Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

The Abrahamic Covenant - Giao Ước với Áp-ra-ham

 
Proof that the entirely unconditional Promise which God made to Abraham - "I Will Make of Thee a Great Nation", has been fulfilled; the Truth about who Abraham's seed really are and the revealing prophecies about what is going to happen to Abraham's seed in the very near future.

Gen. 49:10 The sceptre shall not depart from Judah [to Joseph], nor a law-giver from between his feet, UNTIL Shiloh comes [from Joseph-Ephraim v 22-24]; and unto him [shall] the gathering of the people [be].

The Prophecies of Nostradamus about Inis Fail (Ireland), The Lia Fail (Stone of Destiny) and The Ark of The Covenant.

Quatrain 1,32
Le grand empire sera tost translat,
En lieu petit, qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infine d'exigue cont,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.

The great Empire will soon be overturned (Ezekiel 21:26-27; Q. 10,100),

In a small place (Tara), which soon will begin to grow (in fame):
A small place of tiny area (the Inauguration Mound at Tara)

In the middle of which he will come to place His Sceptre (Lia Fail - Stone of Scone).

Ezekiel 21:26 Thus saith the Lord "I AM"; Remove the diadem (sovereignty), and take off the crown: this [shall] not [be] the same: exalt [him that is] low (Line of Zarah), and abase [him that is] high (Line of Pharez).
21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no [more], [overturned] UNTIL he come whose Right it is; and I will give it [him - Shiloh (Gen. 49 v 10)].

Quatrain 10,100
The great empire will be for England (Q. 1,32),

Quatrain 1,43

Avant qu'advienne le changement d'Empire
Il adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu, le pillier de paphire
Mis translat sur le rocher noilleux.

Before the coming of the change (overturn) of the Empire
A very wonderful event will take place.

A field (2m. x 2m. of turf at Tara) moved, the Pillar of Porphyry
(Lia Fail - Stone of Scone)

Put in place (on the Inauguration Mound at Tara); (the empire) changed on the gnarled rock (the Lia Fail - Stone of Destiny, as Christ is inaugurated King of Ireland, at Tara).
 

Jacob/Israel's fourth son, who was called Judah, had twin sons called Zarah and Pharez, recorded in Genesis 38: 28-30. When the twins were due to be born Zarah put his hand out of the womb and the midwife tied a "Red Cord" around his wrist to mark the first-born and his birthright. However, Zarah of the "Red-Hand" pulled his hand back and his brother Pharez was born first and so breached Zarah's birthright and was therefore named Pharez meaning breach in Hebrew.

Because Zarah lost his birthright he went into exile to Iberia (Heberia - the Hebrew's land) and built Zaragossa ("Stronghold of Zarah"). Later on the Israelites' traditional enemy Babylon and then Rome (the New Babylon) invaded Iberia (Spain) and drove the Zarahites of the "Red-Hand" to the North of Spain to Galicia and Vizcaya (Biscay) and many left Heberia (Iberia) and sailed to Hibernia (Hebernia - the Hebrew's new land) - Ireland.

In Jerusalem, from Zarah's brother Pharez, came the line of David and Solomon, whose symbol is the "Star of David". So how did the "Star of David" come to Ireland and find its way onto the Ulster Flag?

Nebuchadnezzar of Babylon overthrew king Zedekiah of Jerusalem, from the line of David, c. 588 B.C. and Jeremiah the Prophet took Zedekiah's daughter called Teia Tephi, Jacob's Pillar (The Lia Fail / Stone of Destiny) and "The Ark of The Covenant" from Jerusalem via Tanis in Egypt ("Raiders of the Lost Ark" film); Gibraltar; Galicia and Cornwall and brought them to Ireland for safety.

Teia Tephi the queen of Israel and Gibraltar landed at Howth on 18/6/583 B.C. and travelled to Tara where she married Eochaidh the High king of Ireland on 21/6/583 B.C. Eochaidh was from Judah/Zarah of the "Red-Hand" and Teia Tephi was from the line of David and when they married they sealed the breach caused hundreds of years previously, when Judah's twin sons had been born. With their marriage-union we have the "Red-Hand" mounted on the "Star of David" under the single Royal Crown, symbolizing the union of the two royal lines, which sprang from Judah. - http://jahtruth.net/uflag.htm
 
 
 
Sáng. 49:10 Vương Trượng sẽ không rời khỏi [nhà] Giu-đa [đến nhà Giô-sép], kể cả kẻ lập pháp, CHO TỚI KHI Đấng Si-lô xuất hiện [từ nhà Giô-sép - Ép-ra-im; câu 22-24], và dân sẽ hợp lại bên Người.

Những lời tiên tri của Nostradamus về 

Hòn Đảo định mệnh (Ail-en, còn được gọi là Hibernia - Hebernia - Hebrew's new land/đất mới của người Hê-bơ-rơ, từ từ Hê-be/Ê-ve là tên ông cố của Áp-ra-ham, là ông cố của Gia-cốp. Dân Bắc Ai-Len là con cháu của De-rác/Sê-rách, là con của Giu-đa. Còn dân Cộng Hòa Ai Len là con cháu của Chi Tộc của Đan.)

Hòn Đá Tước Vị/Hòn Đá Gia-cốp gối đầu (Sáng Thế Ký 28:10 Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 28:11 tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 28:12 bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Thiên Chúa đi lên xuống trên thang đó. 28:13 Đấng Trị Vì Vũ Trụ xuất hiện trên đó và phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Thiên Chúa của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. 14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên đất, tràn ra khắp cõi Tây Đông Bắc Nam, và bởi ngươi và dòng dõi ngươi mà tất thảy các sắc dân được phước.) 

và Rương Giao Ước (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:23 Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê, con ông Nun, Người phán: "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính ngươi sẽ đưa con cái Ít-ra-en vào đất mà Ta đã hứa với chúng; và Ta sẽ ở với ngươi."
 
Đặt Luật bên Hòm Bia

24 Khi ông Mô-sê đã viết xong các lời của luật này vào một cuốn sách, từ đầu chí cuối,25 thì ông truyền cho các thầy Lê-vi, những người kiệu Rương Giao Ước của THIÊN CHÚA, rằng:26 "Hãy đem sách luật này đặt bên Rương Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em; ở đó sách ấy sẽ làm chứng cáo tội anh (em).27 Vì tôi biết anh (em) hay phản nghịch và cứng cổ: hôm nay tôi còn sống với anh em, mà anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA, huống chi là sau khi tôi chết!)

Quatrain 1,32
Le grand empire sera tost translat,
En lieu petit, qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infine d'exigue cont,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.

The great Empire will soon be overturned (Ezekiel 21:26-27; Q. 10,100), Đế Chế Anh sẽ sớm bị đánh bại

In a small place (Tara), which soon will begin to grow (in fame): Tại một vùng đất nhỏ (Tara, nói trệch từ chữ Torah), nơi sớm thôi ai cũng sẽ biết


A small place of tiny area (the Inauguration Mound at Tara), là đồi Tara

In the middle of which he will come to place His Sceptre (Lia Fail - Stone of Scone). Ngài đến với Vương Trượng

Ezekiel 21:26 Thus saith the Lord "I AM"; Remove the diadem (sovereignty), and take off the crown: this [shall] not [be] the same: exalt [him that is] low (Line of Zarah), and abase [him that is] high (Line of Pharez).
21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no [more], [overturned] UNTIL he come whose Right it is; and I will give it [him - Shiloh (Gen. 49 v 10)].

Quatrain 10,100
The great empire will be for England (Q. 1,32),

Quatrain 1,43

Avant qu'advienne le changement d'Empire
Il adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu, le pillier de paphire
Mis translat sur le rocher noilleux.

Before the coming of the change (overturn) of the Empire Trước khi đế chế Anh đổi chủ

A very wonderful event will take place. Một sự kiện lớn sẽ xảy ra

A field (2m. x 2m. of turf at Tara) moved, the Pillar of Porphyry
(Lia Fail - Stone of Scone) Đồi Tara được khai quật (tìm thấy Rương Giao Ước tại đó) Hòn Đá Tước Vị (thật) xuất hiện

Put in place (on the Inauguration Mound at Tara); (the empire) changed on the gnarled rock (the Lia Fail - Stone of Destiny, as Christ is inaugurated King of Ireland, at Tara).  khi Chúa lên ngôi Vua của Ai-len, tại đồi Tara
.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét