Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Who is JAH? Lời Tiên Tri về Ê-li-Yah trong Malakhi chương 4


 Malachi, chapter 4


Malachi 4:1 For, behold, the Day cometh, that shall burn like an oven; and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the "I AM" Lord of hosts, that it shall leave of them neither root nor branch (nothing).

Malakhi 4:1 Này, trông xem, Ngày ấy đến, nóng như hỏa lò, và tất thảy các kẻ kiêu ngạo, thật vậy, và tất thảy bọn làm chuyện gian ác, sẽ như rơm cỏ: và ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán, và rằng chúng sẽ trơ trụi chẳng còn chi (mất tất cả).

4:2 But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.

4: 2 Nhưng với những ai kính sợ Danh Ta, Bình Minh của Sự Công Chính sẽ xuất hiện mang theo sự chữa lành trên cánh đó; và các ngươi sẽ tiến bước, lớn mạnh trong sự chở che.

4:3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in The Day that I shall do [this], saith the "I AM" Lord of hosts.

4:3 Và các ngươi sẽ nghiền nát những kẻ tà ác, bởi chúng sẽ như trò tàn dưới gót chân ngươi trong Ngày mà Ta sẽ làm vậy, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dạy.

4:4 Remember ye and return to The Law of Moses My servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, [with] the Statutes and Judgments.

4:4 Nhớ lấy và trở lại với Luật Pháp của Mô-sê kẻ hầu việc Ta, mà Ta đã truyền dạy tại Hô-rép cho tất cả Ít-ra-en, với các Điều Lệ và các Phán Quyết.

4:5 Behold, I will send you EliJAH (the "Revealer of God") the Prophet before the coming of the great and dreadful Day of the "I AM" (Sura 43:61):

4:5 Nhớ rằng Ta sẽ gởi nhà Tiên Tri Ê-li-YAH (nghĩa là Đấng làm sáng tỏ Thiên Chúa) đến cùng các ngươi trước Ngày lớn và đáng sợ mà Ta đã nói tới (Sura 43:61):

4:6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.

4:6 Và Ê-li-Yah sẽ tỏ rõ lòng dạ ông cha cùng con cháu, và lòng dạ con cháu với tổ tiên chúng (nối lại Giao Ước tổ tiên hđã cam kết với Thiên Chúa, ràng buộc con cháu họ mãi mãi về sau)  , kẻo không Ta đến và rủa sả đất này.


  YAH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét