Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

YODA JEDI MASTER - Lời Chúa mỗi ngày

Forget. - May 29 - Quên chúng đi – Ngày 29 tháng Năm

Regret nothing. Not even the sins and failures. When a man views Earth's wonders from some mountain height he does not spend his time in dwelling on the stones and stumbles, the faints and failures, that marked his upward path.

Chẳng nên hối tiếc chi. Kể cả những sai phạm và lầm lỗi. Khi một kẻ ngắm nhìn kỳ quan của Tạo Hóa từ đỉnh núi, anh chẳng nghĩ về sỏi đá và vấp ngã trên đường đèo, những mệt mỏi và thất bại đã theo anh trên đường.


Man is so made that he can carry the weight of twenty-four hours - no more. Directly he weighs down with the years behind, and the days ahead, his back breaks. I have promised to help you with the burden of today only, the past I have taken from you, and if you, foolish hearts, choose to gather again the burden and bear it, then, indeed, you mock Me to expect Me to share it.

Con người được thiết kế chỉ đủ để anh ta gánh lấy 24 giờ trọng trách - không hơn. Bởi vì anh ta trực tiếp tự hành hạ thân xác bản thân bằng việc mang vác những tháng năm đã qua, và lo nghĩ về những tháng ngày phía trước, lưng anh gãy. Ta đã hứa rằng Ta sẽ giúp các con với chỉ với gánh nặng con mang hôm nay, quá khứ Ta đã lấy đi, và nếu con, trong suy nghĩ khờ dại, (dùng quyền free will) chọn đi lượm lại những gánh nặng xưa và vác chúng theo mình, thì, thật sự, các con đang móc Ta khi mong chờ Ta giải quyết chúng.

For weal or woe each day is ended. What remains to be lived, the coming twenty-four hours, you must face as you awake.

Bởi vết roi hằn và khốn khổ của mỗi ngày kết thúc theo nó. Những gì còn lại để sống, là 24 giờ sắp tới, các con phải đối diện với chúng khi tỉnh dậy. 


A man on a march on earth carries only what he needs for that march. Would you pity him if you saw him bearing too the overwhelming weight of the worn-out shoes and uniforms of past marches and years? And yet, in the mental and spiritual life, man does these things. Small wonder My poor world is heartsick and weary.

Trong mỗi hành trình trên đất, người ta chỉ mang những thứ họ cần. Con có thương hại ai đó nếu con thấy họ mang vác quá đỗi bao thứ lỉnh kỉnh, những giày dép áo quần cũ kỹ họ tích lũy hàng chục năm trời? Và cũng thế, về khía cạnh tinh thần và thần trí, con người làm những việc như trên. Thế giới nghèo nàn này đầy mệt mỏi và chán nản. 

Not so must you act.

Chớ noi theo gương họ.

.......... trích trong YODA JEDI MASTER, http://jahtruth.net/yodas.htm, những thông điệp hằng ngày của Chúa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét