Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Words of Wisdom 3 - Vài Dòng Suy Ngẫm 3

An Excerpt from The Way Home by JAH

Do not say that the struggle gains nothing,
and that the labour and the wounds are in vain,
and that the enemy does not faint or fail, and
that as things have been, they remain;
for whilst the tired waves seem to be vainly
breaking and seem no painful inch to gain;
far back through creeks and inlets making,
comes silent flooding in the main.Ai nói rằng tranh đấu cho lắm cũng chẳng được chi,
bao công sức và các vết thương đều công cốc,
rằng kẻ thù không chút suy suyển hay té ngã, và
đời là vậy, và trước sau vẫn sẽ vậy;
tưởng vô nghĩa như những con sóng mệt mỏi,
đánh ra đánh vào, chỉ có vậy thôi;
xa khuất nơi cửa sông và các lạch,
âm thầm lũ lớn, mấy ai hay.


(trích trong “Đường Về”)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét