Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

CHỮA LÀNH TRÊN ĐÔI CÁNH - HEALING IN HIS WINGSHEALING
IN HIS WINGS


CHỮA LÀNH TRÊN ĐÔI CÁNH
CỦA SỰ NGAY THẲNG CÔNG BẰNG

The Way to Good Health
ĐƯỜNG về SỨC KHỎE TỐT
by JAH
từ YAH 

What the world needs now is NOT more doctors; hospitals and drugs.
The world NEEDS less sick-people.


Thế giới lúc này KHÔNG cần thêm nhiều bác sỹ, bệnh viện và các loại dược phẩm. Thế giới CẦN giảm người bệnh. 

Have YOU ever wondered why people become sick? Is it just chance or is it something they have done that causes the sickness? Why does it not happen the same to everyone? How do you prevent sickness, or heal yourself, if you are sick already?

Có bao giờ CON tự hỏi tại sao người ta bị bệnh? Có phải chỉ là hên xui (Trời kêu ai nấy dạ) hay bởi họ đã làm gì đó khiến cơ thể phải lâm vào cảnh bệnh tật? Tại sao người bị người không? Làm thế nào để có thể phòng tránh, hay tự chữa lành cho cơ thể, nếu con đã bị bệnh? (dịch ý)

You will NOT find the answers to these questions in heathen temples, full of false gods - HOSPITALS, or in small shrines that house one false god - a G.P.'s surgery.


Con sẽ KHÔNG tìm được được câu trả lời cho các câu hỏi vừa nêu ở các đền điện hay nhà thờ, đầy các tà thần – CÁC BỆNH VIỆN, các phòng khám tư với những kẻ đóng vai thần thánh – các loại bác sỹ. (dịch ý)

There is only ONE place to find the answer and cure. I say answer and cure in the singular because there is only ONE for ALL and ALL for ONE.


Chỉ MỘT nơi duy nhất có câu trả lời và cách trị liệu. Ta nói câu trả lời và phương cách trị liệu là một bởi chỉ có duy nhất MỘT cách cho TẤT CẢ mọi loại bệnh tật và TẤT CẢ bệnh tật phát sinh bởi MỘT (nguyên do). (Bạn nào có cách sâu sắc hơn xin chia sẻ.)

What I am going to tell you next will probably sound simplistic but then the simple things of Life are always the best.


Những gì Ta sắp lý giải cho các con có thể nghe giản đơn nhưng những gì đơn giản trong Cuộc Sống thường luôn hiệu quả nhất.
 
The cure for EVERY sickness is in the Bible and the best translation is the new "King of kings' Bible", Authorised by God to replace the previous earthly-king's Authorised Version, which is known as The king James Bible and before you pooh! pooh! that statement and WRONGLY think that the Bible is about churches and Organised-Religions. The Bible itself CONDEMNS churches; priests and Religions.


Phương pháp trị liệu cho MỌI loại bệnh tật có trong Kinh Thánh và bản dịch chính xác nhất là bản"KinhThánh Vua của các vua", được Ủy quyền từ Thiên Chúa để thay thế cho Phiên bản vua chúa con người được Ủy quyền trước đó, là bản Kinh Thánh vua  James (1611) và trước khi các con cười nhạo phát biểu trên và SAI LẦM nghĩ rằng Kinh Thánh là chuyện của các loại nhà thờ và các tổ chức tôn giáo. Nhớ rằng ngay chính Kinh Thánh LÊN ÁN các loại nhà thờ, cha đạo mục sư và các tôn giáo.


SURPRISED?
 NGẠC NHIÊN?

You wouldn't be if you had read it properly, YOURSELF. Just bear with me and give me the "benefit of the doubt" and read on, with an open mind. What have you got to lose?

Con sẽ không như vậy nếu như con nghiêm túc TỰ MÌNH đọc nó. Nếu con thấy khó chịu, xin hãy chịu đựng một lúc nữa và xin khoan vội kết luận, cứ đọc tiếp, tạm bỏ qua các định kiến nếu có. Con có gì để mất?


 Only your health and life, if you don't.
Chỉ sức khỏe và cuộc sống của con, nếu con không làm vậy.

The Ruler of the Universe and "healer of ALL ills" (Sura 26:80-81) has told YOU, in His Word, that sickness and death came into the world through sin. That means, in plain language, ignoring His Advice and listening to Satan's advice (the serpent in the "Garden of Eden") and following his advice instead of God's.

Đấng Trị Vì Vũ Trụ và “đấng chữa lành MỌI bệnh tật” (Koran Sura 26: 80-81) đã nói với CON, bằng chính Lời Ngài, rằng bệnh tật và cái chết phát sinh trên đất từ tội lỗi. Điều đó có nghĩa, nói cho rõ và dễ hiểu, bỏ qua Lời Khuyên của Ngài và nghe theo Satan (con rắn xưa trong “Vườn Địa Đàng”) và làm theo lời hắn thay vì Thiên Chúa. 


Simple enough!
Đơn giản dễ hiểu!

So, because sickness and death came into the world (the Adamic Race) with sin, then the obvious and logical way to remove sickness and death from the Adamic Race (you) is by removing the sin and then the sickness will go with it.

Do, bởi bệnh tật và cái chết xảy đến (với giống nòi con người) vì tội lỗi, thì cách hiển nhiên và đúng logic để loại bỏ bệnh tật và cái chết khỏi loài người (thân xác chúng ta, là hậu duệ của Ađam) là hãy dừng việc phạm tội, thì những bệnh tật cũng sẽ biến mất.

It IS that SIMPLE!
Simple it IS! Easy it is NOT!

ĐƠN GIẢN LÀ vậy!
Tuy Đơn Giản! Thực hiện được KHÔNG dễ!

Why? You have become so accustomed to living with sin and following Satan and his scientist's; politician's; economist's; priest's; doctor's and lawyer's advice that it has become "second-nature" and a very hard habit to break. Ever tried to stop smoking; drinking; eating too much or other bad-habits? Doing any or all of those is easy compared to keeping the COMMANDments, and "Breaking the COMMANDments seriously damages YOUR health."

Vì sao? Sống với tội lỗi và nghe theo Satan cùng các nhà khoa học, các chính trị gia, các chuyên gia kinh tế, các mục sư hay cha đạo, các bác sỹ và luật sư của hắn đã trở thành thói quen đối với các con, nó đã như “bản năng thứ nhì” và là một thói quen khó bỏ. Đã từng thử cai thuốc lá, hay rượu chè, ăn uống quá độ hoặc những thói xấu khác? Làm được tất cả những việc đó còn dễ hơn so với việc giữ các Điều Răn/MỆNH LỆNH, và việc “Không tuân thủ các MỆNH LỆNH đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của CÁC CON.


God gave you good advice and you CHOSE to ignore it, and, just as He told you you would become sick and die, if you listened to Satan - you have been doing for 6000 years. Isn't it time you stopped?

Thiên Chúa đã cho các con lời khuyên hay và các con đã CHỌN cách không nghe, và, chính xác như Ngài đã nói, các con sẽ bị đau yếu và chết, nếu các con chọn nghe theo Satan – các con đã và đang làm vậy trong 6000 năm qua. Đã đến lúc cho con dừng lại?

God told you the TRUTH as John 1 v 1 tells you. "In the beginning was the Word (TRUTH) with God" (not with Satan). The TRUTH (Word) was with God NOT with Satan the Devil (devil means LIAR) or his followers who eat from his tree of "so-called" knowledge, which is NOT knowledge (science means knowledge) but LIES (falsely so called as Paul puts it in 1 Timothy 6 v 20):- scientists; politicians; economists; priests; doctors; and lawyers etc.; etc., who have ALL been deceived into thinking that they know how to put things right. You only have to open your eyes (ye blind) and "SEE", from the state of the world and your lives and the history of the last 6000 years, that they do not have a clue or know anything, of any value.

Thiên Chúa đã nói với các con SỰ THẬT như trong Gioan/Giăng 1 câu 1 đã chép. “Khởi đầu là Ngôi Lời (SỰ THẬT) hiện diện với Thiên Chúa” (không phải với Satan). SỰ THẬT đó (Ngôi Lời) ở cùng Thiên Chúa KHÔNG phải với Satan Ma Quỷ (ma quỷ nghĩa là KẺ NÓI DỐI), hay với các kẻ nghe theo nó, những kẻ đã ăn trái cấm “còn được gọi” là kiến thức, mà thật ra KHÔNG phải (khoa học có nghĩa là kiến thức) nhưng là NHỮNG LỜI DỐI (ngụy xưng là tri thức, như Phao-lô đã đề cập trong 1 Ti-mô-thê 6 câu 20):- các nhà khoa học; các chính trị gia, các chuyên gia kinh tế, các mục sư cha đạo, các y bác sỹ, và các luật sư …TẤT CẢ đã bị ghạt khi nghĩ rằng họ biết cách giải quyết các vấn đề. Các con chỉ cần mở to mắt (những kẻ tâm trí đui mù) và “NHÌN”, thực trạng thế giới hiện giờ và cuộc sống của các con, cộng với những gì đã diễn ra trong 6000 năm qua, để mà thấy thật sự họ chẳng biết họ đang làm gì, chẳng biết điều gì, có giá trị thực. 

The TRUTH is the only thing of value and God says so (treasure - Matt. 13 v 44). You would do well to seek it and buy it (Matt. 6 v 19-21 & 13 v 43-46)(Exodus 19 v 5) and the health and well-being that it gives you.

SỰ THẬT là thứ duy nhất có giá trị và Thiên Chúa nói vậy (kho báu – Mát. 13 câu 44). Cuộc sống các con sẽ tiến triển tốt khi các con tìm kiếm nó và mua (lãnh hội) được nó (Mát. 6 câu 19-21 và 13 câu 43-46)(Xuất hành/Xuất Ê-díp-tô Ký 19 câu 5), nó sẽ đem lại sức khỏe và tinh thần an lành cho các con. (dịch ý)

The Ruler of the Universe gave you The Way to return, to Him and His Ways and Advice, through His Rule Book - the Bible, which is divided into 2 Covenants (contracts) or Testaments.

Đấng Trị Vì Vũ Trụ đã chỉ cho các con Đường Về với Ngài và các Đường Lối và Lời Hay của Ngài, trong Sách Hướng Dẫn của Ngài – (được biết đến với tên gọi) Kinh Thánh, mà được chia làm 2 Giao Ước (bản cam kết) hay các Sách Bằng Chứng.

Like any contract it has clauses specifying what each party to the Covenant must do in order to reap the benefit. If you break it, it also specifies the penalty or punishment you receive.

Vì là bản cam kết (hợp đồng), nó có các điều khoản quy định cụ thể những gì mỗi bên tham gia Giao Ước cần phải làm để có thể gặt hái lợi ích. Nếu các con vi phạm, nó cũng nói tới cụ thể các khoản phạt và hình phạt mà các con không thể tránh. (dịch ý) 

The word British, from whom the English speaking peoples of the world have sprung, means "The People of the Covenant", in Hebrew (the language of the Old Covenant / Testament).

Từ British (được dịch là dân Anh, thuộc về Anh), mà các dân tộc nói tiếng Anh dùng, có nghĩa là “Những Người thuộc Giao Ước”, trong tiếng Hê-bơ-rơ (tiếng sử dụng trong nguyên bản Cựu Ước/Sách Bằng Chứng).

So if you are reading this Booklet, in English, it applies to YOU and means that you come under The Covenant and its blessings for keeping it and punishment (curses) for breaking it.

Do vậy, nếu như con đang đọc Tập Sách nhỏ này, bằng tiếng Anh, nó có nghĩa Giao Ước được áp dụng với CON, cùng với những phước lành khi con giữ nó và hình phạt (các lời nguyền) khi con vi phạm

Perhaps you ought to read the contract that you signed with God and what is expected of YOU and what blessings YOU receive by keeping it and what happens when you don't.

Có lẽ con nên cần đọc giao ước mà con đã ký với Thiên Chúa để biết những gì (Ngài) trông đợi từ phía CON và các phước lành gì CON nhận khi giữ (giao ước) và những gì xảy đến khi con không làm vậy. 

God has told you in The Covenant, written in His TORAH / Pentateuch (The First 5 Books of His Bible i.e. The Books of Moses - Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers and Deuteronomy), that when you keep His Ways and Laws etc., all of them. He will take away all sickness from amongst you, including infertility (Exodus 23 v 25-26).

Thiên Chúa đã nói với các con trong bản Giao Ước, viết trong ngũ kinh TORAH của NGÀI (Năm sách Đầu Tiên trong Kinh Thánh Ngài, đó là những quyển sách của Môsê: Sáng Thế Ký, Xuất Hành/Xuất Ê-dip-tô Ký, Lêvi Ký, Dân Số Ký, và Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký), rằng khi các con giữ các Đường Lối và các Luật Lệ của Ngài …, tất cả chúng. Ngài sẽ lấy đi tất cả mọi bệnh tật quanh các con, gồm cả bệnh vô sinh (Xuất Hành/Xuất Ê-dip-tô Ký 23 câu 25-26). 

He has also told you that if you do not keep His Ways He will bring more and more sickness upon you and you will not be healed, unless you return to Him and keep your word in truth and Live by His Ways and Rules (2 Chronicles 6 v 28-31; Isaiah 1 v 6)(Sura 26:80).

Ngài cũng đã nói với các con rằng nếu các con không giữ các Đường Lối của Ngài thì Ngài sẽ mang đến ngày một nhiều hơn các loại bệnh tật và các con sẽ không sao chữa trị được, trừ khi các con trở lại với Ngài và giữ lời của mình (không bội ước, nói thật, giữ chữ tín) và Sống theo Các Đường Lối  và luật lệ Ngài dạy (2 Sử Biên/Sử Ký 6 câu 28-31, Isaia/Ê-sai 1 câu 6)(Thánh Kinh Koran Sura 26:80).

He also said He would make your live-stock sick:- mad-cow disease; scrapies; foot and mouth disease; anthrax etc. (Exodus 23 v 26 & Deuteronomy 7 v 13-14; 28 v 18).
Ngài con nói Ngài cũng sẽ làm cho gia súc của các con phải chịu bệnh tật: bệnh bò điên, các bệnh ghẻ ngứa, bệnh lở mồm long móng, bệnh than … (Xuất Hành 23 câu 26 & Đệ Nhị Luật 7 câu 13-14; 28 câu 18).

Of course Satan's scientists then come along and demand incredible wages to cure these diseases and fill you; the earth and water (fertilizers) and your animals full of chemicals (and drugs) which make things worse, creating even more and stronger diseases for you to pay them even more money to cure. Job security for them and more and stronger sicknesses for you. All because you do not listen to God and take His Advice.

Dĩ nhiên các khoa học gia của Satan sau đó sẽ xuất hiện và đòi thù lao không tưởng để chữa trị các bệnh trên và tắm các con, trái đất và nguồn nước và gia súc của các con trong các loại phân bón hóa học và hóa chất (và các loại thuốc men) mà sẽ làm mọi thứ tệ hại thêm nhiều lần, tạo ra thêm ngày một nhiều và làm nặng thêm các bệnh tật để hòng các con trả họ thêm nhiều tiền cho việc điều trị. Tất cả mọi thứ như vậy chỉ vì các con không nghe theo Thiên Chúa và không làm theo Lời Khuyên của Ngài. 

Then, once you can't afford the treatment, the politicians invent a national health system to make you even more sick and empty your pockets, to fill theirs and those of their friends.
Sau đó, một khi các con không thể kham nổi việc điều trị, các chính trị gia sẽ chế ra hệ thống y tế quốc gia để làm cho các con thêm bệnh và vét sạch túi các con, rồi bỏ túi riêng họ và đồng đảng họ. 

Eventually, you all end up sick and poor with no-one well enough to work to earn the money to pay for the system, and the country goes broke.

Dần dà, tất cả các con đều bệnh và rơi vào kết cục nghèo khó và chẳng còn ai đủ sức để kiếm tiền trả cho hệ thống, và đất nước bị vỡ nợ.

So what IS the remedy?
Vậy biện pháp khắc phục LÀ gì?

The Word made flesh (John 1 v 14) has told you "Keep The COMMANDments" - all 12 of them (Matt. 19 v 17; John 14 v 15) and do God's Will.

Ngôi Lời (Sự Thật) nhập thể (Gioan/Giăng 1 câu 14) đã nói với các con “Giữ các MỆNH LỆNH/Điều Răn” – tất cả 12 điều (Mát. 19 câu 17, Gioan/Giăng 14 câu 15) và làm theo Thánh Ý Thiên Chúa. 

What is His Will? That you keep the Old and New Covenants which are collectively called the "New Song" (Rev./Apoc. 5:9; 14:3 and 15:3) and include His COMMANDments; Laws; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and Diet (Deuteronomy 15 v 4 see margin note || ) "to the end that there be no POOR and no SICK (Exodus 23 v 25) amongst you" (Matt. 4 v 23).

Thánh Ý Ngài gì? Đó là các con giữ các Giao Ước Cũ Và Mới, còn được gọi là Bài Ca mới (Khải./Apoc. 5:9, 14:13 và 15:3) và gồm Các Điều Răn, các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp và Chế Độ Ăn Uống Ngài ban cho (Đệ Nhị Luật 15 câu 4, xin xem chi tiết ở cuối bài) “để không còn Đói Khổ và BỆNH TẬT (Xuất Hành 23 câu 25) trong các con” (Mát. 4 câu 23).

Selfishness; injustice and poverty make people sick.
Don't they?

Ích Kỷ, bất công và nghèo đói làm cho người ta bệnh (và chán ngán)
Phải vậy không?

If YOU want to be healthy; wealthy and wise, take God's Advice and NOT Satan's and that of his "blind" and "deaf" followers.

Nếu CON muốn khỏe mạnh, sung túc và minh triết, hãy nghe theo Lời Khuyên của Thiên Chúa, ĐỪNG nghe theo Satan hay những kẻ “đui” và “điếc”theo hắn.

Crucify "Self" DAILY.
Hãy Trừ bỏ “Cái Tôi” MỖI NGÀY.

God has said, in Malachi ch. 4 (last page of the Old Covenant / Testament), that ELIJAH - "The Sun of Righteousness" (The Light of the world) shall arise with HEALING in His Wings, just before the Last-Day (Sura 43:61), to warn YOU to turn from your false gods (scientists; politicians; economists; priests; doctors; lawyers; etc.; etc. and mammon / materialism / money) and back to your fathers (ancestors) and The COVENANTS that they made with God, binding upon their children (YOU) for EVER or the Ruler of the Universe will smite the earth with a curse and burn you ALL up.

Thiên Chúa đã nói, trong Malakhi/Ma-la-chi chương 4 (trang cuối trong Cựu Ước, bản Kinh Thánh của Công Giáo đã bị tháo bỏ phần này), rằng ÊliYAH  - “Bình Minh của Sự Công Chính” (Ánh Sáng của thế giới) sẽ xuất hiện mang theo SỰ CHỮA LÀNH trên cánh Ngài, ngay trước ngày Cuối (Sura 43:61), để cảnh báo cho CÁC CON rằng cần phải tránh xa các kẻ đóng vai thánh thần (các khoa học gia, các chính trị gia, các chuyên gia kinh tế, các mục sư cha đạo, các bác sỹ, luật gia …. Và tiền tài/chủ nghĩa vật chất/tiền bạc) và trở lại như cha ông xưa (tổ tiên) và về lại với Giao Ước mà họ đã cam kết với Thiên Chúa, ràng buộc con cháu sau này của họ (CÁC CON) MÃI MÃI hoặc là Đấng Trị Vì Vũ Trụ sẽ rủa sả trái đất và đốt chết TẤT Cả những ai không nghe theo

You really ought to want to know more about how to live a healthy life and how to SURVIVE. If so, read "The Way home or face The Fire" and the Bible YOURSELF; learn the "New Song" (please see my Book:- "Let the Inhabitants of The Rock sing the New Song") and keep His COVENANTS.

Các con thật sự cần được biết nhiều hơn về phương cách sống một cuộc sống lành mạnh và làm sao để có thể SINH TỒN. Hãy TỰ MÌNH đọc “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa” và Kinh Thánh, học “bài Ca Mới” (Xin xem bài viết “Hãy để các cư dân của thành Đá ca “bài Ca Mới”) và giữ các GIAO ƯỚC với Ngài

Search out and read about "the Signs of the Times" and/or read my other Booklets and you will then know that the Last-Day is now IMMINENT.

Tìm đọc “Các dấu hiệucủa Ngày Tàn” và đọc các sách khác của Ta và các con sau đó sẽ biết rằng Ngày Cuối ĐANG ĐẾN.

You have NO time to waste.
Các con KHÔNG còn thời gian để lãng phí. 

To help you further, I will give you a few more references to look-up, just so you can make sure, and then go on to read the "King of kings' Bible", which includes the Koran, for yourself:-

Để tiết kiệm thêm thời gian cho các con, Ta sẽ chỉ ra một số điểm tham khảo để các con tiện tra cứu, để mà các con có thể an tâm, và sau đó dành thời gian tự mình đọc “Kinh Thánh Vua của các vua”, bao gồm cả thánh kinh Koran.

Exodus 15 v 26 & 23 v 25-26; Leviticus 26 v 14-17; Deuteronomy 7 v 11-15 & 28 v 15-48 & 32 v 39; Isaiah 1 v 6; Job 5 v 18; 2 Chronicles 6 v 28-31; Matthew 4 v 23 & 19 v 17; Koran sura 26:80.

Xuất hành 15 câu 26 & 23 câu 25-26, Lê-vi 26 câu 14-17, Đệ Nhị Luật 7 câu 11-15 & 28 câu 15-48 & 32 câu 39, Isaia 1 câu 6, Gióp 5 câu 18, 2 Sử ký 6 câu 28-31, Mát thêu 4 câu 23 & 19 câu 17, Koran sura 26:80. 


12 ĐIỀU RĂN - THE 12 COMMANDMENTS


The Way home or face the Fire
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét