Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

IF - NẾU - Rudyard Kipling (1865-1936)If you can keep your head when all about you
Nếu con có thể giữ đầu óc tỉnh táo khi bao kẻ quanh con


Are losing theirs and blaming it on you,
Đang rối trí và đổ hết lỗi cho con,


If you can trust yourself when all men doubt you,
Nếu con có thể giữ lập trường khi tất thảy nghi ngờ con,


But make allowance for their doubting too;
Nhưng vẫn không phiền lòng vì nhìn thấu nguyên cớ những hoài nghi từ phía họ;


If you can wait and not be tired by waiting,
Nếu con có thể chờ đợi và không mệt mỏi vì đợi trông,


Or being lied about, don't deal in lies,
Hay chịu sự dối ghạt, không đáp trả bằng dối ghạt,


Or being hated don't give way to hating,
Chịu sự khinh ghét, không khinh ghét chi ai,


And yet don't look too good, nor talk too wise:
Và không quá trau chuốt vẻ ngoài, hay nói nhiều lời hiền triết

If you can dream - and not make dreams your master;
Nếu con có thể mơ – và không để mộng mơ làm chủ;


If you can think - and not make thoughts your aim,
Nếu con có thể tư duy – và không lấy những nghĩ suy làm mục tiêu,


If you can meet with Triumph and Disaster
Nếu con có thể đi đến Đỉnh Cao, xuống tới Vực Sâu


And treat those two impostors just the same;
Và thấu tỏ hai kẻ hão huyền đó là một;


If you can bear to hear the truth you've spoken
Nếu con đủ bản lĩnh nghe lời thật mình nói


Twisted by knaves to make a trap for fools,
Xuyên tạc bởi người gian lập kế lừa người ngu,


Or watch the things you gave your life to, broken,
Hay chứng kiến tâm huyết đời mình, sụp đổ,


And stoop and build 'em up with worn-out tools:
Và cúi người, làm lại bằng dụng cụ đã mòn:


If you can make one heap of all your winnings
Nếu con có thể dồn hết tất cả thành quả thắng lợi một đời người


And risk it on one turn of pitch-and-toss,
Và mạo hiểm cược vào một mục tiêu không chắc thắng


And lose, and start again at your beginnings
Và trắng tay, và bắt đầu lại từ đầu


And never breathe a word about your loss;
Và không một lời thở than về những gì mình đã mất;


If you can force your heart and nerve and sinew
Nếu con có thể bắt ép tâm can, và từng sợi gân thớ thịt


To serve your turn long after they are gone,
Để làm bổn phận mình dù đã tàn hơi,


And so hold on when there is nothing in you
Và cứ vậy khi chẳng còn chi


Except the Will which says to them: 'Hold on!'
Ngoại trừ Ý chí, là một từ: “Nhẫn!”


If you can talk with crowds and keep your virtue,
Nếu con có thể đối thoại với thế gian, vẫn giữ chuẩn mực nguyên tắc con theo


Or walk with Kings - nor lose the common touch,
Hay sánh bước cùng Quân Vương, vẫn không ảo tưởng 


If neither foes nor loving friends can hurt you,
Nếu cả bạn hay thù cũng không thể tổn thương con,


If all men count with you, but none too much;
Nếu con xem tất thảy nhân loại là anh em, nhưng không trọng ai thái quá;


If you can fill the unforgiving minute
Nếu tâm thức con có thể tỏ tường


With sixty seconds' worth of distance run,
60 giây hiện tại, món quà cuộc sống


Yours is the Earth and everything that's in it,
Của con là Đất, và mọi thứ trong nó,


And--which is more - you'll be a Man, my son!
Và, quan trọng hơn, con sẽ thành một Đấng Nam Nhi, con trai ta!


Source: http://jahtruth.net/if.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét