Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Chapter 9. The birth of Christianity as yet another religion. - Chương 9. Sự ra đời của Kitô giáo, lại một tôn giáo khác

The birth of Christianity as yet another religion.
Sự ra đời của Kitô giáo, lại một tôn giáo khác

Dictatorship; Communism and Capitalism are all wrong.
Chế Độ Độc Tài, Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Tư Bản tất cả đều sai.

Jesus was The Right Way.
Chỉ Giêsu là Đường Ngay.

9:1 After Jesus had ascended (Acts 1:9) into a “cloud” (cloud? - spaceship - Matt. 17:5); and his soul/spirit-being (Christ) had been released from the “son of Mary”, and had become his REAL self again, i.e. Prince Michael, and had gone home to the Morning Star; and the disciples had written the New Testament; Satan had to work fast, to find a way to undo all the good work.
9:1 Sau khi Giêsu đã (Tông đồ công vụ 1:9) vào một “đám mây” (đám mây? - phi thuyền vũ trụ - Mátt. 17:5); và linh hồn/thần-linh (Chúa) Giêsu đã được giải phóng khỏi “con của Maria”, và trở lại với linh dạng THẬT sự của mình, Hoàng Tử Mai-cồ/Mi-xen, và đã trở về nhà (về với Ngôi Sao Mai); và các môn đệ đã viết xong các Lời Chứng Mới; Satan đã phải ứng phó tức thì, hòng tìm ra cách phá hoại những việc làm tốt đẹp đó.
9:2 Satan, therefore, decided to use his most successful weapon, i.e. religions, and had to find a way to turn the teachings into yet another organized-religion. The devil succeeded, and called it Christianity, even after all that Jesus went through, to show that organized-religions are wrong, and that they belong to the devil, NOT God or Christ.
9:2 Satan, do đó, đã quyết định dùng thứ vũ khí hiệu nghiệm nhất của hắn, đó là các loại tôn giáo, và hắn đã phải nghĩ ra cách để biến những giảng dạy của Chúa thành một tổ chức tôn giáo khác. Ma quỷ đã thành công, và gọi nó là Kitô giáo, sau tất cả những gì Giêsu đã phải gánh chịu và trải qua, để chỉ ra các tổ chức tôn giáo là đường sai, và rằng chúng thuộc về ma quỷ, KHÔNG phải Thiên Chúa hay Chúa.
9:3 It was the counterfeit-Jewish RELIGION and their PRIESTS, that nailed Jesus onto the cross. Many true racial Jews accepted the New Covenant.
9:3 Đó là ĐẠO của những kẻ giả Do Thái và các MỤC SỰ/LINH MỤC của họ, đã đóng đinh Giêsu trên thập tự. Nhiều người Do Thái thật đã đón nhận Tân Ước.
9:4 With the passage of time and the devil’s influence, people, as usual, became apathetic, and decided that they could not possibly be like Jesus, because he could walk on water and could do magic tricks, so they stopped striving to be like him. N.B. John 14:12.
9:4 Theo dòng thời gian và sức ảnh hưởng của ma quỷ, người ta, như thường lệ, đã trở nên thờ ơ, và đã quyết định rằng không ai có thể trở nên giống được như Giêsu, bởi vì ngài có thể đi trên mặt nước và có thể làm phép, do đó mọi người đã ngưng không noi theo gương của ngài nữa. Chú ý: Gioan/Giăng 14:12.
9:5 People decided that, instead of striving to be like Jesus, they would make graven-images, of the worthless human-animal he had used, even though it is against The 10 COMMANDments, and make a new organized-religion, and just go to church one day a week. That was much easier than striving to live like, and be like, Jesus.
9:5 Người ta đã quyết định rằng, thay vì cố để được giống như Giêsu, họ có thể tạo ra các tượng từ động vật-người mà Chúa đã sử dụng, ngay cả khi nó vi phạm 10 Điều Răn, và lập nên một tổ chức tôn giáo mới, và họ chỉ cần đi nhà thờ vào một ngày trong tuần. Làm vậy thì dễ hơn nhiều so với việc cố sống theo gương, và cố được giống như Giêsu.
9:6 They also decided, that they would celebrate his birthday and his crucifixion, and have now made, what they falsely claim was his body’s birthday, into a sick-joke, turning it into an excuse to make money.
9:6 Họ cũng đã quyết định, rằng họ sẽ ăn mừng sinh nhật của ngài và sự kiện ngài bị đóng đinh, và cho tới ngày nay họ đã biến, ngày mà họ đã sai lầm tuyên bố là ngày sinh ngài, thành một trò hề, làm nó thành một dịp, hay cơ hội, để kiếm tiền.
9:7 Some of the evil people, who worship the devil’s standard, (money) make billions, whilst the others are relatively good, for one day a year, and are bad for all the rest. They believe that because they are what they think is relatively good, on Christ’s supposed birthday, which is really a pagan feast-day, that that makes everything alright.
9:7 Một số kẻ gian trá, những kẻ tôn thờ tiêu chuẩn ma quỷ, (tiền tài) kiếm hàng tỉ, trong khi những kẻ khác cố cho được tốt một chút, một ngày trong năm, và dung túng bản thân làm điều sai trong những ngày còn lại. Họ tin rằng bởi họ làm những gì họ nghĩ là tương đối tốt, vào ngày họ cho là ngày Chúa giáng thế, nhưng thực ra là một ngày lễ ngoại dân, là đủ rồi.
9:8 Do you think that God is stupid, and that you can get away with that?
9:8 Các con nghĩ rằng Thiên Chúa ngu dốt, và các con có thể làm vậy mà được à?
You can not fool God, He knows everything that you are thinking.
Các con không thể lừa Thiên Chúa. Ngài biết tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta. 
You are only fooling yourselves!
Các con chỉ đang tự lừa dối bản thân mình!
9:9 I came to make every day Christ’s day and not one paltry day a year. In any case, it was on April 12th of 7 B.C., not Dec. 25th of 1 A.D.
9:9 Ta đã đến để mỗi ngày được trở nên như ngày của Chúa, không phải chỉ một ngày ít ỏi trong năm. Và thực ra, Giáng sinh là ngày 12 tháng 4 năm thứ 7 Trước Công Nguyên, không phải 25 tháng 12 năm 1 sau Công Nguyên.
9:10 How could YOU do that to ME? I abhor Christmas, as I told you in the Revelation (2:6, 15). Christmas day should now be abolished, and you should all do what I said, and love each other, and make it like Christ’s Day, every day, by becoming more like Christ, every day.
9:10 Sao CÁC CON có thể làm vậy với TA? Ta ghê tởm Giáng Sinh, như ta đã nói với các con trong Khải huyền (2:6,15). Giáng sinh cần phải bị dẹp bỏ, và tất cả các con nên làm như ta đã nói, và thương yêu lẫn nhau, và qua đó biến mọi ngày được như ngày của Chúa, hằng ngày, bằng cách trở nên giống như Chúa, mỗi ngày.
9:11 By giving money and expensive toys and presents to children; instead of giving your time, and love and understanding, the whole year round; you are teaching your children to worship mammon (money), instead of love (God), and they, in their turn, then teach their children and grand-children, and so on, in a vicious-circle.
9:11 Qua việc cho tiền và các loại đồ chơi đắt giá cho trẻ nhỏ; thay vì cho chúng thời gian, tình yêu và sự cảm thông, trọn vẹn quanh năm; các con đang dạy con cái của mình tôn thờ tiền bạc (tiền tài), thay vì tình yêu (Thiên Chúa), và chúng, khi đến lượt mình, sẽ dạy con cái chúng và con cháu chúng (điều tương tự), và cứ như vậy, trong một vòng luẩn quẩn.
9:12 Don’t deprive your children of your love, and your precious time, by working like lunatics, and almost killing yourselves, to give them money and expensive toys. They do not need money, and they only break their toys. They NEED love. Give them love, not emotion, and your time and understanding. Teach them love and the God-standard, NOT the gold- standard (devil’s standard).
9:12 Đừng tước đoạt tình yêu và thời gian các con dành cho con cái mình, bằng cách làm việc như những kẻ mất trí, đến nỗi gần như phải đánh đổi tính mạng bản thân, để cho chúng tiền và những đồ chơi đắt tiền. Chúng không cần tiền, và chúng chỉ làm hư hỏng đồ chơi các con cho chúng. Chúng CẦN tình thương yêu. Hãy cho chúng sự yêu thương, không phải cảm xúc, và thời gian cùng sự cảm thông của các con. Dạy chúng biết yêu thương và chuẩn mực của Thiên Chúa, KHÔNG phải chuẩn mực vàng bạc (của ma quỷ).
9:13 Mothers must get back into the home, with their children, taking care of them and their needs, and playing with them, instead of working, leaving them alone to play with strangers and expensive toys.
9:13 Các bà mẹ phải trở về với gia đình, và với con cái mình, để chăm sóc và cho chúng những thứ chúng cần, và dành thời gian chơi với chúng, thay vì làm việc, để mặc chúng chơi với những người lạ và các đồ chơi đắt tiền một mình
ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD available from http://JAHTruth.net/ask
CẨM NANG SINH TỒN TẬN THẾ, có tại http://JAHTruth.net/ask
9:14 How can a child grow up well adjusted and balanced, in surroundings that lack love, and the harmony, that love brings with it?
9:14 Làm sao trẻ con có thể phát triển hài hòa và cân bằng, khi môi trường quanh chúng thiếu tình thương yêu, và sự đầm ấm thuận hòa mà nó mang lại?
9:15 I may as well have stayed at home, and not wasted my time, or suffered the agony of the Crucifixion, for all the notice that you have taken of me.
9:15 Ta có lẽ nên ở nhà, và không nên phí thời gian của bản thân, hay khỏi phải chịu khổ và đau đớn trên Thập Tự, khi các con chẳng chú ý lời ta.
9:16 There are more religions now, than ever before, and the priests teach the breaking of the COMMANDMENTS (idolatry, etc.), of whom, the pope is by far the worst. All the priests on this planet think that they are working for God, but they are really working for the devil, by teaching and perpetuating organized-religions, and thereby preventing people from having their own direct-contact with the Lord (Matt. 23)(Hosea 4:9 & Malachi 2:1-3).
9:16 Ngày nay mọc lên muôn loại tôn giáo, gấp nhiều lần trước đây, và các linh mục/mục sư (thầy dạy của các loại tôn giáo nói tới) dạy việc vi phạm các Điều Răn (tôn thờ thần tượng, thờ cúng chúng …), trong số họ, giáo hoàng phải nói là kẻ tệ hại nhất. Tất cả các thầy dạy tôn giáo… trên trái đất này nghĩ rằng họ đang làm việc cho Thiên Chúa, nhưng thật ra họ đang làm việc cho ma quỷ, bằng cách dạy và duy trì các tổ chức tôn giáo, và qua đó ngăn cản mọi người có được sự liên lạc trực tiếp với Thiên Chúa (Mátt. 23)(Hôsê/Ô-sê 4:9 và Malachi/Malakhi 2:1-3).
9:17 The catholic cardinals even wear the Devil’s colours - red - and the others wear black (darkness and evil). I have never seen a priest wearing God’s colours.
9:17 Các hồng y thậm chí còn mang áo màu của Ma Quỷ - đỏ - và những kẻ còn lại mang màu đen (tăm tối và cái ác). Ta chưa từng thấy một mục sư/cha đạo nào mang y phục màu của Thiên Chúa.
9:18 I said do not be a priest (Matt. 23:8), and yet the priests are waiting for my Second Coming, thinking that I am going to come and be their friend. How stupid can they be? I said to the Jewish priests, that they encompassed land and sea to make a convert, and that when they have made a convert, he is then twice as much a child of Hell, than the priests themselves (Matt. 23:15). I also said that even the publicans (tax-collectors), and prostitutes, would go into the Kingdom of God, before the priests (Matt. 21:31).
9:18 Ta đã nói rằng đừng làm mục sư/cha đạo (Mátt. 23:8), và các mục sư/cha đạo lại đang đợi ngày Tái Lâm của Ta, nghĩ rằng Ta sẽ đến và làm bạn với họ. Sao họ có thể khờ dại nhường ấy? Ta đã nói với các linh mục/cha đạo/thầy tế Do Thái, rằng họ đã rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, và rằng khi họ làm xong, kẻ đó trở thành con cái của Địa ngục gấp đôi chính cả những linh mục, thầy tế, cha đạo đó (Mátt. 23:15). Ta cũng đã nói ngay cả những kẻ thu thuế, và đĩ điếm, cũng có khả năng vào Vương Quốc của Thiên Chúa, trước cả bọn thầy tế, linh mục, cha đạo …. (Mátt. 21:31).
9:19 Read ALL of Matt. 23, and substitute the word priest for rabbi; lawyers for scribes; and politicians for Pharisees. Rabbis, scribes and Pharisees were the priests; lawyers and politicians of that time.
9:19 Đọc TẤT CẢ Mátthêu/ Ma-thi-ơ 23, và thay các từ linh mục/cha đạo… cho từ thầy tế/ráp-bi; luật sư cho các từ thầy thông giáo/kinh sư, và các chính trị gia cho từ người Pha-ri-sêu/Pha-ri-si. Ráp-bi, thầy thông giáo/kinh sư và người Pha-ri-sêu/Pha-ri-si là các linh mục/mục sư/cha đạo, luật sư, và các chính trị gia thời đó.
9:20 On the Last -Day, the pope; the priests and ANYONE who teaches organized-religion, will be the first into The Fire (Matt. 5:19-20)(Sura 57:27).
9:20 Vào ngày Phán Xét, giáo hoàng, các mục sư/cha đạo và NHỮNG AI dạy (và quảng cáo) cho các tổ chức tôn giáo, sẽ là những kẻ đầu tiên bị ném xuống Hồ Lửa (Mátt. 5: 19-20)(Sura 57:27).
9:21 There is no such thing as a christian priest; except in your minds. It is NOT POSSIBLE for there to be such a thing as a Christian priest. I said that anyone, who believes in me, must NOT be a priest, or religious teacher (Matt. 23:8)(Sura 9:31), and that there is only ONE teacher - ME - and to call no MAN upon the Earth your father, because you have only one Father - God in heaven (Matt.23:9).
9:21 Khái niệm một linh mục/mục sư/cha đạo Kitô giáo hoang đường, chỉ có trong trí tưởng tượng của các con. CHẲNG THỂ NÀO TỒN TẠI một kẻ như thế. Ta đã nói rằng những ai, tin vào lời ta, KHÔNG được làm cha đạo/mục sư hay các thầy dạy tôn giáo (Mátt. 23:8)(Sura 9:31), và rằng chỉ có MỘT và chỉ một thầy - TA - và không được gọi AI trên Đất là cha, bởi các con chỉ có một Cha - (là) Thiên Chúa trên trời (Mátt. 23:9).
9:22 How is it possible then, that there are thousands of men on Earth, who claim to be something it’s IMPOSSIBLE to be, i.e. a Christian priest? Many of them even have the audacity to call themselves Father, the worst of whom, by far, is the pope, who has the SUPREME audacity to not only call himself Father (Matt. 23:9), but the Sainted or Holy Father. That means that he is blasphemously claiming to be God the (Holy) Father. Read 2 Thessalonians 2:3, N.B. v 4 then 7 & Revelation 17:5, 7-9, 18.
9:22 Làm sao có thể có cả ngàn kẻ trên thế giới, những kẻ tự xưng và tự làm một thứ KHÔNG THỂ làm được, đó là một mục sư/linh mục… Kitô Giáo? Một số kẻ trong đó còn cả gan tự nhận chúng là Cha, mà kẻ tệ hại nhất trong số chúng, cho tới thời điểm hiện nay, là giáo hoàng, kẻ NGÔNG CUỒNG cả gan không chỉ tự xưng là Cha (Mátt. 23:9), nhưng còn là Thánh Cha hay là Đức Thánh Cha. Điều đó có nghĩa là hắn ta tự phong mìnhChúa Đức Thánh Cha. Xem 2 Thessalonica/2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, Chú ý câu 4 7 & Khải huyền 17:5, 7-9, 18.
Why did the Crucifixion have to happen, and what did it mean?
Tại sao việc Bị Đóng Đinh trên thập giá phải xảy ra, và điều đó có nghĩa gì?
9:23 THE PASSOVER - 1500 B.C. - foreshadowing the Second. The British (Israel) were in Egypt, in slavery, under the rule and laws of evil men. The word British is Hebrew and means the “People of the Covenant”, that means, the “People Israel of the Covenant”.
9:23 LỄ VƯỢT QUA - 1500 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN - Tiên báo về lần thứ Hai. Khi người Anh (Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên) sống ở Ai cập, chịu cảnh nô lệ, dưới sự cai trị và luật pháp của những kẻ xảo trá. Từ British (người Anh/thuộc Anh) là tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa “Những người thuộc Giao Ước”, điều đó có nghĩa, “những người Ít-ra-en thuộc Giao Ước”.
9:24 The Passover was where the “Angel of Death” passed-over the houses of the Israelites, and killed the first-born of Egypt, from EVERY household, including the pharaoh’s (king).
9:24 Lễ Vượt Qua là khi các “Tử Thần” vượt qua nhà của người Ít-ra-en, và giết các con đầu lòng của người Ai cập, khắp MỌI nhà, kể cả nhà của Vua Ai cập.
9:25 It foreshadows the Second, because a lamb was sacrificed, and its blood used, to paint over the door of every Israelite house, to save them from death, just as the death of THELamb of God” – Jesus and his blood - saved the entire nation from death, 1500 years later.
9:25 Điều đó tiên báo về lần thứ Hai, bởi chiên con bị tế lễ, và máu của nó được dùng, đánh dấu lên trước cửa nhà của dân Ít-ra-en, để cứu họ khỏi phải chết, tương tự cái chết của “Chiên Con của Thiên Chúa - Giêsu và máu của ngài - làm sinh tế cứu toàn Ít-ra-en khỏi cái chết, 1500 năm sau đó.
9:26 The Passover and the lamb’s blood, was the thing that brought about:- the end of 400 years of slavery and oppression, under the rules and laws of man; and; FREEDOM under the rule of God, His Laws and Economics, given to Moses and the British (Israel) people at Sinai.
9:26 Lễ Vượt Qua và máu của chiên con, là lý do mang lại:- sự kết thúc 400 năm chịu cảnh nô lệ và áp bức, dưới sự cái trị và luật lệ của con người; và thay vào đó là; TỰ DO dưới sự trị vì của Thiên Chúa, Luật Pháp của Ngài và Bộ Luật Kinh Tế, được ban cho Mô-se và người Anh (Ít-ra-en) tại đỉnh Sinai.
9:27 EASTER - the Second Passover -Wednesday 21st April 34 A.D. It was the Second Passover; now wrongfully celebrated as Ishtar/Easter; because theLamb” died, instead of the entire nation, who were under “the Curse of the Law”. What curse and why? The Law was not a curse but a blessing, to all those who kept it (God’s Law, not man’s), and was a school-teacher to bring men to Christ - the Head-“Master”.
9:27 LỄ PHỤC SINH - Lễ Vượt Qua Lần thứ Hai - Thứ Tư ngày 21 tháng Tư năm 34 Sau Công Nguyên. Đó là Lễ Vượt Qua lần Hai, bây giờ bị gọi sai thành Lễ Phục Sinh; bởi vì “Chiên Con” Đó chết, thay vì cả dân tộc, dưới “Sự Rủa Sả của Bộ Luật”. Sự rủa sả nào và tại sao? Bộ luật không phải là một sự rủa sả nhưng là một lời chúc phước, cho tất cả những ai giữ nó (Luật Pháp của Thiên Chúa, không phải của con người), và là (được ví như) thầy giáo để mang mọi người đến với Chúa - là Hiệu Trưởng - “Thầy”.
9:28 So what was this “Curse of The Law”, that had condemned the entire nation to death?
9:28 “Những Rủa Sả của Bộ Luật” là gì, thứ đã kết án toàn dân tộc tội chết?
9:29 As the British (Israel) left Egypt and slavery, hoping to never become slaves again - “Rule Britannia” (think about the words – you all know them) - they swore that they would never kneel, to any man, EVER again; only to God, Who had given them freedom, from the rule of evil men. BUT, a human’s word, and memory, is cheap, and short, and it is the doom of men, that they forget.
9:29 Khi người Anh (Ít-ra-en) rời Ai cập và thoát khỏi cảnh nô lệ, hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ phải lâm vào cảnh đó nữa - “Rule Britannia”/Sự trị vì của Britannia (nữ hoàng Teia Tephi thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, con gái vua Zedekiah, người áp dụng luật Torah cho dân Ai-len) - họ đã thề rằng họ sẽ không bao giờ quỳ gối, trước bất cứ ai, MỘT LẦN nữa; chỉ trước Thiên Chúa, Đấng đã mang lại tự do cho họ, khỏi ách thống trị của con người xảo trá. NHƯNG, lời người nói, và trí nhớ của họ, thì rẻ, và ngắn hạn, và trong sự diệt vong của chính họ, họ đã quên lời hứa.
9:30 At Sinai, in Horeb, Moses was given God’s Laws; Statutes; Judgements; Agricultural and Economic Policies; so that the British (Israel) could live in prosperity, and freedom from the oppression, that always exists, under men’s selfish laws and economic policies.
9:30 Tại đỉnh Sinai, ở Hô-rếp, Mô-se được ban cho Luật pháp của Thiên Chúa; các Điều Lệ, các Phán Quyết, Chính Sách Kinh Tế, Chính Sách Nông Nghiệp; để dân Anh (Ít-ra-en) có thể sống trong tự do, thịnh vượng, thoát khỏi áp bức, thứ luôn luôn tồn tại, dưới luật pháp và các chính sách kinh tế ích kỷ của con người.
9:31 The entire British nation accepted the contract (Covenant), that had been made, at first, with Abraham their ancestor, because he did not withhold his only son, the “miracle” child Isaac, on top of Mt. Moriah.
9:31 Toàn bộ dân tộc Anh chấp thuận hợp đồng đó (Giao Ước), mà đã được lập ra, lúc đầu, với Áp-ra-ham tổ tiên họ, bởi vì ông đã không giữ lại người con trai duy nhất của mình, đứa con “phép lạ” I-xa-ác/Y-sắc, tại đỉnh Moriah.
9:32 Under The Covenant (contract), the British swore a solemnly-binding-oath, that you would KEEP and DO everything, that God had commanded to Moses, FOR EVER, and would be God’s Servant Nation (NOT a Master Race); His Wife (metaphorically); and Faithful; and also His Demonstration People to the rest of the world.
9:32 Theo Giao Ước (hợp đồng), dân tộc Anh đã thề tuân thủ lời tuyên thệ long trọng  ràng buộc, rằng các con sẽ GIỮ LÀM tất cả, những gì Thiên Chúa đã lệnh và răn dạy Mô-se, MÃI MÃI, và sẽ trở thành Quốc Gia Hầu Việc của Thiên Chúa (KHÔNG phải một Chủng Tộc Thượng Đẳng); Vợ Ngài (một cách nói hình tượng), và Trung Thành, và cũng làm Dân Tộc Gương Mẫu cho thế giới biết để làm theo.
9:33 That demonstration, is, to show the rest of the world, how wonderful it is to live under God’s Laws and Economics, as opposed to men’s evil systems.
9:33 Việc làm mẫu đó, là, để cho thế giới thấy, sự tuyệt diệu khi sống dưới Bộ Luật và các Điều luật Kinh Tế của Thiên Chúa, đối lập với hệ thống gian xảo của con người.
9:34 Under the terms of the contract, God gave the British (Israel) the “Land Flowing with Milk and Honey” - the milk of human kindness and sweetness (that comes only from the strong – Judges 14:14) - the land of Israel.
9:34 Dưới các điều khoản của hợp đồng, Thiên Chúa đã ban cho dân tộc Anh (Ít-ra-en) “Xứ đượm Sữa và Mật” - sữa đến từ sự tử tế của con người và sự ngọt ngào (vật ngọt từ giống mạnh mà ra - Các Quan Xét 14:14) - vùng đất của Ít-ra-en.
9:35 He said that, as long as they kept His Ways, and did not commit adultery (unfaithfulness), He would bring the sun and rain, in their seasons, and He would make their crops grow abundantly, and they would want for nothing. They would live in peace and safety, and be happy and prosperous, with no need for crime, as there would be no poverty, and everyone would love and help each other (“Love thy neighbour as much as you love yourself”).
9:35 Ngài đã nói rằng, miễn là họ giữ các Đường Lối của Ngài, không phạm tội tà dâm (không chung thủy), Ngài sẽ mang mưa và nắng, vào mùa của chúng, và Ngài sẽ làm mùa vụ của họ được dồi dào, và họ sẽ chẳng còn muốn chi khác nữa. Họ sẽ sống trong bình an và yên lành, vui vẻ và thịnh vượng, sẽ chẳng có tội ác, bởi đói nghèo không tồn tại, mọi người sẽ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau (“Thương người như thể thương thân”).
9:36 The idea behind this, “was, so that the gentile nations, outside of Israel, would see how wonderful it was to live under God’s System, and want it for themselves.
9:36 Lý do của việc này, “là để, các quốc gia ngoại dân, không phải Ít-ra-en, thấy được sự tuyệt vời khi sống dưới Hệ Thống Luật Pháp của Thiên Chúa, và để họ cũng muốn vậy cho chính họ.
9:37 They would have two options, and would choose the wrong one first, as humans always do, and that would be, to try to take Israel by force and steal what they had. BUT, under The Covenant, God had promised the British, that He would fight their enemies FOR them, and defeat them, and that one British man would chase a thousand, and they would flee in terror.
9:37 Người ngoại dân sẽ có hai chọn lựa, và sẽ chọn đường sai trước, như con người vẫn làm, và đó là, họ sẽ cố xâm chiếm Ít-ra-en bằng vũ lực, để hòng đoạt lấy của cải của nó. NHƯNG, dưới sự bảo vệ của Giao Ước, Thiên Chúa đã hứa với dân tộc Anh, rằng Ngài sẽ đánh đuổi kẻ thù của họ CHO họ, và đánh bại bọn chúng, và rằng một người Anh Ít-ra-en sẽ đuổi đánh cả ngàn người ngoại bang, và chúng sẽ bỏ chạy trong kinh hãi.
9:38 So, then, the gentiles would have to take option two - “if you can’t beat them, join them”, and they would come to the British (Israel), and ask if they could join them. Whereupon, they would be told, yes, IF they agreed to keep The Covenant too. This was to be “the grafting into Israel of the gentiles”, so that, little by little, the borders of Israel would enlarge to take in these gentile nations, and eventually the whole world would become the Kingdom of Israel, and God’s Kingdom on Earth, with justice; freedom; safety and prosperity for everyone, not just for the strong, powerful and rich, like under men’s evil laws.
9:38 Sau đó, vì đó, dân ngoại bang sẽ phải chọn phương án thứ hai - “nếu không thể đánh bại họ thì, gia nhập vào phe họ”, và dân ngoại sẽ đến với dân tộc Anh (Ít-ra-en) và mở lời để được gia nhập. Và lúc đó, họ sẽ được chấp thuận, NẾU họ đồng ý cùng giữ Giao Ước. Đấy là “sự nhập vào Ít-ra-en của dân ngoại”, để dần dần, biên giới của Ít-ra-en sẽ được nới rộng để đón nhận thêm các quốc gia ngoại, và dần dần toàn bộ thế giới sẽ trở thành Vương Quốc Ít-ra-en, và là Vương Quốc của Thiên Chúa trên Đất, với công lý, tự do, bình an, và thịnh vượng cho tất cả, không phải chỉ cho kẻ mạnh, quyền thế và giàu có, như dưới luật pháp gian xảo của con người.
9:39 However, they broke their promise and The Covenant and allowed greedy; selfish; evil people, from amongst their own nation, to make up their own laws; economics and customs, to make The Commandments of God of no-effect. Because of this going- away from God’s Laws and Economic Policy, given in the Books of Moses (the first five Books of the Bible), and turning to man’s laws in the “Talmud”, the people became slaves, again. This time they were not the slaves of foreigners, but of the rich people, whom they had allowed to make up laws/legislation to cheat them and make them poor, and themselves rich - people from within their own nation.
9:39 Tuy nhiên, họ đã không tuân thủ Giao Ước và đã để những kẻ tham lam, ích kỷ, gian ác từ chính đất nước của họ, tự tạo luật pháp riêng; luật kinh tế, các luật lệ lề lối, đi ngược lại các Điều Răn của Thiên Chúa. Bởi sự không tuân thủ các Luật Pháp và các Chính Sách Kinh Tế của Thiên Chúa, được ban cho trong các Sách của Mô-se (năm Sách đầu trong Kinh Thánh), và sự chọn theo luật pháp/luật lệ của con người trong sách “Talmud”, người dân đã bị lâm vào cảnh nô lệ, một lần nữa. Lần này họ không làm nô lệ cho dân ngoại, nhưng cho những kẻ giàu có, những kẻ họ đã làm ngơ cho phép chúng tự tạo luật/lập pháp để lừa đảo và làm cho họ đói nghèo, và làm cho chúng ngày một giàu - những kẻ từ chính trong đất nước họ.
9:40 So they had broken the contract, and were not giving God’s Demonstration, as they had promised, and would not be able to help God to bring the gentiles into the Kingdom, as there was nothing worth joining. The system was no better than a gentile one.
9:40 Và rồi họ đã phá vỡ hợp đồng, và đã không làm Gương Mẫu đại diện cho Thiên Chúa được, như họ đã hứa, và do vậy không thể giúp Thiên Chúa mang ngoại dân vào Vương Quốc Ngài, bởi chẳng có gì đáng để tham gia. Hệ thống đó chẳng có chi khác và chẳng có chi hay ho hơn hệ thống của ngoại dân.
9:41 The Curse then came into force. Under The Covenant, there were “Blessings” for keeping the contract, and penalty-clauses or “Curses” for breaking the contract. As they had broken the contract, they came under the “Curse” (penalty-clause), and that curse was death, for the whole nation. They had already sold themselves back into slavery and poverty, and death was to follow.
9:41 Sự Rủa Sả do vậy mà bắt đầu. Theo Giao Ước, sẽ có “Sự Ban Phước” nếu giữ hợp đồng, và các hình phạt hay “Sự Rủa Sả” khi vi phạm hợp đồng. Bởi họ đã vi phạm hợp đồng, họ phải chịu “Lời Nguyền”, và đó là cái chết, cho toàn bộ dân tộc. Họ đã tự bán mình trở lại kiếp nô lệ và nghèo khó, và cái chết theo sau chúng.
9:42 So, once-again, the nation needed to be freed from slavery and death, just as in the Passover in Egypt, 1500 years before.
9:42 Bởi vậy, một lần nữa, cả dân tộc cần được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và cái chết, giống như Lễ Vượt Qua ở Ai-cập, 1500 năm trước.
9:43 As The Covenant came into being, because Abraham did not withhold his “miracle” son Isaac, the only way to save the entire nation from death, was for God to annul (cancel) the contract, and the only way He could do that , was by sacrificing His own “miracle” Son from the “Virgin-birth”, unless the nation accepted His Son’s Sovereignty and returned to His Laws, and their duty under the Old Covenant, accepted and signed at Sinai, in Horeb.
9:43 Cũng vì Giao Ước được lập ra, bởi Áp-ra-ham đã không giữ lại đứa con “Phép Lạ” I-xa-ác/Y-sắc của ông, cách duy nhất để cứu toàn bộ dân tộc (Ít-ra-en) khỏi cái chết, là Thiên Chúa cần hủy hợp đồng, và các duy nhất Ngài có thể làm điều đó, là qua việc hy sinh chính Con Trai “phép lạ” của Ngài từ sự “sinh nở Đồng Trinh”, trừ khi toàn dân tộc Ít-ra-en chấp nhận Sự Trị Vì của Con Trai Ngài và trở lại với Luật Pháp của Ngài, và trách nhiệm của họ trong Cựu Ước, thứ họ đã chấp thuận và đã ký tại Sinai, Hô-rếp.
9:44 This they refused to do, so the contract had to be cancelled, and the only way to do that, was for God’s Son to be sacrificed, instead of the whole nation.
9:44 Điều này họ đã từ chối không làm, do đó hợp đồng cần phải bị hủy, và cách duy nhất để làm điều đó, là để Con Trai Thiên Chúa hy sinh, thay vì toàn dân tộc Ít-ra-en phải chết.
9:45 The New Covenant / contract (Testament) then came into existence, for those who wanted “Life” and freedom. It was necessary to sacrifice THE “Lamb”, to free the people from slavery, poverty and death under The Curse, and under men’s evil laws/legislation in the Jewish / Babylonian Talmud; and return them to freedom, under God’s Perfect Laws of Liberty, in the Bible, once-again; under the New Covenant (Testament).
9:45 Tân Ước/ hợp đồng mới sau đó được ra đời, cho những ai muốn “Sự Sống” và tự do. Việc hy sinh ‘Chiên Con” ĐÓ là cần thiết, để giải phóng mọi người khỏi kiếp nô lệ, đói nghèo và cái chết dưới sự Rủa Sả, và dưới luật pháp gian xảo của con người trong Sách Talmud Babylon của người Do Thái, và mang lại tự do cho họ, dưới Luật Pháp Hoàn hảo Tự Do của Thiên Chúa, trong Kinh Thánh, một lần nữa, theo Giao Ước Mới/Tân Ước.
9:46 So it was the Second Passover, not Easter, and was at exactly the same time of year. Jesus and the disciples’ “Last Supper” was the “Feast of the Passover”, and the setting-up of the New Covenant (Testament), under which, if everyone returned to God’s Laws and Ways and serving ONLY Him, they could have “Life”, and freedom.
9:46 Và đó là Lễ Vượt Qua lần thứ hai, không phải Lễ Phục Sinh, và vào đúng thời điểm trong năm. “Bữa Ăn Cuối/Bữa Tiệc Ly” của Chúa Giêsu và các môn đệ chính là “Bữa Tiệc Lễ Vượt Qua”, và là sự thiết lập Giao Ước Mới/Tân Ước, mà theo đó, nếu mọi người chịu trở lại với Luật Pháp của Thiên Chúa và các Đường Lối Ngài và phụng sự CHỈ Ngài MÀ THÔI, họ có thể có “Sự Sống” và tự do.
9:47 In order to serve only God, which is the first and most important of The COMMAND ments, and to do His Will, they would have to learn to communicate with Him, so He could teach them how to, “Be ye perfect, even as your Father in heaven IS perfect”.
9:47 Để có thể phụng sự chỉ Thiên Chúa, là điều đầu và quan trọng nhất trong tất cả các ĐIỀU RĂN, và làm theo Thánh Ý của Ngài, mọi người sẽ phải học cách giao tiếp với Ngài, để Ngài có thể dạy họ những gì phải làm, “Hãy trở nên hoàn hảo, như Cha của các con trên trời sự toàn mỹ”.
9:48 IF people did this, they would reap the benefit from Divine Wisdom; Love; Law and Justice; instead of the evil, that comes from the rule of men, who are guided by Satan and his selfish; hateful; greedy; unjust and destructive ways.
9:48 NẾU ai cũng làm theo, họ sẽ thu giặt được lợi ích từ Sự Thông Thái Thiên Thượng, Tình Yêu, Luật Pháp và Công Lý; thay vì sự gian xảo, đến từ những luật lệ của loài người, được dẫn dắt bởi Satan và các đường lối ích kỷ, thù hằn, tham lam, bất công và phá hoại của hắn.
9:49 The priests, lawyers and politicians had made up their own laws, in the “Talmud”, and misled the people (the blind leading the blind) away from God’s Laws of Liberty; true justice and freedom from oppression; into their evil system, which made and kept them all rich and powerful, and allowed them to prey on the people, and steal their share of the wealth, under their home-made, unlawful and fraudulent laws (James 5:4) and economics (sound familiar?)(Ezekiel 34:1, 10).
9:49 Các mục sư/cha đạo…, luật sư và các chính trị gia đã tự tạo ra luật pháp của riêng họ, trong sách “Talmud”, và lừa phỉnh mọi người (người đui chỉ đường kẻ mù) xa rời khỏi Luật Pháp của Tự Do từ Thiên Chúa, là công lý thực sự và sự tự do khỏi mọi áp bức bóc lột, đi vào hệ thống gian xảo của con người, thứ bảo vệ quyền lực và của cải của họ, và cho phép họ rình rập mọi người, đánh cắp phần tài sản của mọi người, bằng cách sử dụng luật nhà tự tạo, bất hợp pháp và lừa đảo (Gia cơ 5:4) và hệ thống kinh tế cũng tự tạo (có cảm giác quen thuộc?) (Edêkien/Ê-xê-chi-ên 34:1, 10).
9:50 Therefore the priesthood and false system had to be abolished, and IT WAS abolished forever, at the Crucifixion, to make-way for the return to God’s Rule; Ways and the New Covenant, under which there was only ONE priest - THE High Priest - Christ (Ezekiel 34:10, 23).
9:50 Đó là lý do vai trò của mục sư/cha đạo/giáo sĩ… và cùng với hệ thống sai trái đó cần phải được bãi bỏ, và NÓ ĐÃ BỊ chấm dứt mãi mãi, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, và mở đường cho sự quay lại với Luật Pháp, các Đường Lối của Thiên Chúa và Giao Ước Mới/Tân Ước, mà theo đó chỉ có duy nhất MỘT mục sư -  MỘT Mục Sư Cao Nhất - (là) Chúa (Edêkien/Ê-xê-chi-ên 34:10, 23).
9:51 At the Crucifixion, the “Temple Veil” was torn in two, from top to bottom, and totally destroyed. WHY?
9:51 Tại cuộc Khổ Hình (khi Linh Hồn Chúa rời xác bị đóng đinh trên thập tự), “Bức Màn Trướng trong Đền Thờ” bị xé làm đôi, từ trên xuống dưới, và bị phá hủy hoàn toàn, TẠI SAO?
9:52 What was the significance of The Veil, that made it so important, that God needed to destroy it; at the Crucifixion?
9:52 Bức Màn Trướng có ý nghĩa ra sao, điều gì làm nó quan trọng đến đỗi, mà Thiên Chúa phải phá hủy nó, tại khổ hình của Chúa Giêsu trên Thập Giá?
9:53 For the answer, we have to go back in time, 2000 years, to around 2000 B.C., to the time of Abraham and Isaac. God chose Abraham, because he believed and served only God, and NO-ONE else, and it was accounted to him for righteousness. Abraham was willing to give up the most precious thing, to him, on Earth, - his “miracle” son – on Mt. Moriah. Remember Mt. MORIAH.
9:53 Để tìm câu trả lời, chúng ta phải đi ngược thời gian, 2000 năm, trở về khoản 2000 năm trước Công Nguyên, thời của Áp-ra-ham và I-xa-ác/Y-sác. Thiên Chúa đã chọn Áp-ra-ham, bởi ông đã tin và hầu việc chỉ Thiên Chúa, và KHÔNG AI khác, và vì thế ông được lấy làm gương mẫu của sự công chính. Áp-ra-ham đã chấp nhận từ bỏ thứ quý giá nhất của chính ông, trên thế gian - đứa con “phép lạ” của mình - trên núi Moriah. Nhớ là núi Moriah.
9:54 Later, the shepherd boy, king David, asked God if he could build a house, for God to live in. He was answered, “Am I a man, that I need a house to live in?” I am God and I need no house. I live in the heart and mind, of every man that invites Me in to live with him, so I can teach him how to be good (like God).
9:54 Sau này, khi người thiếu niên chăn chiên, vua Đa-vít, hỏi xin Thiên Chúa để ông có thể xây một ngôi nhà, để Thiên Chúa có thể ở. Ông được trả lời, “Ta có phải là người phàm, mà cần nhà để ở?” Ta là Thiên Chúa và Ta không cần nhà. Ta sống trong tâm trí, của tất cả những ai, mời Ta đến và sống cùng họ, để Ta có thể dạy họ cách trở nên tốt đẹp (như Thiên Chúa).
9:55 However, because king “David” had been God’s “well-beloved” servant, God decided to allow David’s son, Solomon, to build Him a house (temple), on Mt. MORIAH, where Abraham had taken Isaac, to offer him as a sacrifice to God, centuries before.
9:55 Tuy nhiên, bởi vì vua “Đa-vít” đã trở thành một người “hầu việc” được “sủng ái” của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã quyết định để con của Đa-vít, Sa-lô-môn, xây cho Ngài một ngôi nhà (đền thờ), trên đỉnh núi MORIAH, nơi Áp-ra-ham từng mang I-xa-ác/Y-sác, đến dâng làm sinh tế cho Thiên Chúa, vài thế kỷ trước đó.
9:56 That temple, or church, is the ONLY one that God has EVER given man permission to build, and it is Satan and his priests (who blasphemously claim to work for God) who have built ALL the others, of EVERY denomination (Matt. 6:5-6)(Sura 7:55 & 9:107-109). God does not want a house to live in, He wants to live in your hearts and minds, as a welcome guest, to teach you how to be like Him - good.
9:56 Đền thờ đó, hay nhà thờ, là nơi DUY NHẤT mà Thiên Chúa TỪNG cho phép con người xây, và đó là do Satan và các mục sư/cha đạo… của hắn (những kẻ phạm thượng tự xưng là làm việc cho Thiên Chúa) đã xây TẤT CẢ những cái còn lại, của MỌI chi phái (Mátt. 6:5-6)(Sura 7:55 & 9:107-109). Thiên Chúa không muốn đền thờ/nhà để ở, Ngài muốn sống trong tâm trí của các con, như là một khách mời, để dạy các con trở nên như Ngài - tốt.
9:57 The Temple, on Mt. MORIAH, had an outer courtyard and an inner sanctuary, called “The Holy of Holies” - the most sacred spot on Earth - the exact place where Abraham offered up Isaac, and it was known as THE Holy Place. This “Holy of Holies” was separated, from the outer court of The Temple, by the “Temple Veil” (curtain).
9:57 Đền Thờ, trên đỉnh núi MORIAH, có một sân ngoài và một điện thánh tôn nghiêm bên trong, được gọi là “Nơi Cực Thánh” - nơi linh thiên nhất trên Trái Đất - chính tại nơi đây Áp-ra-ham đã dâng hiến I-xa-ác/Y-sác, và nơi đó được biết đến là Nơi Thánh Khiết. “Nơi Cực Thánh” đó được ngăn cách, khỏi điện trước của Đền Thờ, bằng “Bức Màn Trướng” (rèm treo).
9:58 NO-ONE was allowed to enter the “Holy of Holies”, EXCEPT the “High Priest”, who went in there, to communicate with God.
9:58 KHÔNG AI được phép vào “Nơi Cực Thánh”, NGOẠI TRỪ “Thượng Tế/Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm”, khi ông vào đó, để liên lạc với Thiên Chúa.
9:59 When THE “High-Priest of all time” (Gen. 14:18 & Ps. 110:4) was crucified, by the Jewish priests; lawyers and politicians, for challenging their authority, and the “Temple Veil” to the “Holy of Holies” was destroyed, this was to show the world, that, from that moment on, the priest-hood was abolished, FOR EVER, except for Christ Himself. Then, through His teachings, of the New Testament (contract / Covenant), EVERYONE has DIRECT-ACCESS TO GOD, IF they follow the teachings, EXACTLY as written, and not as mis- interpreted and corrupted by Satan’s priests, who have the audacity to say they serve Christ, when they do the opposite of what Christ says. Thereby misleading the people away from God, and into believing that God lives in a house, and outside of their hearts, which is the opposite of what God wants. They teach people to sing silly songs, that help no-one, instead of teaching Christ’s teachings, about how to learn from God, how to make the world a better, fairer and safer place, as they should be doing. Anyone who does, and/or teaches, the opposite, of what God says, works for Satan – the Opposer (opposite) - no matter what they themselves might say. “Judge a tree by the fruit it bears” (Matt. 7:12-23)(Sura 9:31, 34). Don’t listen to what they say; look at what they do (Matt. 23:3).
9:59 Khi ĐẤNG “Thượng Tế/Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của mọi thời đại” (Sáng Thế Ký 14:18 & Thánh Vịnh/Thi Thiên 110:4) bị đóng đinh, bởi các thầy tế/linh mục/mục sư/cha đạo…, các luật sư/thầy thông giáo, các chính trị gia/người Pha-ri-sêu Do Thái, vì dám động chạm đến quyền lực của họ, và “Bức Màn Trướng” đến “Nơi Cực Thánh” bị phá hủy, điều này nhằm cho cả thế giới biết, từ thời điểm đó, vai trò của thầy thông giáo/mục sư/cha đạo… đã bị bãi bỏ, MÃI MÃI, ngoại trừ Chính Chúa. Về sau, theo các Giảng dạy của Ngài, mà được ghi chép trong Tân Ước (hợp đồng/Giao Ước), MỌI NGƯỜI có được LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỚI THIÊN CHÚA, NẾU họ làm theo các giảng dạy đó, CHÍNH XÁC như chúng được ghi chép, không phải bị diễn giải sai và bị làm sai lệch bởi các mục sư/cha đạo … của Satan, những kẻ cả gan dám nói chúng làm việc cho Chúa, trong khi chúng làm ngược lại những gì Chúa dạy. Qua đó dẫn mọi người rời xa Thiên Chúa, và làm họ tin rằng Thiên Chúa sống trong đền điện/nhà thờ…, và ngoài tâm trí họ, là điều ngược lại những gì Thiên Chúa muốn. Họ dạy người ta hát những bài hát ngớ ngẫn, chẳng giúp ích chi, thay vì dạy những giảng dạy của Chúa, về việc học hỏi từ Thiên Chúa (liên lạc trực tiếp), làm sao để thế giới này được tốt đẹp hơn, công bằng hơn và an toàn hơn, như họ nên làm. Những ai làm hoặc dạy, ngược lại, những gì Thiên Chúa phán dạy, là làm việc cho Satan - Kẻ Phản Nghịch (làm ngược lại) - mặc cho họ nói gì. “Đánh giá cây cối qua bông trái nó mang” (Mátt. 7:12-23)(Sura 9:31,34). Đừng nghe những gì họ nói; nhìn những gì họ làm (Mátt. 23:3)
9:60 Anyone who has not signed-up for the New Covenant, in its entirety, is as good as dead, because you are still under The Curse (penalty-clause) of the Old Covenant - slavery and death.
9:60 Những ai chưa đăng ký Giao Ước Mới/Tân ước, và tham gia vào đó toàn thời gian, thì cũng như chết, bởi các con vẫn còn mang Lời Rủa (Tội Tử Hình) của Cựu Ước - nô lệ và cái chết.
9:61 There is still time, but only just. Read Isaiah 42:7 and my “Handbook for Prisoners, Prison Officers & Governors” –  or send for a copy.
9:61 Vẫn còn thời gian, những chỉ vừa đủ. Đọc Ê-sai 42:7 và sách của Ta “Cẩm nang viết cho các Tù Nhân, các Giám Ngục & Lãnh đạo các cấp”- hoặc liên lạc để có bản in.
9:62 You are ALL in slavery to the rich, and in poverty, and always have been, because you have not kept The Covenant, and have allowed evil, selfish people, to make up unlawful laws and economic systems, to cheat you and make you poor, and drive you to crime to survive and feed your families, exactly as God warned you, almost 3000 years ago, by His Prophet, TO YOU: Isaiah. Read Isaiah 3:12-15 & 42:20-22 for yourself. See what it REALLY says.
9:62 TẤT CẢ các con đều đang chịu cảnh nô lệ cho bọn giàu có, và chịu cảnh nghèo khó, và luôn ở trong hoàn cảnh như vậy, bởi vì các con đã không giữ Giao Ước, và đã cho phép cho bọn gian xảo, quỷ quái tạo ra các luật lệ bất hợp pháp và các hệ thống kinh tế, để lừa ghạt các con và làm cho các con nghèo khó, và đẩy các con vào con đường trộm cướp để có thể sinh tồn và nuôi sống gia đình của mình, chính xác như những gì Thiên Chúa đã cảnh báo các con, gần 3000 năm trước, bởi Nhà Tiên Tri của Ngài, CHO CÁC CON: Êsai. Hãy tự mình đọc Êsai 3:12-15 & 42: 20-22. Xem nội dung đó CHÍNH XÁC tiên tri về điều gì.
9:63 You can set yourselves and the entire working- class FREE, from poverty and injustice, by keeping The Covenant; “Fighting for the Kingdom and Justice for ALL”; and for a return to Freedom, under God’s Perfect Laws of Liberty, and Economics; instead of imprisonment, under men’s unlawful laws/legislation and economics.
9:63 Các con có thể GIẢI PHÓNG toàn bộ giai cấp lao động, khỏi đói nghèo và bất công, bằng cách giữ Giao Ước; “Đấu tranh cho Vương Quốc (của Thiên Chúa) và Công Lý cho TẤT THẢY”, và cho sự về với Tự Do, dưới bộ Luật Tự Do Hoàn Hảo của Thiên Chúa, và hệ thống Kinh Tế Ngài, thay vì bị giam cầm, dưới hệ thống luật/lập pháp và hệ thống kinh tế  bất hợp pháp của con người.
9:64 The New Covenant is waiting for YOU to accept it, and do your half, so that God and I can do Ours, and it has been waiting, for 2000 years, for you to come to your senses, and open your eyes and ears, and listen to Us, and ONLY Us.
9:64 Tân Ước/Giao Ước Mới đang chờ đợi CÁC CON đón nhận nó, tuân thủ và thực hiện nghĩa vụ của mình, để Ta và Thiên Chúa có thể thực hiện phần trách nhiệm từ phía Ta và Thiên Chúa, giao ước đó đã bị trì hoãn, trong 2000 năm nay, để các con có được cái nhìn thấu đáo, mở to mắt và lắng tai nghe, và nghe Ta và Thiên Chúa, CHỈ Ta và Thiên Chúa MÀ THÔI. 
When are you EVER going to learn to do as you are told?
Cho đến KHI NÀO các con mới học cách làm theo những gì các con được dạy?
9:65 These people are totally disobedient, and are going against my teachings, so how can they possibly represent me?
9:65 Những kẻ kia thật ngỗ ngược, chúng đang nghịch lại những giảng dạy của ta, làm cách nào chúng có thể đại diện ta?
9:66 When are you going to stop listening to people’s words about me, and listen to MY words and follow MY teaching instead, as you should be doing?
9:66 Đến chừng nào các con mới thôi không nghe lời người về ta, và nghe theo lời CỦA TA và làm theo giảng dạy CỦA TA, như các con đúng ra phải nên làm?
9:67 If you look at MY words in the New Covenant, you will see the REAL me, which is totally different from the image, created by listening to words about me, spoken by people who do not KNOW me, even though they say that they do. They are liars, like their father the devil (liar – John 8:35).
9:67 Nếu các con xem lời CỦA TA trong Tân Ước, các con sẽ thấy Ta THẬT SỰ ra sao, hoàn toàn khác với hình ảnh, được tạo dựng bởi nghe theo lời người về ta, được kể bởi những kẻ không BIẾT ta, dù cho chúng nói chúng biết. Chúng là những kẻ dối trá, giống cha của chúng là ma quỷ (kẻ dối trá - Gioan/Giăng 8:35).
9:68 The Essenes and the Disciples called themselves “The Covenanters” (Nazrim ha-Brit), and the early disciples called themselves “Followers of the Way”, NOT christians.
9:68 The Essenes và các Môn Đồ gọi họ là “những người theo Giao Ước” ((Nazrim ha-Brit), và những môn đồ từ thuở sơ khai gọi họ là “Những nhân linh theo Đường Về/Lề Lối”, KHÔNG phải các Kitô hữu/những người theo Đạo Thiên Chúa/Tin Lành...
9:69 “So-called” christian priests, in general; and especially Roman Catholic priests; have caused incalculable harm in the world, by teaching people that God is stupid. They have taught people, that they can be evil all their lives, and as long as these people get one of their priests, and say that they are sorry, on their death-bed, and give money to the church, then everything is alright, and that God will forgive them.
9:69 “Thứ được gọi là” những mục sư/cha đạo thiên chúa giáo, nói chung, và đặc biệt là các cha đạo Công Giáo La Mã, đã tạo ra biết bao tác hại không đếm xuể trên thế giới, qua việc dạy mọi người rằng Thiên Chúa là một kẻ ngu dại. Họ đã dạy mọi người, rằng người ta có thể làm chuyện xấu cả đời, và miễn là người ta ăn năn qua các mục sư hay cha đạo của họ, nói họ biết lỗi và xin tha tội, trước khi chết, và cho nhà thờ tiền, thì mọi thứ sẽ êm ấm, và Thiên Chúa sẽ tha tội cho họ.
9:70 Unfortunately, most people believe their stupid evil LIES, and do exactly that, which is why the world is so bad, and the churches are so rich, especially the Roman Catholic church.
9:70 Bất hạnh thay, hầu hết mọi người tin vào các lời DỐI TRÁ ngu ngốc và ma mị đó, và làm y vậy, đó là lý do tại sao thế giới này tệ hại đến vậy, và các nhà thờ thì thật giàu có, đặc biệt là nhà thờ Công Giáo La Mã.
9:71 That is why most of the catholic countries are so corrupt, because people take bribes, and do wrong all their lives, believing that it doesn’t matter, so long as they go to confession, and receive absolution from a priest.
9:71 Đó là lý do tại sao hầu hết các quốc gia công giáo đều bị nạn tham nhũng, bởi mọi người nhận hối lộ, và làm điều sai trái cả đời họ, tin rằng làm vậy sẽ không sao cả, miễn là họ đi xưng tội, và được các cha đạo tha lỗi.
9:72 Do YOU really think you can live your life, being willfully evil, thinking it’s alright, as long as you say you’re sorry, on your deathbed, to a priest, and give money to the church, and that you can fool God? You are the ones who are stupid and being fooled - conned really. You can’t fool God, He knows everything you think (Galatians 6:7).
9:72 CÁC CON thật sự tin rằng các con có thể sống cả đời mình, sẵn sàng làm chuyện sai trái, nghĩ rằng sẽ chẳng hề chi, miễn là các con nói các con biết lỗi, trước khi chết, với các cha đạo hay mục sư, và cho nhà thờ tiền, và các con có thể thoát hay lừa được Thiên Chúa? Các con mới chính là những kẻ đang bị lừa ghạt và thật ngu ngốc. Các con không thể lừa Thiên Chúa, Ngài biết mọi thứ các con suy nghĩ (Ga-lát 6:7).
9:73 What an incredible BUSINESS - selling forgiveness for sins - and what a confidence-trick. Priests can NOT forgive your sins, they are conning you for money, “Protection-money”. How are they going to protect you from God, when, as far as God is concerned, they do not even exist (Matt. 23:8-9)?
9:73 Thật là một NGÀNH KINH DOANH béo bở - buôn thần bán thánh - một trò lừa thật hay. Cha đạo hay mục sư KHÔNG thể tha tội cho ai cả, họ đang lừa các con để lấy lợi, “Tiền Bảo Kê”. Làm sao họ có thể bảo vệ các con, trong khi, dưới mắt Thiên Chúa, họ có tồn tại đâu (Mátt. 23:8-9)?
9:74 I’m sure the Mafia are all good (?) catholic boys, giving money to the Vatican, which itself is the biggest mafia on Earth.
9:74 Ta chắc bọn Mafia đều tốt cả (?) các chàng trai công giáo, cho tòa thánh Vatican bao nhiêu là tiền, và chính bọn tòa thánh đó là tổ chức mafia lớn nhất hành tinh này.
9:75 If the Vatican hadn’t started their evil “protection-racket”, and conned millions of people, those people would, through fearing God’s retribution, be better people today, and the world would be a far better place. So it is the Vatican’s fault (Revelation 17 & 2 Thessalonians 2:7-12).
9:75 Nếu tòa thánh Vatican không bày trò “bảo kê” ma quỷ của họ, và lừa dối hàng triệu tín đồ, những người đó, bởi sợ sự trừng phạt từ Thiên Chúa, sẽ trở nên đứng đắn hơn, và thế giới hiện nay sẽ trở thành một nơi đáng sống hơn nhiều.  Đó là lỗi của toà thánh Vatican (Khải huyền 7 & 2Thessalonica/2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12)
9:76 They have also turned people away from MY teachings, through their corruption; instead of bringing people to my teachings, by setting a good example. If they had followed MY teachings, they would not have DRIVEN people to communism and atheism, serving mammon and Satan (giving power to the Beast), and would not have turned the Moslems against the Christians.
9:76 Bọn chúng còn đẩy mọi người rời xa những giảng dạy CỦA TA, bởi gương xấu chúng làm, thay vì mang họ đến với những giảng dạy đó, qua việc làm gương tốt. Nếu chúng nghe theo lời CỦA TA, chúng đã không ĐẨY dân chúng đi theo chủ nghĩa cộng sản và vô thần, phụng sự của cải vật chất và Satan (trao quyền cho con thú), và đã không gây nên mối hiềm khích giữa người Hồi Giáo và Thiên Chúa giáo.
9:77 You are responsible for your actions and thoughts and words, and ONLY God can forgive you, if you are GENUINELY sorry. Just because He may forgive you, it doesn’t mean that He won’t punish you too. So you had better really live a good life.
9:77 Các con tự chịu trách nhiệm cho những hành động, suy nghĩlời nói của bản thân, và CHỈ Thiên Chúa mới có thể tha tội cho các con, nếu các con THẬT SỰ ăn năn hối cải. Và nếu như Ngài tha lỗi cho các con, điều đó không có nghĩa Ngài sẽ không phạt các con. Vậy nên các con nên cố mà sống cho thật sự tốt.
9:78 The most misunderstood and misinterpreted teaching in the New Covenant, is the one about the adulterous-woman (John 8:3-11). The Bible (to which the story has been added later) says that I ONLY forgave the woman, because I could read her thoughts, and knew that she was REALLY sorry, and I trusted her, NEVER to do it again. I did NOT say that committing adultery was lawful, or that it was alright to do it.
9:78 Câu chuyện gây hiểu lầm và bị diễn giải sai lệch nhất trong Tân Ước, là câu chuyện về người đàn bà ngoại tình (phạm tội tà dâm) (Gioan/Giăng 8:3-11). Kinh thánh (mà câu chuyện đó sau này được thêm vào) nói rằng Ta CHỈ tha tội cho bà ta, bởi Ta có thể đọc suy nghĩ của bà, và biết rằng bà ta THẬT SỰ ăn năn, và Ta tin lời bà, rằng bà sẽ KHÔNG làm vậy nữa. Ta KHÔNG nói ngoại tình thì không phạm pháp, hay làm vậy cũng được.
9:79 Your “so-called” christian priests have mis-interpreted the whole thing, and twisted it, and used it as a license, to commit all the abominations of the Earth (Rev. 17), supposedly with my blessing, even though I told sinners to, “GO AND SIN NO MORE” (John 8:11).
9:79 Những kẻ ‘được gọi là” các mục sư hay cha đạo Thiên Chúa giáo đã diễn giải sai toàn bộ sự việc và đã bóp méo nó, và dùng nó như bia đỡ đạn, để làm tất cả những điều sai trái và ô uế trên Đất (Khải huyền 17), điều đúng ra là lời chúc phước của ta, dù ta cũng đã nói với những kẻ phạm tội, “ĐI ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM LỖI NỮA” (Gioan/Giăng 8:11).
9:80 I also said that I had come, not to destroy The Law, but to fulfill (fully preach) it, and that The Law would not change AT ALL, until the end of time (Matt. 5:17-20)(Malachi 4:4-6).
9:80 Ta cũng đã nói rõ ràng là Ta đã đến, không phải để phá hủy Bộ Luật, nhưng để hoàn thành nó (giảng giải và làm cho nó được toàn vẹn), và rằng Luật Pháp đó sẽ không thay đổi GÌ CẢ, cho đến tận cùng của thế giới (Mátt. 5:17-20)(Malakhi 4:4-6).
9:81 Stay away from priests, and follow MY teachings. How many times do I have to tell you?
9:81 Hãy tránh xa các mục sư, cha đạo, và làm theo giảng dạy CỦA TA. Ta cần phải lập lại bao nhiêu lần để các con có thể hiểu?
9:82 If a church is really the house of God, then no-one has the right to put a lock on the door, never mind lock-it. You should not go to church (Matt. 6:5-6), go into your closet or bathroom, or anywhere private, and speak to God in thoughts (telepathy), and He will answer you by telepathy, with your “good” voice, but not words.
9:82 Nếu một nhà thờ thật sự là nhà của Thiên Chúa, thì không ai có quyền khóa cửa cả, và chẳng bận tâm chi đến chuyện khóa cửa. Các con không nên đi nhà thờ (Mátt. 6:5-6), hãy tịnh tâm nơi yên tĩnh, phòng tắm hay tủ áo quần, hoặc một nơi nào các con không bị quấy rầy, và nói chuyện với Thiên Chúa bằng suy nghĩ (thần giao cách cảm), và Ngài sẽ trả lời bằng thần giao cách cảm, bằng tiếng nói “tốt” trong tâm, không phải bằng lời.
9:83 Learn the new language (to you) — telepathy. Stop giving money to the church, or hoarding it. Use it to do good in the world, and fight evil with it, YOURSELF, and keep only what you REALLY need. Hoarding money shows a lack of faith in God, and that He will supply all your needs, both spiritual and physical.
9:83 Hãy học ngôn ngữ mới (đối với các con) - thần giao cách cảm. Dừng việc cúng biếu cho nhà thờ hay các tổ chức tôn giáo, hay tích trữ của cải. Dùng nó để làm việc tốt trên đời, và chiến đấu chống lại cái xấu, TỰ CHÍNH MỖI MỘT CÁC CON, và giữ chỉ những gì các con THẬT SỰ cần. Tích trữ của cải cho thấy sự yếu kém trong đức tin vào Thiên Chúa, rằng Ngài sẽ cung cấp tất cả những gì các con cần, cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.
9:84 The Roman Catholic church is probably the richest organization in the world, in money; land; property; shares and jewels. How can they represent God, when they are obscenely rich, and there are millions of people starving to death? Jesus had nothing except his clothes, and taught the sharing of everything, so that there would be no poor, or crime.
9:84 Nhà Thờ Công Giáo La Mã có lẽ là tổ chức giàu có nhất trên trái đất, về tiền bạc, đất đai, tài sản, cổ phần và châu báu các loại. Làm sao họ có thể đại diện cho Thiên Chúa, trong khi họ giàu có kinh khủng, và cùng lúc có hàng triệu người đói chết? Giêsu chẳng có gì ngoài áo quần ngài, và dạy mọi người biết san sẻ, để xóa bỏ nghèo khó và trộm cướp.
9:85 How can the religions be working for God, when they are teaching the hoarding of gold and money (serving mammon)? Isn’t it obvious that they are working for the devil? They are hypocrites, just like the scribes (lawyers) and Pharisees (politicians), and they devour widows’ houses and say long prayers, for a pretence (Matt. 23:14). They wear silly clothes and revel in salutes in the streets. 2000 years and NOTHING has changed. How can someone who is a fellow prisoner and bad, and who is blind to the truth, teach you how to be good? God is the ONLY one who can teach you.
9:85 Làm sao các tổ chức tôn giáo có thể làm việc cho Thiên Chúa, trong khi họ dạy việc tích trữ tiền bạc và châu báu (phụng sự tiền tài)? Nó không phải là quá rõ ràng họ đang làm việc cho ma quỷ? Họ là những kẻ đạo đức giả, cũng giống như bọn thầy thông giáo (luật sư) và người Pha-ri-sêu (các chính trị gia), và họ cắn xé nhà quá phụ và ra rả những lời cầu nguyện dài dòng, giả tạo (Matt. 23:14). Họ mang y phục ngớ ngẫn và say mê những lời đón chào trên phố (chốn đông người). Đã 2000 năm CHẲNG CÓ CHI khác xưa. 
Open your eyes! (Isaiah 42:16-25)
Hãy mở mắt và nhìn! (Ê-sai 42:16-25)
9:86 The catholic priests told soldiers to murder in God’s name, when God Himself says that you must not murder (10 COMMANDments). They are not the only priests to do that, as you well know. How can they represent God?
9:86 Các cha đạo công giáo đã bảo lính tráng giết người nhân danh của Thiên Chúa, trong khi Thiên Chúa Chính Ngài nói rằng các con không được phạm tội sát nhân (10 Điều RĂN). Họ không phải là những kẻ lãnh đạo tôn giáo duy nhất cổ xúy cho điều đó, như các con cũng biết. Làm cách nào họ đại diện cho Thiên Chúa?
9:87 All the priests throughout history have been conned by Satan, and have actually been working for him, NOT for God.
9:87 Tất cả các linh mục và cha đạo xuyên suốt lịch sử hành tinh này đều đã bị Satan lừa ghạt, và thật ra họ đã và đang làm việc cho Satan, KHÔNG phải cho Thiên Chúa.
9:88 Once the devil had created christianity, he then divided it, into lots of different sects, to make it even more efficient, at dividing and deceiving the world, into believing that organized-religions belong to God, just because they use and abuse His name (Rev. 12:9).
9:88 Một khi ma quỷ đã tạo ra thiên chúa giáo, nó sau đó chia nhỏ đạo đó, thành nhiều chi phái khác nhau, việc này thậm chí còn thuận lợi hơn, chia rẻ và lừa ghạt mọi người, làm họ tin rằng các tổ chức tôn giáo đại diện cho Thiên Chúa, chỉ vì họ dùng lạm dụng Danh của Ngài (Khải huyền 12:9)
9:89 Jesus taught charity; and the hoarding of NOTHING material; and giving to the poor; so what excuse can a Christian church have, for hoarding material treasures? They should be setting a good example, by DEEDS NOT WORDS, instead of which they are setting a bad example, teaching by their example, the hoarding of worldly treasures.
9:89 Giêsu dạy việc làm từ thiện, và KHÔNG tích trữ của cải vật chất, và dạy việc làm phước cho người nghèo, do đó dùng lý nào để có thể biện minh cho các nhà thờ thiên chúa giáo, khi họ tích trữ của cải châu báu? Họ đúng ra nên làm gương tốt, bằng HÀNH ĐỘNG KHÔNG PHẢI LỜI SUÔNG, nhưng thay vào đó họ lại tạo nên tiền lệ xấu, dạy kẻ khác qua việc họ làm, tích trữ của cải vật chất thế gian.
9:90 Jesus was the world’s first, best and most famous socialist. However, socialism has to be on an individual-choice basis, just like talking to God, because, once it becomes an organization, it goes all wrong, just like religion. Remember the rules of the prison - Free-will (Ch. 2).
9:9 Giêsu là nhà dân chủ học tiên phong đầu tiên, tốt nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội nền tảng phải dựa trên lựa chọn của mỗi một cá nhân, giống như việc chọn giao tiếp với Thiên Chúa, bởi vì, một khi nó thành một tổ chức xã hội, nó trở nên xấu xí và sai trái, cũng giống như các tổ chức tôn giáo. Hãy nhớ rằng một trong số những nguyên tắc của nhà tù này là - Quyền tự do chọn lựa (Xem Chương 2).
9:91 Once socialism becomes organized into a political party, or a government, it becomes a dictatorship and evil. All human dictators are evil, but the most evil is state dictatorship, with walls to keep people in, forcibly. If they don’t build walls, the place becomes deserted.
9:91 Một khi chủ nghĩa xã hội bị chuyển thành một đảng phái, hay nhà nước, nó trở thành một chủ nghĩa chuyên chế và mất hết sự tốt đẹp cần có. Tất cả các nhà lãnh đạo độc tài chẳng có gì tốt đẹp, nhưng xấu xí nhất vẫn là chính thể độc tài, với các bức tường giam cầm dân chúng, một cách cưỡng ép. Nếu họ không xây tường giam, sẽ chẳng có ai muốn ở nơi như vậy.
9:92 Everyone should individually help his neighbours, from personal choice. That person who has a problem could have been one of your grand-parents, or great grand-parents. Shouldn’t you give them a hand?
9:92 Mỗi một chúng ta lẽ ra nên giúp hàng xóm của mình, từ sự tự nguyện. Người đang gặp khó khăn đó có thể là ông bà của các con trong tiền kiếp, hay thập chí là ông bành ông tổ các con. Các con không muốn trợ giúp họ sao?
9:93 You can not force people to be socialists, each individual must have his own Free-will, to decide, for himself. God gave everyone their own Free-will, and no man, or men, have the right to take that away. Men have, however, made up their own UNLAWFUL laws/legislation (Isaiah 3:14-15 & 41:15-16 & 42:13-25)(Matt. 15:9), to take away your God given rights, and now you must fight to get them back (Eph. 6:10-18).
9:94 Chúng ta không thể cưỡng ép mọi người trở thành những nhà dân chủ, một một cá nhân cần phải có sự tự do chọn lựa của riêng họ, để quyết định, cho chính bản thân họ. Thiên Chúa đã ban cho mỗi một chúng ta quyền tự do chọn lựa, và không ai, hay không một nhóm người nào, có quyền tước đoạt nó cả. Con người, tuy nhiên, đã chọn tạo ra luật riêng BẤT HỢP PHÁP của họ (Ê-sai 3:14-15 & 41:15-16 & 42: 13-25)(Mátt. 6:10-18), để tước đoạt quyền con người đó, và bây giờ các con cần phải đấu tranh để dành lại nó (Ê-phê-xô 6:10-18).
9:94 The state socialists also work under the devil’s colours — the RED flag.
9:94 Các chính quyền chuyên chế xã hội chủ nghĩa dùng màu cờ của Satan - cờ ĐỎ.
9:95 Capitalism is also wrong, but it is not as evil as communism, because at least it allows freedom of choice, to be or not to be a capitalist. It teaches the wrong values, because it teaches the values of the world (materialism), instead of the values of heaven (brotherly love and sharing). However, at least it does not force itself upon people, and you are free to opt-out, and/or leave. It is probably the lesser of the evils.
9:95 Chủ nghĩa tư bản cũng không hơn, nhưng nó không quá sai trái như chủ nghĩa cộng sản, bởi vì ít ra nó còn cho người ta tự do chọn lựa, muốn trở thành một nhà tư sản hay không. Nó dạy những giá trị sai trái, bởi vì nó dạy những chuẩn mực của thế giới (chủ nghĩa vật chất), thay vì những giá trị của thiên đàng (yêu thương và chia sẻ). Tuy nhiên, dù gì nó cũng không áp đặt quan điểm lên mọi người, và người ta được tự do chọn hoặc là rời bỏ. Nó có lẽ là thứ ít sai trái hơn trong những chọn lựa sai trái.
9:96 Jesus taught The Way, i.e. “individual socialism”. IF everyone was like Jesus, there would be no need for governments, because everyone would help his neighbours, and soon this planet would be deserted, because everyone would have gone home: “I am The Way - home” (I am how YOU have to be, to go home).
9:96 Giêsu giảng dạy Đường Về, ví dụ “chủ nghĩa dân chủ của từng cá thể”. NẾU mọi người như Giêsu, sẽ chẳng ai cần chính phủ, bởi vì mọi người sẽ tự nguyện giúp đỡ lẫn nhau, và sớm thôi cả hành tinh này sẽ vắng bóng người, bởi vì các linh hồn sẽ được cho phép trở lại quê hương của họ: “Ta là Đường Về - nhà” (Ta làm mẫu để CÁC CON làm theo, và phải như vậy để có thể trở về).
9:97 Stay away from priests, with their silly clothes and rituals. Talk to God privately, and listen to Him and do His Will, and NOT your own. No “Self”-will, ONLY God’s Will. Do not hoard worldly treasures (serving mammon). Don’t exchange your chance to live forever, and to go home, for worldly treasures that you can not keep, and certain-death.
9:97 Hãy tránh xa các mục sư cha đạo, với những trang phục và các nghi lễ thờ cúng ngớ ngẫn của họ. Hãy tự giao tiếp với Thiên Chúa, hãy lắng nghe Ngài và làm theo Thánh Ý của Ngài, KHÔNG phải ý muốn riêng của các con. Không phải ý muốn RIÊNG, CHỈ Thánh Ý của Thiên Chúa. Đừng tích trữ của cải vật chất (tôn thờ tiền tài). Đừng đánh đổi cơ hội để được sống đời đời, và được trở về, để lấy của cải của thế gian mà các con không thể giữ, và cái chết không thể tránh.
9:98 This world has, and always has had, a perfect government, if only people would listen to it, and help it, by doing what it advises them, instead of always ignoring it, and working against it. If people helped the REAL government, the world would function PERFECTLY. That government is also their King and is GOD (Malachi 1:14)(Sura 114).
9:98 Thế giới này đã có, và luôn luôn có, một cơ chế vận hành hoàn hảo, nếu như người ta lắng nghe, và hỗ trợ nó, bằng cách làm theo những lời khuyên từ đó, thay vì cứ bỏ ngoài tai, và chống đối lại. Nếu mọi người hỗ trợ cơ chế vận hành ĐÚNG ĐẮN đó, thế giới này sẽ được vận hành MỘT CÁCH HOÀN HẢO. Cơ chế vận hành hoản hảo đó/chính quyền đó cũng chính là Vua của chúng ta và là Thiên Chúa (Malachi 1:14)(Sura 114).
9:99 Unfortunately YOU are all ANARCHISTS, and have set up your own governments and monarchies, in direct disobedience of the First COMMANDMENT (“and Him ONLY shall you serve”), and they govern in direct conflict with His governing (Matt. 4:10 & 15:9).
9:99 Thật không may khi tất cả CÁC CON chính là NHỮNG KẺ VÔ CHÍNH PHỦ/CHỐNG LẠI CHÚA, các con đã chọn thiết lập cho chính mình các chính quyền, các chế độ quân chủ, trực tiếp chống đối lại ĐIỀU RĂN Đầu (“và CHỈ Ngài các con phụng sự”), và các thể chế đó hoạt động đối lập trực tiếp với cách thức vận hành của Ngài (Mátt. 4:10 & 15:9).
9:100 Worshipping other evil human+beings and Satan, and bowing down to them, either physically or spiritually, when God says that “ALL men are created equal”, has caused nothing but trouble and wars, since the beginning of time, and you STILL haven’t learned to keep the First COMMANDMENT (Sura 3:64).
9:100 Thờ phượng (sùng bái) những nhân linh ma quái (dối trá) và Satan, và quỳ gối trước họ, trong đời sống hoặc trong khía cạnh tinh thần, trong khi Thiên Chúa nói "TẤT CẢ đàn ông được tạo ra bình đẳng như nhau", việc làm đó tạo ra biết bao rắc rối và xung đột chiến tranh, kể từ thuở sơ khai, và các con VẪN chưa học được cách giữ ĐIỀU RĂN Đầu (Sura 3:64).
9:101 Whenever you break a COMMANDMENT, you automatically bring punishment and suffering upon yourself - Divine Justice.
9:101 Mỗi khi các con vi phạm một ĐIỀU RĂN, các con tự động mang hình phạt và đau khổ lên thân mình - Sự Công Bằng/Công Lý Thiên Thượng.
9:102 They are not polite requests. They are not even advice. They are COMMANDMENTS!!! and they mean EXACTLY what they say.
9:102 Những điều răn không phải là những yêu cầu lịch sự. Cũng không phải là lời khuyên. Đó là CÁC ĐIỀU RĂN/MỆNH LỆNH!!! và các điều răn đó cần được tuân thủ CHÍNH XÁC nội dung chúng mang.
9:103 You seem to think that you are good, and FREE to do as you like, with impunity, and a law unto yourselves, but you are NOT, and you are GRAVELY mistaken (Isaiah 3:12)(Luke 11:52)(Sura 96:6-7).
9:103 Các con có vẻ như đang nghĩ các con thì tốt đẹp, và được TỰ DO làm điều mình thích, vô tội vạ, có cả luật pháp riêng cho bản thân, nhưng KHÔNG phải vậy, các con đang nhầm lẫn MỘT CÁCH NGHIÊM TRỌNG (Ê-sai 3:12)(Luca 11:52)(Sura 96:6-7).
9:104 You talk about democracy, and you don’t know the meaning of the word (demon- crazy). In any case, prisoners on Death-Row do not have the right to make up their own rules, and elect themselves kings and queens; lords; ladies and parliaments, and rule themselves. You can’t have kings and queens in prison, and prisoners ruling themselves. Prisons have rules, that the prisoners must follow, and so does this prison planet, and they were given to Moses.
9:104 Các con nói về chế độ dân chủ, và các con thậm chí không biết ý nghĩa của từ đó (quỷ quyệt-điên khùng). Nói gì đi nữa, các tù nhân mang trên mình TỘI CHẾT không có quyền tự đặt ra luật lệ riêng, và tự xưng vương xưng đế, công hầu khanh tướng, các quý cô và lập các loại nghị viện quốc hội, và tự cai trị nhau. Các con không thể có vua, hay hoàng hậu trong tù, và các tù nhân tự cai quản bản thân. Nhà tù có luật lệ, mà các tù nhân phải tuân thủ, và hành tinh tù đày này cũng vậy, và luật pháp đó đã được ban cho Môsê.
9:105 Since the day that men started to make up laws, there has been less and less justice. Every time a new law is made up, there is even less justice, until today; under man’s laws/legislation; there is no justice - (Isaiah 3:2-15).
9:105 Kể từ khi con người bắt đầu đặt ra luật pháp, ngày càng ít công bằng và công lý hơn. Mỗi khi một luật lệ mới được tạo thêm, thì công bằng công lý lại vơi bớt, cho đến ngày nay, dưới hệ thống luật lệ của con người, đã chẳng còn công bằng công lý nữa - (Êsai 3:2-15).
9:106 The rich minority make up their own laws/legislation, to allow themselves to break God’s Laws and steal from the poor, without going to jail. The poor majority have been conned, into voting for the rich people’s laws/legislation, and can’t see that they’ve been conned; because they have not kept strictly to God’s Laws; and that these human laws/legislation make them ever poorer and the rich richer. The poor are the majority and are serving the minority rich. What kind of democracy is that? Mass insanity is what it is. Unfortunately the lunatics have taken over the asylum, but will soon be executed for doing so, if they do not repent and keep The Law.
9:106 Một bộ phận nhỏ những kẻ giàu có tự ý tạo thêm các luật lệ riêng/quyền lập pháp của mình, hòng để họ có thể vi phạm Luật Pháp của Thiên Chúa và để cướp của người nghèo, mà khỏi phải chịu cảnh tù tội. Những kẻ nghèo khó, hay phần lớn còn lại, đã bị ghạt, bầu và chọn các giải pháp và luật pháp của tầng lớp giàu có, nhưng không thấy được mình đã bị lừa, bởi vì họ đã không theo và giữ Luật Pháp của Thiên Chúa, và không thấy những luật lệ và quyền lập pháp từ con người ngày càng làm họ thêm nghèo khó và chuyển hết của cải cho tầng lớp giàu, để bọn họ ngày một giàu thêm. Tầng lớp nghèo chiếm đại bộ phận nhưng lại phụng sự tầng lớp giàu thiểu số. Dân chủ gì lạ vậy? Đó sự khùng điên mất trí của đám đông. Không may thay những kẻ khùng điên bật nhất đã chiếm lấy nhà thương điên này, nhưng sớm thôi chúng sẽ bị xử tội vì cả gan làm vậy, nếu chúng không hối cải và giữ Luật Pháp (của Thiên Chúa).
9:107 Limited- company-law protects the wealthy people’s personal belongings, and lets them trade with impunity, whereas the poor man, if he owes them money, loses his shirt and/or goes to prison. Where is the justice in that?
9:107 Những luật lệ và pháp luật dành cho các công ty tư nhân được sử dụng để bảo vệ tài sản riêng của tầng lớp giàu, cho phép họ làm những việc gian trá và thoát tội, trong khi một kẻ nghèo, nếu anh ta thiếu họ tiền, thì mất đến cả áo mặc hay phải chịu cảnh tù tội. Công lý ở đâu?
9:108 The rich bankers and insurance companies steal billions of £; $ ; etc., a day, from the poor, and don’t go to prison, because of their own home-made laws/legislation; but, if a man steals a loaf of bread, (and I’m not condoning his actions) to feed his hungry family, because the rich people and their unlawful, fraudulent laws/legislation have made them poor, by fraud, then these rich people put him in prison. Where is the justice in that?
9:108 Những kẻ tài phiệt tài chánh ngân hàng và các công ty bảo hiểm trộm cướp hàng tỉ  £; $...., mỗi một ngày, từ người nghèo, và không phải chịu tội, bởi vì luật lệ bọn họ tự đặt ra, nhưng, nếu một người trộm một ổ bánh mỳ (và không phải Ta đang nói làm vậy cũng được) để nuôi gia đình anh, bởi những kẻ giàu cùng những luật pháp gian dối của họ đã làm gia đình anh cùng cực, bằng cách lừa ghạt, thì những kẻ giàu có dùng luật họ tạo bỏ tù anh. Công lý ở đâu?
9:109 Under man’s unlawful legislation, the wrong people are in prison. It is the rich who should be in prison, not the poor. There would be no poor, if the rich had not stolen the share of the poor, in the first-place, under their unlawful, FRAUDULENT laws/legislation (Isaiah 3:12-15 & 42:21 -25) (James 5:4)(Sura 83:1-6). Therefore the obscenely-rich are the REAL criminals, and the cause of poverty and petty-crime; as the poor struggle to survive, under the oppression of man’s laws/legislation.
9:109 Dưới sự lập pháp phi pháp của con người, bao kẻ bị bỏ tù oan. Những kẻ giàu có đó đúng ra cần phải chịu tội, không phải kẻ nghèo. Sẽ chẳng có đói nghèo, nếu bọn giàu không ăn cướp phần chia của người nghèo, như đã nói tới, dưới những luật lệ luật pháp phi pháp, GIAN DỐI của chúng (Ê-sai 3:12-15 & 42:21-25) (Gia-cơ/Gia-cô-bê 5:4)(Sura 83:1-6). Tầng lớp giàu có vô đạo đức chính là bọn tội phạm THẬT SỰ, nguyên nhân chính tạo ra đói nghèo và những tội trộm cướp vặt, khi người nghèo phải ráng sức để sinh tồn, dưới áp bức bóc lột của hệ thống luật pháp và lập pháp con người tự đặt.
9:110 When will the poor learn, that it is no use stealing from other working people? They should all get together, and vote for God’s Laws and Economics to be re-instated, and redistribute (Isaiah 42:22) the nation’s wealth, back to the poor, that it was stolen from, and make sure it never happens again, by keeping God’s Laws, and serving ONLY Him (Isaiah 42:24).
9:110 Cho đến khi nào người nghèo mới học được, chẳng có ích chi khi trộm cướp và lừa ghạt những người khác cũng từ tầng lớp lao động như họ? Họ đúng ra nên đoàn kết lại, chọn theo và yêu cầu Hệ Thống Kinh Tế và Luật Pháp của Thiên Chúa được áp dụng trở lại, và tái phân phát (Ê-sai 42:22) tài nguyên của cải quốc gia, trở lại cho người nghèo, những thứ đã bị đánh cướp, và đảm bảo rằng việc đó sẽ không tái diễn nữa, bằng cách giữ Luật của Thiên Chúa, và phụng sự CHỈ Ngài (Ê-sai 42:24)/
9:111 IF you keep The COVENANT and God’s Ways (Laws; Economics; etc.), there can be NO poor.
9:111 NẾU các con giữ GIAO ƯỚC và Đường Lối của Thiên Chúa (Luật Pháp, Luật Kinh Tế…), KHÔNG thể có ai nghèo khó.
9:112 The rich brought out the “Firearms Act”, to keep the poor down, and also because it is in their interest to keep crime; with no means of self-defence; because then people need their banks and insurance companies, so that the rich can steal from the poor, instead of ordinary thieves.
9:112 Tầng lớp tài phiệt giàu có đưa ra “Đạo Luật Cấm Vũ Khí”, để có thể khống chế tầng lớp nghèo, và cũng bởi đó là mục tiêu của họ, trộm cướp, khi dân chúng không có vũ khí tự vệ, do vậy mọi người sẽ phải cần tới hệ thống ngân hàng, và bảo hiểm của tầng lớp tài phiệt, để họ có thể bòn rút thêm từ tầng lớp nghèo (dân chúng), thay vì bọn trộm cướp thông thường.
9:113 Banks then, as well as stealing your money, use your own money against you, by lending it to greedy people, who do not REALLY need it, at interest (causing inflation), so they can expand and make takeovers, etc., to put you out of business.
9:113 Hệ thống ngân hàng, vừa ăn trộm tiền của các con, dùng tiền các con chống lại các con, bằng cách cho những kẻ tham lam vay mượn, những kẻ không THẬT SỰ cần tiền, và lấy lãi (nguyên nhân gây lạm phát), để những kẻ đó có thể phát triển hệ thống kinh doanh của chúng và mua lại hay đẩy công việc kinh doanh nhỏ lẻ của các con vào đường cùng phá sản.
9:114 Have you ever heard of a bank lending money to anyone who REALLY needs it?
9:114 Các con đã bao giờ nghe ngân hàng cho những ai THẬT SỰ cần tiền vay mượn?
9:115 You kid-yourselves-on that you are good, and you are NOT (Isa. 5:20). IF you are all good: why is the world (mankind) so bad? It’s always everyone else isn’t it? It’s never you: or is it?
9:115 Các con bỡn cợt chính mình khi nghĩ rằng các con tốt, các con KHÔNG tốt chút nào  (Ê-sai 5:20). NẾU các con đều tốt: tại sao thế giới này (loài người) xấu đến vậy? Luôn luôn là kẻ khác? Kẻ xấu là kẻ khác, chẳng phải là các con? Hay các con chính là những kẻ xấu?
9:116 Jesus said that he was not good (Matt. 19:17), so how can any of you possibly be good? Are you better than he was? Of course not! So how can you possibly think you are good (Matt. 19:17)?
9:116 Giêsu đã nói ông không tốt (Mátt. 19:17), làm thế nào các con có thể tốt? Các con tốt hơn Chúa Giêsu? Dĩ nhiên là không! Làm sao các con có thể nghĩ mình thì tốt đẹp (Mátt. 19:17)?
You don’t know the meaning of the word good (Isaiah 64:6).
Các con không hiểu ý nghĩa của từ tốt (Ê-sai 64:6).
9:117 Mankind MUST revolutionise its definition of the word good, and start to learn the REAL meaning of the word, from the ONLY person who can teach you - GOD.
9:117 Loài người cần PHẢI cách mạng hóa định nghĩa của họ về từ tốt, và bắt đầu học ý nghĩa THẬT SỰ của từ đó, từ Đấng DUY NHẤT có thể dạy họ - THIÊN CHÚA.
Making the world a better place, begins with YOU!
Để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ chính CÁC CON!
9:118 You start by making yourself a better person, and, to do that, you need God to teach you personally.
9:118 Các con bắt đầu bằng việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực, và, để làm vậy, các con cần Thiên Chúa dạy riêng cho mình.
9:119 The other thing you must do, is to stop humanizing God. He is NOT a human. His Laws; Judgements; Commandments; Words and Teachings are EXACT, and must be followed EXACTLY . If you do not follow His orders EXACTLY and keep to His rules, then how can you expect Him to talk to and teach you? Learning to be good, from Him directly, is an EXACT science, and you have to follow the rules EXACTLY, to be able to learn. He does not make mistakes, and any confusion or mistakes are only in man’s misinterpretation, because he has not followed the rules EXACTLY.
9:119 Một việc khác các con cần phải làm, đó là dừng ngay việc nhân hóa Thiên Chúa. Ngài KHÔNG phải là người. Luật pháp, Các Phán Xét, Các Điều Răn, Lời Ngài và các Giảng Dạy là XÁC ĐÁNG, và cần được làm theo ĐÚNG CHÍNH XÁC NHƯ VẬY. Nếu các con không theo các mệnh lệnh của Ngài ĐÚNG CHÍNH XÁC theo Lời Ngài, và giữ các Luật Lệ của Ngài, thì làm sao các con chờ đợi Ngài nói và dạy cho các con? Việc học để được nên thành, từ chính Ngài, là một thứ khoa học NGHIÊM TÚC, thế nên các con cần phải theo luật ĐÚNG CHÍNH XÁC (như ghi chép), để có thể học. Ngài không phạm lỗi, do đó những nhầm lẫn hay lỗi lầm chỉ là các diễn giải sai từ phía con người, bởi vì họ đã không theo các luật lệ ĐÚNG CHÍNH XÁC (như được truyền dạy).
The COMMANDMENTS mean EXACTLY what they say.
CÁC ĐIỀU RĂN cần được làm theo ĐÚNG CHÍNH XÁC như vậy. 
9:120 “You must be born again as your spirit”, means EXACTLY that. “God is spirit, and you must worship Him with your spirit” (John 4:24). Unless you are born again as your spirit, how can you worship Him with your spirit?
9:120 “Các con cần phải được tái sinh như thần hồn của mình”, có nghĩa ĐÚNG CHÍNH XÁC như vậy. “Thiên Chúa là Linh Thần, và các con phải tôn thờ Ngài với thần hồn của mình” (Gioan/Giăng 4:24). Trừ phi các con được tái sinh lại như thần hồn của mình, làm sao các con có thể thờ phượng Ngài bằng thần hồn của các con?
9:121 “Whosoever shall not receive the Kingdom of God (His teaching), as a little child (in child-like trust), he shall not enter therein” (Mark 10:15), means EXACTLY that.
9:121 “Những ai không đón nhận Vương Quốc của Thiên Chúa (Giảng Dạy của Ngài), như trẻ thơ (niềm tin tuyệt đối và trong sáng thơ ngây), anh ta sẽ không vào được” (Mác-cô 10-15), có nghĩa ĐÚNG CHÍNH XÁC như vậy.
9:122 “Go in private and speak to God” (Matt. 6:6-7)(Sura 7:55), means EXACTLY that.
9:122 “Hãy tìm một nơi riêng tư và giao tiếp với Thiên Chúa” (Mátt. 6:6-7)(Sura 7:55), có nghĩa CHÍNH XÁC như vậy.
9:123 Do alms in secret (Matt. 6:1-4), means EXACTLY that.
9:123 Hãy làm từ thiện trong thầm lặng (Mátt. 6:1-4), có nghĩa CHÍNH XÁC như vậy. 
ALL the teachings mean EXACTLY what they say.
TẤT CẢ các giảng dạy có nghĩa ĐÚNG CHÍNH XÁC như nội dung chúng đề cập.
9:124 In the beginning, when man could do nothing, he did not humanize God, and believed that God could do everything, as He, in fact, can. Now that man can do a few simple things, like building missiles and computers, and has let his ego fool him, into thinking that he is really clever, and a law unto himself, he has tried to humanize God, and says to himself, in his stupid arrogance, that if he can not do a thing, and being able to do it is beyond his imagination and comprehension, then God can’t possibly do it either.
9:124 Vào thuở sơ khai, khi con người chưa thể làm được gì, người ta không nhân hóa Thiên Chúa, và tin rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi thứ, như Ngài, thực tế, là như vậy. Ngày nay, khi con người có thể làm được một số điều giản đơn, như việc chế tạo các đầu đạn và máy tính, và họ đã để cái tôi của họ lừa dối họ, suy nghĩ rằng họ thật sự thông minh, và có cả luật riêng cho chính mình, họ đã cố nhân hóa Thiên Chúa, và tự nói trong lòng mình, trong sự ngu dốt của lòng kiêu ngạo, rằng nếu họ không thể làm việc gì đó, và những việc gì vượt quá trí tưởng tượng của họ và vượt quá sự hiểu biết của họ, thì Thiên Chúa cũng không thể khá hơn.
9:125 God is NOT a human, and His power and ability are beyond the comprehension, and imagination, of all of you put together. There is NOTHING that He cannot do.
9:125 Thiên Chúa KHÔNG phải là người, và quyền năng và năng lực của Ngài vượt quá sự hiểu biết, và trí tưởng tượng của tất cả các con hợp lại. CHẲNG CÓ ĐIỀU CHI Ngài không thể thực hiện. 

Xem tiếp Chương 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét