Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

The TRUTH about Darwin and Evolution - SỰ THẬT về Darwin và Thuyết Tiến Hóa.The TRUTH about Darwin and Evolution.
SỰ THẬT về Darwin và Thuyết Tiến Hóa. 


Everyone who chooses not to believe God and The Bible, seems to like to quote "Darwin's Theory of Evolution", that all life came out of the sea, as their so-called proof that God doesn't exist, without realising where Darwin got his theory from. Darwin was NOT so clever, he just knew how to read and he himself must have believed God and The Bible, because that is exactly where he got his information from.

Những ai chọn cách không tin Thiên Chúa và Kinh Thánh, có vẻ như thích trích dẫn “Thuyết Tiến Hóa của Darwin”, rằng mọi sự sống khởi nguồn từ biển, làm bằng cớ rằng làm gì có Thiên Chúa, mà không nhận ra nguồn gốc từ đâu Darwin nói những điều đó. Darwin KHÔNG phải là thiên tài gì, ông chỉ biết đọc và chính ông chắc chắn phải tin Thiên Chúa và Kinh Thánh, bởi đó chính là gốc nơi ông lấy thông tin.

God states on the very FIRST page of the Bible that all life EXCEPT MAN - the Adamic race - came out of the sea (Evolution or Creation) - Genesis chapter 1 verse 20. Afterwards God CREATED (Adam) man, SEPARATELY, on the sixth day.

Thiên Chúa đã nói trong trang ĐẦU TIÊN của Kinh Thánh rằng mọi sự sống TRỪ LOÀI NGƯỜI – dòng giống Ađam – đến từ biển (Thuyết Tiến Hóa hay Sự Sáng Thế) – Sáng Thế Ký chương 1 câu 20. Sau đó Thiên Chúa ĐÃ TẠO RA (Ađam) loài người, RIÊNG BIỆT, trong ngày thứ 6.

Genesis 1:20 And God said, Let the WATERS bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl [that] may fly above the earth in the open firmament of heaven.

Sáng Thế Ký 1:20 Và Thiên Chúa đã phán rằng, Hãy để NƯỚC mang đến muôn vạn sinh vật cử động mà mang trong đó sự sống, và các loài chim mà có thể bay trên trái đất và bay trong bầu trời.
 
Before his death, Darwin acknowledged that there was a "missing-link" and he admitted that he was wrong about the Adamic Race having evolved from apes.

Trước khi chết, Darwin công nhận rằng “chưa có đầy đủ thông tin” và ông thừa nhận mình đã sai khi tưởng rằng Loài Người tiến hóa từ vượn.

If you want to know the REASON for The Creation and the REASON for human-life on Earth, read:-
"The Way home or face The Fire". JAH.

Nếu các con muốn biết LÝ DO của việc Sáng Thế LÝ DO tạo ra cuộc sống con người trên Đất, đọc:- “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa”. YAH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét