Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Genetically Modified "Terminator" Seeds - Hạt Giống Biến Đổi Gien “Kẻ Hủy Diệt”.

Genetically Modified
"Terminator" Seeds.

Hạt Giống Biến Đổi Gien
“Kẻ Hủy Diệt”.

The real reason for the production of G.M. "Terminator Seeds", no matter what assurances and "spin-doctoring" they give us, is to cross-pollinate all the crops on Earth, so that the companies who produce these seeds will then have the world at their mercy, as everyone on Earth would then be forced to buy seeds from them, every year, or starve. Just like the "Terminator", that these seeds are named after and the person who is feeding the scientists this evil deceptive technology*, the cross-pollination absolutely will not stop until it has turned all of the plants on Earth into "Terminator" plants.

Lý do thật sự của việc sản xuất các hạt giống biến đổi gien “Kẻ hủy diệt”, bỏ ngoài tai sự đảm bảo và các bài PR rót mật vào tai họ nói, là để thụ phấn chéo tất cả các loại cây trái trên Đất, để các công ty đứng đằng sau công nghệ tạo ra các hạt giống đó có thể nắm thế giới trong tay họ, một khi chúng ta bị bắt buộc phải mua hạt giống từ họ, hằng năm, hoặc là đói chết. Giống như “Kẻ hủy diệt”, tên gọi những hạt giống đó được đặt, kẻ mớm ý tưởng cho các khoa học gia theo hắn để làm nên công nghệ* lừa ghạt như vậy, việc thụ phấn chéo sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả cây trái trên đất bị biến thành cây cối “Kẻ hủy diệt”.

The method in the madness, of the person who is REALLY behind all this insanity, is to then destroy these "Terminator Seeds" by getting them to "Self-Destruct" before producing a crop and the whole world will then starve, irrespective of any physical harm these crops will also do to animals and humans.

Phương cách khùng điên, của kẻ THẬT SỰ đứng sau tất cả những điều tối trí vừa nêu (muốn làm), là sau đó phá hủy “những hạt giống hủy diệt đó” bằng cách làm cho chúng “tự hủy” trước mùa vụ và cả thế giới sẽ chết đói, chưa nói tới những ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe chúng gây ra cho con người và động vật.

That is why Satan is telepathically feeding his scientists, who work for the G.M. companies, with this insane technology* and has convinced them to adopt it, because they can see the money and power, they think, they will obtain through it, whilst their arrogance and greed blind them to their lunacy and the Apocalyptic danger of this totally un-necessary technology and the fact that they can't eat money. JAH.

Đó là lý do Satan dùng ảnh hưởng của hắn mớm cho các khoa học gia theo hắn, những kẻ làm việc trong các công ty biến đổi gien, công nghệ điên khùng đó, và (hắn) đã thuyết phục họ sử dụng, khi khơi gợi lòng tham tiền tài và quyền lực, họ nghĩ, họ sẽ đạt được qua đó; sự kiêu ngạo và tham lam khiến con người mù quáng theo đuổi các hành động điên rồ bất chấp hiểm họa tuyệt chủng đến từ công nghệ hoàn toàn không cần thiết này và bất chấp thực tế không ai trong chúng ta có thể ăn được tiền. YAH.


* Technology - Science / false knowledge which is destroying the planet.

*Công nghệ - Khoa học/ Kiến thức dối ghạt hiện nay đang phá hủy hành tinh này.

1 Timothy 5:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane [and] vain babblings, and OPPOSITIONS OF SCIENCE (knowledge) FALSELY SO CALLED:

1 Timôthê 5:20 Timôthê, hãy giữ những gì con được giao, tránh xa những lập luận sáo rỗng và phạm thượng vô nghĩa, và SỰ ĐỐI LẬP CỦA CÁI GỌI LÀ KHOA HỌC (kiến thức sai sự thật).

Enoch 68:16 But by this, THEIR KNOWLEDGE (science - 1 Tim. 5:20), THEY PERISH, and by this also its power consumes them.

Ê-noch 68:16 Nhưng bởi (con đường) đó, KIẾN THỨC CỦA CHÚNG (khoa học - 1 Timôthê 5:20), CHÚNG TÀN LỤI, và cũng bởi ảnh hưởng từ đó giết chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét