Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

A Call to Action - Lời Kêu Gọi

What You Can Do To Help / Những gì bạn có thể giúp

    The help that we seek just now involves talking to people and generating a tidal-wave of support, large enough to wash-away the obstacle preventing the recovery of The Ark of The Covenant from The Hill of Tara.

 Chúng tôi cần sự chung sức từ các bạn để thông điệp này có thể lan rộng đến mọi người, và tạo nên một làn sóng ủng hộ, đủ lớn để phá vỡ trở ngại trong việc khai quật Rương Giao Ước tại Đồi Tara.

    The obstacle in question is obtaining a "license to dig" from the Irish Minister for Heritage, who is called Heather Humphreys, who has the authority to be able to grant me the license, without which I cannot dig a small area of flat grass, measuring 2m x 2m, at Tara.

Trở ngại nêu trên là việc xin được "giấy phép khai quật" từ Bộ Trưởng bộ Văn Hóa Ai-len, Ông Heather Humphreys, người có thẩm quyền cấp phép, nếu không có nó thì Tôi (chúng tôi) không thể được phép đào một khối cỏ, 2mx2m, tại đồi Tara.

    Tara is a protected National Heritage site and one cannot move a blade of grass without a license from the minister.

Đồi Tara thuộc Di Sản Quốc Gia Ai-len và do đó, chúng tôi sẽ không thể làm gì nếu không có sự cho phép.

    What I would like each of you to do is to please tell as many people as possible about the fact that The Ark of The Covenant is at the Hill of Torah - Tara in County Meath, Ireland and that I need them to please contact the minister in support of my application for a "license to dig", which is ministry application ref. 1254/MC/02.

Tôi cần sự giúp đỡ từ phía bạn, thông báo cho những người bạn biết, việc Rương Giao Ước đang nằm tại Đồi Tara, Meath, Ai-len và Tôi cần mọi người liên lạc ngài Bộ Trưởng, và vận động những người họ biết cùng làm vậy, ủng hộ đơn xin cấp phép của tôi ref. 1254/MC/02.

    God's Law, The Torah, after which the Hill of Torah/Tara is named, is contained inside The Ark that is buried at Tara and in it God prohibits all human legislation, which includes anti-gun legislation as well. It must be recovered now so that the world can be shown The Right Way to live and prevent the people from going any further in their wrong, self and environmentally-destructive ways.

Luật Pháp của Thiên Chúa, Ngũ Kinh Torah (là điển tích mà từ đó Đồi Torah/Tara được đặt tên), cũng được chứa bên trong Rương Giao Ước, được chôn dấu tại Tara, và trong đó Thiên Chúa nghiêm cấm tất cả các luật pháp con người tự tạo, bao gồm cả luật cấm sở hữu súng (quyền được tự vệ/một trong 5 quyền con người). Rương Giao Ước phải được khai quật để mọi người có thể nhận ra Cách Sống Đúng và can ngăn họ tiếp tục đi theo con đường sai, hủy hoại bản thân và môi trường sống.

This is of the utmost importance because the world cannot continue on its present course or there will soon be, exactly as the Scriptures state, no flesh left alive on the Earth. The only Way to stop the world and turn it around is by recovering The Ark and showing people it is not a myth or a fairy story and showing the people God's Law and how fair and just it is for everyone, rather than like men's laws that favour only the rich. That is why the rich people made up their laws, in defiance of God, in the first place and now want to disarm everyone, also in defiance of God, so the sheeple will be unable to resist being driven further into slavery by Satan's NWO.

Đây là một việc vô cùng hệ trọng vì thế giới không thể tiếp tục con đường hiện tại được nữa,hoặc sớm thôi, đúng như Kinh Thánh đã cảnh báo, đại họa diệt vong trên Đất. Phương Cách duy nhất để xoay chuyển tình thế nằm ở việc khai quật Rương Giao Ước và chỉ rõ cho mọi người thấy nó không phải truyền thuyết hay một câu truyện cổ tích, và để ai ai cũng được biết sự công bằng và công chính cho tất cả, chỉ có trong bộ Luật của Thiên Chúa, thay vì luật pháp con người tạo nên, mà thiên vị kẻ giàu. Đó là lý do kẻ giàu tạo thêm luật lệ riêng, bất chấp mệnh lệnh từ Thiên Chúa, để những kẻ còn lại không thể kháng cự và ngày một lún sâu hơn vào con đường nô lệ hóa bởi Trật Tự Thế Giới mới của Satan.

God's Laws (note and digest well the significance of Deuteronomy 4:2) can be studied best in The King of kings' Bible, which is now available as part of the Armageddon Survival-Kit pocket computer CD (please 'click' on it for details).

Luật Pháp của Thiên Chúa ( đọc kỹ Đệ Nhị Luật/Phục Truyền luật lệ ký 4:2) có thể được tham khảo từ Kinh Thánh Vua của các vua (bản tốt nhất), có trong kế hoạch sinh tồn Armageddon (hiện nay có tại trang web http://jahtruth.net)

It needs as many people as possible, from as many places around the world as possible, to contact Minister Humphreys and to keep contacting him until he gets the message that everyone knows about this and supports my application ref. 1254/MC/02 and he grants me the necessary license to dig. Only a continuous, concerted effort can make this - Plan A - succeed.

Việc xin giấy phép khai quật cần sự chung sức của mọi người, từ mọi nơi trên khắp thế giới, cùng gởi đơn đến Bộ Trưởng Humphreys và tiếp tục liên lạc văn phòng của ông, cho đến khi ông nhận thấy được thông điệp, rằng mọi người đều biết và ủng hộ đơn xin của tôi, ref. 1254/MC/02 ,và để ông cho phép tôi quyền được khai quật. Chỉ nỗ lực kiên tâm từ phía tất cả chúng ta mới có thể dẫn đến thành công.

The minister's address is:-
Địa chỉ văn phòng Bộ Trưởng:-

Heather Humphreys,
Minister for Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs,
23-28 Kildare Street,
Dublin 2,
Ireland.

Tel. 353 1 631 3800
Fax. 353 1 661 1201
heather.humphreys@oir.ie
http://www.heatherhumphreys.ie/


This needs maximum effort and maximum publicity, world-wide. Remember that the controlled media will probably give us the silent treatment, so we need to use the net and local papers and radio and every avenue that is not blocked or that can be unblocked.

Nỗ lực tối đa từ mọi người và sự lan tỏa thông tin trên, ở phạm vi toàn cầu là cần thiết hơn bao giờ hết. Nên nhớ rằng các phương tiện thông tin chính thống có thể sẽ giữ im lặng, bởi vậy chúng ta cần các kênh thông tin và báo đài địa phương v..v.. để có thể truyền tải thông tin nay` đến mọi người.

Please do everything you can to persuade everyone you can to get involved in this crucial effort, in the world's most desperate hour.

Xin làm tất cả trong khả năng cho phép của mình để thuyết phục mọi người chung sức vào nỗ lực của chúng tôi, vào thời điểm cấp bách này.

Peace be upon you,
An lành,

JAH.

To make it easier for you to be able to do your bit, to help JAH to once and for all bring True Peace and Justice to Planet Earth, for everyone's benefit, we have compiled a letter that you can download, add your name and address to, print-out and send to Minister Humphreys. Please, without delay, download this document by 'clicking' on the button (A4 or letter-size) below, complete the letter and post it to the minister at the address at the top of the letter.
 
Để đơn giản mọi thứ hơn, và để bạn có thể giúp JAH, vì lợi ích chung và dài lâu cho tất cả, chúng tôi đã soạn sẵn đơn yêu cầu và bạn có thể download, thêm thông tin cá nhân, in ra và gởi (hoặc email) cho Bộ Trưởng Humphreys.

Source: http://jahtruth.net/request.htm


Phần Thư Đính Kèm (bấm vào đây để download):

PRIVATE AND CONFIDENTIAL


Your Ref.
/ Mã số 1254/MC/02

Heather Humphreys,
Minister for Arts, Heritage and Gaeltacht Affairs,
23-28 Kildare Street,
Dublin 2,
Ireland

Tel. 353 1 631 3800
Fax. 353 1 661 1201


Dear Minister Heather Humphreys,

Kính thưa Bộ Trưởng Heather Humphreys,

I write to you in support of JAH’s request to dig a small area of flat grass, measuring two meters by two meters, near The Mound of The Hostages, at The Hill of Tara, to recover The world-famous ‘lost’ Ark of The Covenant.
Tôi viết thư cho ngài nhằm mục đích ủng hộ mong muốn của JAH về việc xin phép đào một khối đất nhỏ (đất cỏ), với diện tích 2mx2m, gần The Mound of The Hostages, tại Đồi Tara, để khai quật Rương Giao Ước "thất lạc" nỗi tiếng trong điển tích.

I understand that the site, at which JAH wishes to dig, is a National Heritage Site and that every measure should be taken to protect and preserve the monuments at all National Heritage Sites.  I also understand that JAH only wishes to dig a small area of rough flat grass, away from all of the monuments on The Hill of Tara and, in the event that his excavation is unsuccessful, the grass that he wishes to move can easily be replaced, causing absolutely no damage to the beauty of this National Heritage Site what-so-ever.
Tôi hiểu rằng khu vực này, nơi JAH muốn khai quật, là di tích lịch sử quốc gia (của Ai-len) và mọi phương án đều phải được tính toán cẩn trọng nhằm bảo tồn và bảo vệ các công trình kiến trúc tại đây. Tôi cùng lúc cũng được biết JAH chỉ muốn đào một diện tích đất cỏ rất nhỏ, cách xa tất cả các khu vực kiến trúc tại Đồi Tara, và ngay cả khi việc khai quật không thành công, diện tích cỏ đó có thể được thay mới dễ dàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của quần thể di tích.

I ask you to please consider very seriously and positively JAH’s application to dig at Tara, as the potential benefits to be gained from the recovery of The Ark of The Covenant are beyond comprehension, and there is absolutely no down-side to JAH’s proposal.
Tôi mong muốn ngài hãy cân nhắc một cách nghiêm túc và chiếu cố cho đơn xin cấp phép của JAH, vì những lợi ích tiềm năng của việc khai quật Rương Giao Ước mang lại là không thể ước tính, và đề xuất đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng tiêu cực nào.

I sincerely hope that you will act immediately to clear the way for JAH to carry-out this Work of such great importance and significance to all Nations of the world.
Tôi chân thành hy vọng ngài sẽ phản hồi một cách sớm nhất để mở đường cho JAH thực hiện công việc quan trọng của ông.

I look forward to your positive action on this matter as soon as possible please.
Tôi chờ đợi tin tốt từ phía ngài và mong nó sẽ đến trong thời gian sớm nhất có thể.________________________________                             ___________________
Name/Tên                                                                                    Date/Ngày tháng

________________________________
Full Address/ Địa chỉ

________________________________

________________________________

________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét