Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Slaves to "The System." - Nô lệ cho "Hệ Thống."

PLANET EARTH, a Garden of Eden full of life and beauty. Everything a human+Being needs to be able to live and co-exist with other human+Beings, in a caring society, in harmony with the natural environment, where everyone puts others before themselves.

ĐỊA CẦU, là một Khu Vườn Địa Đàng tràn đầy sự sống và vẻ đẹp. Mọi thứ một nhân + Linh cần để có thể sinh tồn và chung sống với đồng loại, trong một xã hội quan tâm lẫn nhau, sống hài hòa với môi trường sống tự nhiên, nơi mọi người đặt người khác lên trước bản thân họ. 

So what went wrong? Why are we living now, in a society in which most people are afraid to walk down the street at night, where we have to lock everything in the fear of others stealing from us.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi người lại trở nên như vậy, trong một xã hội mà hầu hết chúng ta ngại khi phải đi bộ nơi vắng người vào đêm khuya, nơi chúng ta phải khóa mọi thứ vì lo sợ kẻ khác trộm của.

It seems that fear is the root of all evil in this world. Our fear of poverty; loneliness; ridicule; war. Where do these fears come from? Why do they control us and make us do the 'Self'-ish things that we do.

Dường như lo sợ là gốc rễ của mọi gian trá trong thế giới này. Nỗi lo sợ nghèo đói, cô đơn, sợ bị nhạo báng, chiến tranh. Những lo sợ đó do đâu mà có? Tại sao họ kiểm soát chúng ta và khiến chúng ta làm những điều 'ích kỷ' chúng ta vẫn làm.

It seems that the leaders of the world use fear to control us and manipulate us into conforming to their "System" of control. They have set up laws that have made us, the majority of people, slaves to them. We spend our whole lives working, often doing jobs which are destructive to the environment, only to pay excessive taxes to these people, being left with only just enough money over to survive and perhaps have a family of our own, so our children can grow up to become slaves to this evil "System"; just as we are.

Dường như những kẻ lãnh đạo quyền lực trong thế giới này sử dụng lo sợ để kiểm soát chúng ta và khiến cho chúng ta phải 'biết' thích ứng với "Hệ Thống" kiểm soát họ tạo nên. Họ đã tạo ra các loại luật lệ và khiến cho chúng ta, thành phần đa số, trở nên không khác hơn nô lệ cho họ. Chúng ta sử dụng gần như toàn bộ đời mình để làm việc, làm những công việc đa phần đều phương hại đến môi trường sống, chỉ để đóng các loại thuế phí (ngày một nhiều) cho họ, và chỉ giữ được phần nhỏ đủ để sinh tồn và có thể nuôi sống gia đình mình, để mà con cháu chúng ta có thể lớn lến và trở nên như chúng ta, nô lệ cho "Hệ Thống" gian trá đó.

So what do we do about it? We can't just refuse to work under their "System" because they control the laws and simply have anyone who refuses to conform either thrown in jail or put in an institution, and labeled insane. The truth is, they are the insane ones who are destroying the planet by having all the trees cut down and are destroying the environment, that we live in, for money for themselves.Vậy giải pháp là gì? Chúng ta không thể chỉ đình công phản đối vì họ kiểm soát luật pháp, những ai từ chối hợp tác và phản kháng đều phải chịu cảnh tù tội hoặc đơn giản hơn, bị dán nhãn khùng điên. Nhưng sự thật chính họ mới là những kẻ điên khùng, những kẻ đang hủy hoại hành tinh này bằng cách đốn bỏ hết cây cối (mô hình đô thị, siêu đô thị và hệ lụy là một ví dụ) và tàn phá môi sinh, vì tiền.

There is ONLY One Way to stop these people, and that is to prove their evil "System" wrong (which they are already doing by themselves by destroying the planet) and show them The Real Law which is perfectly fair and unbiased; is friendly to the environment and has been there for thousands of years.

Phương Cách DUY NHẤT để có thể ngăn chặn họ, đó là chứng minh cho mọi người thấy "Hệ Thống" gian trá đó là sai lầm (bằng chứng quá rõ ràng tại thời điểm hiện tại) và chỉ cho mọi người Luật Pháp Thật Sự, luật pháp công chính, công bằng tuyệt đối, không hủy hoại môi trường sống.

The Torah is the name given to The Laws; Statutes; Judgments; Agricultural and Economic Policies that were handed to Moses on top of Mt. Horeb in Sinai by The Ruler of The Universe and is The Perfect System for the world to use, as it was given by a totally independent body (God); so is perfectly fair and un-biased. These Laws are contained in The First Five Books of The Old Testament of The Bible; the originals of which are kept in The Ark of The Covenant, which is buried in a hidden subterranean tomb at The Hill of Tara (Torah) in Co. Meath, Ireland.

Torah là tên gọi của các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp đã được trao cho Mô-se tại đỉnh Horeb, Sinai bởi Đấng Trị Vì Vũ Trụ và là Hệ Thống Luật Hoàn Hảo để áp dụng trên hành tinh này, bởi nó được gởi đến từ bên độc lập (Thiên Chúa), hoàn toàn công bằng và liêm chính. Những luật lệ luật pháp đó được lưu giữ trong 5 sách đầu của Cựu Ước, các bản gốc hiện được lưu trữ trong Rương Giao Ước, được cất giấu trong một hầm mộ tại Đồi Tara (Torah) tại, Co. Meath, Ai-len.

When The Ark is recovered The Laws that it contains can then be reinstituted into society. This will prove that the people currently in positions of authority, running the "System" we are forced to live under, were never allowed to make up their own laws and they will be forced to go back to God's Laws and redistribute all of the wealth that they have defrauded from the people and hoarded away. That money should then be redistributed evenly and fairly back to the people that it was taken from in the first place - the lower and middle classes.

Một khi Rương Giao Ước được khai quật, Luật Pháp đó có thể được tái lập và áp dụng trong xã hội. Điều đó sẽ chứng minh rằng những ai đang nắm giữ quyền lực, và đang vận hành "Hệ Thống" mà chúng ta bị buộc phải tuân thủ, chưa bao giờ được cho phép tự tạo thêm và áp đặt các loại luật lệ riêng (nghiêm cấm việc tạo thêm luật lệ) và họ sẽ phải trở lại với Luật Pháp của Thiên Chúa và tái phân phối của cải mà họ đã lừa đảo và tích trữ làm của riêng. Khối tài sản đó cần được tái phân phối  một cách công bằng trở lại cho mọi người, tầng lớp lao động và trung lưu.

The Ark of The Covenant needs to be recovered immediately, before the people who are currently running (ruining) the world totally destroy the planet we are living on in the name of "economic growth". Please help us stop the destruction of the planet, by supporting us in our endeavor to excavate a small section of grass (2m. x 2m.) at The Hill of Tara (Torah), Co. Meath, Ireland; to expose the entrance to the hidden subterranean tomb that The Ark of The Covenant is buried in. The recovery of The Ark is the ONLY WAY that we can prove that the evil "System" that we are forced to live under is illegal and wrong, and in so doing we can permanently put a stop to all corruption and oppression now happening on Planet Earth.

Việc khai quật Rương Giao Ước thật rất cấp bách, trước khi những kẻ đầu sỏ đó tiên phong tàn phá hết hành tinh này, nhân danh mỹ từ "phát triển kinh tế". Xin hãy chung sức cùng chúng tôi ngăn chặn họ, bằng cách ủng hộ JAH khai quật một diện tích cỏ nhỏ (2m.x2m.) tại đồi Tara (Torah), Co. Meath, Ai-len, để mở lối vào hầm mộ ngầm nơi Rương Giao Ước được cất giấu. Việc khai quật Rương Giao Ước là cách DUY NHẤT chúng ta có thể dùng để chứng minh "Hệ Thống" gian trá chúng ta bị bắt phải tuân thủ là sai trái, phạm pháp (trái với Bộ Luật), và bằng cách trên, chúng ta có thể đặt dấu chấm hết cho mọi sự tham nhũng và đàn áp đang diễn ra trên Đất.


For more details about The Ark of The Covenant; what it contains; how it will put the world right and how it came to be in Ireland please CLICK HERE.

Xem thêm chi tiết về Rương Giao Ước, và nội dung nó chứa đựng, phương pháp quay lại quỹ đạo đúng và lý do tại sao Rương Giao Ước lại ở Ai-len. 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét