Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

The Story of Adam and Eve - Câu chuyện về Ađam và Êva

4:6 The simple story; of Adam (man) and Eve (woman), and the trees of the “Knowledge of Good” (God) and the “Knowledge of Evil” (d/evil); seems never to have been understood, by anyone on Earth, and yet it is very straight-forward, and easy to understand.

4:6 Câu chuyện đơn giản, của Adam (đàn ông) và Eve (phụ nữ), và các cây nguồn "Kiến thức về điều Tốt lành" (Thiên Chúa) và "Kiến thức về điều Xấu" (Satan); dường như chưa bao giờ được hiểu đúng, bởi bất cứ ai trên trái Đất, và nó thực sự rất dễ hiểu, và dễ dàng để hiểu.

4:7 God walked in the Garden of Eden with Adam and Eve, and talked with them, teaching them to eat (digest) the “Knowledge of Good” (His truth), and warned them not to eat from the “Tree of the Knowledge of Evil” (Satan’s lies), or they would die.

4:7 Thiên Chúa đi trong Vườn Địa Đàng với Adam và Eve, và nói chuyện với họ, dạy họ ăn (lãnh hội) "Kiến thức về điều Tốt" (sự thật của Ngài), và cảnh báo họ không nên ăn từ "Cây nguồn Kiến thức về điều Xấu "(các lời dối của Satan), nếu ăn họ sẽ chết.

4:8 They already had access, to the fruit of the “Tree of the Knowledge of Good”, and were eating it, and, if they ate from the “Tree of the Knowledge of Evil”, they would then know that there was good, and evil, and become confused. In their confusion, they would never find their way home, and would die.

4:8 Họ đã biết đường vào, trái lành của "Cây nguồn Kiến thức về điều Tốt", và đang lãnh hội (ăn) nó, và, nếu họ ăn (trái đắng) từ "Cây nguồn Kiến thức về điều Xấu", họ sau đó sẽ biết rằng có tốt, và xấu, và sẽ lẫn lộn. Trong sự lẫn lộn của họ, họ sẽ không bao giờ tìm thấy đường về, và sẽ chết.

4:9 If they obeyed God, there would be no confusion, or conflict, in their minds, and they would learn only good, from God - the Tree (or source) of the Knowledge of Good (TRUTH), quickly and easily, and live forever. As they learned from God’s teachings, they would become more and more like Him, until, once they became enough like Him (like Jesus’ example), they would be pardoned and then released from this planet (Earth), and allowed to go home, back to their real homes and families, out in the Universe, and LIVE forever.

4:9 Nếu họ vâng lời Thiên Chúa, thì sẽ không có sự mơ hồ nào, hay xung đột, trong tâm trí họ, và họ sẽ chỉ học điều tốt, từ Thiên Chúa – Cây nguồn (hay suối nguồn) của Kiến thức về điều Tốt (SỰ THẬT), nhanh chóng và dễ dàng, và sống mãi. Khi họ học từ sự giảng dạy của Thiên Chúa, họ sẽ trở nên ngày một giống và giống Ngài hơn, cho đến khi, một khi họ đã trở nên đủ giống Ngài (như tấm gương Chúa Giêsu), họ sẽ được tha thứ và sau đó được phóng thích khỏi hành tinh này (Trái Đất), và được phép về nhà, trở về quê hương thật và gia đình thực sự của họ, trong Vũ trụ, và SỐNG mãi.

4:10 God was telling them: “In the day that you listen to that liar again, instead of to Me - eat from the Tree (source) of the Knowledge of Evil (lies) - you will die (Gen. 2:17 & Deut. 30:15).”

4:10 Thiên Chúa đã nói với họ: "Cái ngàycon nghe theo kẻ dối trá đó một lần nữa, thay vì Ta - ăn từ Cây (nguồn) của Kiến thức về điều Xấu (những lời dối trá) - con sẽ chết (Sáng thế ký 2:17 & Đệ nhị luật/Phục truyền luật lệ ký 30:15). "

4:11 The serpent (Satan the liar/devil) told Eve that God was lying to her, and that if she believed him, instead of God, she would be like God, which, of course, coming from the liar (devil), was a LIE.

4:11 Con rắn xưa (Satan kẻ nói dối/ma quỷ) nói với Eve rằng Thiên Chúa đang ghạt cô, và rằng nếu cô tin hắn, thay vì Thiên Chúa, cô sẽ trở nên giống như Thiên Chúa, , tất nhiên, đó là lời từ kẻ nói dối (ma quỷ), là một SỰ DỐI TRÁ.

4:12 Eve believed the liar (devil), instead of God, and convinced Adam to believe the liar too, repeating, for a second time, the “original sin” that had caused the war, and, from that day; EXACTLY as God (the TRUTH/WORD - John 1:1-5) told them; people have been dying ever since. So God told you the TRUTH, as He always does, and Satan deceived you all, yet again (Rev. 12:9), as he still does today.

4:12 Eve đã tin kẻ dối trá đó (ma quỷ), thay vì tin Thiên Chúa, và đã thuyết phục Adam tin theo hắn luôn, lặp lại, một lần nữa (lần thứ hai), "tội nghiệp căn nguyên (tội tổ tông, tội nguyên tổ, nguyên tội)" đã gây ra cuộc chiến xưa (trên Thiên Đàng), và từ ngày đó; ĐÚNG như Thiên Chúa (SỰ THẬT/NGÔI LỜI- Gioan/Giăng 1:1-5) đã nói với họ, con người bắt đầu chết kể từ đó. Cũng thế, Thiên Chúa đã nói với con SỰ THẬT, như Ngài luôn làm, và Satan đã lừa dối tất cả các con, một lần nữa (Khải huyền 12:9), như hắn vẫn làm cho đến ngày nay.

4:13 So the war, that Lucifer started in heaven, with his slanderous lies, has continued, in a war between good (God) and evil (devil), here on Earth, ever since, killing billions of human bodies.

4:13 Thế là cuộc chiến, Lucifer/Lu-xi-phơ đã khởi đầu trên trời, với những lời dối trá vu khống của hắn, vẫn tiếp diễn, trong cuộc chiến giữa thiện (Thiên Chúa) và ác (ma quỷ), ở đây trên Đất, từ đó, giết hại hàng tỷ cơ thể-người.

4:14 By believing the liar/devil, instead of God, Adam (man) and Eve (woman) were calling God a liar/devil, and the liar/devil God. God says: “Woe to those who call good (God), evil (devil) and evil, good”.

4:14 Bằng việc tin kẻ nói dối/ma quỷ, thay vì tin Thiên Chúa, Adam (đàn ông) và Eve (phụ nữ) đã và đang gọi Thiên Chúa là kẻ nói dối/ma quỷ, gọi kẻ nói dối/ma quỷ là Thiên Chúa. Thiên Chúa nói: "Khốn khổ cho những ai gọi điều thiện/tốt (Thiên Chúa), là điều ác/xấu (ma quỷ) và gọi điều ác, là điều tốt".

The Way home, Chapter 4
Trích từ Chương 4, Đường Về.
ARMAGEDDON SURVIVAL-PLAN - KEY. For Printed-Version please contact JAH@JAHTruth.net.
CHÌA KHÓA SINH TỒN TẬN THẾ - LIÊN HỆ JAH@JAHTruth.net để có bản in (tiếng Anh) hoặc download tại thewayhomeorfacethefire.net , địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai đọc được tiếng Anh, http://jahtruth.net.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét