Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 5 - Lựa Chọn Noah (Sáng-thế Ký 6:9)ARMAGEDDON SURVIVAL-PLAN - KEY. For Printed-Version please contact JAH@JAHTruth.net.
CHÌA KHÓA – CẨM NANG- SINH TỒN ARMAGEDDON. Liên hệ JAH@JAHTruth.net nếu cần Bản-In (tiếng Anh)

CHAPTER 5
CHƯƠNG 5
A fresh-start.
The choosing of Noah (Genesis, Ch. 6:9).
Một khởi đầu-mới.
Lựa Chọn Noah (Sáng-thế Ký 6:9)

5:1 The world became so evil, because people listened to Satan, instead of to God, that the reformschool stopped working, and no-one was learning to be good enough to go home. In fact, just like today, people were learning to be more and more evil, so God decided to make a fresh-start.

5:1 Thế giới đã trở nên quá tội lỗi, bởi mọi người nghe theo Satan, thay vì Thiên Chúa, đến nỗi trường cải tạo không còn hiệu quả nữa, và không-ai còn theo học cho được nên thành/tốt, đủ để trở về. Như thực tế, y như ngày nay, mọi người đang học để trở nên ngày một xấu xa và tội lỗi hơn, do vậy Thiên Chúa quyết định bắt đầu mọi thứ lại.

5:2 The Lord decided to spare Noah, because he was not “religious”, just a “believer”, who talked to God, and did his best to do His Will, teaching his family to do the same.

5:2 Thiên Chúa đã quyết định tha cho Noah, bởi vì ông không theo "tín ngưỡng tôn giáo", chỉ là một "người có đức tin", ông nói chuyện với Thiên Chúa, và đã làm hết mình theo Thánh Ý Thiên Chúa, cũng như dạy cho gia đình ông làm y như vậy.

5:3 These were exactly the qualities that the Lord was looking for, and Noah was the only one who had them.

5:3 Đó đúng chính xác là những phẩm chất mà Chúa đang tìm kiếm, và Noah là người duy nhất có chúng.

5:4 God warned everyone, through Noah, that if they did not mend their ways, and quickly, He would destroy them all, with a great flood.

5:4 Thiên Chúa cảnh báo tất cả mọi người, thông qua Noah, rằng nếu họ không sửa sai, thật nhanh, thì Ngài sẽ diệt tất cả họ, với một trận lụt lớn.

5:5 The devil, being in control of people at that time, told them that Noah was insane and that there was no God, and to keep enjoying animal and worldly pleasures.

5:5 Satan, nắm được kiểm soát mọi người tại thời điểm đó, nói với họ rằng Noah thật khùng điênrằng làm gì có Thiên Chúa, và hãy cứ tiếp tục theo đuổi bản năng động vật và thưởng thức những thú vui trần tục.

5:6 God told people to believe Noah, but they continued their usual habit of ignoring Him. Just like today (Matt. 24:37-39).

5:6 Thiên Chúa nói với mọi người hãy tin Noah, nhưng họ vẫn tiếp tục thói quen thông thường là bỏ ngoài tai lời Ngài. Cũng giống như hiện nay (Mátthêu/Ma-thi-ơ 24:37-39).

5:7 Thus started the thousands of years old TRADITION, of laughing at God’s messengers (Prophets), and thinking that they are insane, just because they are out of step with the evil majority.

5:7 Cũng vậy mà bắt đầu cái TRUYỀN THỐNG ngàn tuổi, cười nhạo các sứ giả/người đưa tin của Thiên Chúa (các nhà Tiên tri), và nghĩ rằng họ bị khùng, chỉ vì họ lạc bước với phần lớn số đông tội lỗi.

5:8 Noah was the only really sane person, which is confirmed, by the FACT, that God saved him, and destroyed ALL (every single one) of the criminally (God’s and not human law) insane, evil majority.

5:8 Noah/Nô-ê là người duy nhất thực sự tỉnh táo, được xác nhận, bởi THỰC TẾ, Thiên Chúa đã cứu ông, và tiêu diệt TẤT CẢ (mỗi một kẻ) phạm tội (Luật của Thiên Chúa và không phải pháp luật con người) mất trí, đám đông tội lỗi. 

5:9 The majority, here in Hell, is very often, in fact, almost always wrong. Don’t listen to the majority, they are not responsible for YOUR soul — YOU are! (Sura 6:164).

5:9, Phần lớn những kẻ, đây trong Địa ngục, thường là, trên thực tế, hầu như luôn sai. Đừng nghe theo đám đông, họ không chịu trách nhiệm cho linh hồn CỦA CON CON chịu! (Sura 6:164).

5:10 If Noah had been “one of the boys”, and had listened to the evil majority, and had done like they were doing; as they were trying to persuade him to do; he would have been destroyed too.

5:10 Nếu Noah "người cùng một hội một bè", và nghe theo lời đám đông tội lỗi, và làm theo họ, như họ đã gắng thuyết phục ông, thì ông cũng đã chết như họ.

5:11 Be the ODD one out; do God’s Will and keep His COMMANDments, and SURVIVE like Noah. Don’t let the majority drag you into “The Fire”, with THEM.

5:11 Hãy làm người KHÁC BIỆT với số đông; làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa và giữ các MỆNH LỆNH/ĐIỀU RĂN của Ngài, và SỐNG SÓT như Noah. Đừng để đám đông kéo con vào "Lửa Trời", chung với HỌ.

5:12 Noah followed God’s orders and built his ark (boat), whilst being ridiculed by all the evil people, who were rushing, out of control, towards their own destruction. He continued to plead with them, to take him seriously, but they just kept-on making fun of him.

5:12 Noah theo lệnh của Thiên Chúa và xây chiếc tàu (thuyền) của ông, trong khi bị nhạo báng bởi những người xấu, những kẻ đang đổ xô, một cách mất kiểm soát, theo hướng tự diệt chính mình. Ông đã tiếp tục can ngăn bọn họ, hãy nghiêm túc nghe ông, nhưng họ chỉ tiếp tục chế nhạo ông thêm.
 
5:13 God has ALWAYS warned people, before PUNISHING them, like any good dad, hoping that the punishment will not be necessary, because it will hurt Him, more than it will hurt them (Hosea 6:5-6).

5:13 Thiên Chúa đã LUÔN cảnh báo mọi người, trước khi TRỪNG PHẠT họ, giống như bất kỳ một vị/người cha (không phải cha đạo) tốt nào, hy vọng rằng sự trừng phạt sẽ không cần thiết, bởi điều đó sẽ làm tổn thương Ngài, nhiều hơn nó sẽ làm tổn thương họ (Hô-sê/Ô-sê 6:5-6).

5:14 Noah continued to follow God’s orders, and loaded the ark with two of every animal (male and female), and also with his own family.

5:14 Noah tiếp tục làm theo yêu cầu của Thiên Chúa, và mang lên thuyền một cặp động vật (đực và cái) của tất cả các loài, và cùng với gia đình riêng ông.

5:15 People stopped laughing when the water kept-on rising, but by then it was TOO late. They desperately climbed up trees and mountains, but they had already been warned, and now had to face the consequences, and even the mountains were submerged.

5:15 Mọi người ngừng cười khi nước dâng cao không ngớt, nhưng tới lúc đó thì đã QUÁ muộn. Họ leo lên cây và trèo lên các ngọn núi trong tuyệt vọng, nhưng họ đã được cảnh báo trước, và bây giờ phải đối mặt với hậu quả, và thậm chí ngay cả những ngọn núi cũng bị nhấn chìm.

5:16 The Lord decided to destroy the human-animals, and not the souls, demonstrating, once-again, His great love and compassion. He did this, so that He could build a new school, and give them all another chance.

5:16 Thiên Chúa đã quyết định tiêu diệt các động vật-người, và không phải là các linh hồn, biểu lộ, một lần nữa, tình yêu lớn lao và lòng vị tha của Ngài. Ngài đã làm vậy, để Ngài có thể xây dựng một trường học mới, và cho mọi người một cơ hội khác.

5:17 The most efficient method, of doing this, was with water, drowning all the animals, and taking all the souls back, into custody, on the Astral Plain.

5:17 Phương pháp hiệu quả nhất, để làm điều đó, là dùng nước, nhận chìm tất cả các động vật, và mang tất cả các linh hồn trở lại, sự canh giữ, trên Cõi Trung Giới.

5:18 The sharks and fishes could then clean-up the mess, until the waters finally receded, leaving everything fresh and clean, and ready to start again.

5:18 Các con cá mập và các loài cá sau đó có thể dọn sạch đống hỗn độn, cho đến khi nước rút hết, để lại mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ (dịch ý), và sẵn sàng để bắt đầu lại.

5:19 God did not use “Fire”, because that would have destroyed the souls, and He has reserved “Fire” for the Last-Day, to terminate both the bodies and souls, of those who have not learned to be good, after thousands of Earth years, and hundreds of human lifetimes, and chances (Luke 20:38 & John 9:2)(Sura 2:154).

5:19 Thiên Chúa không sử dụng "Lửa Trời", bởi vì điều đó sẽ tiêu diệt hết thảy các linh hồn, và Ngài đã dành lại "Lửa đó" cho Ngày-Cuối, để chấm dứt cả cơ thể và linh hồn, của những ai đã không học được cho nên thành, sau hàng ngàn năm Trái đất, và hàng trăm kiếp sống con người, và nhiều cơ hội (Luca 20:38 & Gioan/Giăng 9:2) (Sura 2:154).

ARMAGEDDON SURVIVAL-PLAN - KEY. For Printed-Version please contact JAH@JAHTruth.net.
CHÌA KHÓA – CẨM NANG – SINH TỒN TẬN THẾ. Liên hệ JAH@JAHTruth.net nếu cần Bản-in (tiếng Anh)

5:20 The Lord was sad, when He saw that He had hurt the vegetation, and the non-human animals, because animals are not bad, they are only animals, and do not KNOW any better, than just to follow their natural, animal instincts.

5:20 Thiên Chúa thật buồn, khi Ngài nhận ra rằng Ngài đã làm tổn thương đến thảm thực vật và các loài động vật, bởi động vật không phải xấu, chúng chỉ là các động vật, và không BIẾT tốt hơn, ngoài việc chỉ theo tự nhiên, bản năng động vật của chúng.

5:21 Therefore, God decided, that He would not do that again. The “Rainbow” is God’s guarantee, that He will never do that again.

5:21 Do đó, Thiên Chúa đã quyết định, rằng Ngài sẽ không làm điều đó nữa. Chiếc "Cầu vồng" là dấu hiệu đảm bảo từ Thiên Chúa, rằng Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.

5:22 Noah and his family gradually multiplied, and one by one, the souls were sent back, from the Astral Plain, to use the new bodies and be taught, from childhood, to talk to God and to learn to be good. You would then teach your children, and grand-children, and so on.

5:22 Noah/Nô-ê và gia đình ông dần nhân thêm, và từng linh từng linh một, các linh hồn được gửi trở lại, từ Cõi Trung Giới, sử dụng các cơ thể mới và được dạy dỗ, từ thời thơ ấu, nói chuyện với Thiên Chúa và học tập để nên thành. Con sau đó sẽ dạy cho con cái con, và con cháu, và cứ như vậy.

5:23 Unfortunately, the devil deceived you, yet-again, creating false gods, and using man’s desire for sex, which automatically gives women power over men, to persuade men to do evil, for them (and him).

5:23 Thật không may, ma quỷ lại lừa dối các con, thêm một lần nữa, tạo ra các thần tượng/hình tượng/thần thánh giả, và sử dụng ham muốn tình dục của đàn ông, từ đó hiển nhiên trao cho phụ nữ quyền lực đối với đàn ông, để thuyết phục đàn ông làm điều xấu, cho họ (và cho anh ta).

5:24 Over many generations the world became worse and worse again.

5:24 Qua nhiều thế hệ, thế giới trở nên ngày một tồi tệ và tồi tệ hơn một lần nữa.

Xem tiếp Chương 6
 
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 2129, Canvey Island, SS8 9UF, England, U.K.

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét