu đã dạy và vì vậy ngài đã bị đóng đinh.* Điều đó làm cho Arthur, cũng như Columba ở Ai-len, đối nghịch với nhà thờ La mã và những giảng dạy xuyên tạc, nghi thức nghi lễ cúng tế, thần thánh hóa mà nó theo đuổi. Arthur đã chiến thắng với hội Hiệp Sỹ Bàn Tròn của ông, mang lại hòa bình, thịnh vượng cho mọi người, như lời hứa từ Thiên Chúa, nếu họ giữ Giao Ước. (Phần này tạm thời chưa dịch) Luật của hội Bàn Tròn đến từ những người thông thái (những người đến thăm viếng khi Chúa Giê-xu ra đời), từ người Lê-vi, các nguyên tắc từ Bộ Luật Torah và sự hy sinh "Bản thân" (diệt trừ bản ngã) vì Đức Vua và đất nước, như được dạy bởi Chúa.

* It is of note that some of the first words Pilate said to Jesus were "What is Truth?" These three words were passwords used by the British Druids and there are authorities who say that Pontius Pilate finished his education in a Druid College in Britain


Gradually, over a period of many years, there was the inevitable falling away again from the original teachings of Christ Jesus and Joseph of Arimathaea. As the Catholic Church became more and more powerful and involved in religion, so, many of the earlier teachings became lost and the simplicity of the Gospel was lost in the profound "mysteries" of Catholicism, followed closely by its daughter - Protestantism.

Dần dần, qua năm tháng, người ta rời xa giảng dạy thật từ Chúa Giê-xu và Joseph of Arimathaea. Khi Nhà thờ công giáo lớn mạnh lên và thành tôn giáo, những giảng dạy nguyên thủy bị thất truyền và sự thật Phúc Âm bị lạc giữa các giáo lý "bí ẩn" của Công Giáo, và các chi phái con cháu nó sau này - đạo Tin lành.

As Arthur was dying, he told Percival to find a lake of still waters (Ps. 23:2) and throw the Sword of Power into the lake, predicting this falling-away from the truth and that the people would not accept it from his successor, Percival at first refused, saying that the Sword (Truth) that Arthur had drawn from The Stone (Christ) must not be lost to mankind, but on Arthur’s reassurance, that one day The King (Christ) would come (in England to His British people) and the Sword would rise again, he obeyed Arthur and cast it into the lake of still waters (Ps. 23:2).

Khi Arthur sắp chết, ông nói với Percival hãy tìm một hồ nước yên tĩnh (Thi Thiên 23:2) và ném Thanh Kiếm xuống hồ, tiên đoán mọi người sẽ rời xa sự thật và họ sẽ không chấp nhận nó, Percival đầu tiên từ chối, nói rằng Thanh Kiếm (Sự Thật) mà Arthur đã rút ra khỏi Tảng Đá (Chúa/Đấng giác ngộ) không thể rời xa loài người được, nhưng Arthur trấn an ông rằng, rồi một ngày Vị Vua (Chúa trở lại) sẽ lại tới (trong một thân xác mới được sinh trưởng tại Anh) và Thanh Kiếm sẽ trỗi dậy. Ông sau đó nghe theo Arthur và ném thanh kiếm xuống mặt hồ yên tĩnh (Thi thiên 23:2)

The reason that the true identity of the British people, being the House of Israel, and therefore the fact that the British Throne is Christ’s Birthright, has been purposely kept from them, is because the monarchs, under God’s Law (Deuteronomy 17:14-20), are not allowed to use their position for personal gain of any kind. So the British monarchs, in league with the churches, have hidden their true identity from the British peoples in order to enable themselves and their friends to give them-selves grandiose false titles, seize lands and property and make up their own laws to enrich themselves, at the expense of the rest of the people. The churches have been assisted by them in this as is explained by Christ in Scripture (Rev. 17 & 18). This practice is strictly forbidden under God’s Law in the Bible, which is why God’s Law is not taught in schools, or churches and consequently this world that we live in is overflowing with so much greed, hatred, poverty, crime and filth.

Lý do danh tính thật sự của người Anh, là Nhà Y-ra-ên, và sự thật rằng Ngai vị của đế chế Anh là thuộc về Chúa, đã bị che dấu có chủ đích khỏi dân chúng, là bởi theo Luật của Thiên Chúa (Đệ nhị luật/phục truyền 17:14-20), hoàng gia Anh không được phép dùng vị trị họ để tư lợi. Do đó hoàng gia Anh cùng hội với hội thánh Anh, cùng che đậy danh tính thật của người Anh để có thể kết bè kết đảng cùng ban cho nhau tước hiệu, tước vị và các đặc quyền đặc lợi khác để chiếm hữu đất đai tài sản và tự đặt thêm luật lệ riêng hòng giàu thêm, đẩy dân chúng còn lại vào con đường cùng cực. Chúa đã tiên tri điều này trong Khải huyền 17&18, việc nhà thờ bắt tay với giai cấp cầm quyền lừa dân, giữ họ trong bóng tối. Hành động đó bị nghiêm cấm bởi Bộ Luật của Thiên Chúa, đó là lý do họ không dạy về Bộ Luật trong trường học, nhà thờ, và vì vậy thế giới ngày nay tràn ngập bởi lòng tham, hận thù, nghèo khó, dơ bẩn....

Churches, that Jesus told people not to visit, or build, have been used to teach people the lie, amongst others, that Jesus was very poor and so the people must try to emulate him and not complain about being forced into becoming poor, because, in being poor, they are supposedly following in Jesus’ footsteps, thereby enabling their powerful friends to further enrich themselves, with little or no resistance from the people. The British church leaders are also members of parliament and have actually worked with the monarchy and their powerful friends to pass legislation that God says is prohibited.

Các loại nhà thờ, mà Chúa đã dặn các con không được tham gia, hay chung sức xây dựng, đã được dùng để dạy mọi người dối trá, ví như việc Giê-xu là một người nghèo khó, để mà người ta theo gương và không phản khán khi họ bị ép vào đường khổ cực, bởi, khi khổ cực, họ đang đi theo đường của Giê-xu, bởi thế cho phép tầng lớp giàu có và bè đảng tiếp tục tư lợi, khi người ta phản ứng yếu ớt. Lãnh đạo của giáo hội Anh cùng lúc là thành viên quốc hội và thực cũng đang chung tay với hoàng gia Anh và bè lũ ra sức viết thêm nhiều luật lệ thuế má, điều mà Thiên Chúa nghiêm cấm.

Source: http://jahtruth.net/glaston.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét