Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

THE HOUSE OF GOD - KABA in Arabic NHÀ CỦA THIÊN CHÚA - TỪ KABA trong TIẾNG Ả RẬP

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.
THE HOUSE OF GOD - KABA in Arabic
Trong danh của Thiên Chúa, Đấng Độ Lượng và Bao Dung nhất.
NHÀ CỦA THIÊN CHÚA - TỪ KABA trong TIẾNG Ả RẬP


Sura 2:125 "Prostrate themselves therein" - the Temple site in Jerusalem (on Mt. Moriah - 2 Chronicles 3 v 1 - built by Solomon bin David - Sura 27:16).


Sura 2:125 “Sấp mình tại đó” - tại Đền ở Jerusalem (trên núi Moriah -  2 Sử Biên/Sử ký 3:1 - được xây bởi Solomon con của David - Sura 27:16).


People can NOT prostrate themselves inside the Kaba in Mecca. It is a black rock not a Temple or House of God and a rock is solid. It is impossible to prostrate oneself inside it. So this statement can NOT possibly refer to Mecca. It refers to Mt. Moriah in Jeru-salem (the City of Peace).


Người ta KHÔNG thể sấp mình bên trong Kaba (nhà Thiên Chúa) tại Mecca.  Nó là một hòn đá đen không phải Đền hay Nhà của Thiên Chúa và hòn đá thì rắn. Không ai có thể quỳ lạy gì bên trong nó được. Bởi vậy lời phán đó KHÔNG thể nói về Mecca. Đó là Đỉnh Moriah tại Jeru-salem (nghĩa là thành phố Hòa Bình).


Sura 2:126 And remember Abraham (who was a Hebrew - NOT Jewish) said: "My Lord, make this a City (Jeru) of Peace (salem) - Jeru-salem means "City of Peace".


Sura 2: 126 Và nhớ rằng Áp-ra-ham (người Hê-bơ-rơ - KHÔNG phải Do Thái) đã nói “Chúa của tôi, hay biến thành phố (Jeru) này thành thành phố Hòa Bình (salem) - Jeru-salem có nghĩa là “thành phố Hòa Bình”.
Sura 2:125 The House (of God) is the Station of Abraham where he offered Isaac in sacrifice (Mt. Moriah - Genesis 22 v 2) in the "City of Peace" - "Jerusalem".
Sura 2:125 Ngôi nhà (của Thiên Chúa) là nơi Áp-ra-ham dâng I-xa-ác/Y-sác (Đỉnh Moriah - Sáng thế ký 22 câu 2) tại “thành phố Hòa Bình” - “Jerusalem”.


Sura 2:144 Turn then thy face in the direction of the Holy Temple: wherever ye are turn your faces in that direction. The people of the Book (Bible) know well that that is the Truth from their Lord. Of course they know to turn their faces to Mt. Moriah in Jerusalem because the Book - Bible tells them to do so - that is why all churches face Jerusalem - read Genesis 22 v 2-3, 14; 2 Chronicles 3 v 1 & 6 v 20-21; 1 Kings 6 v 1-2, 11-14 and 1 kings 8 v 29-30 and Isaiah 56 v 7.


Sura: 2:125 Quay mặt về hướng của Đền Thánh. Những ai được ban cho Sách Đó (Kinh Thánh) biết rõ sự Thật đó từ Chúa của họ. Họ biết rõ phải hướng về Đỉnh Moriah tại Jerusalem vì Sách Đó (Kinh Thánh), Kinh Thánh nói họ làm vậy- lý do tất cả các nhà thờ hướng về Jerusalem - đọc Sáng Thế Ký 22 câu 2,3, 14; Sử ký 3 câu 1, Sử ký 6 câu 20 và 22, 1 các Vua 6 câu 1 và 2, 11 tới 14 và 1 các Vua 8 câu 29,30 và Isaia/Ê-sai 56 câu 7.


There is no reference in the Holy Koran to the city of Mecca by name nor by implication. ALL references, in the Holy Koran, to the City of Peace refer to Jerusalem NOT to Mecca. The word Mecca does not mean the City of Peace, the word Jerusalem DOES mean City of Peace in Hebrew.


Không có dẫn chứng nào từ Kinh Koran về thành phố Mecca bởi tên gọi hay ngụ ý. TẤT CẢ các dẫn chứng, từ Kinh Koran, về Thành phố Hòa Bình nói tới Jerusalem KHÔNG phải Mecca.  từ Mecca không có nghĩa thành phố Hòa bình, từ Jerusalem mới có nghĩa Thành Phố Hòa Bình trong tiếng Hê-bơ-rơ.


Ishmael's mother, who was called Hagar, was an Egyptian and was the hand-maiden (servant) of Sarah who was Abraham's first and legitimate wife.


Mẹ của Ít-ma-ên, được gọi là Ha-ga, là người Ai-cập và là nô tì của bà Xa-ra, vợ đầu và chính thức của ông Áp-ra-ham.


The well of Beer-lahai-roi, where Hagar went whilst pregnant with Ishmael when she ran away the first time, is between Kadesh-Barnea and Bered (South of Beersheba) on the route to Egypt, her home-land.


Giếng La-khai Rô-i/La-chai-Roi nơi bà Ha-ga đến khi mang thai Ít-ma-ên, nằm giữa Ca-đê và Be-rét (phía nam Bơ-e Se-va/Bê-e-Sê-ba) trên đường tới Ai-cập, quê bà.


Sarah sent Hagar away with Ishmael and she naturally went towards Egypt her home-land NOT to Mecca. They went to Beer-sheba in Paran on the edge of the Negev desert, as is stated by God in the Book of Genesis that God gave to Moses.


Xa-ra đuổi Ha-ga đi cùng với Ít-ma-ên và bà về Ai cập, quê bà KHÔNG phải tới Mecca.  Họ đến Bê-e-Sê-ba ở Pha-ran, sa mạc Ne-ghép/Nam Phương, được nói tới trong Sáng Thế ký mà Thiên Chúa đã đưa cho Mô-se.


On both occasions when Hagar left Abraham she went towards Egypt her home-land, which is quite a natural thing to do.


Hai lần Ha-ga rời bỏ Áp-ra-ham bà đều về Ai-cập quê hương bà, đó cũng là điều tự nhiên người ta làm.


Hagar found Ishmael an Egyptian wife. They did not go to or live in Mecca. Mecca is more than 1000 miles from Mt. Moriah across desert and much too far away for Ishmael to hear of Abraham's death and be able to return in time to assist Isaac with Abraham's burial (Genesis 25 v 9).


Ha-ga tìm cho Ít-ma-ên một người vợ người Ai cập. Họ không đến và sống ở Mecca. Mecca cách Đỉnh Moriah hơn 1000 dặm vượt sa mạc và nó quá xa để Ít-ma-ên có thể biết tin Áp-ra-ham qua đời và có thể về kịp và cùng Y-sác làm đám tang cho Áp-ra-ham (Sáng thế ký 25 câu 9).


The story about Mecca was made up by the Meccans to advertise and promote Mecca (in their advertising brochure - the Hadith) and is a complete fabrication. It has NOTHING to do with the Holy Koran. The Hadith contradicts God's Koran.


Câu chuyện về Mecca được người Mecca bịa ra để quảng cáo và tiếp thị cho Mecca ( trong brochure quảng cáo của họ, sách Hadith) và nó toàn chém gió. Nó KHÔNG có gì liên quan đến Kinh Koran. Sách Hadith nói ngược Kinh Koran của Thiên Chúa.


If people read the Bible they would know that they have to make the Pilgrimage (Haj) to Jerusalem not to Mecca and the Meccans would lose all the money they make from the Pilgrims.


Nếu người ta đọc Kinh Thánh thì họ sẽ biết rằng họ phải hành hương (Haj) về Jerusalem không phải tới Mecca và người Mecca sẽ mất rất nhiều tiền kiếm được từ những người hành hương.


The Meccans then had to discredit the Bible, to stop people from reading it and finding out the Truth, so they (Khadijah's cousin Waraquah according to the Vatican's archives) changed the name Isaac for the name Ishmael in Sura 2:125 and 2:127 and claim that the king James Bible is not the True Bible and that the True Bible no longer exists, so no-one can read it. All of which is a LIE and evil Meccan propaganda. Now people read the Hadith and its version of the Koran, instead of reading the Koran itself.


Bởi vậy người Mecca đã hạ uy tín của Kinh Thánh, để ngăn mọi người đọc nó và tìm ra sự Thật, và họ (Waraquah, là em họ của Khadijah [vợ nhà tiên tri Mohammed Mustafa, bà này là người Công Giáo]. Theo tài liệu lưu trữ của Vatican) đổi tên Y-sác thành Ít-ma-ên trong Sura 2:125 và 2:127 và tuyên bố Kinh Thánh vua James không phải là Kinh Thánh Thật và Kinh Thánh Thật không còn tồn tại. Tất cả đều là lời DỐI TRÁ và là lời tuyên truyền lừa ghạt của người Meccan. Giờ đây người ta đọc sách Hadith và các phiên bản của nó về Kinh Koran, thay vì đọc Kinh Koran.


The Hadith has made it impossible for Moslems to understand the Koran's true meaning and to read the Bible and fulfill God's Covenant as God commands them to do in the Koran - Suras 16:91 and 5:8 and that is exactly what the Meccans wanted.


Sách Hadith đã gây nhiễu loạn và khiến người Hồi Giáo không thể hiểu được ý nghĩa của Kinh Koran, và ngăn họ đọc Kinh Thánh để hoàn thành Giao Ước của Thiên Chúa, như Thiên Chúa đã truyền dạy họ phải làm, như được chép trong Kinh Koran, Suras 16:91 và 5:8 và đó chính là điều người Mecca muốn.


Mecca was an evil place when Mohammed Mustafa was born and the Meccans drove him and the TRUE KORAN out because it was about Jerusalem and would have ruined their pilgrimage-business to their black rock and idol-worship.


Mecca là một nơi gian trá thời Mohammed Mustafa (lúc ông được sanh ra) và người Mecca từ chối ông và KINH KORAN thật bởi nó viết về Jerusalem và sẽ hủy hoại công việc kinh doanh hành hương cũng như tảng đá đen và việc thờ cúng thần tượng của họ.


After Mohammed's death the Meccans changed the Koran and betrayed him and God.


Sau khi Mohammed mất, người Mecca thay đổi Kinh Koran và phản bội ông và Thiên Chúa.


Mecca has ABSOLUTELY NOTHING to do with Abraham; Ishmael; Isaac or God.


Mecca KHÔNG CÓ LIÊN HỆ gì đến Áp-ra-ham, Ít-ma-ên, Y-sác hay Thiên Chúa.


God tells people repeatedly in the Koran to read the Bible e.g. Sura 6:154-157). The Meccans then claim that the Almighty God has allowed the Book, that He commands people to read, to have been lost forever. That is not logical and is an insult to God.


Thiên Chúa nói đi nói lại trong Kinh Koran rằng phải đọc Kinh Thánh. vd Sura 6:154-157). Người Mecca sau đó tuyên bố rằng Đấng Toàn Năng đã để cho Cuốn Sách, mà Ngài đã lệnh cho con người phải đọc, bị mất vĩnh viễn. Điều này thật rất vô lý và là một sự sĩ nhục đối với Thiên Chúa.


Of course the True Bible still exists as confirmed by God Himself in His Holy Koran (Sura 32:23) and the most accurate translation of The Bible in print is still the Authorised king James Bible in the old English, as confirmed by the "Dead Sea Scroll" of the Book of Isaiah (referred to in Sura 52:2-3) which in no way differs from the Book of Isaiah in the king James Bible.


Dĩ nhiên Kinh Thánh Thật vẫn còn như đã được xác nhận bởi chính Thiên Chúa trong Thánh Kinh Koran của Ngài (Sura 32:23) và bản dịch chính xác nhất của Kinh Thánh đang lưu hành hiện nay (thời điểm bài viết này ra đời) vẫn là Phiên Bản Vua James bản tiếng Anh c, như được xác nhận trong “các sách cuộn tìm được ở Biển Chết”, Sách của  Isaia/Ê-sai (nhắc tới trong Sura 52:2-3) và không có mâu thuẫn với Sách của Isaia/Ê-sai trong Kinh Thánh.


Therefore the moslems are calling God a liar, which is a satanic thing to do. Satan called God a liar in the Garden of Eden and God condemned Adam and Eve for believing Satan's lies. These satanic lies are now being continued by the moslems when they contradict God by saying that the True Bible no longer exists, after God has told us in His Holy Koran - Sura 32:23 that:-


Bởi vậy những người hồi giáo đang gọi Thiên Chúa là kẻ nói láo, là điều mà Satan làm. Satan gọi Thiên Chúa là kẻ nói dối trong vườn Địa Đàng và Thiên Chúa phạt Ađam và Êva vì tin vào những lời dối đó. Những lời dối trá từ satan đó hiện đang được tiếp tục phân phối bởi những người hồi giáo, khi họ nói nghịch lại lời Thiên Chúa, nói rằng Kinh Thánh Thật không còn tồn tại nữa, ngay khi Thiên Chúa đã nói trong Kinh Koran của Ngài - Sura 32:23 rằng:


"We did indeed aforetime give the Book (Torah) to Moses: be then NOT IN DOUBT of its (The Torah) reaching (THEE - the readers of this Koran - moslems): and We made it a Guide to the Children of Israel."


“Chúng tôi đã trao Sách đó (Torah) cho Mô-se: vậy nên CHỚ NÊN NGHI NGỜ CHI về việc nó (Ngũ kinh Torah) đến tay các bạn (các bạn: những ai đọc kinh Koran, người hồi giáo), và Chúng tôi trao nó như Sách Hướng Dẫn cho Con cháu Ít-ra-en.”


YAH - Muad'dib - AMEN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét