Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

No Mosques - Không được lập nhà thờ


9:107. And there are those who put up mosques (etc.), by way of mischief and BETRAYAL - to disunite the Believers - and in preparation for one who warred against "I AM" (Revelation 12:7) and His Messenger aforetime. They will indeed swear that their intention is nothing but good; but "I AM" doth declare that they are certainly LIARS.


Sura 9:107 Và có những kẻ lập nên các loại nhà thờ (bao gồm tất cả các loại tôn giáo), đường dẫn tới tai họa và BỘI TÍN - gây chia rẽ giữa các Tín hữu (theo các loại tôn giáo khác nhau) - đi theo đường của kẻ chống nghịch lại Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Khải huyền 12:7) và Sứ Giả của Ngài trước kia. Họ sẽ thề rằng dụng ý của họ chẳng gì khác ngoài sự tốt, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tuyên bố rằng họ chính là bọn LỪA DỐI.


9:108. Never stand thou forth therein. There is a Temple (House of God - Kaba - on Mt. Moriah) whose foundation was laid from the first day on piety; it is more worthy of the standing forth (for prayer) therein. In it are men who love to be purified; and "I AM" loveth those who make themselves pure.


9:108 Không được đứng trong đó. Có một Ngôi Đền (Nhà của Thiên Chúa - Kaba - tại núi Moriah) nơi nền móng được xây nên từ sự kính sợ và vâng phục Thiên Chúa (đễ hiểu rõ lý do xin tham khảo chương 9, Đường Về hay đối mặt hồ Lửa), nơi đó đáng là nơi đến. Nơi những ai đến là những ai mong muốn được thanh khiết hóa, và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu mến những ai như vậy.


9:109. Which then is best? - he that layeth his foundation on piety (a Rock - Matthew 7:24-27) to "I AM" and His Good Pleasure? - or he that layeth his foundation on an undermined sand-cliff ready to crumble to pieces? And it doth crumble to pieces with him, into the fire of Hell. And "I AM" guideth not people that do wrong (if they are doing wrong Satan is guiding them).


9:109 Các con nghĩ sao là tốt nhất? - kẻ chọn đặt nền móng họ trên sự Thật (Tảng Đá - Mat/Ma-thi 7:24-27) Thiên Chúa và những điều Tốt làm Ngài hài lòng? hay kẻ chọn đặt nền tảng của họ trên gạch đá sẽ tan thành vụn vỡ với thời gian. Và họ cũng theo đó, đến với lửa Địa Ngục. Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không dẫn lối cho những ai làm điều sai trái (nếu họ làm sai nghĩa là Satan đang dẫn lối cho họ).


9:110. The foundation of those who so build is never free from suspicion and shakiness in their hearts, until their hearts are cut to pieces. And "I AM" is All- Knowing, Wise.


9:110 Nền móng mà họ xây dựng nên đó (các loại nhà thờ, đền điện) sẽ tạo ra sự ngờ vực và hoài nghi trong tâm trí họ, cho đến khi mọi thứ vỡ vụn. Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Thông Tuệ, Hiểu rõ mọi sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét