Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

The most important words in the entire Bible are spoken by Jesus to Nicodemus - Đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem

Christ said, "I am not from this world.":-
 
Chúa nói: “ Ta không phải từ thế giới này.” :-

 
John 8:14 And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I AM NOT FROM THIS WORLD.Gioan/Giăng 8:14 Và Chúa nói với họ, các con đến từ dưới thấp; Ta đến từ trên cao: các con thuộc thế giới này; TA KHÔNG PHẢI TỪ THẾ GIỚI NÀY.
 
The most important words in the entire Bible are spoken by Jesus to Nicodemus, which, unless YOU understand them and do it makes it impossible to understand and do any of the teachings.

 
Câu từ quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh được Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem, điều mà, trừ khi CON hiểu họ và làm theo, (con sẽ) không thể hiểu được và làm theo những lời dạy khác.

 
What did Christ mean when he said that he is NOT FROM THIS WORLD and that unless YOU are born again from above, of spirit, you will neither SEE nor enter The Kingdom of God, Whom we are clearly informed is also a Spirit? The body that Christ (the spirit-Being) used, which was called Jesus and was born on this planet, obviously was from this world. So what did he mean?

 
Chúa có ý gì khi nói Chúa KHÔNG PHẢI TỪ THẾ GIỚI NÀY và trừ khi CON được tái sanh từ trên cao, thuộc (về) thần hồn (khác biệt với cơ thể/đây là chú giải của từ điển cho chữ spirit), con sẽ không THẤY hay vào được Vương Quốc của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta được cho biết rõ ràng là Một Thần Linh? Thân xác mà Chúa (đấng thần Linh) đã sử dụng, cái (thân người) được gọi là Giêsu và được sanh thành từ hành tinh này, rõ ràng là thuộc thế giới này. Vậy Chúa có ý gì?

 
Jesus explained what he meant, quite clearly, to Nicodemus and it is written in the Gospel of John chapter 3.

 
Chúa đã giải thích điều Chúa muốn nói, hoàn toàn rõ ràng, cho Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem (một thủ lãnh của người Do-thái) và nó đã được ghi lại trong Phúc Âm của Gioan/Giăng chương 3.

 
3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except (unless) a man be born from above, he cannot SEE the Kingdom of God.

 
3:3 Chúa Giêsu trả lời và nói cho ông, quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Trừ khi một người (đàn ông) được sanh thành từ trên cao, anh ta không thể THẤY Vương Quốc của Thiên Chúa.

 
3:4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?

 
3:4 Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem thưa lại Chúa, Làm sao một người (đàn ông) có thể được sanh khi anh ta đã già? Anh ta có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai, và được tái sanh?

3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water (human) and then is born from above as his spirit-"Being" (his REAL self which is NOT human), he can NOT enter into the Kingdom of God (Who is a Spirit-"Being" and the Ruler of the entire Universe).

 
3:5 Chúa đáp, Quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Trừ phi một người (đàn ông) được sanh bởi nước (con người) và sau đó được tái sanh từ trên y như thần – “Hồn” [hay thần – Linh] anh ta (linh dạng THẬT của anh ta, thứ KHÔNG phải là con người), anh ta KHÔNG thể vào Vương Quốc của Thiên Chúa (Ngài là một Thánh
Thần – “Linh” và là Đấng Trị Vì cả Vũ Trụ).
 
3:6 That which is born of the flesh is human; and that which is born of the Spirit is spirit (a spirit-"Being") - (a human+Being).

 
3:6 Thứ được sanh thành từ xác thịt là con người; và thứ được sanh thành từ Thánh Linh là linh (một thần/spirit – “Linh/Being”) – (một nhân/human + Linh/Being)

 
3:7 Marvel not that I said unto thee, Ye MUST be born again.

 
3:7 Chớ ngạc nhiên lời Ta nói với con, con PHẢI được tái sanh lại.

 
3:8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell from where it cometh, and where it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

 
3:8 Ngọn gió thổi ý gió; và con nghe tiếng đó, nhưng không biết từ đâu nó đến và nó đi đâu: cũng như ai được sanh bởi Thánh Linh.

 
3:9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? (How can I not be human?)

 
3:9 Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem đáp và nói với Chúa, Làm sao như vậy được? (Sao con không phải là người được?)

 
3:10 Jesus answered and said unto him, Art thou a teacher of Israel, and knowest not these things? (Matthew chapter 23:8-10).

 
3:10 Chúa đáp và nói với ông, Phải con là một bậc thầy của Y-sơ-ra-ên/Ít-ra-en, và con không biết những điều đó?

 
3:11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.

 
3:11 Quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Chúng ta nói điều chúng ta thực biết, và chứng thực điều chúng ta đã thấy; và các con không lĩnh hội được lời chứng của chúng ta.

 
3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you [of] heavenly (spirit) things?

 
3:12 Nếu Ta đã kể con nghe chuyện trần thế, và con chẳng tin, làm sao con tin, nếu Ta kể con nghe chuyện trên trời/thiên đàng (thần linh)?

 
If you can see the Truth of it, perhaps you're ready for the real Book of Enlightenment. "The Way home or face The Fire" by JAH is the ONLY guide to finding The Truth about why we are actually here on this planet and what each and every one of us has to do to get it right.

 
Nếu con có thể nhìn thấy Chân Lý qua chuyện này, có lẽ con đã sẵn sàng cho Cuốn Sách thực sự của sự Giác Ngộ. "Đường Về hay đối mặt hồ Lửa" (tạm dịch tựa) bởi YAH là hướng dẫn DUY NHẤT để tìm kiếm Sự Thật về lý do thực sự tại sao chúng ta ở đây trên hành tinh này và những gì mỗi và một chúng ta phải làm gì để có thể học thành đường ngay.  


Source/nguồn: http://jahtruth.net/buddha.htm
/ Giải thích các từ Phật và ChúaThe Way home or face the Fire
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét