Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Perfect Yourself. – Hoàn Thiện Bản Thân 07.26
Perfect as My Father in Heaven is perfect.

Hãy Hoàn Hảo như Cha Ta trên Trời sự toàn mỹ.

That means a life-struggle, an unending growth. Always as you progress, a greater perception of My Father. More struggle and growth. Above all a growing need of Me and My sustaining help.

Để làm được điều đó con cần một cuộc sống không ngừng phấn đấu, phát triển và hoàn thiện bản thân. Khi con tiến bộ, con sẽ có được một nhận thức sâu sắc hơn về Cha Ta, nó sẽ luôn như vậy. Nhiều phấn đấu và tiến bộ hơn. Trên hết là sự khao khát được gần Ta (Đường đến tình yêu, sự thật, và những gì tốt đẹp) và có được sự nâng đỡ vô hạn từ Ta. 

I came to found a Kingdom of Progressive growth. Alas, how many of My followers think that all they have to do is to accept Me as Saviour. That is a first step only.

Ta đến để lập nên một Vương Quốc của sự phát triển Không Ngưng Nghỉ. Nhưng buồn thay, bao kẻ theo Ta lại nghĩ rằng tất cả những gì họ cần làm là thừa nhận Ta là Đấng Cứu Thế. Đó chỉ là bước đầu tiên.

Heaven itself is no place of stagnation. It is indeed a place of progress. You will need Eternity to understand Eternal Mind.

Đường Về (Thiên Đàng/Cõi Niết Bàn) tự nó không có chỗ cho sự trì trệ. Nó chính xác là nơi của sự tiến bộ. Con sẽ cần cả Vĩnh Hằng để lĩnh hội Thần Trí Vĩnh Hằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét