Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Never Judge - Chớ nên xét đoán - YODA Jedi Master


What Joy follows 'Self'-conquest! You cannot conquer and control others, either of you, until you have completely conquered your 'Self'. He who conquers his 'Self' is far greater than he who defeats a thousand armies.

Sự an lạc có được sau khi ta chế ngự “cái Tôi”! Con không thể mong đoạt lấy và kiểm soát kẻ khác, cả hai con (nhân linh: thần hồn và thân xác người), cho đến khi các con hoàn toàn vượt qua được “bản ngã” của mình. Kẻ chiến thắng 'cái Tôi' của bản thân thật vượt xa kẻ đánh bại đội quân vạn người.

Can you see yourselves absolutely unmoved? Think of Me before the mocking soldiers, being struck, spat upon, and answering never a word - never a word. Try to see that as Divine Power. Remember by that Power of perfect silence, perfect self-control, you can alone prove your right to govern.

Con có thể hình dung thần trí bản thân vững như bàn thạch? Nghĩ về Ta trước những lời nhạo báng của quân lính, bị đánh đập, phỉ nhổ và khi dể, vẫn không một lời – dù chỉ một. Hãy nghĩ về nó như chính sức mạnh Thiên Thượng. Nhớ rằng chính bởi Quyền Năng của sự lặng thinh tuyệt đối đó, minh chứng cho việc hoàn toàn tự làm chủ mình, con có thể tự chứng minh quyền cai trị.

Never judge. The heart of man is so delicate, so complex, only its Maker can know it. Each heart is so different, actuated by different motives, controlled by different circumstances, influenced by different sufferings.

Chớ nên xét đoán. Trái tim của con người thật mỏng manh, và phức tạp, chỉ Đấng Sáng Tạo ra nó mới có thể nhìn rõ. Mỗi con tim quả thật rất khác biệt, vận hành bởi nhiều sự thôi thúc khác nhau, bị chi phối bởi nhiều hoàn cảnh, tác động bởi nhiều nỗi đau riêng.

How can one judge of another? Leave to Me the unraveling of the puzzles of life. Leave to Me the teaching of Understanding. Bring each heart to Me, its Maker, and leave it with Me. Secure in the certainty that all that is wrong I can set right.

Làm sao con có thể xét đoán nó? Hãy để Ta làm rõ uẩn khúc của đời người. Để Ta công việc giảng dạy cách Hiểu. Hãy dẫn đường cho nó về lại với Ta, Đấng Sáng Tạo ra nó, và giao nó cho Ta. Vững tâm và nhớ rõ, rằng mọi điều bất minh bất chính, Ta có thể làm sáng tỏ và thay đổi.


http://jahtruth.net/yodas.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét