Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Trật tự chính xác của cách sách trong KINH THÁNH


The King of kings' Bible
http://jahtruth.net/kofkprint.htm

Dear Truth-seeker,

Here is critically important information that you need for your survival: information about "The TRUE Meaning of the Bible and ORIGINAL and TRUE Koran" * and "The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation, which contains the only survival-plan that is guaranteed to work, guaranteed by the Ruler of the Universe Himself.

* The Authorised Version Old Testament - New Testament - TRUE Koran - in ONE Book; all in the same language with Thees and Thous, called "The King of kings' Bible".

The Koran that is promoted and distributed by the Meccans and which has caused countless wars between christians and moslems (because of its corrupted message about Jesus) and millions of deaths over hundreds of years is NOT the original version of the Koran that was given to Mohammed Mustafa by Gabriel in A.D. 640.
Trật tự chính xác của cách sách trong
 KINH THÁNH
(từ phiên bản KT Vua của các vua)


CỰU ƯỚC

 1. Sáng Thế Ký
 2. Xuất Hành/ Xuất Ê-díp-tô Ký
 3. Lêvi Ký
 4. Dân Số Ký
 5. Ðệ Nhị Luật/ Phục Truyền Luật Lệ Ký
 6. Enoch
 7. Giô-suê
 8. Thủ Lãnh/ Các Quan Xét
 9. Rút/ Ru-tơ
 10. Samuen 1/ I Sa-mu-ên
 11. Samuen 2/II Sa-mu-ên
 12. Các Vua 1/ I Các Vua
 13. Các Vua 2/ II Các Vua
 14. Sử Biên 1/ I Sử ký
 15. Sử Biên 2/ II Sử ký
 16. Gióp
 17. Thánh Vịnh/ Thi-thiên
 18. Châm Ngôn
 19. Giảng Viên/ Truyền Đạo
 20. Diễm Ca/ Nhã Ca
 21. Khôn Ngoan/ Wisdom  
 22. Giôna
 23. Amốt
 24. Hôsê/ Ô-sê
 25. Giôen
 26. Mikha/ Mi-chê
 27. Nakhum/ Na-hum
 28. Isaia/ Ê-sai
 29. Giêmêria/ Giê-rê-mi
 30. Ai-ca/ Ca-thương
 31. Baruch
 32. Teia Tephi
 33. Đanien
 34. Edêkien/ Ê-xê-chi-ên
 35. Xôphônia/ Sô-phô-ni
 36. Khabarúc/ Ha-ba-cúc
 37. Ôvadia/ Áp-đia
 38. Ét-ra/ Ê-xơ-ra
 39. 2 Esdras/ Ê-xơ-ra 2
 40. Ê-xơ-tê
 41. Khácgai/ A-ghê
 42. Ðacaria/ Xa-cha-ri
 43. Nơkhemia/ Nê-hê-mi
 44. Malakhi/ Ma-la-chiTRUNG GIAN
Bức Thư của Aristeas (những ai [hồn] có thể rời khỏi xác)
TÂN ƯỚC


 1. Mátthêu/ Ma-thi-ơ
 2. Máccô/ Mác
 3. Luca
 4. Gioan/ Giăng
 5. Tô-ma/ Tô-mát (Thomas)
 6. Tông Ðồ Công Vụ/ Công Vụ Các Sứ Đồ
 7. Giacôbê/ Gia-cơ
 8. Giu-đe (Jude)
 9. Galát/ Ga-la-ti
 10. 1Thessalonica/ 1 Tê-sa-lô-ni-ca
 11. 2Thessalonica/ 2 Tê-sa-lô-ni-ca
 12. 1Côrintô/ 1 Cô-rinh-tô
 13. 2Côrintô/ 2 Cô-rinh-tô
 14. Rôma
 15. Êphêsô
 16. Philiphê/ Phi-líp
 17. Côlôssê/ Cô-lô-se
 18. 1 Timôthê
 19. 2 Timôthê
 20. Philêmon/ Phi-lê-môn
 21. Do thái/ Hê-bơ-rơ
 22. Titô/ Tít
 23. 1 Phêrô/ 1 Phi-e-rơ
 24. 2 Phêrô/ 2 Phi-e-rơ
 25. 1 Gioan/ Giăng
 26. 2 Gioan/ Giăng
 27. 3 Gioan/ Giăng
 28. Khải Huyền

Còn tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét