Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

The Working-Class Man./ Người Làm Công.

“...Another day, another dollar...” he says to himself, as the worker makes his way from his humble abode to his place of “employment” . . .

"... ngày qua ngày, cóp nhặt từng đồng..." anh tự nói với bản thân, người lao động đang trên đường từ nơi ở giản đơn của mình đến chỗ cho anh ta "việc làm"...

No matter what time they tell him to be there, he obeys. No matter what they tell him to do while he’s there, he does it without question. No matter how long they tell him to do it for... He is at the mercy of their bidding and finds himself putting their wishes and demands before his and his family’s affairs and even, at times, risks his own and other people’s physical health and well-being and the environment too, for them and their demands.

Dù người ta nói mấy giờ đến, anh cũng nghe lời. Dù người ta bắt làm gì đi nữa, anh làm và không hỏi. Dù bao lâu đi nữa, anh cũng làm .... Anh cảm thấy biết ơn, anh đặt nhu cầu và mong muốn của họ trước mọi việc riêng của bản thân và gia đình; thậm chí có những lúc phải đánh đổi rủi ro sức khỏe của mình và gia đình, và cả môi trường sống, cho họ và những yêu cầu từ phía họ.

“Why?” he says, “Because it pays his bills that’s why.” and they have led him to believe that if he doesn’t spend time serving them, he will not be able to keep himself and his family and he won’t have the “freedom” to do what he likes to do, in the small amount of time that they allow him to do as he pleases.

'Vì sao?", anh nói: "Vì họ trả tiền để anh có thể sinh tồn, chỉ vậy."  và họ dẫn dụ để anh tin rằng nếu anh không làm việc họ giao, anh sẽ không thể lo cho bản thân và gia đình, và anh sẽ không được "tự do" làm việc anh thích, trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại họ cho phép.

Has he ever stopped to wonder how this “tread-mill” came to be his lot in life? Does he ever question why it is them who reap the fruits and rewards of his labour and not him?

Có bao giờ anh dừng lại để nghĩ làm sao "guồng quay" đó lại trở thành số mệnh của bản thân? Có bao giờ anh hỏi tại sao là họ gặt hái bông trái thành quả sức lao động của anh chứ không phải là anh?

Most of us haven’t even thought to ask these questions. In these times, in this world, it seems so “normal” for us, the majority, to simply be servants of the materially rich.

Hầu như đa số chúng ta chẳng mảy may để tâm đến những câu hỏi như vậy. Lúc này đây, trong thế giới hiện tại, nó có vẻ như rất "bình thường" đối với đại đa số chúng ta, lớn lên và trở thành những nô bộc cho tầng lớp giàu có vật chất.

It is commonly known that more than 95% of the world’s wealth and resources are in the hands of less than 5% of the world’s population and that every night, two-thirds of the world’s population goes to sleep hungry. How has this come to pass? and how did it come to be so “normal”?

Chúng ta biết rằng hơn 95% của cải vật chất và tài nguyên trên thế giới rơi vào tay của ít hơn 5% dân số trên thế giới, và rằng mỗi đêm, 2/3 dân số thế giới phải chịu đói. Tại sao mọi sự lại trở nên như vậy? và tại sao nó lại trở nên quá  "bình thường"?

It would be very wrong to believe that our reason for living is simply to serve a group of people, who have exalted themselves into positions where they can hoard wealth and have “authority” over others. So how have these things come to pass?

Thật sai lầm khi tin rằng lý do của cuộc sống trên đất giản đơn chỉ nhằm phục dịch cho nhóm người đó, những kẻ đã tự đưa bản thân vào những vị trí để họ có thể tàng trữ của cải và đè đầu số đông còn lại với "quyền lực" họ lấy.

The answer lies in our history. It is because, over many generations, we have allowed these now materially rich people to wrest from us the one thing that was given to us, to prevent us from ever being made slaves to any man - The Truth.

Câu trả lời nằm trong lịch sử của nhân loại. Đó là bởi, qua nhiều thế hệ, chúng ta đã cho phép tầng lớp giàu có giật lấy một điều chúng ta được ban cho, nhằm ngăn chặn chúng ta bị biến thành nô lệ cho đồng loại - Sự Thật.

The Truth that we, the inhabitants of Planet Earth, have been given a complete; perfectly fair and un-biased set of Laws; Statutes and Judgements to Live by; that are designed to prevent anyone from being able to hoard wealth and, in so doing, impoverish and enslave others.

Sự Thật là, chúng ta những cư dân của Trái Đất này, đã được ban cho một Bộ Luật hoàn chỉnh, hoàn hảo và công bằng; những Luật Lệ và các Phán Xét để Sống theo, đã được thiết lập để ngăn cản bất cứ ai có thể tích trữ của cải, và bằng cách làm vậy, gây ra nghèo đói và nô lệ hóa kẻ khác.

The Truth that the materially rich rulers of this world have purposely hidden These Laws from us, so that they can set-up their own system of laws and ordinances which are cunningly designed to appear fair to us, but actually oppress and enslave us in every way possible and are also destructive to our life-support system - the natural environment.

Sự Thật là những kẻ cai trị giàu có về vật chất của thế giới này đã chủ ý dấu đi Những Luật Pháp và Luật Lệ đó, để họ có thể tự lập ra hệ thống luật pháp và quy định của riêng họ, những thứ gian trá mạo danh công bằng, nhưng thực chất áp bức và nô lệ hóa chúng ta bằng mọi cách có thể, và cùng lúc hủy hoại môi sinh, môi trường sống tự nhiên.

These materially rich people, who currently hold “authority” in this world, have gone to the greatest of lengths to hide this Truth from us. They have the “system” so well set up now, that we are taught at school only what they want us to know and no more, and they can use their controlled news media to make the public believe that those who rebel against their evil system, for the benefit of everyone, are the “enemy of the people” rather than the freedom-fighters that most of them really are.

Những kẻ giàu có đó, đang đảm nhiệm các "chức tước quyền lực" trong thế giới này, đã làm mọi cách để có thể dấu đi Sự Thật. Họ đã thiết lập được một "hệ thống" tinh vi và chúng ta được dạy trong trường lớp chỉ những thứ họ muốn chúng ta biết và không hơn; và họ có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để làm cho công chúng tin rằng những ai phản khán lại hệ thống gian dối đó, vì lợi ích của đại đa số, là "kẻ thù của mọi người".

There is a Way to permanently free ourselves from the bonds of slavery to their “system”, and that is by refusing to play their game (and an insane; illusory game is all that it really is). All we have to do is reject their laws and ordinances and return to, and tell everyone about, The Perfect Laws of Liberty, that have been given to us by The Ruler of The Universe (God), that are perfectly fair and unbiased and have kept Peace and Justice in the rest of The Universe for all Eternity.

Có một Phương Cách có thể giải phóng chúng ta vĩnh viễn khỏi những ràng buộc của "hệ thống" nô lệ họ thiết lập, bằng cách từ chối tham gia trò chơi (khùng điên, ảo tưởng họ tạo). Tất cả những gì chúng ta cần làm là vứt bỏ các luật lệ và quy định bất công họ lập nên và trở lại với, và nói cho những ai chưa biết, Luật Pháp Tự Do Hoàn Hảo, đã được ban cho bởi Đấng Trị Vì Vũ Trụ (Thiên Chúa), những luật lệ và phương cách hành pháp công bằng và công chính đó đã giúp duy trì Hòa Bình và Công Lý trong phần còn lại của Vũ Trụ Muôn Đời nay.

Copies of The Perfect Law of Freedom and Justice can be found in The First Five Books of The Old Covenant of The Bible - which the “authorities” have not and will never be able to hide from us or destroy (they can only do their best to dis-credit The Bible by getting the church, which they control, to make silly rites and rituals in the name of God and The Bible).

Các bản copy của Luật Pháp Tự Do Hoàn Hảo và Công Bằng đó có thể tìm thấy trong Năm Sách Đầu của Cựu Ước trong Kinh Thánh. Tầng lớp thống trị sẽ không thể và không bao giờ có thể dấu hay phá hủy (họ chỉ có thể hạ thấp Kinh Thánh bằng cách dùng tôn giáo, công cụ của họ, lập nên những nghi lễ nghi thức ngớ ngẫn nhân danh Thiên Chúa và Kinh Thánh).

The original copies of The Perfect Law of Freedom are in storage in a special Box; along with The Two Stone Tablets with The Ten Commandments written upon them; known as The Ark of The Covenant.

Các bản gốc của Luật Pháp Tự Do Hoàn Hảo vừa nói đến hiện được lưu trữ trong một chiếc Hộp đặt biệt, cùng với 2 Phiến Đá khắc ghi Mười Điều Răn, được biết đến với tên gọi Rương Giao Ước.

A Very Special Person is currently working towards the recovery of The Ark of The Covenant from where it is hidden, in a secret subterranean tomb at The Hill of Tara, in Co. Meath, Ireland; to permanently bring True Peace; Justice; Freedom and Equality to all of Man-Kind.

Một Nhân Vật Đặc Biệt hiện đang làm công việc khai quật Rương Giao Ước đó, được cất giấu trong một ngôi mộ bí mật tại Đồi Tara, Co. Meath, Ai-len, để có thể mang đến Hòa Bình Thật Sự, Công Lý, Tự Do dài lâu và Công Bằng cho toàn thể Nhân Loại.

When The Ark is recovered; it and what it contains will be shown to the whole world, and the materially rich rulers of this world will no-longer be able to hide The Truth from us, the people. The Ark will act as a “Calling-Card” to all who can see the in-justice; environmental destruction and mass-oppression that is now happening in the world and who want to help to put the world right for the benefit of everyone, including themselves.

Một khi Rương Giao Ước được khai quật, nó cùng với những điển tích điển cố và bằng chứng bên trong sẽ được công bố cho toàn thế giới, và tầng lớp cai trị giàu có của thế giới này sẽ không thể dấu Sự Thật được nữa. Rương Giao Ước sẽ hoạt động như một Lời Cảnh Tỉnh Kêu Gọi, cho những ai có thể thấy ra sự bất công, việc hủy hoại môi sinh và đàn áp đang diễn ra trên đất và những ai muốn góp sức đưa thế giới trở lại quỹ đạo đúng, vì lợi ích của mọi người, và bản thân họ.

To help this Very Special Person to accomplish His Very Special Mission to recover The Ark and free the entire working-class, we ask you to please help, by filling-out the attached request letter and sending it to the one person who can clear The Way for JAH to dig at Tara, to recover The Ark.

Để trợ giúp Nhân Vật Đặc Biệt này hoàn thành Sứ Mệnh Ông được giao, khai quật Rương Giao Ước và giải phóng toàn bộ giai cấp lao động, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ phía bạn, bằng cách gởi thư yêu cầu đính kèm (đơn xin chấp thuận khai quật, đào 2mx2m đất tại đồi Tara, Ai-len)

nguồn: http://jahtruth.net/workers.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét