Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

12 ĐIỀU RĂN - THE 12 COMMANDMENTS

1. YOU shall love, honour, cherish and obey the Lord your God (love, good and truth) with ALL your heart, with ALL your mind, with ALL your soul and with ALL your strength and Him ONLY shall you serve and OBEY, forsaking ALL others.


1. CON phải yêu thương, tôn quý, trân trọng và vâng phục Thượng Đế là Thiên Chúa (tình yêu, sự tốt lành, và lẽ thật) của con với TẤT CẢ lòng mình, TẤT CẢ trí mình, TẤT CẢ hồn mình và với TẤT CẢ năng lực con có và chỉ Ngài là Đấng DUY NHẤT con phụng sự và VÂNG PHỤC, từ bỏ TẤT THẢY các thần thánh khác

2. YOU shall NOT create an image or likeness of ANYTHING that is IN HEAVEN, or on earth, or under the sea and YOU shall NOT worship or BUY such things. YOU shall NOT bow down to them or serve them for I the "I AM" your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate (or disobey) Me; and showing mercy unto thousands of them that love (and obey) Me, and KEEP My COMMANDMENTS.

2. CON CHỚ tạo hình hay tượng về BẤT CỨ ĐIỀU GÌ/VẬT GÌ* dù ở TRÊN THIÊN ĐÀNG hay trên trái đất, dưới biển và CON KHÔNG được sùng bái hay MUA những thứ như vậy. CON CHỚ quỳ lạy chúng* hay hầu việc chúng* bởi Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (tự có thuở sơ khai và trường tồn), không có đấng nào khác ngoài Ta, Thiên Chúa của con, hễ ai ghét (hay không vâng phục) điều ngay, Ta nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời và khoan dung đến ngàn đời cho những ai yêu mến (và vâng phục) Ta, và GIỮ các ĐIỀU RĂN Ta dạy. *(nghiêm cấm việc thần tượng các minh tinh màn bạc, các thần tượng âm nhạc, siêu sao thể thao và các thể loại khác…)

3. Honour your Father in Heaven and KEEP His COMMANDMENTS; LAWS; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and Diet that He gave to YOU and your Mother, the British Nation Israel, His wife (metaphorically), at Mt. Sinai and make Him proud of YOU.3. Vinh danh Cha* con trên Trời và GIỮ các ĐIỀU RĂN của Ngài, các LUẬT PHÁP, các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp Chế ĐĂn Uống mà Ngài đã ban cho CON và Mẹ con, Y-sơ-ra-ên Anh Quốc**, vợ Ngài (cách nói ẩn dụ), tại Đỉnh Sinai và làm cho Ngài tự hào về CON. *(tâm linh, Thiên Chúa không phải người) ** (the British Nation Israel: quốc gia giữ các Điều Răn, các Luật Pháp… của Ngài.)

4. YOU shall NOT commit adultery, either physically, individually, or spiritually, nationally or individually but shall be FAITHFUL to God, your word and your spouse, also NOT committing adultery nationally by following the wrong examples of other nations.

4. CON CHỚ phạm tội tà dâm, dù về mặt thể xác, tự thân, hay về mặt tinh thần, cả quốc gia hay một cá nhân mà phải MỘT LÒNG với Thiên Chúa, lời con nói và người phối ngẫu của mình, các con cũng CHỚ theo kẻ khác mà gian dâm bằng cách học đòi gương xấu các nước khác. 

5. YOU shall NOT use the Lord's name, unless you are speaking to Him, or about Him, then you will not waste His time or insult Him.5. CON CHỚ dùng danh Thiên Chúa, trừ khi con nói chuyện với Ngài, hay về Ngài, như thế con sẽ không lãng phí thời gian Ngài hay xúc phạm Ngài.

6. Love your neighbour (not physically) as much as, or more than, you love your "Self". Then you will not do wrong, or lie, to anyone - John 15 v 13.
Do NOT desire eagerly, or touch, anything that does not belong to you. It belongs to your neighbour, not you, and YOU must respect HIS property. Your neighbour is the person next to you and the person on the far side of the planet and everyone in between.

6. Yêu thương láng giềng (không phải yêu thương kiểu thể xác) nhiều như hoặc nhiều hơn, con yêu “bản thân”. Có vậy, con mới không gây lỗi, hay lừa dối ai. – Gioan/Giăng 15:13.
KHÔNG tham hay táy máy những thứ không thuộc về mình. Chúng thuộc về hàng xóm con, không phải của con, và CON phải tôn trọng tài sản của HỌ. Hàng xóm con là những ai bên cạnh con, những ai ở bên kia đầu trái đất và những ai ở giữa. 

7. YOU shall NOT lie, even to your "Self".


7. CON CHỚ gian dối, kể cả tự lừa dối “bản thân”.

8. Remember the Sabbath and KEEP it Holy. It is NOT wrong to do GOOD deeds on the Sabbath. The Sabbath was made for man. Man was not made for the Sabbath.

8. Nhớ ngày nghỉ Sa-bát (thứ bảy/tính từ lúc mặt trời lặn tối thứ sáu đến khi mặt trời lặn tối thứ bảy) và GIỮ đó làm ngày Thánh. KHÔNG có gì sai khi làm điều TỐT trong ngày Sa-bát. Ngày nghỉ Sa-bát được lập nên cho các con. Không phải các con được tạo nên vì ngày Sa-bát. 

9. YOU shall NOT steal. Neither shall you make up your own laws to enable you to do so by deceiving people.

9. CON KHÔNG được trộm cướp. Không được đặt thêm luật riêng để cho mình cơ hội làm vậy bằng cách đánh lừa kẻ khác. 

10. YOU shall NOT murder - kill illegally.

10. Con không được giết người - bất hợp pháp (hợp pháp ở đây là nói đến Luật Pháp của Thiên Chúa). 

11. YOU shall love one another as much as I love you and in the same way - spiritually not physically - John 15 v 13. IF you DO this, ALL men will KNOW that you ARE my disciples and are exercising and learning "Self" discipline - Discipleship.

11. Con phải yêu thương lẫn nhau nhiều như Ta yêu con và như cách Ta làm – tinh thần, không phải thể xác – Gioan/Giăng 15: 13. NẾU con LÀM vậy, TẤT THẢY mọi nhân linh sẽ BIẾT rằng con môn đồ của Ta và con đang thực hành, học tập tính TỰ kỷ luật – Kỷ luật môn đồ.

12. Judge no-one, so that you will not be judged, by God, for by whatever judgement you judge another, unjustly, you condemn yourself to the same punishment. Judging is God's job exclusively, as He is always unbiased, impartial, uncorruptible and just. He has given His judgements, in His Law Books given to you at Mt. Sinai, by which He judges those who break His Laws. There are NO other laws on this planet that are LEGAL. God has strictly FORBIDDEN man from making up laws (Deuteronomy 4:2). God's Laws are the same for everyone. God does NOT have separate Laws - one for the rich and another one for the poor.


12. Con chớ xét đoán ai, để khỏi bị xét đoán, bởi Thiên Chúa, khi con đánh giá kẻ khác, một cách thiếu công minh, con tự mang vào thân hình phạt tương tự. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét, bởi Ngài luôn khách quan, công bằng, liêm khiết và công minh. Ngài đã trao các Phán Quyết, trong sách Luật của Ngài, cho con tại Đỉnh Sinai, dựa trên đó Ngài xét xử kẻ phạm Luật Ngài. KHÔNG có luật nào khác trên hành tinh này là HỢP PHÁP.  Thiên Chúa đã nghiêm cấm các con trong việc tự nghĩ ra luật lệ (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2). Luật Pháp của Thiên Chúa áp dụng bình đẳng với tất cả các con. Thiên Chúa KHÔNG có luật pháp riêng biệt – luật cho kẻ giàu và luật cho kẻ nghèo.H.M. GOVERNMENT
+HEALTH WARNING+
Breaking The 12 (10+2)
COMMANDments
SERIOUSLY damages YOUR health

CẢNH BÁO:
Vi phạm 12 ĐIỀU RĂN
 tác hại NGHIÊM TRỌNG đến sức khỏe CON.
Copyright © 1995 - JAH - all rights reserved.
http://jahtruth.net/comand.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét