Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

The Blessing and Cursing of The Law. . . Các lời Phước Lành và Rủa Sả của Bộ Luật ...The Blessing and Cursing of The Law. . .
Các lời Phước Lành và Rủa Sả của Bộ Luật …

 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu”, Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, nói tới ở đây là tình yêu, sự tốt lành, và lẽ thật; không liên quan đến các tổ chức tôn giáo, hay các tục lệ tính ngưỡng tôn giáo. Xin lưu ý đây không phải là blog truyền đạo.

. . . We are told in Deuteronomy, chapter 28 (below), that if we follow The Law, we will be Blessed and everyone will enjoy their share of the abundance of crops that The Ruler of The Universe promised that He would make grow in the land (without the need for chemical sprays, fertilizers or Genetically Modified Seeds), but if we don't follow The Law and allow greedy evil men to make up their own laws to suit themselves, the land would fail and we will suffer slavery, oppression, pestilence, disease, famine and death (the rat race - employee is just a modernized word meaning slave - think about it) under The Curses written into The Law as a punishment for not following it. . . .

… Chúng ta được cho biết trong Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký, trong chương 28 (trích dẫn), rằng nếu chúng ta giữ Luật Lệ, chúng ta sẽ nhận được Phước Lànhmọi người sẽ được dồi dào dư dả của cải vật chất, cây trái của họ sẽ đơm bông, đúng như những gì Đấng Trị Vì Vũ Trụ đã hứa rằng Ngài sẽ làm (chúng ta không cần phải phun xịt hóa chất, phân bón hóa học, hay sử dụng các loại hạt biến đổi Gen ngây ung thư và béo phì...) nhưng nếu chúng ta không giữ Luật đó và để những kẻ tham lam gian ác tạo ra các luật lệ khác của chúng (nhân danh công lý, nhân quyền, tự do ngôn luận, bình đẳng giới ...) để phục vụ mục đích riêng, tư lợi và bè đảng, đất đai sẽ thôi không cho sản vật và chúng ta sẽ phải sống kiếp nô lệ mới, bị chèn ép, phải chịu các loại dịch, bệnh tật, đói kém và chết (vòng luẩn quẩn của những bận bịu đầu tắt mặt tối không đi đến đâu - nhân viên chỉ là một cách nói lịch sự, nhưng cũng không khác nô lệ mấy - hãy nghĩ đi) do chúng ta sẽ phải chịu các Lời Nguyền được ghi chép trong Luật Lệ, chịu sự trừng phạt khi không giữ Luật (dù chúng ta tin hay không).

Deuteronomy 28:1 And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the "I AM" thy God, to observe [and] to do all His Commandments which I command thee this day, that the "I AM" thy God will set thee on high above all nations of the earth:

Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1 Và rồi đây, nếu các ngươi sốt sắng nghe theo tiếng phán của “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa của các ngươi, tuân thủ và làm theo mọi Điều Răn của Ngài, mà ta (Mô-se) truyền đạt lại cho các ngươi trong ngày này, thì “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa của các ngươi sẽ đặt để các ngươi ngồi cao hơn mọi dân trên đất.

28:2 And ALL THESE BLESSINGS shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the "I AM" thy God.

28:2 Và MỌI PHƯỚC LÀNH NÀY sẽ xảy đến và đi theo các ngươi (như câu nói đụng cái gì thì thành cái đấy), nếu như các ngươi nghe theo “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa của các ngươi .

28:3 Blessed [shalt] thou [be] in the city, and blessed [shalt] thou [be] in the field.

28:3 Phước lành sẽ theo ngươi từ thành thị đến đồng quê.

28:4 Blessed [shall be] the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

28:4 Con cái các ngươi được phước, cây trái các ngươi đơm bông nặng quả, gia súc vật nuôi tăng trưởng đầy đàn.

28:5 Blessed [shall be] thy basket and thy store.

28:5 Của cải tích trữ gia tăng.

28:6 Blessed [shalt] thou [be] when thou comest in, and blessed [shalt] thou [be] when thou goest out.

28:6 Đi ra đi vào hưởng phước.

28:7 The "I AM" shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways.

28:7 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ làm kẻ thù các ngươi đại bại trước mặt các ngươi, chúng sẽ một đường đến đánh và bảy đường chạy trối chết.

28:8 The "I AM" shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto; and He shall bless thee in the land which the "I AM" thy God giveth thee.

28:8 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu”sẽ lệnh cho các phước lành ở cùng mọi sự liên quan đến các ngươi ; và Ngài sẽ chúc phúc cho đất mà Ngài hứa ban cho các ngươi.

28:9 The "I AM" shall establish thee an holy people unto Himself, as He hath sworn unto thee, if thou shalt keep the Commandments of the "I AM" thy God, and walk in His Ways.

28:9 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu”sẽ lập các ngươi làm dân thánh, như Ngài đã hứa, nếu các ngươi giữ các Điều Răn của Ngài, và đi trong Đường Lối Ngài dạy.

28:10 And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the "I AM"; and they shall be afraid of thee.

28:10 Và mọi dân trên đất sẽ biết rằng các ngươi được gọi bởi danh của Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu”; và họ sẽ kính sợ các ngươi.

28:11 And the "I AM" shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the "I AM" sware unto thy fathers to give thee.

28:11 Và Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ ban cho các ngươi đầy đủ không thiếu thứ chi, con cháu đông đúc, vật nuôi sinh sôi nảy nở đủ lòai, muôn loại cây trồng trên đất phong phú, đất đai mà Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” đã hứa với cha ông các ngươi rằng Ngài sẽ ban cho các ngươi.

28:12 The "I AM" shall open unto thee His good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand: and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow.

28: 12 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ mở kho báu tốt đẹp trên trời cho các ngươi, mưa thuận gió hòa trên đất các ngươi, thời tiết mùa màng thuận lợi, việc tay ngươi làm chẳng chút trở ngại, các ngươi sẽ cho muôn dân vay mượn, và chẳng cần phải mượn chi.

28:13 And the "I AM" shall make thee the head, and not the tail; and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath; if that thou hearken unto the Commandments of the "I AM" thy God, which I command thee this day, to observe and to DO [them]:

28:13 Và Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ cho các người làm đầu, không phải làm đuôi, và các ngươi sẽ chỉ đứng trên ngồi trước, và chẳng phải dưới ai, nếu các ngươi nghe các lời Răn Dạy của Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa của các ngươi, mà ta truyền dạy lại cho các ngươi trong ngày này, tuân thủ và LÀM theo.

28:14 And thou shalt not go aside from any of the Words which I command thee this day, [to] the right hand, or [to] the left, to go after other gods to serve them.

28:14  Và các ngươi chớ bỏ Câu Chữ nào, những lời ta truyền đạt lại, mà nghe theo cánh hữu hay cánh tả (các đảng phái con người lập ra), đi theo thần thánh khác.

28:15 But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the "I AM" thy God, to observe to do all His Commandments and His Statutes which I command thee this day; that ALL THESE CURSES [of the Law] shall come upon thee, and overtake thee:

28:15 Nhưng về sau, nếu các ngươi bỏ qua lời của Đấng Chí Cao là Thiên Chúa của các ngươi, không tuân thủ và làm theo tất cả các Điều Răn và các Phán Quyết của Ngài mà ta truyền dạy các ngươi hôm nay; thì TẤT CẢ CÁC LỜI NGUYỀN NÀY [của Bộ Luật] các ngươi sẽ lãnh đủ:

28:16 Cursed [shalt] thou [be] in the city, and cursed [shalt] thou [be] in the field.

28:16 Rủa sả theo các ngươi từ thành thị đến nông thôn.

28:17 Cursed [shall be] thy basket and thy store.

28:17 Mọi thứ dính đến các ngươi gặp vận đen đủi.

28:18 Cursed [shall be] the fruit of thy body (Eno. 96:14), and the fruit of thy land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep.

28:18 Hậu duệ con cháu các ngươi bị rủa, mọi thứ sinh trưởng trên đất các ngươi bị rủa.

28:19 Cursed [shalt] thou [be] when thou comest in, and cursed [shalt] thou [be] when thou goest out.

28:19 Đi đâu các ngươi cũng bị rủa, bị vận xui, bất hạnh.

28:20 The "I AM" shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly; because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken Me.

28:20 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ làm cho các ngươi bị nguyền rủa, mệt mỏi, quở trách, trong mọi việc các ngươi làm hoặc định làm, cho tới khi các ngươi bị diệt, và cho tới khi các ngươi tan tành một cách nhanh chóng; bởi sự gian ác từ việc các ngươi làm, các ngươi quên giao ước và bỏ qua lời Đấng Chí Cao.

28:21 The "I AM" shall make the pestilence cleave unto thee, until He have consumed thee from off the land, where thou goest to possess it.

28:21 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ cho các ngươi nếm mùi ôn dịch, cho đến khi Ngài diệt hết các ngươi trên đất, nơi các ngươi đến thừa hưởng. 

28:22 The "I AM" shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish.

28:22 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ giáng xuống các ngươi lao phổi, bệnh sốt, và bệnh sưng tấy, viêm nhiễm, sự thiêu đốt nóng nực, và binh đao, bom đạn, các loại nấm bệnh, và chúng sẽ theo các ngươi cho đến khi các ngươi bị diệt.

28:23 And thy heaven that [is] over thy head shall be brass, and the earth that is under thee [shall be] [like] iron.

28:23 Và trời trên đầu các ngươi sẽ như đồng, đất dưới chân các ngươi sẽ như sắt.

28:24 The "I AM" shall make the rain of thy land powder and dust: from heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed.

28:24 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ cho các ngươi bão cát bụi đất thay vì mưa, cho tới chết.

28:25 The "I AM" shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.

28:25 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ cho các ngươi bị giết trước mặt quân thù, các ngươi đi đánh chúng một đường, thì bảy đường tháo chạy, các ngươi sẽ bị hất hủi và trục xuất khỏi các nước trên đất.

28:26 And thy carcass shall be meat unto all fowls of the air, and unto the beasts of the earth, and no man shall scare [them] away.

28:26 Đến nỗi thây các ngươi sẽ làm mồi ngon cho chim  trời và thú hoang, chẳng ai cứu.

28:27 The "I AM" will smite thee with the botch of Egypt, and with the hemorrhoids, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

28:27 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ giáng cho các ngươi ung nhọt từ xứ Ai Cập, trĩ lậu, ghẻ lở, và lác, những ngứa ngáy mà các ngươi không thể chữa lành.

28:28 The "I AM" shall smite thee with madness, and blindness, and with heart-attack:

28:28 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ làm cho các ngươi bị điên khùng, mù lòa loạn trí, và bị các bệnh tim mạch:

28:29 And thou shalt grope at noonday, as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways: and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save [thee].

28:29 Và các ngươi sẽ phải mò mẫm giữ ban trưa, đi như kẻ đui mù trong đêm tối, công việc các ngươi sẽ gặp toàn trở ngại, và các ngươi sẽ toàn bị chèn ép, phá hoại, và sẽ chẳng ai can thiệp giúp cho.

28:30 Thou shalt marry a wife, and another man shall lie with her: thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein: thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes thereof.

28:30 Các ngươi sẽ cưới vợ, và vợ các ngươi sẽ đi ăn nằm cùng kẻ khác; các ngươi sẽ xây nhà, nhưng sẽ chẳng được ở; các ngươi làm này làm kia, và sẽ chẳng được hưởng thành quả.

28:31 Thine ox [shall be] slain before thine eyes, and thou shalt not eat thereof: thine ass [shall be] violently taken away from before thy face, and shall not be restored to thee: thy sheep [shall be] given unto thine enemies, and thou shalt have none to rescue [them].

28:31 Bò của các ngươi sẽ bị giết thịt trước mắt ngươi, và các ngươi sẽ chẳng được ăn; lừa của các ngươi sẽ bị tước đoạt trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ chẳng lấy lại được. Chiên (cừu) của các ngươi sẽ bị đem cho quân thù, và sẽ chẳng có ai đòi giúp.

28:32 Thy sons and thy daughters [shall be] given unto another people, and thine eyes shall look, and fail [with longing] for them all the day long: and [there shall be] no might in thine hand.

28:32 Các con trai con gái của các ngươi sẽ bị đem cho dân lạ, và các ngươi sẽ chứng kiến, và mòn mỏi trông chờ, ngày qua ngày nhưng chẳng có tin chi, và chúng sẽ chẳng quay lại.

28:33 The fruit of thy land, and all thy labours, shall a nation which thou knowest not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed always:

28:33 Thành quả từ đất các ngươi, và tất thảy thành quả từ tay các ngươi làm, sẽ bị nước lạ chiếm hết, và các ngươi sẽ phải chịu áp bức và giày đạp không ngớt:

28:34 So that thou shalt be mad for the sight of thine eyes which thou shalt see.

28:34 Vì cớ đó các ngươi sẽ trở nên điên cuồng bởi những gì mà mắt các ngươi sẽ chứng kiến.

28:35 The "I AM" shall smite thee in the knees, and in the legs, with a sore botch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.

28:35 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ giáng bệnh xuống khớp gối và chân các ngươi, với những ung nhọt đau nhức không thể chữa lành, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu.

28:36 The "I AM" shall bring thee, and thy king which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known; and there shalt thou serve other gods, wood and stone.

28:36 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ mang các ngươi, và vua chúa các ngươi lập ra, đến một nước lạ mà ngay cả cha ông các ngươi cũng chưa từng biết tới, và tại đó các ngươi sẽ làm tôi mọi cho gỗ đá, các thần thánh khác.

28:37 And thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword, among all nations where the "I AM" shall lead thee.

28:37 Và các ngươi sẽ trở thành tục ngữ, tiếu đàm … trong các nước mà các ngươi được dẫn tới.

28:38 Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather [but] little in; for the locust shall consume it.

28:38  Các ngươi sẽ mang hạt ra đồng nhiều, nhưng sẽ chẳng thu hoạch được chi, bởi châu chấu sẽ phá hết.

28:39 Thou shalt plant vineyards, and dress [them], but shalt neither drink [of] the wine, nor gather [the grapes]; for the worms shall eat them.

28:39 Các ngươi sẽ trồng nho và chăm sóc chúng, nhưng sẽ chẳng được uống rượu làm từ đó, hay thu hoạch được gì, bởi sâu bọ cũng sẽ ăn hết.

28:40 Thou shalt have olive trees throughout all thy coasts, but thou shalt not anoint [thyself] with the oil; for thine olive shall cast [his fruit].

28:40 Các ngươi sẽ có cây ô-liu khắp các vùng duyên hải, nhưng các ngươi sẽ chẳng được xức dầu làm từ chúng, bởi trái đó sẽ rụng mất.

28:41 Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them; for they shall go into captivity.

28:41  Các ngươi sẽ sinh hạ con cái, nhưng các ngươi sẽ chẳng có chúng cạnh bên, bởi chúng sẽ phải chịu cảnh giam cầm. 

28:42 All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.

28:42 Mọi cây cối và thổ sản của các ngươi sẽ bị châu chấu ăn mất.

28:43 The stranger that [is] within thy borders shall get up above thee very high; and thou shalt come down very low.

28:43 Kẻ lạ trong xứ các ngươi sẽ leo lên rất cao, và các ngươi sẽ phải xuống rất thấp.

28:44 He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him: he shall be the head, and thou shalt be the tail.

28:44 Họ sẽ cho các ngươi vay mượn, và các ngươi sẽ chẳng có gì cho họ vay; họ sẽ làm đầu, còn các ngươi sẽ làm đuôi.

28:45 Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed; because thou hearkenedst not unto the voice of the "I AM" thy God, to keep His Commandments and His Statutes which He commanded thee:

28:45 Hết thảy những rủa sả này sẽ giáng lên các ngươi, và sẽ theo các ngươi, trong mọi sự liên quan đến các ngươi, cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt, bởi các ngươi chối bỏ lời ngay của Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa các ngươi, không giữ các Điều Răn và các Phán Quyết mà Ngài truyền dạy.

28:46 And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed for ever.

28:46 Và mọi tai ách đó sẽ ở trên các ngươi và trên dòng dõi các ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời.

28:47 Because thou servedst not the "I AM" thy God with joyfulness, and with gladness of heart, for the abundance of all [things];

28:47 Bởi trong lúc dư dật mọi điều, các ngươi chẳng hân hoan hết lòng phục sự Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” là Thiên Chúa của các ngươi

28:48 Therefore shalt thou serve thine enemies which the "I AM" shall send against thee, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in need of all [things]: and he shall put a yoke of iron upon thy neck, until he have destroyed thee.

28:48 Cho nên các ngươi sẽ phải hầu hạ quân địch mà Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ phái đến, trong đói khát, trong lúc trần truồng, và thiếu thốn mọi điều, và họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi, cho đến khi họ tiêu diệt hết các ngươi.

28:49 The "I AM" shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, [as swift] as the eagle (emblem of Babylon and their descendants the Romans) flieth; a nation whose tongue (babble-onian) thou shalt not understand;

28:49 Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ mang một dân tộc lạ chống lại các ngươi từ nơi xa, từ địa cực, nhanh như đại bang bay (biểu tượng của Babylon và con cháu họ, tức là người La Mã), dân tộc nói tiếng lạ các ngươi sẽ chẳng hiểu.

28:50 A nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, nor show favour to the young:

28:50 Một dân tộc mặt mày hung ác, già cũng chẳng nể, trẻ cũng chẳng tha

28:51 And he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed: which [also] shall not leave thee [either] corn, wine, or oil, [or] the increase of thy kine, or flocks of thy sheep, until he have destroyed thee.

28:51 Và chúng sẽ ăn hết gia súc các ngươi, và cả thổ sản từ đất các ngươi, phá hoại hết mọi thứ các ngươi có, cho tới khi chúng lùng giết hết các ngươi

28:52 And he shall besiege thee in all thy gates, until thy high and fenced walls come down, wherein thou trustedst, throughout all thy land: and he shall besiege thee in all thy gates throughout all thy land, which the "I AM" thy God hath given thee.

28:52 Và chúng sẽ vây hãm các ngươi, cho tới khi thành vách cao lớn mà các ngươi nhờ cậy đó bị phá, và chúng sẽ làm vậy khắp đất các ngươi sống, nơi Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” đã ban cho các ngươi.

28:53 And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of thy daughters, which the "I AM" thy God hath given thee, in the siege, and in the strictness, wherewith thine enemies shall distress thee:

28:53 Trong lúc cùng quẫn, khi quân địch làm cho túng thế cùng đường, các ngươi vì đói sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt chính con trai và con gái các ngươi.

28:54 [So that] the man [that is] tender among you, and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children which he shall leave:

28:54 Tới nỗi ngay cả những kẻ hiền lành trong số các ngươi, cũng trở nên đanh ác ngay cả với anh em hắn, và với cả vợ và con cái hắn

28:55 So that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat: because he hath nothing left him in the siege, and in the strictness, wherewith thine enemies shall distress thee in all thy gates.

28:55 Đến nỗi hắn sẽ chọn ăn con thơ và sẽ chẵng muốn chia thịt đó cho ai khác, bởi hắn sẽ chẳng còn chi trong cuộc vây hãm

28:56 The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter,

28:56 Đến người thục nữ ngoan hiền trong số các ngươi, cũng làm vậy với chồng và con cái

28:57 And toward her young one that cometh out from between her feet, and toward her children which she shall bear: for she shall eat them for want of all [things] secretly in the siege and strictness, wherewith thine enemy shall distress thee in thy gates.

28:57 Trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng cũng  sẽ ăn nhẹm chúng nó

28:58 If thou wilt not observe to do all the words of this Law that are written in this Book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, THE "I AM" THAT "I AM";

28:58 Nếu các ngươi không cẩn thận tuân thủ và làm theo lời của Bộ Luật, được ghi trong Sách này, để kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này, ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU LÀ ĐẤNG CHÍ CAO.

28:59 Then the "I AM" will make thy plagues extraordinary, and the plagues of thy seed, [even] great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.

28:59 Thì các ngươi sẽ phải hứng chịu thêm nhiều dịch bệnh kinh khiếp, đến cả đời con cháu, dai dẵng, những trận ôn dịch lớn, dai dẵng, những bệnh đau nhứt, dai dẵng, mà Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ giáng xuống thêm. 

28:60 Moreover He will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of; and they shall cleave unto thee.

28: 60 Ngài cũng sẽ bắt các ngươi hứng chịu tất cả các dịch bệnh từ Ai Cập, mà các ngươi khiếp sợ, và chúng sẽ bao trùm lấy các ngươi.

28:61 Also every sickness, and every plague, which [is] not written in the Book of this Law, them will the "I AM" bring upon thee, until thou be destroyed.

28:61 Các ngươi cũng sẽ phải chịu thêm mọi dịch bệnh, bệnh tật tai ương chưa từng được biết tới, và ghi chép trong Sách Này, cho tới khi các ngươi bị tiêu diệt.

28:62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as "the stars of heaven" for multitude; because thou wouldest not obey the voice of the "I AM" thy God.

28:62 Các ngươi vốn đông như “các vì sao trên trời”, nhưng vì không tuân mệnh theo tiếng phán của Đấng Chí Cao là Thiên Chúa của các ngươi, nên sẽ chẳng còn lại mấy. 

28:63 And it shall come to pass, [that] as the "I AM" rejoiced over you to do you good, and to multiply you; so the "I AM" will rejoice over you to destroy you, and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land where thou goest to possess it.

28:63 Và những lời tiên tri này rồi cũng sẽ đến, cũng như khi Đấng Chí Cao hài lòng vì những việc tốt các ngươi làm, và Ngài ban phước để các ngươi sinh sôi nảy nở, cũng vậy Ngài sẽ thấy đó là việc đáng làm, khi vứt bỏ các ngươi khỏi đất mà các ngươi được thừa hưởng (khi các ngươi làm chuyện ác).

28:64 And the "I AM" shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, [even] wood and stone.

28:64 Và Đấng Chí Cao sẽ làm cho các ngươi tan tác trong các xứ, tản lạc từ đầu này cho tới đầu kia của đất, và các ngươi sẽ làm tôi mọi cho các tà linh khắp xứ, gỗ đá vô tri mà cha ông các ngươi chẳng biết.

28:65 And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest: but the "I AM" shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind:

28:65 Trong các xứ ấy, các ngươi sẽ không có được một ngày thư thả, chân các ngươi sẽ chẳng được nghỉ, lòng các ngươi sẽ nặng trĩu, mắt các ngươi mờ, tim các ngươi run.

28:66 And thy life shall hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life:

28:66 Và cuộc đời các ngươi sẽ sống trong hoài nghi, các ngươi sẽ lo sợ ngày đêm, và chẳng có gì chắc chắn.

28:67 In the morning thou shalt say, Would God it were evening! and at evening thou shalt say, Would God it were morning! for the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see.

28:67 Trong lúc sáng các ngươi sẽ trông cho mau tới chiều! Và khi chiều đến các ngươi lại mong sớm đến sáng. Bởi thâm tâm các ngươi bị xâm chiếm bởi sợ hãi, vì những thứ mắt các ngươi sẽ phải chứng kiến.

28:68 And the "I AM" shall bring thee into slavery AGAIN with ships, by the way whereof I spoke unto thee, Thou shalt see it no more again (if ye keep The Covenant): and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy [you].

28:68 Và Đấng “Tự Hữu Hằng Hữu” sẽ mang kiếp gong cùm nô lệ TRỞ LẠI cho các ngươi, các ngươi sẽ lại bị bán cho kẻ địch, và sẽ chẳng ai thèm. Những tai kiếp đó sẽ chẳng xảy đến (nếu các ngươi giữ Giao Ước).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét