Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

The Vatican - tòa thánh Va-ti-căn --- Who is DARTH VADER in REALITY? Ai THẬT SỰ là DARTH VADER?

DARTH VADER
by JAH
Who is DARTH VADER in REALITY?
(Yes Earth's REALITY)

Ai THẬT SỰ là DARTH VADER?
(Ngoài đời THẬT trong Thế Giới này)

What does JEDI mean? Could YOU complete "The Training"?
Where, on THIS planet, is ENDOR?
It IS on planet Earth.

JEDI nghĩa là gì? CON có thể hoàn thành “Khóa Học”?
ENDOR ở đâu trong thế giới NÀY?
Nó Ở ngay trên Trái Đất này.


"What would Christ do if He could see? What would He, who rode on a donkey, think about the luxurious car, with the ornate throne as a seat? What would He say, if He saw the portfolio of the Vatican (stock-market) shares?

“Chúa sẽ làm gì nếu Ngài thấy? Chúa, cưỡi trên lưng lừa, Ngài sẽ nghĩ gì về những chiếc xe sang trọng, gắn ngai vàng như chiếc ghế? Ngài sẽ nói gì, nếu Ngài thấy các cổ phần đầu tư của tòa thánh Va-ti-căn (trên thị trường chứng khoán)?

What would He do if He saw all the treasures of the Vatican, treasures which could be used to alleviate ignorance by improving education? What would be His reaction to the comfortable lives of the members of the Curia?

Ngài sẽ làm gì nếu Ngài thấy hết các kho báu của tòa thánh Va-ti-căn, các kho tàng mà có thể dùng để giảm thiểu sự thiếu hiểu biết bằng cách cải thiện giáo dục? Có ai quan tâm đến phản ứng của Ngài trước cuộc sống sung túc của các thành viên trong Giáo Triều?

If Christ suddenly appeared in the middle of St. Peter's Square and said: "Leave your riches and follow me," I wonder how many would. I'd like to know what would happen to Him if He knocked on the Vatican door saying: "You speak in my name. You invoke me. I have come to tell you that you are misinterpreting my teachings."

Nếu bỗng nhiên Chúa xuất hiện giữa Quảng trường thánh Phêrô và nói rằng “Hãy từ bỏ hết của cải các con và theo ta,” Tôi tự hỏi sẽ có mấy người làm theo. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa gõ cửa tòa thánh Va-ti-căn và nói rằng: “Các người dùng danh ta, trích dẫn lời ta. Ta đến để nói với các người rằng các người đang xuyên tạc giảng dạy của ta.”

But I know exactly what would happen. The authorities would instantly call the Roman police, in accordance with the Lateran Agreements of 1929, and accuse Him of being anti-establishment, and of disturbing the peace. He would not be judged as before, however, but sent to a mental ward and classified as a maniac impersonator of Jesus Christ.'- Monsignor Semprione

Nhưng Tôi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Bộ máy quyền lực/cơ quan chức năng sẽ lập tức gọi cho cảnh sát Rôma, theo Hiệp Ước/Hiệp Định Lateran năm 1929, và chụp mũ Ngài vì lý do chống lại tòa thánh (phản động), gây rối trật tự. Ngài sẽ không bị xét xử như trước đây, nhưng sẽ được gởi đến bệnh viện tâm thần và bị dán nhãn thần kinh tưởng tượng mình là Chúa Giê-xu. - Đức Ông Semprione


You have now been told, by a catholic Monsignor, WHY the Threshold of Hope, where Christ comes to collect the "Chosen" few, before going to be put back down onto the Mt. of Olives, is NOT the Vatican. It is Gibraltar, exactly as it is Prophesied in Holy Scripture in both The Holy Bible and The Holy Koran. - JAH.

Các con đã nhận được giải thích, bởi một Đức Ông công giáo, TẠI SAO Ngưỡng cửa hy vọng, nơi Chúa đến để đón “Tuyển Dân” của ngài, trước khi đáp xuống Núi Ôliu, KHÔNG phải là tòa thánh Va-ti-căn. Đó Gibraltar, đúng theo những Tiên Tri trong cả Kinh Thánh và Kinh Koran. - YAH.  

To find out the answer to Monsignor Semprione's VERY important question about what Christ would, and does, say about The Vatican, along with CONFIRMATION from Holy Scripture and the Testimony of the Apostles, and also the answers to my opening questions, including who Darth Vader really is, please read on . . .

Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi CỰC KỲ quan trọng của Đức Ông Semprione về phản ứng của Chúa và lời Ngài về tòa thánh Va-ti-căn, cùng XÁC NHẬN từ Kinh Thánh và các Lời Chứng của các Môn Đồ, và cũng để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi tựa đề đã nêu, bao gồm câu hỏi ai thật sự là Darth Vader, xin hãy đọc tiếp …


CROSSING THE THRESHOLD
OF HOPE?
by John Paul pope

    BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA CỦA HI VỌNG

tác giả: Giáo Hoàng Phaolô
IS HE SERIOUS?
ÔNG NÀY CÓ NGHIÊM TÚC KHÔNG?
(CHRIST says he and his followers have NO chance)
(CHÚA nói rằng ông và những kẻ theo ông KHÔNG có cửa)


All References quoted are from the previously best printed translation into English, the king James Authorised Bible; superseded by the new "King of kings' Bible", which was recently made available in printed form and is also available to read on-line and as an e-book, on the Armageddon Survival-Kit CD (please click on it for details).

Tất cả các trích dẫn đến từ bản dịch Anh Ngữ tốt nhất, Bản Kinh Thánh vua James được Ủy Quyền, nay được thay thế bởi “Kinh Thánh Vua của các vua” mới, gần đây đã có bản in và cùng lúc có thể đọc online, có trong Cẩm Nang Sinh Tồn Tận Thế (bấm vào để xem chi tiết).

If a book does not take a firm grip on the reader's mind in the first 20 pages, then normally they will put it down, be very disappointed, and not open it again.

Nếu một cuốn sách không có được sự chú ý của độc giả trong 20 trang đầu, thường thì họ sẽ không đọc nữa, họ sẽ cảm thấy rất chán, và không bao giờ đọc tiếp.

The first 20 pages of the pope's book "Crossing the Threshold of Hope", are, according to Christ, (yes Christ, read on for the PROOF) filled with blasphemy and extremely bad advice, that, if anyone takes it, will lead them unavoidably to "the Lake of Fire and Brimstone". If it takes a grip on anyone then they will BURN. The rest of his book is filled with absolutely nothing of any help and is empty of everything of any VALUE, just like all of his teaching - filled with "hot air" to fan the FLAMES.

20 trang đầu của cuốn “Bước Qua Ngưỡng Cửa của Hi Vọng”, viết bởi giáo hoàng, theo lời Chúa (từ chính Chúa, xin tiếp tục đọc để KIỂM CHỨNG) chứa đầy lời báng bổ cùng nhiều lời khuyên dại, mà nếu như ai nghe theo, sẽ đưa họ đến nơi khó có thể tránh “Hồ Lửa và Diêm Sinh”. Nếu như sách đó giữ được tâm trí của người đọc, thì họ sẽ bị ĐỐT chết. Phần còn lại của nó hoàn toàn không có chút gì hữu ích và chứa đầy những thứ vô nghĩa, giống chính xác tất cả các giảng dạy của giáo hoàng - chứa đầy “khí nóng” để quạt LỬA.

BEWARE, Christ has warned YOU not to be led by the "Blind Guides" of Religions or you will ALL fall into the PIT - (Matt. 15:9,14) the Lake of Fire and Brimstone.

HÃY COI CHỪNG, Chúa đã cảnh báo CÁC CON không được nghe theo các “Hướng Dẫn Mù Quáng” của Tôn Giáo, hoặc là các con TẤT CẢ sẽ rơi xuống VỰC - (Mátt. 15:9,14) Hồ Lửa và Diêm Sinh.

Anyone with ANY "common-sense", who has read "Crossing the Threshold of Hope", will already have seen for themselves and know, from its total lack of substance, that the person who wrote it is an "empty vessel"; not a "cup that runneth over" with the "Knowledge of God", and will probably have been very disappointed, dis-illusioned and feel let down, to say the least; if not actually feeling deceived and "ripped-off".

Những ai với “lý trí” THÔNG THƯỜNG, sau khi đọc “Vượt Qua Ngưỡng Cửa của Hi Vọng”, đều sẽ tự kiểm chứng và biết, từ sự hoàn toàn thiếu hụt chất xám của sách đó, rằng tác giả chính thị là cái “thùng rỗng”, không phải “chén tôi tràn đầy” với “Kiến Thức về Thiên Chúa”, và có lẽ sẽ rất thất vọng, vỡ mộng và cảm thấy chán nản, nếu không muốn nói họ sẽ cảm thấy bị lừa dối và “chém đẹp”.

A man speaking wisely once said," It is better to remain silent and be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt (prove that you are a fool).

Cổ nhân có câu “Tốt hơn nên im lặng để người nghĩ mình ngu, còn hơn mở miệng chứng thực điều đó”

The book will have made the Vatican's Charities a lot of money and that is probably the real reason that he wrote it. We know from experience, of charities, that the poor only receives a minute fraction of the money. Now let us see if they give ALL the money to the poor, and we'll see who or what they really work for - the increase of the Vatican's obscene wealth, or for the poor (Matt. 6 v 24). "No man can serve two masters. You can NOT serve God (good) and money." "For you WILL cling to the one and DESPISE the other."

Cuốn sách đã mang lại rất nhiều tiền cho Quỹ Từ Thiện của tòa thánh, và đó có lẽ là lý do thực sự làm giáo hoàng viết sách. Chúng ta biết từ kinh nghiệm thực tế, về các tổ chức từ thiện, rằng người nghèo chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền được đóng góp. Vậy nên chúng ta chờ xem tòa thánh có quyên HẾT TẤT CẢ tiền cho người nghèo, để chứng thực họ thực sự phụng sự ai - tích trữ thêm tiền vào kho của cải kếch xù của tòa thánh, hay phân phát cho người nghèo khó (Mátt. 6 v 24). “Không ai có thể thờ hai thầy. Con KHÔNG thể thờ Thiên Chúa (những gì tốt đẹp, tình yêu, sự thật) tiền tài.” “Bởi con SẼ bám vào một và GHÉT BỎ thầy còn lại.”


The papacy is the wealthiest business EMPIRE on earth. They obtain money by deception, from the poor, to buy shares; property; paintings; gold; precious stones and pearls (Rev./Apoc. 17 v 4). What did God say about NOT storing up treasures on earth (Matt. 6 v 19-21) and about Lazarus and the rich man (Luke 16 v 19-26), dressed in purple (like a bishop) and fine clothes and who lived sumptuously every day (like a bishop); and about a camel going through the eye of a needle before a rich man can enter heaven? Which means that a rich man can NEVER go to heaven (it is impossible for a camel to go through the eye of a needle).

Tòa thánh giáo hoàng là Đế Chế Kinh Doanh béo bở nhất trái đất. Họ lấy tiền bằng cách lừa đảo, lấy từ kẻ nghèo, để mua cổ phần, bất động sản, tranh ảnh, vàng bạc đá quýngọc ngà châu báu (Khải huyền 17 câu 4). Thiên Chúa đã nói gì về việc KHÔNG tích trữ của cải trên đất (Mátt 6 câu 19-21) và về Lazarus và người đàn ông giàu (Luca 16 câu 19-26), mang đồ tím (giống giám mục) áo quần sang trọng và sống sung túc (như giám mục), và về chuyện con lạc đà chui qua mũi kim khâu trước khi kẻ giàu có thể lên thiên đàng. Điều đó nghĩa là những ai giàu có KHÔNG thể lên thiên đàng (con lạc đà không thể chui qua mũi kim khâu)

Christ told the rich man to give his riches to the "poor", which was the disciples' collective purse or "kitty" and to follow Him; His teaching and example.

Chúa đã nói với người đàn ông giàu hãy bố thí tài sản ông cho người “nghèo”, và theo gương Chúa, học theo giảng dạy và gương của Ngài.

What do the popes do? They take money from the poor and give it to the rich; hoarding it in the Vatican's vaults (creating mass poverty) - the OPPOSITE of what Christ said His followers must do.

Các giáo hoàng bao đời nay làm gì? Họ lấy tiền từ người nghèo mang đưa người giàu, tích trữ chúng trong các ngân khố của tòa thánh (tạo nên đói khổ trên diện rộng) - LÀM NGƯỢC LẠI những gì Chúa nói những môn đồ của Ngài phải làm.

IF the popes work for Christ, why do they do the OPPOSITE of what they were commanded to do?

NẾU các giáo hoàng làm việc cho Chúa, tại sao họ lại làm NGƯỢC LẠI những gì họ được lệnh phải tuân theo?

It is because they serve mammon NOT God.

Đó là bởi vì họ thờ tiền tài vật chất KHÔNG phải Thiên Chúa.


Christ said, "Judge a tree by the fruit that it bears; by its fruit will you KNOW whether the tree be good or evil." Not by what they say. The FACTS speak for themselves. In fact it is SO obvious; unless you are one of the "blind being led by the blind" (ALL heading straight for the Pit) and "there are none so blind as those who do not WANT to see"; that the FACTS don't just speak; they SCREAM at you (2 Thessalonians 2:8-12 :-

Chúa có nói, “Người ta đánh giá cây cối qua bông trái sinh ra từ đó, xem trái nó ta sẽ BIẾT đó là cây tốt hay xấu.” Không phải từ lời người khác nói. THỰC TẾ là minh chứng tốt nhất. Điều này QUÁ rõ ràng, trừ khi chúng ta thuộc nhóm “người đui chỉ đường kẻ mù” (TẤT CẢ theo nhau đi thẳng xuống Vực) và nói cho cùng “chẳng có ai đui mù hơn kẻ không MUỐN nhìn”; rằng THỰC TẾ không chỉ có đó, chúng ĐẬP THẲNG vào mắt ta.  (2Thessalonica/2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12:-

2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the [Sword of the] Spirit from his mouth (the TRUTH*), and shall destroy with the enlightening of his coming:

2:8 Và sau đó những Sự Suy Đồi sẽ bị bại lộ, Ngài sẽ tiêu diệt chúng bằng [Thanh Gươm] Thánh linh từ miệng Ngài (SỰ THẬT*) và tiêu hủy chúng bằng sự khai sáng từ lần tái lâm của Ngài:

2:9 [Even the Wicked], whose coming is the work of Satan with all power and signs and lying wonders (apparitions etc.),

2:9 [Bao gồm những Xấu Xa] đến từ bàn tay của Satan với tất cả sức mạnh và dấu kỳ của ảo giác không thực (ma quỷ hiện hình…)

2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received NOT the love of the Truth, that they might be saved.

2:10 Và với đủ mọi mưu gian chước dối, từ những kẻ hư mất; vì chúng đã KHÔNG có được tình yêu Sự Công Chính (Sự Thật), để chúng có thể được cứu rỗi.

2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a LIE:

2:11 Và bởi vì nguyên do đó Thiên Chúa sẽ gởi cho chúng ảo tưởng mê muội, để chúng tin vào DỐI GHẠT:

2:12 That they ALL might be damned who believed NOT the Truth, but had pleasure in unrighteousness.)

2:12 Để chúng TẤT THẢY bị nguyền rủa, những kẻ KHÔNG tin lời Thật, nhưng ưa thích làm chuyện ác)

Come on Pope of Rome. Do the honourable thing - open up the vaults and give all the riches back to the poor, that they were taken from, and teach other rich people, by YOUR example, to do the same and then RESIGN; learn to sing "The New Song" and keep The Covenant, as you are commanded by Christ. Thereby ending crime brought about by deprivation and desperation; bringing peace and prosperity to the world, instead of to the few.

Hởi Giáo hoàng Rôma, hãy làm điều hợp luân lý - hãy mở cửa các kho báu và trả lại hết tất cả cho kẻ nghèo khó, những thứ các người đã lấy đi, và qua đó làm gương cho những kẻ giàu có khác, bằng hành động CỦA MÌNH, để họ làm điều tương tự và sau đó hãy TỪ NHIỆM, học thuộc “Bài Ca Mới” và giữ Giao Ước, như ngươi đã được giáo huấn bởi Chúa. Qua đó chấm dứt tội ác đến từ thiếu thốn và bế tắc, mang hòa bìnhấm no đến cho nhân loại, thay vì cho một nhóm nhỏ

You and I both know that you dare NOT do it because they would KILL you. Go on! Do it; IF you have ANY faith!

Cả người và Ta đều biết ngươi CHẲNG dám làm vậy vì chúng sẽ GIẾT ngươi. NẾU ngươi có CHÚT đức tin! Hãy HÀNH ĐỘNG chứng thực!

Christ says, and it is written, "Be not afraid - of those who can kill only your body. Fear only those who can kill both body (human) and soul (Being) on the Last-Day, when you are found unworthy." (Matt. 10 v 28). Why don't YOU take your OWN advice? "Be not afraid!" You tell everybody else to do it. "Be not afraid!"

Chúa đã nói, và điều đó được chép lại, “Đừng sợ - những kẻ chỉ có thể giết con (thân xác). Hãy chỉ sợ những ai có khả năng giết cả thân xác (người) và linh hồn (Linh) trong ngày Cuối, khi con bị đánh giá không xứng đáng. (Mátt. 10:28). Tại sao NGƯƠI không làm những gì CHÍNH ngươi giảng? “Chớ nên sợ hãi!” Ngươi khuyên giáo dân ngươi như vậy. “Chớ nên sợ hãi!”

You have been commanded by Christ to do it.

Ngươi đã được lệnh từ Chúa phải làm vậy. 

You dare not try to give away all the Vatican's worldly treasures that you really worship because you have no REAL faith. Due to that FACT and also because of what happened to your predecessor who wanted to give everything to the poor; the one who mysteriously lasted only a few days in the job and died; you dare not do it.

Ngươi chẳng dám cho đi tài sản của tòa thánh, những thứ ngươi thật sự thờ và bởi ngươi không có đức tin THẬT. Sự Thật là như vậy và cũng bởi những gì đã xảy ra với người tiền nhiệm ngươi, khi ông muốn cho hết tài sản tòa thánh cho người nghèo, người đã chết bí ẩn chỉ vài ngày sau khi được phong tước giáo hoàng, ngươi chẳng dám làm vậy.

Why don't you tell the world the Truth, that you are only an actor playing a part, dressed in an obscenely expensive, white frock, and that the real pope, who really runs everything, wears black - The Black Pope - The Supreme Jesuit General, who is shown symbolically in the "Starwars" trilogy of films as Darth Vader, wearing a fake "Breastplate of Aaron", faithfully serving his emperor Satan, AGAINST the JEDI (Je/Di - Je... Di...... Jesus Disciple) rebel, Luke (the Light giver), who is a TRUE follower of Christ. (Please read my "Starwars - Fact NOT Fiction" Booklet)

Tại sao ngươi không cho mọi người biết Sự Thật, rằng ngươi chỉ là một diễn viên đang làm công việc của mình, với áo mão trắng sang trọng quá lố, và giáo hoàng thật, kẻ thật sự có quyền lực, mặc áo đen - Giáo Hoàng Đen - Bề Trên Cả/Linh Mục bề trên Tổng Dòng, được phô bày một cách hình tượng  trong ba tập đầu của “Chiến Tranh Các Vì Sao” là Darth Vader, kẻ mang trên mình “áo thánh giả của A-rôn/lễ phục của A-ha-ron”, tận trung phục dịch cho chúa tể Satan của hắn, CHỐNG LẠI các hiệp sỹ JEDI (Je/Di - Je... Di...... Jesus Disciple/Các môn đệ của Giê-xu), Luca (người mang trong mình Ánh Sáng), là môn đồ THẬT SỰ của Chúa. (Xem thêm bài viết “Chiến Tranh Các Vì Sao” - Sự Thật KHÔNG PHẢI tiểu thuyết)

You started your ministry with those very words "Be not afraid" because you say so yourself in your own book. You even started the book with it. So why don't YOU do it?

Ngươi đã bắt đầu mục vụ của mình bởi những lời đó “Chớ sợ hãi chi”, bởi chính ngươi đã nói như vậy trong sách ngươi viết. Ngươi thậm chí đã bắt đầu sách đó bằng những câu chữ trên. Vậy tại sao NGƯƠI lại không thực hiện?

Could it be that you are a hypocrite, perhaps?
Or a coward?

Phải chăng ngươi là một kẻ hai mặt phản trắc? hoặc giả là một kẻ hèn nhát?

I hereby challenge YOU personally to stop acting (pretending) and DO, for ONCE in your life, what Christ has told His true followers to do.

Ta theo đó thách thức cá nhân NGƯƠI dừng diễn kịch (giả vờ) và LÀM, MỘT LẦN trong đời mình, những gì Chúa đã dạy các môn đồ thực sự của Ngài.

Start by repenting your idolatry and blasphemy and then give ALL the Vatican's treasures away to the poor and unemployed and tell your rich followers to do the same (or they will burn with you), and learn to sing "The New Song" (see my "The New Song" Booklet).

Hãy bắt đầu bằng việc hối cải tập tục tôn thờ hình tượng và những tuyên ngôn báng bổ của các ngươi và sau đó phân phát TẤT CẢ các kho báu của tòa thánh cho người nghèo khó và thất nghiệp và nói với những kẻ giàu có theo các ngươi làm điều tương tự (hoặc chúng sẽ bị đốt chết cùng các ngươi) và học “Bài Ca Mới” (xem bài viết về “Bài Ca Mới”)

You should get your followers on The Rock, of Gibraltar to do it first; as God told His Prophet Isaiah (ch. 42:10-11). Open up the vaults and let the people in to see for themselves and to take back their share, and burn all your graven images and idols, before it is too late. There is not much time left.

Các ngươi hãy dẫn các giáo đồ của mình đến Đỉnh Núi, tại Gibraltar và thực hành tại đó đầu tiên; như Thiên Chúa đã nói với Nhà Tiên Tri Isaia/Ê-sai của Ngài (chương 42:10-11). Hãy mở cửa kho tàng và để mọi người lấy lại những gì thuộc về họ, và đốt hết tất cả các tranh ảnh và hình tượng thánh thần, trước khi quá trễ. Không còn nhiều thời gian nữa.

"Be not afraid" to do it: fear no man, only God. IF you were close to
God you would not only not be afraid to die, you would eagerly look forward to meeting Him. Wouldn't you?

“Chớ nên sợ hãi” khi làm như vậy: chớ nên sợ người trần, chỉ Thiên Chúa. NẾU ngươi thật sự gần Thiên Chúa ngươi sẽ không những không sợ chết, ngươi còn sẽ trông mong được gặp Ngài. Phải vậy không? 

The JUST shall live by FAITH (Romans 1:17), not by wealth.
Những ai CÔNG CHÍNH sẽ sống bởi ĐỨC TIN (Rô-ma 1:17), không phải bằng của cải.

If you dare not do it yourself then sign and hand everything over to me so that I can do it, because I most certainly will do it, whether they like it or not.

Nếu ngươi không dám làm vậy hãy chuyển giao mọi thứ lại cho ta, để Ta thực hiện, bởi Ta chắc chắn sẽ làm vậy, dù chúng có thích hay không.

Have you got ANY FAITH at all? You claim to have. But then you make a lot of wild claims. Don't you! And everyone knows how cheap talk is. Don't we.

Ngươi còn CHÚT ĐỨC TIN nào không? Ngươi cho rằng ngươi có. Ngươi còn nhiều tuyên ngôn đao to búa lớn hơn kia. Đúng không! ai cũng hiểu nói suông thì rẻ tiền và rất dễ. Phải vậy không.

The popes claim to be the successors to Cephas (Petrus/Peter) which means "a little pebble or stone" NOT a rock (petra). The Rock (Petra) was the TRUTH that Simon Peter (Petrus) had spoken, when he said that Jesus Nazir was the Christ (incarnated), and that TRUTH was the key to heaven that Simon Bar-jona (the Being) not Cephas (the human, nick-named "Stone") received (Matt. 16:17).

Các giáo hoàng tự nhận là những người kế vị của Kêpha (Petrus/Phêrô) có nghĩa là “một viên sỏi nhỏ hay viên đá” KHÔNG phải một tảng đá. Tảng Đá là SỰ THẬT mà Si-môn Phêrô/Pi-tơ (Petrus) đã nói tới, khi ông nói Giê-xu Nazir là Chúa (nhập thể), và SỰ THẬT chìa khóa lên thiên đàng mà Si-môn con ông Giô-na (Linh Thần) không phải Kêpha (con người, biệt danh “Hòn Đá”) được nhận (Mátt. 16:17).

If the popes knew anything (and his book is PROOF that they don't) about God they would not claim to be successors to Peter (the human) because not only was Cephas (Peter) NOT the first pope, he was NOT even a disciple. And that was official from God Himself via His angel messenger at Christ's Tomb, and it is written, in Mark 16 v 7 - "tell His Disciples and Peter."

Nếu các giáo hoàng có chút kiến thức (và sách đó là BẰNG CHỨNG chỉ rõ họ không biết) về Thiên Chúa thì họ sẽ không tự nhận là những người kế vị của Phêrô (người) bởi không những Kêpha (Phêrô) KHÔNG phải là giáo hoàng đầu tiên, ông còn KHÔNG phải là một môn đồ. Và điều đó được chính thức thông báo từ Chính Thiên Chúa thông qua thiên sứ của Ngài tại Mộ của Chúa, và nó được chép lại, trong Máccô/Mác 16 câu 7 - “ nói với Các Môn Đồ của Ngài và Phêrô.”

Simon Bar-jona (the Being) was given the key but Peter (his human) never learned to use it.

Si-môn con Giô-na (Linh Thần) đã được trao cho chìa khóa nhưng Phêrô (thân xác người) chưa từng học được cách dùng.

Peter was also NOT CELIBATE. He had a WIFE and children, and it is written, in Matt. 8 v 14 & Mark 1 v 29-31.

Phêrô cũng KHÔNG SỐNG ĐỘC THÂN. ÔNG có VỢ và con cái, và điều đó được ghi chép lại, trong Mátt./Ma-thi-ơ 8 câu 14 và Máccô/Mác 1 câu 29-31.

The pope IS a successor to Cephas (John 1 v 42 "And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas [Petrus - Peter], which is by interpretation, a STONE." and 1 Corinthians 9 v 5) in one respect; and that is that Satan is speaking through the pope; just as he did through Peter/Cephas - "the little stone" - when Peter contradicted Christ (like the pope does) immediately after having been given the key to heaven (Matt. 16:22-23); and he IS a sinful man, just like Peter was, by his OWN CONFESSION, (Luke 5 v 8) and Peter's.

một khía cạnh nào đó, giáo hoàng kẻ kế vị cho Kêpha (Gioan/Giăng 1 câu 42 “Và ông dẫn em mình đến gặp Giê-xu. Và khi Giê-xu thấy, Ngài nói, ngươi là Si-mon con Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Kêpha [Petrus - Phêrô], có nghĩa, một HÒN ĐÁ.’ và 1 Côrintô/1 Cô-rinh-tô 9 câu 5) và đó là khi Satan đang nói thông qua giáo hoàng, giống khi hắn làm thông qua Phêrô/Kêpha - “hòn đá nhỏ” - khi Phêrô nói mâu thuẫn với Chúa (giống cách giáo hoàng làm) ngay khi được ban cho chìa khóa vào thiên đàng (Mátt. 16: 22-23); và giáo hoàng một người có tội, cũng như Phêrô, qua chính LỜI TỰ THÚ CỦA CHÍNH ông (Luca 5:8) và của Phêrô.

Out of his OWN mouth the pope CONDEMNS himself (just like pharaoh did ). John says, and it is written, in his letter 1 John 3 v 6-9 that, "whoever sins does NOT know Christ and to let no man deceive you. He that sins IS of the DEVIL." It can't be any clearer than that! God, THE Holy Father Himself, makes a statement, and it is written, in Ezekiel 18 v 4, about which there can be absolutely NO doubt, "The soul (Being) that sins, IT SHALL DIE." - No "IFs, ANDs or BUTs."

Từ CHÍNH miệng của mình giáo hoàng KẾT TỘI bản thân ông (giống như cách pha-ra-ông đã làm). Gioan/Giăng nói, và điều đó được chép lại, trong lá thư của ông 1 Gioan/Giăng 3 câu 6-9, “những ai phạm tội thì KHÔNG biết Chúa và đừng để ai đánh lừa các con. Kẻ phạm tội thì THUỘC phe MA QUỶ.” Điều này không còn có thể nói rõ ràng hơn được nữa! Thiên Chúa, ĐỨC Cha Thánh Linh CHÍNH NGÀI, nói rằng, và nó được ghi chép lại, trong Edêkien/Ê-xê-chi-ên 18 câu 4, “Linh hồn (Linh Thần) mà phạm tội, THÌ PHẢI CHẾT.” - KHÔNGNẾU này kia, này kia, hay NHƯNG nhị gì cả.” Nên CHẲNG còn chi để nghi ngờ nữa cả.

The pope's assertion, in the centre of page 11 of his book, that he is a "MYSTERY" (Revelation/Apocal. 17 v 5) and that Christ will be contradicted (Luke 2 v 34) is IRONIC because the papacy itself has been doing EXACTLY THAT since it began. In the pope's own BLASPHEMOUS book he is PROVING that to be TRUE, because he himself continues the "TRADITION", when he is contradicting both Christ and God, making blasphemous statements about himself; when, exactly as Paul/Saul prophesied, and it is written, in 2 Thessalonians 2 v 4, the pope claims to be the Holy Father (God - Revelation/Apocalypse 15:4). That means he is claiming to be God the Father.

Khẳng định của giáo hoàng ở trọng tâm trang 11 của sách ông viết, rằng ông là một “BÍ ẨN” (Khải huyền 17:5) và rằng Chúa sẽ bị phủ nhận (Luca 2;34) là THẬT MỈA MAI bởi chính các đức thánh cha tự các ông ấy đã LÀM CHÍNH XÁC NHƯ VẬY kể từ thuở sơ khai của đạo các ông. Từ chính cuốn sách BÁNG BỔ của giáo hoàng, giáo hoàng đang CHỨNG MINH điều đó là THẬT, bởi chính ông là kẻ tiếp tục “TRUYỀN THỐNG” đó, khi ông tiếp tục nói ngược lại lời Chúa và Thiên Chúa, tạo thêm nhiều tuyên ngôn phạm thượng về bản thân; đúng chính xác những gì Phaolô/Saul đã tiên tri, và điều đó được chép lại, trong 2 Thessalonica/2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 khi giáo hoàng tự nhận mình Đức Cha (Thiên Chúa - Khải huyền 15:4). Điều đó nghĩa là ông ta đang tự nhận mình là Thiên Chúa Đức Cha.

"Rev./Apoc. 15:4 Who shall not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? for [Thou] ONLY [art] Holy (Matt 19:17): for all nations shall come and worship before Thee; for Thy Judgments are made manifest.

Matt. 19:17 And he (Jesus) said unto him, Why callest thou ME good? [there is] none good but One, [that is], God: but if thou wilt enter into Life, keep the Commandments."

“Khải huyền 15:4 Ai không kính sợ và vinh danh Ngài, ? bởi CHỈ ngài là Thánh Khiết (Mátt. 19:17): bởi tất thảy mọi quốc gia sẽ đến và phủ phục trước Ngài, khi Những Phán Xét của Ngài được hiển lộ.

Mátt.19:17 và Giê-xu nói với ông, Tại sao ngươi nói TA tốt? Chẳng có ai tốt nhưng chỉ Một, đó là Thiên Chúa: nếu ngươi muốn Sự Sống, hãy giữ các Điều Răn.”

You can not be more blasphemous than that. Christ (the Being) himself (not Jesus the human) claims only to be the Son.

Chẳng lời nào có thể báng bổ hơn những tuyên ngôn của giáo hoàng. Chúa (Linh Thần) chính ngài (không phải Giê-xu phần con người) chỉ nhận mình là Con.

John Paul 2 (played by actor Karol Wojtyla) repeatedly quotes Christ's Statements, with REFERENCES, from the Gospels and then CONTRADICTS Christ, whom he CLAIMS (obviously falsely, from his words and deeds) to SERVE.

Gioan Phaolô 2 (diễn bởi diễn viên Karol Wojtyla) lập lại nhiều lần lời Chúa, với các TRÍCH DẪN, từ Kinh Thánh và sau đó NÓI NGƯỢC lại Chúa, Đấng ông TỰ CHO (rõ ràng là dối ghạt,có thể kiểm chứng từ lời ông và việc ông làm) rằng ông PHỤNG SỰ.

How long would YOU employ someone who always did and taught the OPPOSITE of what you COMMANDED them to do, thereby calling YOU a LIAR? Certainly NOT for 2000 years!

NGƯỜI TA sẽ sử dụng tôi tớ mà luôn làm và dạy NGƯỢC lại những gì họ CHỈ THỊ chúng làm, qua đó gọi HỌKẺ NÓI DỐI trong bao lâu? Rõ ràng KHÔNG thể cả 2000 năm!

The pope follows and encourages others (centre of page 6 in his book) to follow the "TRADITIONS of men" that Christ himself CONDEMNS and it is written in Mark 7 v 9 and Matt. 15 v 1-9. "By your TRADITIONS you make the COMMANDments of God of NO effect."

Giáo hoàng theo đuổi và khích lệ các giáo dân (trọng tâm trang 6 sách ông) tiếp bước theo “TRUYỀN THỐNG của con người”, thứ mà Chúa chính Ngài Lên Án điều đó được chép lại trong Máccô/Mác 7:9 và Mátt./Ma-thi-ơ 15 câu 1 đến 9. “Bởi từ các TRUYỀN THỐNG con người, cac người làm các LỜI RĂN của Thiên Chúa trở nên VÔ hiệu.”

They claim to be the vicar (the substitute) for Christ when Christ came specifically to ABOLISH substitution, except for himself alone, and Christ said, "I will come to you." (John 14 v 18) "I am with you always, even unto the end of the world." (Matt. 28 v 20). John (the disciple that loved Jesus more than all the others) wrote in 1 John 2 v 27 "But the anointing which you have received from Him abides in you, and you need not that any man teach you."

Họ tự nhậnkẻ thay thế cho Chúa trong khi Chúa đến để BỎ việc thay thế, trừ chính Chúa MÀ THÔI. và Chúa nói rằng, “Ta sẽ đến với con.” (Gioan/Giăng 14 câu 18) “Ta sẽ bên con mãi mãi, tới tận cùng của thế giới.” (Mátt. 28 câu 20). Gioan/Giăng (vị môn đồ thương Gê-xu nhất hơn những người còn lại) đã viết trong 1 Gioan/Giăng 2 câu 27 “ dầu thánh (sự giác ngộ) mà anh em nhận từ Ngài sẽ ở cùng anh em, và anh em không cần môn đệ nào/ai khác dạy mình.”

Christ said that HE would be with you always and HE would come personally to you, IF you do what HE says. So why would you prefer a substitute? The only possible reason can be because HE doesn't come to you because you want to dis-obey HIM and obey the substitute (fake) because it is a "quick and easy path".

Chúa đã nói rằng NGÀI sẽ ở cùng các con mãi và tự NGÀI sẽ đến với từng người, NẾU các con làm theo lời NGÀI dạy. Vậy tại sao các con lại ưa thích một người thay thế? Lý do duy nhất cho điều đó là bởi NGÀI không tới với các con bởi các con muốn làm ngược NGÀI và tuân phục kẻ thay thế (giả) bởi đó là con “đường nhanh và dễ làm”.

John the Baptist said that Christ would baptise people with FIRE. So why do the substitutes baptise with water? Water puts fire out.

Gioan/Giăng Báp-tít đã nói rằng Chúa sẽ báp-têm các chứng nhân bằng LỬA. Vậy thì tại sao những kẻ thay thế lại báp-têm bằng nước? Nước dập tắt lửa.

Why do they go backwards to using water like John the Baptist used, as though Christ had never come? It is because they have NO fire because THEY are FAKES.

Tại sao họ lại đi ngược trở lạ dùng nước như Gioan/Giăng Báp-tít đã dùng, như thể Chúa chưa từng xuất hiện? Đó là bởi họ KHÔNG có lửa, vì HỌ là ĐỒ GIẢ.

Why do they have "Graven Images" of a Cross and a worthless human body (John 6:63) like The Christ used? It is because that is where they want to keep Christ. Outside, on the Cross, and dead, where He can cause them no trouble (like all pagan idols), instead of alive and inside, living in their hearts and minds, guiding their steps and lives, 24 hrs. a day, with His Light of TRUTH and burning out all evil (lies) with His fiery (not watery) baptism; just like Paul said (Galatians 2:20).

Tại sao họ thờ  “Các Hình Tượng” về thập giá và thân xác phàm (Gioan/Giăng 6:63) mà Chúa đã sử dụng? Đó là vì đó là nơi họ muốn giữ Chúa. Ở ngoài, trên Thập Giá, và chết, nơi đó Ngài không gây rắc rối cho họ (như tất cả các tượng thần của ngoại giáo), thay vì ở trong lòng, và sống, sống trong tâm trí và thần trí của họ, hướng dẫn họ từng bước và hướng cuộc sống họ về điều ngay lẽ phải, 24 giờ mỗi ngày, dùng Ánh Sáng của SỰ THẬT/CHÂN LÝ và đốt hết tất thảy ma quỷ (dối trá) bằng phép báp-têm như lửa (không phải nước) của Ngài; đúng như Phaolô đã nói trong (Galát/Ga-la-ti 2:20).

The popes claim to be the closest person to God, when God Himself says, through Christ, that they are the "lowest of the low", and it is written in Matt. 5 v 19 and Luke 13 v 25-27. "Anyone who breaks the least of the COMMANDments and teaches others to do the same (e.g. bowing down to graven images) is the least in the Kingdom of heaven."- COMMANDment 2, in The Bible, says, "YOU shall NOT create a graven image of ANYTHING that is in HEAVEN or on the earth or under the earth or in the sea and YOU shall NOT bow down and worship them.

Các giáo hoàng tuyên bố họ gần với Thiên Chúa nhất, trong khi Thiên Chúa Chính Ngài nói, thông qua Chúa, rằng họ là những kẻ “thấp kém nhất trong những kẻ hèn hạ”, và điều đó được ghi lại trong Mátt./Ma-thi-ơ 5 câu 19 và Luca 13 câu 25 tới 27. “Những ai vi phạm những ĐIỀU RĂNnhỏ, dạy kẻ khác làm theo. (ví dụ: quỳ lạy các tượng hình vô tri giác) là những kẻ thấp kém nhất trong Nước Trời.” - Điều Răn thứ 2, trong Kinh Thánh, chép rằng, “CON CHỚ tạo hình hay tượng về BẤT CỨ ĐIỀU GÌ/VẬT GÌ dù ở TRÊN THIÊN ĐÀNG hay trên trái đất, dưới biển và CON KHÔNG được sùng bái và quỳ lạy chúng.

It can't be any CLEARER than THAT!
Điều NÀY không thể được ghi chép RÕ RÀNG hơn được. 

Have you ever seen a catholic church that doesn't have them and where the people don't bow down to them and worship them? They even sell them! That is definitely teaching people to break the COMMANDments. God Himself says that those who do that are "the LEAST in the Kingdom of Heaven" - the LEAST in God's Eyes - the LOWEST of the low, and He says that they have to be stoned to death, along with ALL who do the same.

bao giờ con thấy một nhà thờ công giáo mà không có những thứ như vậy và các giáo dân không quỳ lạy chúng và thờ phượng chúng? Họ còn bán chúng! Điều đó rõ ràng là dạy người ta đi ngược lại các ĐIỀU RĂN. Chính Thiên Chúa nói những ai làm vậy là “những kẻ thấp nhất trong Nước Trời” - THẤP KÉM NHẤT dưới mắt Thiên Chúa - những kẻ THẤP KÉM nhất của thấp kém, và Ngài nói rằng chúng phải bị ném đá cho đến chết, cùng với TẤT CẢ những ai làm như vậy. 

That is The Law of God (2 kings 23:19-24).
Đó là Bộ Luật của Thiên Chúa (2 các vua 23:19-24).

In his book, on page 6, John Paul pope says, "Be not afraid to call me Holy Father (God the Father is the Holy Father) which seems (and is) inimical (opposed) to the Gospel. Christ Himself declared: 'Call no-one on earth your father; you have but one Father in heaven'." He even has the audacity to quote the reference - Matt. 23 v 9 and then goes on to say, "You must not be afraid to use these words." Don't be afraid to commit blasphemy? Thereby opposing and exalting himself above Christ and above God The Holy Father; proving, out of his own mouth, that the popes are the personage referred to by Paul, in 2 Thessalonians:-

Trong sách của mình, trang 6, giáo hoàng Gioan/Giăng Phaolô nói: “Đừng sợ khi gọi ta là Đức Cha Thánh Linh ( Thiên Chúa Cha Đức Cha Thánh Linh), điều này có vẻ (và đúng ) nghịch lại (đối lập) với Kinh Thánh. Chính Chúa đã nói: ‘chớ gọi ai trên đất là cha, các con chỉ có một Cha trên Trời’. Giáo hoàng còn cả gan trích dẫn Mátt. 23 câu 9 và nói, “Các con đừng sợ khi dùng những từ ngữ đó.” Đừng sợ khi nói những lời báng bổ? Qua đó chính giáo hoàng chống lại và đưa bản thân mình lên trên cả Chúa và Thiên Chúa Đức Cha Thánh Linh, chứng thực, từ miệng của chính giáo hoàng, rằng các giáo hoàng là những kẻ được Phaolô nhắc tới trong Phaolô, trích trong 2 Thessalonica: -

2:3 "Let no man deceive you by any means: for [that day (the Day of Christ) shall not come], except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of the Destroyer (son of Satan);
2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God [the Holy Father])." See Revelation/Apocalypse 17 v 3 and how perfectly it describes the Vatican.

2:3 “Đừng để ai lừa các con bằng bất cứ phương cách nào: bởi ngày tiên tri đó (Năm tháng Chúa tái lâm) sẽ chưa đến, trước ngày trượt dài, và những kẻ tội lỗi bị lật tẩy, con cái của Kẻ Phá Hoại (Satan).

2:4 Những kẻ đối lập lại và tự đưa chúng lên trên những gì được gọi là Thánh Khiết (Thiên Chúa), hay những điều được tôn kính, để chúng giống như Thiên Chúa ngự trị trong đền điện của Ngài, tỏ ra rằng chúng là Thiên Chúa (Đức Cha Thánh Linh).” Xem thêm Khải huyền 17 câu 3 và thấy chính thị lời tiên tri đó nói về tòa thánh Va-ti-căn.

The word Satan means "the OPPOSER" and ANYONE who contradicts and says the OPPOSITE to God, is, BY DEFINITION, in opposition and working for "the OPPOSER" - Satan, nomatter what he himself (or she herself) might claim, either deludedly or intentionally (Matthew 16:22-23).

Từ Satan có nghĩa là “kẻ ĐỐI LẬP” và KẺ NÀO đối nghịch và nói NGƯỢC lại Thiên Chúa, là, THEO ĐỊNH NGHĨA, chống đối lại Thiên Chúa và làm việc cho “Kẻ ĐỐI NGHỊCH” - Satan, dù cho tự chúng tuyên bố gì đi nữa, dù bị lừa ghạt hay cố ý. (Mátt. 16:22-23).

The FACTS speak for themselves (Matt. 7 v 14-24). Know a tree by the fruit it bears.

THỰC TẾ là bằng chứng chứng thực tốt nhất (Mátt. 7 14-24). Nhận biết loại cây qua bông trái.

The entire catholic religion; EMPIRE and its vast obscene fortune was/is built on nothing but LIES and deceit. Peter was NEVER a Pope of Rome. He lived; died and was buried IN JERUSALEM (at the site of what is now a Franciscan Monastery called Dominus Flevit, according to an ex-JESUIT BISHOP, who got his information from The VATICAN. Peter's grave was found, around 1960, in Jerusalem), NOT in Rome. All of the EVIDENCE suggests that; as he was COMMANDED not to by Jesus ( note well - Matt. 10:5); Peter never even VISITED Rome.

Toàn bộ đạo công giáo; ĐẾ CHẾkho tàng dơ bẩn không tưởng của nó đã và đang được xây dựng dựa trên không gì khác hơn NHỮNG LỜI DỐI TRÁ và lừa ghạt. Phêrô/Pi-tơ CHƯA bao giờ là Giáo hoàng La Mã/Rôma. Ông sống, qua đời và được chôn TẠI JERUSALEM (ở nơi bây giờ là Tu Viện Franciscan được gọi là Dominus Flevit, theo lời của một cựu Giám mục dòng Tên, người có được thông tin từ tòa thánh VA-TI-CĂN. Mộ Phêrô/Pi-tơ được tìm thấy vào năm 1960, ở Jerusalem), KHÔNG phải tại Rôma. Tất cả BẰNG CHỨNG đó cho thấy, ông đã được LỆNH không tới Rôma từ Giê-xu (chú ý Mátt. 10 câu 5); và Phêrô/Pi-tơ chưa từng TỚI Rôma.

Paul in his letter to the Romans never mentioned Peter, which would have been very strange, and extremely rude, IF Peter were in Rome, because Paul salutes over 25 different members of the community in Rome. If Peter was in Rome why would Paul have felt it necessary to write and instruct the faithful there, if Peter was there and was the leader of the disciples; as the popes falsely claim?

Phaolô trong lá thư ông viết cho những người ở Rôma không hề nhắc đến Phêrô/Pi-tơ, điều này rất không bình thường, và cực kỳ bất lịch sự, NẾU Phêrô/Pi-tơ lúc đó có mặt tại Rôma, vì Phaolô gởi lời chào đến trên 25 thành viên của cộng đồng tại Rôma. Nếu Phêrô/Pi-tơ lúc đó ở Rôma thì tại sao Phaolô cảm thấy cần phải viết thư và hướng dẫn những người trung tín ở đó, nếu Phêrô/Pi-tơ có ở đó và là lãnh đạo của các môn đồ, như các giáo hoàng tuyên bố (một cách sai sự thật)?

Paul, himself tells us that Peter was IN JERUSALEM and was an apostle to the Jews (see Galatians 1:18 and 2:7) NOT to Rome (Paul, who was not one of the 12, was the Apostle to the Gentiles).

Phaolô, chính ông nói cho chúng ta biết Phêrô/Pi-tơ lúc đó ở TẠI JERUSALEM, và là người hướng dẫn cho người Do Thái (xem Ga lát/Ga-la-ti 1:18 và 2:7) KHÔNG phải Rôma (Phaolô, người không phải một trong 12 môn đồ, là người hướng dẫn cho Ngoại Dân).

Peter was not even in charge in Jerusalem; James was the leader and also was Jesus's half-brother. Mary had an absolute minimum of SEVEN children according to Holy Scripture written by the Apostles:- Jesus, James, Jude, Simon and Joses and at least two sisters. PLEASE count them for yourself (Matthew 13:55-56).

Phêrô/Pi-tơ còn không phải là người cao nhất ở Jerusalem; Giacôbê/Gia-cơ là thủ lãnh và cũng là anh em cùng mẹ với Giê-xu. Maria/Ma-ri có tổng cộng ít nhất BẢY người con, theo Kinh Thánh chép lại theo lời chứng của các môn đồ: Giê-xu, Gia-cô-bê/Gia-cơ, Giu-đa/Giu-đe, Si-môn, Giô-xếp/Giô-sép và ít nhất hai người chị (số nhiều). XIN tự mình đếm để kiểm chứng (Mátt. 13:55-56).

Therefore Mary was NOT a "perpetual virgin" because there was nothing super-natural about the births of all her many other children. Nowhere in Scripture does it say that she ascended to heaven; or that she has any authority whatsoever; or that she is the queen of heaven (God says in Jeremiah chapter 44 that there is NO queen of heaven and to say such is abomination to Him). She was buried in England where she fled during The Persecution, with her rich uncle Joseph of Arimathea (the rich man who claimed the body called Jesus, from Pontius Pilate, which only a relative could do), who is also buried there, and The Vatican knows that to be THE TRUTH (as confirmed by their Councils of Pisa 1417; Constance 1417; Sienna 1424 and Basle 1434).

Do đó Maria/Ma-ri KHÔNG PHẢI “đồng trinh mãi mãi” không có gì thần thánh về việc sinh nở tất cả những người con còn lại của bà.  Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói bà lên thiên đàng, hay bà có quyền năng các thứ, hay bà là nữ hoàng trên thiên đàng (Thiên Chúa nói trong Giêmêria/Giê-rê-mi chương 44 rằng KHÔNG có nữ hoàng trên trời và nói như vậy là một sự sỉ nhục đối với Ngài). Bà được chôn ở Anh khi chạy trốn đợt truy đuổi, với người cậu/chú giàu của bà Giô-sép Arimathea (người đàn ông giàu nhận xác của Giê-xu, từ Bôn-xơ Phi-lát, tập tục chỉ người thân mới được làm), người cũng được chôn cất tại đó, và Va-ti-căn biết điều này là SỰ THẬT (được xác nhận bởi công đồng Pisa 1417, công đồng Constance 1417, công đồng Sienna 1424 và công đồng Basle 1434 của họ)

The popes claim to get all of their authority via Peter through "apostolic succession" by claiming, falsely, that Peter was the first Bishop of Rome (pope), which he was definitely NOT (check the Biblical FACTS for yourself, PLEASE). Therefore, because there is NO, and can be NO, "apostolic succession from Peter", the popes have absolutely NO legal authority, WHATSOEVER, not by apostolic succession, not from Christ, not from God Himself and are the lowest of the low (Check the TRUTH - the FACTS).

Các giáo hoàng tự cho họ được nhận tất cả thẩm quyền của họ thông qua Phêrô/Pi-tơ bằng việc “kế thừa tông đồ” và tự nhận, một cách sai lầm, rằng Phêrô/Pi-tơ là Giám mục đầu tiên của Rôma (giáo hoàng), điều này KHÔNG chính xác (Xin kiểm chứng từ các DẪN CHỨNG trong Kinh Thánh, XIN HÃY LÀM VẬY).

The popes have deceived and deluded themselves and then ALL of their followers, for wealth and power for the Vatican (serving mammon).

Các giáo hoàng đã lừa dối và cũng tự lừa ghạt chính bản thân họ và TẤT CẢ các giáo dân của họ, để đổi lấy tiền tài và quyền lực cho tòa thánh Va-ti-căn (phụng sự tiền tài vật chất).
The "so-called christian" religion, which in reality is the Babylonian MYSTERY Religion of Revelation/Apocalypse chapter 17, was started NOT by Simon Peter but by Simon Pater, "the sorceror" referred to in Acts 8 v 9, who was condemned by Simon Peter himself in Acts 8 v 20 and his new religion called "christianity"(the TRUE followers of Christ called themselves "Covenanters" or "Followers of The Way"), was condemned by Paul/Saul in his letters (Epistles) e.g. Galatians 1:6-7 etc., and 2 Thessalonians chapter 2; and by Christ Himself in Revelation/Apocalypse chapters 17 and 18.

Các gọi là đạo “thiên chúa giáo”, thật ra chính là ý nghĩa HUYỀN BÍ/Sự MẦU NHIỆM (từ dịch dùng trong các phiên bản công giáo và tin lành; mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian) Đạo Ba-By-Lôn được nói tới trong Khải huyền chương 17, được tạo lập KHÔNG phải bởi Simôn Phêrô/Pi-tơ nhưng bởi Simôn Pa-tơ, “làm nghề phù phép” được nói tới trong Tông đồ công vụ 8 câu 9, kẻ bị chính Simôn Phaolô lên án trong Tông đồ công vụ 8 câu 20, và đạo mới của hắn được gọi “đạo thiên chúa” (những ai THỰC SỰ theo Chúa gọi bản thân họ là “Những người giữ Giao ước” hay “Người theo Đường Về/đường lối của Thiên Chúa”), cũng đã bị Phaolô lên án trong những lá thư của ông, ví dụ Galát/Ga-la-ti 1:6-7 … và 2 Thessalonica/Tê-sa-lô-ni-ca chương 2, và bởi Chúa Chính Ngài trong Khải huyền chương 17 và 18.

So be NOT deceived, it is IMPOSSIBLE, according to Christ himself, to be one of his TRUE followers and be a catholic, BECAUSE CHRIST SAYS SO and he says that he is going to totally destroy The Vatican and ALL of its followers and they will burn, because they REFUSE to believe and OBEY Christ and God, preferring to obey Their enemy Satan, and (according to both Christ and Paul) Satan's pope and ministers, and to take the "quick and easy-path" instead of "The Way [of The Force - God and The Covenant]", which they say is evil [or barbaric], just as Simon Peter himself foretold they would do, and it is written in his second letter:- 2 Peter 2:2 -

Bởi vậy ĐỪNG để bị lừa dối, điều đó là KHÔNG TƯỞNG, theo lời của Chính Chúa, khi cùng lúc vừa là những người theo Chúa THẬT SỰ và vừa là một người công giáo, BỞI CHÍNH CHÚA ĐÃ NÓI VẬY và ngài nói rằng ngài sẽ hủy diệt hoàn toàn bộ tòa thánh Va-ti-căn và TOÀN BỘ những người theo nó và họ sẽ bị đốt chết, bởi họ TỪ CHỐI tin và VÂNG LỆNH Chúa và Thiên Chúa, chọn cách tin theo kẻ thù Satan của họ, và (theo như cả Chúa và Phaolô) tin theo giáo hoàng của Satan và những kẻ lãnh đạo theo chúng, chọn cách theo “đường nhanh và dễ đi” thay vì “Đường Về/Lề Lối/Nguyên Tắc [của Thần Lực/dòng Năng Lượng - Thiên Chúa và Giao Ước]”, những thứ họ gọi là ma quỷ [man rợ], chính như Simôn Phêrô đã cảnh báo trước họ sẽ làm, và điều đó được chép lại trong lá thư thứ hai của ông” - 2 Phêrô/Phi-e-rơ 2:2 -

"And many shall follow their pernicious [harmful] ways; by reason [because] of whom 'The Way of Truth' [The Song of Moses - The Covenant] shall be evil spoken of.").
“Và nhiều kẻ sẽ nghe theo các trò dâm đãng [có hại] của chúng, và vì chúng, ‘con Đường Sự Thật’/Đường Về [Bài ca Mô-se - Giao Ước] sẽ bị phỉ báng.”

God told His Prophet Isaiah to tell YOU, "Woe unto them that call evil good and good evil; that put [spiritual] darkness for light, and light for darkness;..........." (Isaiah 5:20). Isaiah was quoted frequently by both John The Baptist and his more famous cousin Jesus Nazir (Nazareth wasn't built until the 4th century A.D.).

Thiên Chúa đã nói với nhà Tiên tri Isaia/Êsai nói với CÁC CON, “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối [thuộc linh] làm sáng, lấy sáng làm tối…..” (Isaia/Êsai 5:20). Isaia/Êsai được trích dẫn thường xuyên bởi Gioan/Giăng Báp-tít và người anh em họ nỗi tiếng hơn của ông Giê-xu Nazir (nghĩa là sự thật trong tiếng Hê-bơ-rơ) (Nazareth chưa được xây dựng cho tới thế kỷ thứ 4 sau công nguyên).

Simon Peter in the same letter [his second - 2 Peter 3:16] said, "As also in all Paul's Epistles [letters], speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and UNSTABLE wrest (wrestle with and twist), as they do also the other Scriptures, unto their OWN DESTRUCTION."

Simôn Phêrô cũng trong cùng thư đó [lá thư thứ 2 - 2 Phêrô/Phi-e-rơ 3:16] đã nói, “cũng như trong tất cả các lá thư của Phaolô, khi bàn đến các vấn đề này, trong đó có những chỗ khó hiểu; những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô họcnông nổi xuyên tạc, khiến CHÚNG phải chuốc lấy hoạ DIỆT VONG.

It has been known for centuries that the Vatican is "The Mother of Harlots" referred to by Christ in Revelation/Apocalypse chapter 17; which explains perfectly that it is that great CITY (Vatican CITY) that rules over the kings of the earth; that sits on 7 mountains (Rome), where the inhabitants wear SCARLET (cardinals) and PURPLE (bishops) decked with gold; precious stones and pearls and calls itself "Mother" church.

Điều này đã được biết qua hàng thế kỷ rằng tòa thánh Va-ti-căn Mẹ Đẻ của các gái điếm” được nhắc tới bởi Chúa trong Khải huyền chương 17, điều này lý giải một cách hoàn hảo lý do THÀNH PHỐ lớn đó (Thành phố Va-ti-căn) mà nắm quyền thống trị các vua chúa trần gian, nằm trên 7 ngọn núi (Rôma), nơi các cư dân mang màu ĐỎ (các hồng y)TÍM (giám mục) với trang sức bằng vàng, đá quý ngọc trai và tự gọi mình là nhà thờ “MẸ”.

However, Christ calls her "Mother of Abominations"; his ENEMY and the great WHORE and He, NOT the pope, MUST be right.

Tuy nhiên, Chúa gọi nó là “Mẹ đẻ của các thứ ghê tởm”; KẺ THÙ của ngài và là CON ĐIẾM lớn và Ngài, KHÔNG phải giáo hoàng, PHẢI có lý hơn (đúng).

That is WHY the Vatican, to HIDE the Truth about itself, PROHIBITED the possession of and reading of the Holy Bible, for centuries. (Don't you think it strange for a religion to prohibit its followers from having and reading God's Book? Ever wondered why?). The very fact that they did this PROVES that they KNOW exactly who and what they are and that they are actually Christ's ENEMY and are actively and vigorously fighting for Satan against Christ (Rev./Apoc. 17:14-18). For further PROOF watch out for their reaction to this Gospel Truth, as no doubt they will try to have it banned. (Down-load and SAVE it quickly - NOW).

Đó là lý do TẠI SAO tòa thánh Va-ti-căn, để DẤU Sự Thật về mình, NGHIÊM CẤM việc sở hữuđọc Kinh Thánh, qua hàng thế kỷ. (Các con có thấy lạ khi một tôn giáo ngăn cấm các tín đồ mình sở hữu và đọc Sách Thánh Kinh? Có bao giờ các con tự hỏi tại sao?). Việc làm đó đã CHỨNG TỎ rằng họ BIẾT rõ về nguồn gốc và lai lịch thật sự của mình và rằng họ chính là KẺ THÙ của Chúa và họ đang tích cực và đấu tranh một cách mạnh mẽ cho Satan chống lại Chúa (Khải huyền 17:14-18). Để có thêm BẰNG CHỨNG hãy chờ xem phản hồi của họ khi đọc Sự Thật Phúc Âm này. Sẽ chẳng nghi ngờ chi nếu họ muốn ngăn cấm thông tin này tiếp cận bạn đọc. (Download và Lưu bản copy NGAY BÂY GIỜ).

The Vatican also sells a false list of "The Ten Commandments" which purposely ommits COMMANDment number 2; the one about not making and/or bowing down to graven images and idols; even though the Catholic Bible itself includes the CORRECT list of COMMANDments (Exodus 20:4-6; Deuteronomy 4:16 and 5:8-10); PROVING that they KNOW full well that they are DOING WRONG; that they are not only disobeying but are actually committing TREASON against God and that they are teaching idolatry; for which God COMMANDS, REPEATEDLY in The Torah/Pentateuch/Covenant/Song of Moses, endorsed by Christ (Rev./Apoc. 14:3 and 15:3), that they, and ALL, who do that HAVE TO BE stoned to death.

Tòa “thánh?” Va-tin-căn còn phát hành phiên bản sai lệch “Mười Điều Răn” khi họ cố tình bỏ Điều Răn thứ 2, điều răn về việc không làm và quỳ lạy hình tượng và thánh nhân, mặc dầu Kinh Thánh Công Giáo (bản dịch của đạo công giáo) có đính kèm bản dịch CHÍNH XÁC các Điều Răn (Xuất hành 20:4-6, Đệ Nhị Luật 4:16 và 5:8-10), CHỨNG THỰC rằng họ BIẾT điều họ LÀM LÀ SAI; họ không những không tuân thủ mà con phạm tội PHẢN NGHỊCH lại Thiên Chúa và họ đang dạy việc tôn thờ thần tượng; điều mà Thiên Chúa RA LỆNH, LẬP ĐI LẬP LẠI trong Tô-ra/Giao Ước/Bài ca của Mô-se, xác nhận bởi Chúa (Khải huyền 14:3 và 15:3), rằng họ, và TẤT CẢ, những ai làm theo PHẢI BỊ ném đá cho đến chết.

It is bad enough that the pope himself, by his deeds, is obviously an atheist; either that or he WANTS to commit spiritual suicide and BURN; but to DECEIVE two thousand million people, to FOLLOW and BURN with him, is the greatest CRIME of ALL. That is why Paul calls the papacy the son of the Destroyer.

Việc chính giáo hoàng, tự thân ông qua hành động của mình, chứng minh mình là một kẻ vô thần là đủ tệ hại hoặc ông MUỐN tự hủy hoại linh hồn mình (tự tử thuộc linh) và để bị ĐỐT CHẾT; nhưng việc LỪA GHẠT hai ngàn triệu giáo đồ, THEO GƯƠNG đó và bị ĐỐT CHẾT cùng ông, là TỘI ÁT LỚN nhất của TẤT CẢ (tội ác). Đó là lý do Phaolô gọi giáo hoàng là con của Kẻ Hủy Diệt.

The Bible says that the Messiah/Christ will destroy the whore (The Vatican) with the TRUTH*; from his Place of Defence - The munitions [Fortress] of Rock - Gibraltar (Isaiah 33:16-17) and that the WHORE is going to BURN; and the pope with her, along with ALL those who have willingly ALLOWED themselves to be deceived by her or her "Harlot Daughters" - the other "so-called christian churches", because, as Paul puts it in 2 Thessalonians 2 v 10-12 :- "they believed not the TRUTH (Christ), but had pleasure in unrighteousness" (willingly breaking God's COMMANDments with their priests' permission - Isaiah 5:20-21 and 2 Corinthians 11:13-15 :- "For such [are] FALSE apostles, deceitful workers, transforming THEMSELVES into the apostles of Christ. And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore [it is] no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works [NOT words].").

Kinh Thánh nói rằng Đấng Cứu Thế/Chúa sẽ tiêu diệt con điếm (tòa thánh Va-ti-căn) bằng SỰ THẬT*, từ Nơi Phòng Vệ - Đồn lũy Đá - Gibraltar (Êsai 33:16-17) và CON ĐIẾM sẽ bị ĐỐT CHẾT; và giáo hoàng cùng nó, cùng với TẤT CẢ những ai CAM TÂM để bản thân bị lừa dối bởi nó và “Các Gái Điếm Con” - các “được gọi là các nhà thờ thiên chúa”, bởi vì, như Phaolô đã viết trong 2 Thessalonica/Tê-sa-lô-ni-ca câu 10 đến 12:- “hok không tin SỰ THẬT (Chúa), nhưng vui lòng với sự bất chính” (sẵn sàng vi phạm các ĐIỀU RĂN của Thiên Chúa  với sự cho phép của các linh mục/cha đạo của họ  - Êsai 5:20-21 và 2 Côrintô/Cô-rinh-tô 11: 13-15:- Vì mấy người như vậy là sứ đồ GIẢ, là kẻ làm công lừa dối, mạo danh rằng CHÍNH HỌ là sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan cũng mạo danh là thiên sứ của ánh sáng. Vậy nên những kẻ theo nó có mạo danh làm những tôi tớ của công bình cũng chẳng lạ chi; nhưng kết cục họ sẽ y theo việc họ làm [KHÔNG phải lời họ nói].”)

YOU have just been given *The TRUTH. Learn to love it and act upon it, quickly, learn "The Way" and "The New Song", or you will suffer the dire consequences, exactly as described in Scripture, and that would be a great shame.

CÁC CON đã được cho biết *SỰ THẬT. Hãy học cách yêu sự thật đó và hành động cho đúng, một cách nhanh chóng, học thành ‘Đường Về” và “Bài Ca Mới”, hoặc các con sẽ phải gánh hậu quả thảm khốc, chính xác như mô tả trong Thánh Kinh, và điều đó sẽ là một sự tủi nhục lớn.

That Wicked - man of sin, has now been revealed, "whom the Lord shall consume with the spirit [of Truth] from his mouth and destroy with the brightness [of the ENLIGHTENING] of his coming" and because of that we know that the Day of Christ is now finally close at hand (2 Thessalonians 2:3, 8).

Kẻ Xấu xa đó - kẻ tội đồ nay đã bị lật mặt, “kẻ mà Chúa sẽ tiêu diệt bằng chân lý sự thật từ lời ngài và diệt nó bằng hào quang của [sự KHAI SÁNG] từ sự tái lâm của ngài” và vì lẽ đó chúng ta biết Ngày được nói tới của Chúa đã trong tầm tay ( 2 Thessalonica/Tê-sa-lô-ni-ca 2: câu 3 và 8).

If you think that on Judgement Day you can blame the priests or ministers, or say that you are sorry, at the last minute, and be forgiven, you are only deceiving yourself (Matthew 25:10-13 and Luke 13:23-29). God is not stupid and knows exactly what you are thinking. It will NOT work. You alone are responsible, for your own life; deeds; words and even your thoughts, just like everyone else.

Nếu các con nghĩ rằng vào Ngày Phán Xét các con có thể đổ lỗi cho các mục sư/cha đạo hay các tổ chức tôn giáo, hoặc nói rằng các con xin lỗi, vào phút cuối, và được tha tội, các con thật chỉ đang đánh lừa chính mình (Mátt. 25: 10-13 và Luca 13:23-29). Thiên Chúa không phải ngu dốt và biết chính xác những gì các con nghĩ. Làm vậy KHÔNG được. Chính tự bản thân mỗi người phải có trách nhiệm, với cuộc sống của chính họ, những việc họ làm, lời nói và ngay đến cả những nghĩ suy, ai cũng như vậy không có ngoại lệ.

Anyone who now decides to continue to gamble their life and immortality, and lose it, on the Vatican's "house of cards", which is built on nothing but lies and deceit, will be being foolish in the EXTREME.

Những ai cho đến tận bây giờ vẫn quyết định cược mạng sống của chính mình và linh hồn bất diệt họ, và sẽ thua cuộc, vào “nhà cái” Va-ti-căn, thứ được xây dựng trên những gian dốilọc lừa chứ chẳng có chi khác, sẽ là quyết định ngu dại ở mức độ KHÔNG TƯỞNG.

DON'T do it! "Come out of her My people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not [a share] of her plagues (punishment)." Revelation 18:4.

ĐỪNG làm vậy! “Hỡi dân ta hãy ra khỏi  nó, để các con khỏi phải chịu tội chung với , và để khỏi phải hứng chịu những tai ương giáng xuống nó (sự trừng phạt).” Khải huyền 18:4.

The pope's book would have been much more accurately titled; if its title were - "Double-Crossing the Threshold of Hope."

Sách giáo hoàng viết đúng ra phải được đặt tựa, “Ngưỡng cửa hi vọng dối ngạt”, thì sẽ chính xác hơn.

The REAL disciples did NOT call themselves Christians. They called themselves "Followers of The Way" or "Covenanters" (Nazriim Ha-Brit [as in Brit-ish] which is Hebrew and means TRUE TO THE COVENANT) NOT christians.

Những môn đồ THẬT SỰ KHÔNG gọi chính mình là Kitô hữu. Họ gọi bản thân là “Những Người theo Đường Ngay/Đường Về” hoặc “Những Người thuộc Giao ước” (Nazriim Ha-Brit [như trong từ Brit-ish - dịch là người Anh] là tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa Đúng VỚI GIAO ƯỚC) KHÔNG phải Kitô hữu (người theo đạo thiên chúa).

Jesus said, "Make DISCIPLES (JEDI) of all nations" NOT christians. - JAH

Giê-xu nói rằng, “Hãy tạo nên MÔN ĐỆ/Những ai theo các nguyên tắc sống Chúa dạy (JEDI) từ tất cả mọi nước” KHÔNG phải Kitô hữu (những ai theo đạo) - YAH

Copyright © 1995 revised 1997 - if you want to learn to be a real-Live JEDI and to use The Force to help Christ to overthrow the evil empire; leading to you surviving the final battle of Armageddon near "ENDOR" which in real-life is in the Valley of Jezreel; you start by helping to pass this information to everyone on Earth - JAH.

Bản quyền © 1995 sửa đổi 1997 - nếu các con muốn học để trở thành một Hiệp sỹ JEDI thật và dùng Thần Lực để giúp Chúa đánh bại đế chế ma quỷ đó, qua đó sống sót qua trận chiến cuối Armageddon (Trận chiến A-ma-ghê-đôn [còn được dịch là Tận Thế]) gần  "ENDOR", là thung lũng GÍT-RƠ-EN/GÍT-RÊ-ÊN; các con bắt đầu bằng cách phụ giúp
chia sẻ thông tin này tới tất cả mọi người trên Đất - YAH.

The Ruler of The Universe (The Force - God) and I have written a Book to explain everything and it is called "The Way home or face The Fire"; available from:-

Đấng Trị Vì Vũ Trụ (Thần Lực - Thiên Chúa) và Ta đã viết nên “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa” để giải thích mọi sự.  

--------------------------------------------------

JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Price £10 (U.K.) or $20 U.S. (rest of the world).


NOTE: Please use sturdy/secure envelopes, but NOT padded envelopes as they get stopped by customs.
We do not make profits (in fact we have been running at a loss for years) but you will need to buy a copy.
--------------------------------------------------

You ALL need to read, digest and Live it to SURVIVE. You can NOT afford to be without it. AMEN

TẤT CẢ các con cần đọc, lĩnh hộiSống theo sự giảng dạy đó để SINH TỒN. Các con KHÔNG thể thiếu nó. AMEN.

If you would like to know who the "Four Horsemen of the Apocalypse" and "The Two Witnesses" are, and you ought to because it is VERY important, IF you want to SURVIVE, please follow the above link.

Nếu các con muốn biết ai là “Bốn Kỵ Binh trong Sách Khải Huyền” và “Hai Chứng nhân”, các con thật sự nên biết vì điều đó RẤT quan trong, NẾU các con muốn SINH TỒN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét