Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

The First Principle of God's Government - Theocracy. Nguyên Tắc Hành Pháp Đầu Tiên trong Bộ Luật Trị Vì của Thiên Chúa

Jesus said, "I am The Way, the Truth and the Life" and "no man comes to the Father except by me." How does that relate to the Song of Moses (the Mosaic Law in The Covenant)? The Covenant is called "The Way" in The Torah (Deuteronomy chapter 9 verses 12, 16 and 11:28 and 13:5 and 31:29) and Jesus was saying that he was a living demonstration of it (The Way) in action, demonstrating how YOU have to be if YOU want to survive and go home to Father. Again we have perfect harmony between the two "Songs" - The Song of Moses and the Song of The Lamb.

Chúa Giêsu nói rằng "Ta là Đường Về, Lẽ Thật và Sự Sống" và "không ai có thể đến với Thiên Chúa trừ khi làm theo Cách ta dạy". Việc này có liên quan gì với Bài Ca của Mô-sê (Luật pháp của Mô-sê trong Cựu ước)? Giao Ước còn được biết tới với tên gọi "Đường Về" (là Cách để trở về) trong Ngũ Kinh Torah (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền. chương 9 câu 12, 16, và 11:28 và 13:5 và 31:29) và Chúa Giêsu nói ngài là ví dụ sống của Giao Ước (Đường Về) bằng hành động, thể hiện cách CÁC CON phải làm nếu CÁC CON muốn sống và về với Thiên Chúa (về quê hương thật của chúng ta, không phải trái đất). Chúng ta nhận thấy sự thống nhất trong cả 2 Bài Ca - Bài Ca của Môsê và Bài Ca của Chiên Con.Mankind over 6,000 years has never yet been clever enough; because he is "blinded" by his own arrogance and selfishness; to see the Wisdom of The Covenant and God's Laws and that they are the ONLY way to peace and harmony.

Loài người qua 6000 năm vẫn chưa nhận ra, rằng họ bị "mù" bởi sự kiêu ngạo và ích kỷ của chính họ, không thấy được Chân Lý của Giao Ước và Luật Pháp của Thiên Chúa và rằng đó là cách DUY NHẤT để sống trong sự hòa thuận và có được hòa bình.Arrogance and ignorance are the two sides of Satan's coin.
Sự kiêu ngạo ngu dốt là 2 mặt của đồng xu Satan dùng.


Humility and Wisdom are the two sides of God's coin.
Sự khiêm nhườngSáng suốt là 2 mặt của đồng xu Thiên Chúa dùng.In the day that man, in his Satanically inspired (and copied) arrogance, thought himself to be wise (like Satan did), he became a fool; fooled and deceived by his own ignorance of his own arrogance: ignorance that he tries to conceal with his arrogance, even from himself (just like Satan does).

Bởi vì nghe theo Satan và bắt chước sự kiêu ngạo của hắn, nghĩ mình thông minh tài giỏi (như Satan đã làm), con người trở thành kẻ ngốc, lầm lạc và bị lừa dối bởi chính sự thiếu chín chắn trong cách nghĩ kiêu ngạo của chính họ: sự ngu dốt họ cố khỏa lấp bằng bản tính kiêu ngạo, ngay cả với bản thân (y như cách Satan làm).


The Laws and Principles of Government, given by the Ruler of The Universe, via Moses, are what have maintained peace in the Universe for Eternity. If you want to be pardoned and released from this lunatic-asylum prison-planet, and from your human organic-computer prison-cell (body) and go home, back out into the Universe, back to where you came from and live forever, with your real family and friends, then you have to learn those Laws and Principles here and PROVE that you can keep and live by them, here under all and extreme conditions and temptations, before you can be trusted and released. The Messiah said in Revelation chapter 2 verses 26, 28, "To him that overcomes and keeps MY works unto The End, ........ will I give the Morning Star."

Luật Pháp và các Quy Tắc Hành Pháp, được ban cho bởi Đấng Sáng Thế, thông qua Môsê, là phương cách duy trì trật tự và hòa bình Dài Lâu khắp Vũ Trụ. Nếu các con (linh hồn bị nhốt trong cơ thể) muốn được ân xá và được trả tự do khỏi hành tinh tù đày khùng điên này, và khỏi thân xác phàm tù nhân (cơ thể chúng ta) và trở về nhà, về lại Vũ Trụ, nơi các con xuất xứ và sống mãi, với gia đình thật và bạn bè, thì các con phải học những Luật Pháp và Quy Tắc đó ở đây và CHỨNG TỎ rằng các con có thể giữ và sống theo như được dạy, tại đây dưới những ảnh hưởng và cám dỗ tột bực, trước khi các con lấy lại được lòng tin và được thả. Đấng Cứu Thế nói trong Khải Huyền chương 2 câu 26, 28, "Cho kẻ vượt qua được, và giữ việc Ta giao đến Cuối,... Ta sẽ cho lại Ngôi Sao Mai. (Sao Kim, nơi cư ngụ của các cư dân ánh sáng, linh dạng thật của linh hồn)I will give you an easy illustration for you to be able to better understand this Universal Principle:-

Ta sẽ nêu ra một ví dụ để làm rõ Quy Tắc Thiết Yếu vừa nói:-If you have a hundred people of whom you are one and each person puts themself first and is out-for-themself and what they can get, then all you will ever have is competition, strife, violence and war. The history of this planet is proof of that fact.

Nếu có 100 người tính luôn con trong đó và ai cũng chỉ nghĩ về bản thân và theo đuổi lợi riêng, chỉ quan tâm và muốn có những thứ họ thích, thì tất cả những gì mọi người sẽ nhận lãnh là sự ganh đua, xung đột, bạo lực và chiến tranh. Lịch sử của hành tinh này là bằng chứng cho điều vừa nói.


The strong will oppress the weak. The rich will oppress the poor. The clever will oppress the not so clever and there will be continual struggle for survival, leading to crime, violence, war and eventually total annihilation - Armageddon. How can there possibly NOT be?

Kẻ mạnh sẽ hiếp đáp người yếu thế. Kẻ giàu sẽ áp bức kẻ nghèo. Kẻ khôn sẽ lừa phỉnh kẻ dại và chúng ta sẽ mãi ở trong cảnh tranh đấu để sinh tồn, nguyên nhân dẫn đến tội ác, bạo lực, chiến tranh và cuối cùng hủy hoại mọi thứ - A-ma-ghê-đôn. Làm sao có thể TRÁNH được?On the other hand; as Jesus demonstrated when he gave his life voluntarily for the benefit of everyone else; if you take exactly the same hundred people of whom you are one and everybody, including you, now puts everyone else first, before their "Self", then each individual, including you, wins ninety-nine times, because each individual has ninety-nine other people putting them first.

Nếu làm được khác đi, như ví dụ Chúa Giêsu làm mẫu khi tự nguyện hy sinh bản thân vì mọi người; nếu con lấy cũng 100 người đó, nhưng bấy giờ ai cũng đặt người khác trước bản thân, thì mỗi một người, tính luôn cả con, được lợi 99 lần, bởi có 99 kẻ khác đặt anh ta trước họ.However, it will not work unless every single person does it, because one bad apple RUINS the whole barrel.

Tuy nhiên, nó sẽ không khả thi trừ khi ai cũng làm vậy, bởi không, chỉ một kẻ xấu sẽ HỦY HOẠI hết những kẻ còn lại.


To explain even more clearly still, in terms that everyone should be able to understand, if they want to understand, one human family can amass an absolute fortune, under selfish, fraudulent, illegal laws; in the space of two hundred Earth years; and, in so doing, make millions of other people POOR and miserable.

Để làm rõ hơn ý trên, cho ai cũng có thể hiểu, nếu họ muốn hiểu, rằng chỉ một gia đình (hoàng gia Anh) đã có thể chất đống cả một kho tàng không tưởng, bằng các luật lệ ích kỷ, gian lận, và phi pháp, trong khoản thời gian 200 năm Trái Đất, và, vì làm vậy, gây hệ lụy cho hàng triệu người, làm họ NGHÈO KHÓ và cơ cực.


Imagine what would happen IF they were NOT human and lived for ever (zillions of years). How many poor people, and wars, and how much havoc; strife and misery could they then create?

Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra NẾU chúng KHÔNG phải là người và sống đời (triệu triệu năm). Bao nhiêu kẻ nghèo khó, bao nhiêu cuộc chiến và sức tàn phá, xung đột, sự khốn khổ chúng tạo ra sẽ lớn nhường nào?That is why you were sent here and are still here on this prison-planet because you are NOT really human and have never RE-learned those "Universal Principles" as you were COMMANDED to "on pain of death" and if you were released YOU would cause the very havoc that I have just told you about.

Đó là lý do các con bị gởi đến đây và vẫn còn ở đây trong hành tinh tù đày này, bởi các con KHÔNG phải chỉ là người và chưa bao giờ học LẠI được những "NGUYÊN TẮC THIẾT YẾU" đó, như các con đã được RĂN DẠY, và nếu các con được thả, CÁC CON sẽ làm những chuyện tối trí Ta vừa nêu.God explained to you, via Moses, that those of you who will not LIVE by those Principles and The Law will DIE by The Law, and, contrary (the opposite) to what you have been told by priests of all denominations, He always says what He means and HE MEANS EXACTLY WHAT HE SAYS.

Thiên Chúa đã nói cho các con, thông qua Mô-sê, rằng nếu các con không SỐNG theo các Nguyên Tắc và Luật Pháp đó, thì các con sẽ CHẾT bởi quả báo, đối lập với những gì các con được truyền dạy bởi các mục sư cha đạo từ muôn vạn chi phái. Thiên Chúa luôn nói thật và NGÀI NÓI LÀ LÀM.Perhaps now you can see why God abolished the and all priesthoods except for The High-Priest, for all time, after the order of Melchizedek. - JAH

Có lẽ bây giờ các con đã nhận ra tại sao Thiên Chúa lại bỏ vai trò của tất cả thầy đạo trừ Một Vị Thầy Cao Nhất, mãi mãi, sau chỉ dụ Men-ki-xê-đê/Mên-chi-xê-đéc. - YAH


 The Way home or face the Fire
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét