Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

J for justice - The Incredible Story Of Muad Dib And His 7/7 Ripple Effect

 

 Buổi nói chuyện của YAH


Who is the human+being Muad'Dib?
Ai là Muad'Dib?
Human (name): John Anthony Hill.
Danh tánh:  John Anthony Hill (JAH còn có cách viết khác là YAH, và cũng đọc như vậy)
Human (birth): Sheffield, England, 1948.
Nơi Sinh:  Sheffield, Anh, 1948.
Spirit-being (names): Muad'Dib / JAH / EliJah.
Thần Danh: Muad'Dib/ YAH/ EliYah. 

Ghi chú:

Để hiểu thần danh là gì, xin xem ví dụ ở Ma-thi-ơ 22 câu 41 tới 46

Ma-thi-ơ 22 (sách tin lành)

41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. 43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít trong thần trí (linh hồn), gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44 Thiên Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? 45 Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. 

Chúng ta có thể nhận ra, thân xác người với danh tánh Giêsu, con cháu vua Đa-vít, là xác người mà Linh Thần, Chúa Giáng Thế, là Con Trai Cả của Thiên Chúa dùng khi nhập thể. Ở đây người Pha-ri-si không phân biệt được, nên họ đã không thể trả lời.  

Xin xem đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem để hiểu rõ hơn.

Thiên Chúa là Thần Linh, Ngài không có con là người phàm; Linh Thần nhập thể  Giêsu, mới chính là Con Trai Cả của Thiên Chúa. Cũng vì đạo giáo cấm đoán, mà các tín đồ của cả hai phía, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, không đọc tất cả các phần sách, dẫn tới sự hiểu lầm. Giêsu (nói về thân xác người không thôi) gọi mình là Con Trai của Loài Người. 

Bởi vậy, khi Chúa trở lại lần thứ hai, Ngài không trở lại trong thân xác Giêsu, với các dấu đinh trên tay, mà nhập thể vào một thân xác khác. Xin xem đoạn đối thoại giữa Gioan/Giăng với Chúa khi ông được khải thị về tương lai, trong Khải Huyền 1:

12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng.13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Trai của Loài Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.14 Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng;

17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là (người) Đầu và là (người) Cuối."

Reasons why the "Elite" fear Muad'Dib

Lý do các thế lực “Hắc Ám” sợ Muad’Dib

1. On 13/June/1988, in fulfillment of prophecy, Muad'Dib served a High Court Writ upon the British Parliament, at court in the City of Sheffield, demanding that He be allowed to immediately repeal all man-made "laws" which are all illegal according to God's Law, and which enable the rich to "legally" steal from everyone else. He would also re-institute the "Year of Release", which is the forgiveness of debt every seven years, and the REAL "Jubilee" and begin to redistribute their share of the wealth that has been stolen from them back to the poor, and ban usury. The ban on private gun ownership would be repealed and all would have exactly the same powers to arrest persons committing real crimes.

Vào ngày 13 tháng sáu năm 1988, hoàn thành lời tiên tri, Muad'Dib gửi trát lệnh cho Tòa án Tối Cao Nghị viện Anh, tại tòa án ở thành phố Sheffield, yêu cầu hủy bỏ tất các các “luật lệ” con người đặt ra thêm, theo Luật của Thiên Chúa , những luật lệ bất hợp phát tự đặt đó đã cho phép tầng lớp giàu “hợp pháp hóa” hành động trộm cắp của họ. Ông cũng yêu cầu thực hiện lại “Năm Ân Xá Nợ”, có nghĩa cứ 7 năm 1 lần mọi nợ nần sẽ được xóa bỏ (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1), và thực hiện Lễ Jubilee THẬT (Jubilee Kim Cương năm 2012 của Nữ Hoàng Anh là hành động dối ghạt dân chúng, nhằm che dấu ý nghĩa thật của Lễ Jubilee, còn được biết đến như là “thời kỳ toàn xá” là năm thánh, 50 năm một lần, trong phiên bản KT công giáo, hay “năm hân hỉ” trong phiên bản KT tin lành – Lêvi ký 25:10), nghĩa là thực thi việc tái phân phát của cải trong toàn xã hội, và nghiêm cấm việc cho vay lấy lãi (nguồn gốc lạm phát). Xóa bỏ luật cấm cá nhân sở hữu vũ khí tự vệ, dân chúng có quyền thực thi luật của Thiên Chúa, bắt những ai phạm tội (các chính trị gia và các phe đảng…, thay vì trông chờ lực lượng cưỡng chế có tổ chức, thực chất là cây gậy dùng để đánh dân).

2. T.H.E.Y.* KNOW Who He REALLY is.

CHÚNG * BIẾT Ông THẬT SỰ là Ai. 

3. Muad'Dib has proven that the Stone of Destiny (a.k.a. The Coronation Stone & Stone of Scone & Jacob's Pillar) was never returned by the Scots after four of them removed it from Westminster Abbey on "Christmas Day" 1950, also in fulfillment of prophecy. The stone handed to the authorities in 1951 was a fake and Elizabeth II was aware of this when she perpetrated a fraud upon the British people, by having herself crowned upon this fake stone. There were no specific camera shots of this stone, and she demanded no shots closer than 30 feet, so people couldn't see that it wasn't the real Stone. This means that she is not the rightful monarch of Britain, and moreover, has broken the Coronation Oath she took, in which she vowed to uphold God's Law, which prohibits the monarch (or anyone else) from making up new "laws", or taking away from God's Law. The real Stone will eventually re-surface so that the Rightful King can be crowned upon It. Bertie Gray, the stonemason who made two copies of the Stone, confessed on his death-bed that they had not returned the real Stone. Bertie's children confirmed this in 2008.


Muad'Dib đã chứng minh Hòn Đá Định Mệnh (Hòn Đá Tước Vị, Hòn Đá của Gia-cóp/Gia-cốp) thật chưa bao giờ được trả lại, sau sự kiện bốn người Xcốt-len tháo nó khỏi Tu Viện Westminster vào “Giáng Sinh” 1950, hoàn thành một lời tiên tri khác. Hòn Đá được giao lại vào năm 1951 được làm giả và Nữ Hoàng Elizabeth II biết điều đó, nhưng đã chủ động dối ghạt dân chúng, bằng hành động che dấu sự việc và đã đăng cơ trên hòn đá giả. Lễ đăng cơ trên hòn đá bị cấm ghi hình, và bà yêu cầu không được quay gần hơn 914 cm, để hòng che mắt mọi người.  Điều đó có nghĩa bà không phải là Nữ Hoàng hợp pháp của Đế Chế Anh, và hơn nữa, bà đã phá vỡ Giao Ước Đăng Cơ mà bà đã thề, rằng bà sẽ giữ Luật Pháp của Thiên Chúa, trong đó có việc nghiêm cấm đặt thêm luật lệ, hoặc tự ý tháo bỏ luật lệ được ghi chép trong Kinh Thánh (không phải là các nghi thức tôn giáo). Hòn Đá thật sớm sẽ xuất hiện trở lại để Vị Vua Hợp Pháp có thể đăng cơ ngồi trên Nó. Bertie Gray, người làm 2 bản sao chép Hòn Đá, thú nhận trước khi chết rằng họ đã không giao trả Hòn Đá thật. Con cái Bertie xác nhận tin trên vào năm 2008. 

4. Muad'Dib has located the exact spot marking the entrance to the chamber which is the resting place of the Ark of the Covenant, at the Hill of Tara in Ireland. For over 10 years He has been campaigning to be allowed to dig down some metres in a space not more than 2m x 2m. Obviously, this, and He, have been a thorn in the side of the Irish authorities, who do not want to permit the Ark to be recovered because it doesn't form part of the N.W.O.'s plans. Quite the opposite, It is a tool which will help to defeat them. This could also explain the seeming eagerness of the Irish authorities to comply with the false British charge and extradition request against Muad'Dib, because He was not going away until He had recovered the Ark, also in fulfillment of prophecy.


Muad’Dib đã định vị được địa điểm chính xác hầm vào nơi cất giữ Rương Giao Ước, tại Đồi Tara ở Ailen. Ông đã bỏ ra hơn một thập kỷ xin giấy phép chỉ để đào một khu cỏ không quá 2mx2m. Qua sự việc trên, có thể thấy rõ, Ông như cái gai trong mắt nhà cầm quyền Ailen, và những kẻ không muốn Rương Giao Ước được khai quật, bởi nó không nằm trong kế hoạch phụng sự Trật Tự Thế Giới Mới. Chính xác hơn, nó chính là công cụ dùng để đánh bại chúng. Điều này giải thích sự háo hức của chính quyền Ailen trong việc tuân thủ phán xử sai trái của chính quyền Anh và yêu cầu dẫn độ Muad’Dib, bởi Ông sẽ không đi cho tới khi Ông khai quật được Rương Giao Ước, và để hoàn thành lời tiên tri.

The real power behind the N.W.O. is not any human, but Satan, and the N.W.O. is his evil mimic of God's Kingdom on Earth. All attempts to thwart or defeat Satan's N.W.O. are doomed to fail, UNLESS they are GOD'S WAY of doing it. The ONLY Person on Earth who knows Father's Will and is actively living It, is Muad'Dib. Your only chance of survival is through helping Him, to prove, without a shadow of a doubt, whose side you are on. As these End-times get progressively worse, in fulfillment of the Warnings delivered to mankind through God's Prophets, the Truth of this will become clearer and clearer, even to those who are still sleeping in the dust of the earth (inside Adams and Eves) and have not awakened spiritually.


Quyền lực thật đằng sau Trật Tự Thế Giới Mới không đến từ người, mà từ Satan, và TTTGM chính là sản phẩm nhái của hắn copy từ Vương Quốc Trên Đất của Thiên Chúa. Tất cả các nổ lực hòng đánh bại TTTGM của Satan sẽ thất bại, TRỪ KHI họ nghe theo hướng dẫn, làm theo Phương Cách của Thiên Chúa. Người DUY NHẤT trên Đất hiểu rõ Thánh Ý của Thiên Chúa và đang tích cực thực hiện, chính là Muad’Dib. Cơ hội sinh tồn duy nhất của bạn nằm ở việc trợ lực cho Ông, để chứng tỏ, không chút nghi ngờ, việc bạn chọn theo phe nào. Khi Thời Kỳ Cuối đang diễn tiến ngày một xấu đi, chứng thực những Cảnh Báo cho nhân loại từ các Nhà Tiên Tri của Thiên Chúa, Sự Thật sẽ ngày một rõ và rõ hơn, ngay cả đối với những ai vẫn còn mê ngủ trong bụi của đất (nói về các linh hồn chưa thức tỉnh trong các thân xác người) và chưa có được sự tỉnh táo về mặt tâm linh (tinh thần).
 
Who is JAH? http://jahtruth.net/mal4.htm  


Ai là YAH? Xin xem Lời Tiên Tri về Ê-li-YAH

Muad'Dib's DVD "7/7 Ripple Effect" provided substantial evidence as to why the 7/7 London Bombings were not the work of Muslim terrorists, and that they were certainly not carried out in the manner claimed by the British government and security services. He also gave a very creditable alternative scenario as to "what really happened" on 7/7. He spent 157 days in prison awaiting trial for posting copies of his DVD to the Judge and Foreman of the jury of a trial at Kingston Crown Court, which concerned individuals accused of assisting the 2005 London bombings. They were subsequently found not guilty. Muad'Dib was also subsequently found not guilty. The stunning silence of the BBC and mainstream media regarding these trials says it all. This is his story. FOR MORE INFORMATION Muad'Dib's Trial: http://mtrial.org/ http://jforjustice.net/ His Films: "7/7 Ripple Effect" "The Nazi Banksters' Crimes Ripple Effect" "Elizabeth To Go" http://JforJustice.co.uk Use The Court Defence Yourself: Download the challenge to the "Crown's Jurisdiction and Sovereignty" http://jforjustice.net/challenge Britain's Biblical History: The Lia Fail is the Stone of Destiny and a good place to start... http://jahtruth.net/liafail.htm Essential Reading: "The Way home or face The Fire" http://thewayhomeorfacethefire.net 


Muad'Dib là nhà sản xuất các phim tư liệu: “7/7 Hiệu Ứng Lan Tỏa Gợn Sóng” cung cấp các bằng chứng chỉ rõ tại sao vụ đánh bom 7/7 ở Luân Đôn không phải do các phần tử khủng bố Hồi Giáo thực hiện, và nó không như những gì chính quyền Anh và các tổ chức mật vụ công bố. Ông cũng cung cấp một hướng nhìn logic khác về “những gì thật sự xảy ra” vào ngày 7 tháng 7 năm 2005. Ông đã bị cáo buộc sai trái và bị bỏ tù 157 ngày trong khi chờ phán xử chỉ vì đã gởi DVD đó cho Thẩm Phán và bồi thẩm đoàn tại tòa án Kingston Crown. Muad'Dib sau đó đã được chứng minh vô tội và được thả, cùng các nghi can trong vụ đánh bom. Sự im lặng của BBC và các phương tiện truyền thông đại chúng nói lên tất cả. DVD này sau đó đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và lan tỏa trên internet đúng như tên gọi của nó, hiệu ứng gợn sóng khi một viên đá (sự thật) rớt xuống nước (các dân). Muad'Dib còn là nhà sản xuất các phim tư liệu “Hiệu Ứng Gợn Sóng Tội Ác của bọn tài phiệt Nazi”, “Nữ Hoàng Elizabeth nên thoái vị”, Ông là Nhà Tư Vấn Luật Pháp và các phương pháp tự vệ trước hệ thống công quyền, tác giả của tuyên cáo & các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc thẩm quyền và chủ quyền của Nhóm Cai Trị, cùng các nghiên cứu vô giá về lịch sử các sắc dân. Ông hợp nhất Kinh Thánh và Thánh Kinh Koran, cùng các Ẩn Kinh đã bị tháo bỏ bởi các tổ chức tôn giáo (vì chúng chỉ rõ các giáo lý sai trái của họ) thống nhất các giảng dạy của Phật và các giảng dạy trong Kinh Thánh, Thánh Kinh Koran. 


Ông còn là Tác Giả của “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét