Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Bounteous Giving. - May 1 || Hãy tập tính rộng rãi - ngày 1 tháng 5

Bounteous Giving. - May 1
Hãy tập tính rộng rãi - ngày 1 tháng 5

Not what you can gain in any situation, but what you can give must be your question. You follow Me, of Whom it was said, "Even Christ pleased not Himself." So love, so help, so serve.

Không phải những gì các con có thể được lợi trong mọi tình huống, nhưng phải là những gì các con có thể cho đi, là câu hỏi con nên hỏi bản thân. Các con theo Ta, Đấng được biết tới, "Ngay cả Chúa cũng không dung túng Bản Thân." Hãy thương yêu, giúp đỡ, và hỗ trợ kẻ khác.

Seek the weak and wandering. Care for all.

Kiếm tìm những ai cơ nhỡ và yếu đuối. Quan tâm đến tất cả.

Realize My overflowing and overwhelming Bounty. The stores of the Lord are inexhaustible. But to test and prove My generosity fully you must be generous.

Nhận thấy tính dồi dào và vượt trội về sự hào phóng từ Ta. Của cải của Chúa là vô tận. Nhưng để kiểm tra và chứng thực sự rộng rãi của Ta các con cũng phải tập tính như vậy.

My lovers give with no niggard hands. A heart overflowing with gratitude for what it has received expands joyous gratitude in giving.

Những ai thương yêu Ta thì không cho đi với tâm lý bần tiện. Một trái tim tràn đầy lòng biết ơn vì những gì nó được nhận thì rộng lòng và vui vẻ cho đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét