Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Mục lục các bài dịch việt anh từ website http://jahtruth.net của EliJAH/Christ's Second-Coming

  1. The Vatican - tòa thánh Va-ti-căn --- Who is DARTH VADER in REALITY? Ai THẬT SỰ là DARTH VADER?
  2. Genetically Modified "Terminator" Seeds - Hạt Giống Biến Đổi Gien “Kẻ Hủy Diệt”.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Handbook for Prisoners, Prison Officers & Governors - Cẩm Nang viết cho các Tù Nhân, Cán Bộ Quản Giáo & Các vị Lãnh Đạo các cấp.

Handbook for Prisoners, Prison
Officers & Governors -

Cẩm Nang viết cho các Tù Nhân, Cán Bộ Quản Giáo & Các vị Lãnh Đạo các cấp.I only pass this way once, so I will strive to ensure that this place will be better for my having been here.


Ta chỉ qua đây một lần, do vậy Ta sẽ cố gắng để nơi này được trở nên tốt đẹp hơn vì đây là nơi Ta đã đặt chân đến.


Do unto others as you would like to have them do unto you and in so doing set them a good example and a precedent for them to return the favour.


Hãy đối xử với mọi người theo cách mà các con muốn họ đối đãi với mình và qua đó làm gương tốt và tạo một tiền lệ để mọi người theo đó mà hành xử.

The ROOT Cause of YOUR Problem:-

GỐC RỄ gây ra vấn nạn CỦA CÁC CON:-


The British peoples (including all of their descendants i.e. the Irish; Americans; and the Commonwealth Nations) are Israel to whom God gave His Commandments; HIS LAWS; Statutes and Judgements by which breakers of His Laws were to be judged by Him and not by evil men who could be bribed and/or persuaded to turn a blind eye etc.

Dân tộc Anh (bao gồm con cháu họ …, người Ai len, người Mỹ, và Khối Thịnh Vượng Chung) chính là dân tộc Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên mà Thiên Chúa đã ban cho Các Lời Răn; Luật Pháp của Ngài, các Điều Lệ và các Phán Quyết mà những ai vi phạm sẽ bị phán xử bởi Ngài, không phải bởi những kẻ dối trá (những kẻ có thể bị hối lộ và bị tác động để tạo nên những phán xét bất minh…)

So that there would not be one law for the rich and another for the poor, He gave His Judgements, under which everyone was to be treated EXACTLY the same with NO favouritism.

Và để tránh việc (con người) tự lập ra luật riêng cho kẻ giàu/quyền thế và luật riêng cho kẻ nghèo khó, Ngài đã ban Các Phán Quyết của Ngài, và theo đó mọi người bị phán xử CÔNG BẰNG như nhau, KHÔNG thiên vị ai.

Along with The COMMANDments, HIS Laws; Statutes and JUDGEMENTS, He gave a complete and PERFECT Economic Policy, an Agricultural Policy which did not need to use any chemical sprays or fertilizers, and a Healthy Balanced Diet etc.

Cùng với các ĐIỀU RĂN, Luật Pháp của NGÀI, các Điều Lệ và các PHÁN QUYẾT, Ngài còn ban cho một bộ luật Kinh Tế hoàn chỉnh và HOÀN HẢO, một bộ luật canh tác Nông Nghiệp không cần dùng các loại hoá chất và phân bón chất độc hại, và một bộ luật Ăn Uống lành mạnh…

He gave the British Peoples (Israel) EVERYTHING necessary for their guidance and well-being, so that they could live happily together in harmony with each other and with nature, so that they would want for nothing, and therefore there would be no need for crime caused by deprivation.

Ngài đã ban cho dân tộc Anh (Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên) MỌI THỨ cần thiết làm chỉ dẫn cho họ, để họ có thể sống sung túc một cách hạnh phúc và chan hòa cùng nhau và cùng với thiên nhiên, và để đảm bảo họ sẽ không muốn gì khác nữa, và do vậy sẽ không tồn tại trộm cướp vì túng thiếu.

The word BRIT-ISH is Hebrew:-

Từ BRIT-ISH là tiếng Hê-bơ-rơ:-

BRIT means the "COVENANT"

BRIT nghĩa là “GIAO ƯỚC”

ISH means exactly the same in Hebrew as it does in English - that is:- "the people of..."

ISH có cùng nghĩa trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng như trong tiếng Anh - đó là:- “những người thuộc…”

Therefore the BRIT-ISH are "the People of The Covenant" or "the People Israel of The Covenant."

từ BRIT-ISH nghĩa là “những người thuộc Giao Ước” hay chính là “Dân Tộc Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên của Giao Ước”.

A COVENANT is a solemnly binding CONTRACT.

GIAO ƯỚC là một HỢP ĐỒNG ràng buộc nghiêm túc.

There has only EVER been one people with whom God has made a covenant and that is Israel - the British.

TỪ CỔ CHÍ KIM chỉ có duy nhất một dân tộc được Thiên Chúa lập ra Giao Ước và đó là dân tộc Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên - dân tộc Anh.

As part of this contract God gave the British His Commandments, HIS Laws, Statutes and JUDGEMENTS, Economic Policy, Agricultural Policy etc. for their well-being.

Là một phần trong Giao Ước, Thiên Chúa đã ban cho dân tộc Anh các Điều Răn của Ngài, Các điều lệ và các PHÁN QUYẾT, bộ luật Kinh Tế, bộ luật Nông Lâm.... để đảm bảo sự thịnh vượng của họ.

God's PERFECT Laws are called "The Laws of LIBERTY" because they are designed to leave people perfectly free to do whatever they like, providing that they keep HIS Laws.

Luật Pháp HOÀN HẢO của Thiên Chúa được gọi “Luật Pháp của TỰ DO” bởi nó được thiết kế nhằm đảm bảo cho mọi người quyền tự do làm điều họ muốn, khi họ giữ Luật Pháp của NGÀI.

They are not OPPRESSIVE like man-made laws which selfish men made-up to suit themselves and their own greedy desires and to force others into submission and slavery to themselves and their home-made rules.

Nó không ÁP ĐẶT (bất công) như luật lệ con người tự lập, những luật lệ ích kỷ chỉ làm lợi cho thiểu số và bắt đa số phải tuân theo, và biến mọi người thành nô lệ cho chính hệ thống luật pháp họ tự tạo.

God's Laws are also The Laws of TRUE justice, not man's distorted opinions of what is justice to them. Each man's idea of justice is only what seems just to himself and as men are unjust themselves, so is their idea of justice. So therefore there can NEVER be TRUE justice under man's rule. Only God is impartial, unbiased and just and therefore His Justice, IS JUSTICE.

Luật pháp của Thiên Chúa cũng là Luật Pháp của công lý THẬT SỰ, không phải ý kiến phiến diện thế nào là công lý của loài người. Mỗi ý kiến cá nhân của con người về công lý chỉ là nhận định riêng và vì tự chính bản thân con người đã không được công bằng, vì thế ý kiến riêng của họ cũng tương tự. Bởi thế sẽ KHÔNG BAO GIỜ có công bằng THẬT SỰ dưới sự áp đặt luật pháp của loài người. Chỉ Duy Nhất Thiên Chúa là khách quan, không định kiến và công bằng và bởi vậy Những Phán Xét của Ngài, CHÍNH LÀ CÔNG LÝ.


Under God's Laws everyone is equal and His Justice can NOT be bought, bent, spun, twisted or ignored.

Dưới Luật Pháp của Thiên Chúa mọi người bình đẳng như nhau và Công Lý của Ngài KHÔNG thể bị mua chuộc, uốn cong, xuyên tạc, bóp méo hay bỏ qua (làm ngơ). 
His Laws guarantee freedom from OPPRESSION by selfish powerful people.

Luật Pháp của ngài đảm bảo tự do khỏi áp bức bóc lột từ giai cấp quyền thế và nhóm lợi ích.

In God's Book - The Bible, are written HIS Laws, Statutes, JUDGEMENTS, Economic Policy, Agricultural Policy etc. contained in The Books of The Old Testament - Covenant or contract and which are called:-

Trong Sách của Ngài - Kinh Thánh, có ghi chép về Luật Pháp CỦA NGÀI, các Điều Lệ, các PHÁN QUYẾT, bộ luật Kinh Tế, bộ luật Nông Lâm …., trong các sách Cựu Ước - Giao Ước hay còn có nghĩa là hợp đồng:-

Genesis; Exodus - from slavery under man's rule, to freedom under God's Rule; Leviticus; Numbers and Deuteronomy.

Sáng Thế Ký; Xuất Hành (tên 2 sách đầu tiên) - từ nô lệ dưới sự cai trị của con người, cho đến tự do dưới luật lệ của Thiên Chúa; Lê vi ký, Dân số, và Đệ Nhị Luật (3 sách tiếp theo). (5 sách này còn được biết đến là Ngũ Thư/Ngũ Kinh Torah)

These were given to Moses in Horeb, Mt. Sinai for His people - the British to live by for EVER (Matt. 5:17-19), along with The Two Tablets of Stone on which God wrote His COMMANDments with His finger (like a lazer), during the 40 days Moses was up the mountain speaking to God and the other occupants of The Spaceship, which was recorded as being a "fire in the sky by night" etc.

Các sách đó được ban cho Mô-se tại Hô-rếp, tại đỉnh Sinai cho dân Ngài - dân tộc Anh để họ lấy đó làm kim chỉ nam và sống theo đó MÃI MÃI (Mát. 5:17-19), cùng với 2 Tấm Đá mà trên đó Thiên Chúa ghi lại các ĐIỀU RĂN của Ngài bằng ngón tay Ngài (sắt như tia laze), trong suốt 40 ngày Mô-se ở trên núi hầu chuyện Thiên Chúa và cùng với những thành viên của Tàu Vũ Trụ, được ghi chép lại như là “ngọn lửa trời trong đêm” ….

The people followed it (The Spaceship) for months and when it moved they followed it and when it stopped they stopped and camped (read about it in Exodus).

Người ta theo nó (Con Tàu Vũ Trụ) hàng tháng trời và khi nó di chuyển thì họ theo nó và khi nó dừng họ cũng dừng và dựng trại (xin xem trong Xuất Hành ký)

You all know about The Ten COMMANDments because you were taught about it in school. They left out the part about The Laws and Economic Policy to keep you in the dark, so that you would not rebel against their laws and economic policies under which they rob and oppress you. You are here because you did.

Ai cũng biết về 10 ĐIỀU RĂN vì các con được dạy về nó trong trường học. Nhưng họ không nói về Luật Pháp và bộ luật Kinh Tế để giữ các con trong tối, để các con không phản khán lại luật pháp của họ và các bộ luật kinh tế họ đặt ra nhằm bòn rút và áp bức các con. Các con lâm vào cảnh hiện nay vì các con đã để cho họ làm vậy.

They know that, if you read God's Laws and Economic Policy, you would throw man-made laws out of the window and set yourselves free from their oppression.

Họ biết rằng, nếu các con đọc Luật Pháp của Thiên Chúa và bộ luật Kinh Tế, các con sẽ vứt bỏ luật pháp con người và giải phóng các con khỏi áp bức họ tạo ra.

So they have purposely kept you in the dark from birth so they can oppress and manipulate you and steal from you under their own laws and make themselves rich and keep you poor and drive you to crime or slavery. An employee is only a polite word for slave.

Họ đã có chủ ý muốn giữ các con trong tối từ bao thế hệ trước để họ có thể áp bức và điều khiển các con và dùng luật họ tạo ra để đánh cắp của cải của các con, làm cho họ ngày một giàu thêm và làm cho các con ngày một cùng cực, đẩy các con vào con đường phạm tội hay trở thành nô lệ. Người làm công/ công chức chỉ là một từ lịch sự thay cho từ nô lệ.

When Moses came down the mountain with The Five Scroll Books containing The Laws, Economic Policy and The History and Lineage of the British people back to Abraham their father and also carrying The Two Tablets of Stone on which were The COMMANDments, the ENTIRE Israel - British nation swore a solemnly binding oath and contract that they would keep and DO, ALL that God had Commanded to Moses for EVER (Exodus 19:7-8 & 24:7-8).

Khi Mô-se xuống núi với 5 Quyển Sách chứa Luật Pháp, bộ luật Kinh Tế, và lịch sử cùng gia phả của dân tộc Anh từ thời Áp-ra-ham tổ tông của họ và cùng với 2 Bia Đá có khắc các ĐIỀU RĂN, TOÀN BỘ dân tộc Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên - dân tộc Anh đã thề và ký vào giao ước rằng buộc họ và con cháu họ mãi về sau rằng họ sẽ giữ và LÀM THEO, TẤT CẢ những gì Thiên Chúa đã truyền dạy cho Mô-se MUÔN ĐỜI (Xuất hành 19:7-8 & 24:7-8).

God warned the people (through Isaiah the Prophet - read it) that if they did not keep His Laws etc. and allowed selfish, greedy, evil people to alter His PERFECT Laws, in any way, or make up their own laws, then gradually these people would become rich and others would be made poor. Then these now rich and therefore now powerful people would make up more and more laws and make the poor poorer and poorer and themselves richer and richer. He said that they would grind the faces of the poor (nose to the grindstone) and oppress and steal (under their illegally made laws) all their (the poor's) share of the Earth's blessings. He said that because of this there would come violence, stealing and times of trouble such as never were from the beginning up until this time, as the poor tried to take back their lost share of the world's resources, from the rich who had become rich by robbing them with false laws and economic policies and taxes.

Thiên Chúa đã cảnh báo mọi người (dùng nhà tiên tri Isaia/Ê-sai - đọc thêm sách của Isaia trong Kinh Thánh) rằng nếu các con không giữ Luật Lệ của Ngài…. và để những kẻ tham lam, ích kỷ và dối trá xuyên tạc Luật Pháp HOÀN HẢO của NGÀI, tạo thêm luật pháp của chúng, dần dần chúng sẽ ngày một giàu thêm và những kẻ khác sẽ bị bần cùng hóa . Những kẻ giàu có lúc đó sẽ có thêm quyền lực và tạo thêm nhiều luật lệ để làm những kẻ khác ngày một nghèo thêm và để chúng ngày một giàu thêm nữa. Ngài đã nói chúng sẽ chà mặt kẻ nghèo xuống đá (dí mũi họ xuống đá mài) và áp bức và cướp bóc (dùng luật pháp chúng tự đặt ra) tất cả phần sản vật (thuộc phần người nghèo) trên Đất. Ngài đã nói vì cớ đó sẽ gây ra thêm bạo lực, cướp bóc và đó là thời kỳ khốn khó chưa từng có trên Đất, khi kẻ nghèo cố dành lại phần họ mất đi, từ kẻ giàu, những kẻ trở nên giàu có bằng cướp ngày (dùng luật pháp và các chính sách kinh tế gian xảo, và thuế má…)

Under God's Economic Policy no-one could become FILTHY rich and no-one could become very poor. There was provision that those who wanted to work harder could earn more and could enjoy the rewards of their labour, but after 50 years they had to share out everything with everyone else, thereby redistributing the wealth but not destroying it, and EVERYONE would benefit.

Dưới bộ luật Kinh Tế của Thiên Chúa, không ai có thể trở nên giàu có DƠ BẨN và không ai có thể lâm vào cảnh cơ hàn. Có điều khoản riêng cho những ai muốn làm việc chăm chỉ hơn để họ có thể tận hưởng thành quả lao động của họ, nhưng sau 50 năm họ phải tái phân phối lại thành quả đó với mọi người, qua đó phân phát lại của cải cho xã hội nhưng không phá hoại chúng, và MỌI NGƯỜI cũng sẽ được lợi.

There has to be incentive otherwise, like the communist system, everything grinds to a halt and collapses.

Những khuyến khích đó là cần thiết, nếu không, như chế độ cộng sản, mọi sự lâm vào bế tắt và sụp đổ.

Today, under selfish, filthy rich, powerful, evil men's laws EVERYONE else is oppressed, EXACTLY as God said would happen - Prophesied. We now have people who rightfully claim to be products of this selfish, sick and evil society and who feel that they have been driven to crime to survive - exactly as God Predicted.

Ngày nay, dưới hệ thống luật pháp của lòng tham ích kỷ, dơ bẩn của bọn giàu có quyền thế, MỌI NGƯỜI bị áp bức, CHÍNH XÁC như Thiên Chúa đã nói - trong các lời tiên tri. Chúng ta chứng kiến nhiều kẻ tự cho rằng họ là sản phẩm của xã hội ích kỷ, bệnh hoạn và dối trá này, và những kẻ cảm giác rằng họ bị đẩy vào con đường phạm pháp để có thể sinh tồn.  - chính xác như Thiên Chúa đã nói.

Crime is NEVER the answer. The answer is to get rid of the illegally made, oppressive laws that made you and keep you poor. Just as God said (Malachi ch. 4).

Tội ác/phạm pháp KHÔNG bao giờ là lời giải. Đáp án chính là sự xóa bỏ các luật pháp phi lý con người tự đặt, những luật pháp áp bức đã khiến các con lâm vào, và giữ các con trong cảnh đói nghèo. Như Thiên Chúa đã nói (trong Malakhi chương 4).

Prisoners must learn many things whilst in prison, in order to be able to put things right and to stay out of prison, once released.

Các tù nhân cần phải học nhiều thứ trong thời gian bị giam giữ, để có thể chung tay thay đổi, mai sau khi ra tù và để khỏi phải lâm vào cảnh tù đày một lần nữa

The first thing they must learn is that the prison officers are not their enemy but their helpers - IF they LET themselves be helped.

Điều đầu tiên các con cần học là các giám ngục không phải là kẻ thù của các con nhưng là những người hỗ trợ - NẾU các con TẠO CƠ HỘI cho chính mình.

Prison officers did not put you in prison either "bang to rights" or wrongly and the officers are mostly from working-class families just like the inmates and they also suffer under the same oppressive laws themselves, as tax paying, wage earning slaves / employees of the same evil system.

Các giám ngục không phải là nguyên nhân khiến các con đi tù, và họ phần lớn cũng xuất thân từ tầng lớp lao động, cũng giống như các con và họ cũng phải chịu đựng những bất công trong xã hội, chịu đựng hệ thống luật pháp và thuế má, nhận lương bổng không đủ sống từ hệ thống gian trá đó.

Prison officers and inmates should work together and help each other to get rid of oppressive illegal laws and taxes that oppress them all and their families and friends.

Các tù nhân và giám ngục đáng ra nên hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng loại bỏ nhưng luật lệ phi pháp và áp đặt đó và các loại thuế má đã áp bức tất thảy mọi người cùng gia đình và bạn bè họ.

The inmates have to learn to convert all their negative, destructive energy - resentment, hate and aggression into positive, constructive energy i.e. DETERMINATION and peacefully use it to change the system that oppresses them.

Tù nhân phải học cách hoán chuyển các năng lượng tiêu cực, ý nghĩ hủy hoại  - oán hận, thù hận và bạo lực thành những mong muốn đóng góp tích cực, năng lượng tốt. Dùng QUYẾT TÂM và trong một phương cách hòa bình, dùng năng lượng tốt đó thay đổi hệ thống đã áp bức họ.

This would make prison life better for both inmates and officers and society in general.

Điều này sẽ làm cuộc sống trong tù được trở nên tốt đẹp hơn cho đôi bên, tù nhân và giám ngục và cho cả xã hội nói chung.

Instead of beating up and mugging old people and burgling other working people, who themselves are also victims of the rich and powerful people's laws, taxes and oppression, they should be helping each other by talking together about how to get rid of these oppressive laws and the systems that maintain them.

Thay vì dùng vũ lực, cướp giật người già và trộm cắp những người lao động khác, những kẻ cũng là nạn nhân dưới hệ thống luật lệ thuế khóa của tầng lớp cai trị giàu có. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, bằng cách nói cho nhau biết và đồng lòng cùng nhau loại bỏ những luật lệ áp bức và hệ thống cai trị sai trái đó. 
You can NOT do that if you are resentful, full of hate and aggression because people will be afraid to talk to you or to employ you and therefore you will never achieve your aims, and will have to return to crime again and again.

Các con KHÔNG thể thực hiện được điều đó nếu lòng các con đầy oán trách, căm hận và có khuynh hướng bạo lực vì những kẻ khác sẽ sợ hãi khi phải nói chuyện với các con, hay làm việc cùng các con và do vậy các con sẽ không thực hiện được những mong muốn của mình, và sẽ quay lại con đường tội ác, và sẽ như vậy mãi.

You MUST, therefore, firstly change yourselves and become better and friendlier people and educate yourselves about God's Laws and Economics etc. so that you can tell and teach others, by mail until your release and then face to face to get the illegal laws abolished and return to God's Laws, before it's too late (Malachi ch. 4).

Các con PHẢI, trước hết phải thay đổi bản thân và trở nên tốt hơn, thân thiện hơn và tự giáo dục bản thân về Luật Pháp của Thiên Chúa, bộ luật Kinh Tế … để các con có thể nói và dạy lại cho mọi người, bằng đường bưu điện cho đến khi các con được trả tự do và trực tiếp đứng lên đấu tranh loại bỏ các luật lệ sai trái và trở lại với Luật Pháp của Thiên Chúa, trước khi mọi sự đã quá trễ (Malakhi chương 4). 
If you want to change the world you will find it IMPOSSIBLE, UNLESS you change yourself first because, if not, no-one will listen to you. As you are a part of the world, if you change yourself you will already have changed the world a little bit because you are part of it and you have changed. Then, like a pebble (Rock) thrown into a pond and the ripples reach to the edge of it, you will affect everyone you meet and they will affect others, until, like the pond, everyone will feel the effect.

Nếu các con muốn thay đổi thế giới các con sẽ nhận ra điều đó gần như BẤT KHẢ THI, TRỪ PHI các con thay đổi bản thân mình trước, bởi nếu không, sẽ chẳng ai nghe các con. Vì các con là một phần của thế giới, nếu các con thay đổi mình các con tự đã thay đổi thế giới một ít vì các con là một phần trong đó và vì nay các con đã đổi thay. Sau đó, như một viên sỏi (đá) được ném xuống mặt hồ, những gợn sóng lay động rộng khắp, các con sẽ có sức ảnh hưởng tới mọi người mình gặp và họ sẽ theo đó lan tỏa đến những người khác, cho tới khi, như mặt hồ, ai cũng cảm nhận được sức lan tỏa.

If everyone became a pebble the world would be better overnight.

Nếu tất thảy mọi người hành động như hòn sỏi thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau đêm đen.

The Bible is NOT a religious book in the way that you understand religions with churches and ceremonies.

Kinh Thánh KHÔNG phải là một cuốn sách tôn giáo theo cách các con hiểu về các loại đạo giáo với các kiểu nhà thờ và các nghi lễ họ tạo.

It is a Book sent by God - The King and Ruler of The Universe and in it are the answers to ALL the ills of the world and to your own personal problems.

Nó là Cuốn Sách được gởi đến từ Thiên Chúa - Vị Vua và là Đấng Cai Trị Khắp Cõi Vũ Trụ và trong nó chứa đựng lời giải đáp cho TẤT THẢY mọi loại bệnh tật của thế giới này và gồm cả những vấn nạn riêng tư của các con.

It teaches you unselfishness; love; the right way to live; how to relate and behave towards your neighbours; how to teach your children the right values and bring them up correctly and everything you need to know in order to live in harmony with your surroundings, both people and nature.

Nó chỉ bảo cho các con lòng vị tha, tình yêu, cách sống đúng mực, cách quan hệ và đối nhân xử thế, các chuẩn mực để dạy dỗ con cái và cách nuôi dạy chúng thành nhân và mọi thứ các con cần biết để có thể chung sống hài hòa với tha nhân và tự nhiên.

If you know all of those things you will find that people will like you and want you to be with them and/or work for/with them, instead of rejecting you as they do now. That means you will be able to stay out of trouble, earn a decent living and have a good life with a happy family.

Nếu con có thể giác ngộ những bài học đó các con sẽ tự kiểm chứng rằng mọi người sẽ thích các con và muốn các con làm một phần trong tập thể của họ, muốn các con làm việc chung hoặc làm việc cho họ, thay vì chối bỏ các con như cách họ đang làm. Điều đó có nghĩa các con sẽ tránh được các phiền não, có thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống, sống tốt và tạo dựng một gia đình hạnh phúc cho riêng mình.


God has a job for each and every one of you. That job is to let Him teach you how to fight evil and become the very best person that you can become, so that you can help Him to put the world right - His Way. You can do this best by helping Him to abolish all the false, illegal man-made laws, rules, regulations, taxes and political and religious systems that are used to oppress you and everyone else.

Thiên Chúa có phần việc riêng cho mỗi và riêng mỗi cá nhân các con. Đó là hãy để Ngài dạy các con cách sửa sai và trở thành điều tốt đẹp nhất các con có thể, để các con có thể phụ giúp Ngài làm cho thế giới đi vào quỹ đạo đúng - Theo Cách Của Ngài. Các con có thể làm tốt việc này bằng cách chung sức giúp Ngài trừ bỏ những luật lệ sai trái và phi pháp con người tự lập ra, những quy tắc quy chế và thuế khóa giáo điều, các loại hệ thống tôn giáo và chính trị được dùng để đàn áp và áp bức các con và mọi người.

The Solution to YOUR Problems:-

Lời Giải Đáp cho các Vấn Nạn CỦA CÁC CON:-

Rid yourself of resentment, anger, hate, fear and aggression because they are ALL negative forms of energy and therefore destructive of good. They ALL come from the dark negative power of this world - Satan, the devil and destroyer.

Loại khỏi tâm trí mình những oán hận, giận dữ, thù hằng, sợ hãi và tính hung hăng gây hấn bởi TẤT THẢY chúng là các dạng năng lượng tiêu cực, và do vậy là nguyên nhân phá hoại những gì tốt đẹp. TẤT CẢ chúng được tạo nên từ quyền lực tăm tối của thế giới này - Kẻ Phản Nghịch (Satan), kẻ dối trá và hủy diệt.

The word Satan means the opposer because he opposes good i.e. God (Go-d). The word devil means the liar because he invented it (John 8:44). Lies are evil - D/evil.

Từ Satan có nghĩa là kẻ đối lập bởi nó luôn đối nghịch lại những gì tốt đẹp (Thiên Chúa). Từ ma quỷ có nghĩa là kẻ nói dối bởi Satan là cha đẻ của dối trá (Gioan/Giăng 8:44). Những lời dối trá thuộc về ma quỷ - kẻ dối trá.

He is the destroyer because he is full of hate and supplies the world with it through each person, if you don't stop him. His is the evil voice in your head when he talks to you telepathically and tries to get you to do what he wants you to do, which is to do evil for him. He controls people, almost everyone on Earth, by telling them telepathically in their minds, to do what he wants them to do. He supplies them with the energy to do this, and that energy comes in the form of negative, destructive energy e.g. anger, hate, fear and aggression.

Satan là kẻ hủy diệt vì lòng hắn chứa đầy thù hận và hắn cung cấp hận thù cho thế giới này qua mỗi chúng ta, nếu các con không ngăn chặn hắn. Hắn chính là tiếng nói ác trong tâm trí ta khi hắn truyền tải thông điệp sai trái của hắn bằng thần giao cách cảm để khiến các con làm điều hắn muốn, làm điều gian trá cho hắn. Satan kiểm soát tất thảy hầu hết mọi người trên Đất, hắn cung cấp năng lượng tối cho họ, những năng lượng hủy hoại, sự giận dữ, thù hận, sự sợ hãi và tính hung bạo thích bạo lực phá hoại.

As he is the destroyer, you can NEVER use his negative, destructive weapons - fear, anger and aggression to build a better world. You would, if you use them, only be adding to his destructive force. Destroying ANYTHING, except evil, will only keep you in prison longer and keep sending you back, over and over again.

Bởi hắn là kẻ phá hoại, các con KHÔNG BAO GIỜ có thể sử dụng năng lượng tiêu cực của hắn, các loại vũ khí hủy diệt - sự sợ hãi, lòng căm phẫn, và bạo lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Các con sẽ, nếu các con dùng chúng, chỉ tạo thêm sự hủy hoại. Phá hoại MỌI THỨ trừ gian trá ma quỷ, điều đó chỉ khiến các con chịu thêm kiếp nạn tù đày, và trở lại nơi này nhiều lần nữa.

You must NEVER let Satan make you lose your temper or self-control because, if you do, he will take you over ("like a man possessed") and use you to do or say what he wants and later, when he has let go of you, you will be sorry and wonder what made you do or say such a terrible thing that you never meant to do. Satan did, because you lost your self-control and gave control of yourself and your mouth over to him to cause trouble. Then, when he has done it, he leaves you to take the blame and pay for it. Nice friend to have huh??

Các con KHÔNG ĐƯỢC để Satan khiến mình mất bình tĩnh hay tự chủ vì, nếu các con đánh mất bình tĩnh, hắn sẽ kiểm soát các con (“giống một kẻ bị ma nhập”) và dùng các con làm và nói những thứ hắn muốn và sau đó, sau khi các con lấy lại được tự chủ, các con sẽ hối hận và tự hỏi tại sao các con có thể nói những lời kinh khủng như vậy, hay làm những việc tệ hại đó. Satan đã gây ra chúng, bởi các con đã mất tự chủ và nhường quyền kiểm soát bản thân cho hắn, và để hắn dùng miệng các con gây chia rẻ rắc rối. Sau khi hắn xong việc, hắn sẽ để các con nhận trách nhiệm và chịu tội thay. Hắn có đúng là bạn tốt của các con?

If you want to stop him from getting YOU into trouble NEVER lose your temper.

Nếu các con không muốn hắn gây thêm rắc rối cho MÌNH thì CHỚ BAO GIỜ nóng giận và đánh mất bình tĩnh.

You can NOT overcome darkness and evil by using darkness and evil, you just add to it and make it worse.

Các con KHÔNG thể vượt qua tăm tối và sai trái bằng cách dùng sai trái và gian trá, các con chỉ khiến mọi sự trở nên tệ hại hơn.

The ONLY WAY to overcome darkness and evil is by using The Light and good. Just like when the sun rises in the East and lightens even to the West and it destroys the darkness easily and painlessly, so good (The Light) destroys evil (the darkness) easily and painlessly. Darkness is afraid of and can't move into the Light because it would destroy itself and become light.

PHƯƠNG CÁCH DUY NHẤT để vượt qua tăm tối và gian trá là hãy sử dụng Ánh Sáng và sự tốt đẹp ngay thẳng. Như khi mặt trời mọc ở đằng Đông và thắp sáng tới đằng Tây và ánh sáng đó loại trừ  tăm tối một cách dễ dàng không chút sức lực, sự tốt (Ánh Sáng) chế ngự điều gian ác (tăm tối) thật dễ dàng và hiệu quả. Bóng Tối sợ ánh sáng vì nó không thể đến gần Ánh Sáng bởi nó sẽ tự diệt chính mình và trở thành ánh sáng.

You must, as you rid yourself of the dark energy, replace it with positive, Light constructive energy - God's Energy (The Force) and fill yourself with love, unselfishness, compassion, peace of mind, understanding, wisdom, knowledge and DETERMINATION. Determination is the MOST important. Determination not to slip back and lose your self-control so that Satan can't get you into trouble again. Determination to rid the world of mountains of evil and oppression and replace it with love, justice and compassion etc.

Các con phải, khi các con trừ bỏ khỏi bản thân năng lượng tăm tối, thay vào đó bằng năng lượng tích cực, Ánh Sáng chân lý sự thật - Năng Lượng của Thiên Chúa (dòng Sức Mạnh) và đổ đầy bản thân mình bằng tình yêu, lòng vị tha, trắc ẩn, sự tịnh tâm thấu tỏ, sự thông thái, kiến thức và lòng QUYẾT TÂM. QUYẾT TÂM là điều quan trọng NHẤT. Quyết tâm không đi lùi và mất kiểm soát, quyết tâm không để Satan sử dụng và đẩy các con vào rắc rối. Quyết tâm giải phóng thể giới này khỏi hằng hà sa số dối trá và áp bức và thay vào đó bởi tình yêu, công lýlòng từ bi với vạn vật sinh linh….

Every normal human+Being has two telepathic voices in their head - a good one and an evil one, both of whom try to influence that human+Being to do their will.

Mỗi nhân + Linh bình thường đều có 2 tiếng nói thần giao cách cảm trong tâm - tiếng nói tốt và tiếng nói xấu, cả hai cùng lúc ảnh hướng đến nhân + Linh đó.

If you put a letter d on the word evil (devil) you will see whose voice that is.

If you remove a letter o from the word good (God) you will see whose voice that is.

Tiếng nói gian trá đến từ ma quỷ và tiếng nói tốt đến từ Thiên Chúa.

When the devil talks to you and tells you to do bad things and tries to make you lose your temper to do worse things, God tells you NOT to do those things and tells you that you KNOW it would be wrong of you.

Khi ma quỷ nói với các con và muốn các con làm điều sai và cố gây ảnh hưởng để các con mất bình tĩnh và gây ra nhiều sai phạm hơn, Thiên Chúa nói với các con KHÔNG được làm những điều đó và rằng các con BIẾT làm như vậy không tốt cho các con.

As this happens you must tell Satan to go away and ask God to help you not to give in to Satan's wishes.

Khi sự việc diễn biến theo chiều hướng đó, hãy nói Satan tránh xa và xin Thiên Chúa giúp các con chế ngự Satan và giúp các con chống lại hắn.

You will NEVER defeat Satan alone (on your own) you NEED God's help.

Các con sẽ KHÔNG THỂ chế ngự được Satan (bằng sức mình) các con CẦN sự giúp đỡ từ Thiên Chúa.

Satan talks to approx. 6,000,000,000 people, all day, every day, individually and all at the same time and controls them and their actions, words and thoughts, unless they stop him. That is why the world is in such a mess.
Satan ảnh hưởng hơn 6 tỉ người, ngày ngày, mọi ngày, mọi lúc mọi nơi và kiểm soát mỗi cá nhân, các hành động, lời nói và suy nghĩ của họ, trừ khi họ (dùng ý chí) chống lại hắn. Đó là lý do thế giới này trở thành một đống hỗn độn như chúng ta chứng kiến.

He is far more powerful than you can possibly imagine and you will NEVER be able to DEFEAT him and break his hold over you, on your OWN.

Quyền lực sức mạnh hắn nằm ngoài sự tưởng tượng của các con và các con sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể ĐÁNH BẠI hắn và thoát khỏi sức ảnh hưởng của hắn bằng sức RIÊNG của mình.

The ONLY way to defeat Satan is to get someone far more powerful than he is to HELP you. The ONLY person who can help you is GOD. Ask Him to!

Cách DUY NHẤT để đánh bại Satan là nhờ Đấng quyền năng gấp vạn lần hắn GIÚP cho con. Đấng DUY NHẤT có thể giúp các con là THIÊN CHÚA. Hãy xin sự giúp đỡ từ Ngài!

Learn to communicate with the good (God's) voice inside your head (Matthew 6:6*) and ask Him to help you to rid yourself of Satan and ask Him to teach you how to be good - like God.

Học cách nói chuyện với Thiên Chúa (cách lắng nghe tiếng nói tốt trong tâm - Mátt. 6:6*) và xin Ngài giúp các con tránh khỏi sức ảnh hưởng của Satan và xin Ngài dạy các con trở nên tốt đẹp - như Ngài.

God is the only person (Being) who can teach you to be good because He is the ONLY one that knows what good (God) is. No father, mother, priest, politician or other human can teach you to be good because they do not know what good is, or they would not be a sinner (and they ALL are) and they would not be here, on this prison planet.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể dạy các con trở nên tốt đẹp bởi Ngài là Đấng DUY NHẤT biết thế nào là tốt đẹp. Không cha mẹ, thầy tu đạo sỹ thầy chùa, anh hùng, chính trị gia hay một ai khác có thể dạy các con tốt đẹp bởi vì họ không biết tốt đẹp là gì, nếu biết họ đã không phải là tội nhân (và TẤT CẢ chúng ta đều như vậy), và họ đã chẳng phải ở đây, trên hành tinh tù đày này.


Yes, this entire planet is a prison, where EVERYONE is bad. People call themselves sinners because their egos don't like the word bad, but a sinner IS a bad person. It is derived from SATAN IN US (S / IN / US) - Sinners.

Hành tinh này một nhà tù, nơi MỌI NGƯỜI là người xấu. Người ta gọi bản thân là người có tội (sinner) vì cái tôi của họ không thích từ xấu xa, nhưng người có tội một kẻ xấu. Từ này đến từ từ SATAN IN US (Ma quỷ trong tâm).

Everyone on Earth is a sinner and bad and the only places where everyone is bad is a prison and this planet is the Universe's prison-planet.

Mọi người trên Đất đều là người xấu và nơi duy nhất chứa người xấu là nhà tù và hành tinh này chính là hành tinh nhà tù của Vũ Trụ.


Remember that you start changing the world by changing yourself first, NOT last. You do that by getting God to help you to drive Satan out of you and by being determined to KEEP him out.

Hãy nhớ rằng các con bắt đầu thay đổi thế giới bằng cách thay đổi bản thân trước, KHÔNG phải sau chót. Các con thực hiện điều đó bằng cách để Thiên Chúa giúp các con chế ngự Satan và bằng quyết tâm KHÔNG ĐỂ Satan kiểm soát mình.

To win, overcome and endure to the end, you will need tremendous faith, which is only another word for trust, in God and will need to get to know Him. God has NEVER wanted anyone to believe in Him, He has only EVER wanted YOU to get to KNOW Him. You do that by talking to Him telepathically (mentally) 24 hours a day EVERY day of your life, and becoming His son and learning how to be like Him (good). Get His help and advice on EVERYTHING that you do, say and think.

Để dành chiến thắng, vượt qua thử thách và kiên trì đến phút chót, các con sẽ cần phải có đức tin lớn không tưởng, hay nói cách khác là sự tin tưởng, vào Thiên Chúa (điều tốt đẹp, tình yêu, sự thật) và các con sẽ cần phải học cách nhận biết Ngài. Thiên Chúa CHƯA BAO GIỜ muốn mọi người tin Ngài, Ngài LUÔN muốn CÁC CON được BIẾT Ngài. Các con làm điều đó bằng cách nói chuyện với Ngài bằng thần giao cách cảm (nói chuyện bằng suy nghĩ) 24 giờ một ngày MỖI ngày trong đời các con, và trờ thành con Ngài và học cách trở nên (tốt) như Ngài. Nhận sự giúp đỡ từ Ngài và lời khuyên của Ngài về MỌI THỨ các con làm, nói, và suy nghĩ.

If you break your contact with God, even for a moment, you will let Satan back in and Satan will drive you crazy, with what you think is your imagination running riot but it is NOT, it is Satan talking to you (Genesis 6:5), trying to frighten you into serving him again, instead of God.

Nếu các con ngừng sự liên hệ của mình với Thiên Chúa, dù chỉ trong phút giây, các con sẽ để Satan nhảy vào và hắn sẽ khiến các con rối trí, với những gì các con nghĩ là trí tưởng tượng của bản thân, nhưng KHÔNG phải vậy, đó là Satan đang nói chuyện với các con (Sáng Thế Ký 6:5), cố gắng hù dọa các con trở lại theo hắn, thay vì theo Thiên Chúa.

Remember he is the liar and his threats are ALL bluffs - LIES. You must CALL his bluffs. If you don't you will LOSE. God will always defend you, IF you are doing His Will, and He is FAR more powerful than Satan.

Nhớ rằng hắn là kẻ nói dối và những hăm dọa của hắn TẤT CẢ là hù dọa - CÁC LỜI DỐI GHẠT. Các con cần phải NHẬN BIẾT các lời lừa phỉnh của hắn. Nếu không các con sẽ THUA. Thiên Chúa sẽ luôn bảo về các con, NẾU các con làm theo Thánh Ý Ngài, và Ngài thì quyền năng VƯỢT XA Satan.

YOU have to learn to do God's Will on Earth as it is done in heaven, already. His Will for you is that you talk to Him and get to know Him, so He can teach you how to be good and overcome evil. I don't think that that is a lot to ask of anyone.

CÁC CON phải học cách làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa trên Đất giống như (cách các thiên thần làm) trên trời. Thánh Ý của Thiên Chúa cho con là Ngài muốn con nói chuyện với Ngài và nhận biết Ngài, để Ngài có thể dạy các con trở nên tốt đẹp và vượt qua cám dỗ. Ta không nghĩ ý muốn đó là quá đáng đối với ai cả.

Remember, if you want to live in a better world, you start by improving yourself, and setting a good example to others.

Nhớ rằng, nếu các con muốn sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, các con bắt đầu bằng việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực, và qua đó làm gương tốt cho người khác noi theo.

The prison staff are not your enemies. They did not create the laws and evil system that sent you here, they are victims of the system, just like you.

Các giám ngục không phải là kẻ thù của các con. Họ không tạo nên luật lệ và hệ thống gian xảo đã khiến các con phải ở đây, họ là nạn nhân của hệ thống đó, cũng như các con.

Work together with them to make your stay here as productive and as pleasant as possible and to change and destroy, peacefully, that evil system that made you poor and sent you here.

Học cách cộng tác với các giám ngục để quãng thời gian các con ở đây trở nên có ích và thoải mái nhất trong chừng mực có thể và để thay đổi và chấm dứt, bằng phương pháp đấu tranh trong hòa bình, hệ thống gian trá đã bòn rút, làm cho đa số mọi người nghèo đói, và giam cầm các con.

You could NEVER meet a greater rebel and revolutionary against the evil of this world, than Christ himself.

Các con sẽ KHÔNG BAO GIỜ gặp một nhà cách mạng vĩ đại nào khác, một nhà tranh đấu quyết liệt với thế giới tà ác này hơn Chúa.

It was the Jewish government (Sanhedrin) and their rich friends that crucified Jesus the Nazarite because he was considered to be a threat to their great wealth and power. He never broke any law. All he did was tell the TRUTH and enlighten people from the darkness and lies that the government had kept them under, to keep them poor and make themselves rich. Some things never change.

Chính chính quyền Do Thái và bạn bè quyền lực giàu có của họ đã đóng đinh Chúa Giê-Xu Nazarite bởi ngài bị họ coi là mối nguy cho của cải và quyền lực của họ. Ngài chưa bao giờ phạm pháp. Tất cả những gì ngài làm là nói lên SỰ THẬT và khai sáng cho mọi người khỏi tăm tối và những dối trá mà chính quyền dùng hòng cai trị, và làm cho dân chúng đói nghèo, và từ đó tư lợi. Điều này chưa bao giờ thay đổi.

The rich are the REAL criminals because they have stolen the share of the poor people by fraud (James 5:4) under their own illegally made (fraudulent) laws. The problem is that because of ignorance of God's Laws, and being kept in the dark, the poor are in prison instead of the REAL criminals - the rich.

Giai cấp cai trị và bạn bè thế lực giàu có của họ chính là những tên tội phạm THỰC SỰ bởi chúng đã cướp phần của dân bằng thủ đoạn gian lận (Gia-cô-bê 5:4) dùng các luật lệ phạm pháp (tự đặt). Vấn nạn nằm ở sự thờ ơ và thiếu hiểu biết Luật Pháp của Thiên Chúa (của đại đa số), và bị giữ trong tăm tối, những người nghèo khó phải chịu cảnh tù tội thay vì những tên tội phạm THỰC SỰ - những kẻ giàu có.

The governments and their rich friends and judges call you anarchists but it is they themselves that are the anarchists because they refuse to keep God's Laws and be governed by Him. Choosing, rather, to govern themselves and you by their illegal laws and taxes (Psalm 2)

Các chính quyền và bè đảng của họ và các thẩm phán gọi các con là những kẻ nổi loạn (vô chính phủ) nhưng chính họ mới là những kẻ nổi loạn vì họ đã từ chối Luật Pháp của Thiên Chúa và chối bỏ sự cai trị của Ngài.

People usually accuse others, of doing what they themselves have done, to try to hide their own guilt.

Con người quen với việc lên án kẻ khác những việc chính họ cũng phạm phải, để cố che dấu tội lỗi của chính họ.

The politicians and priests have worked together (Revelation / Apocalypse 18:9) to create the false impression that Christ was a wimp in a white frock and sandals and that he was very poor. He was, in fact, a revolutionary, otherwise the rich would not have crucified him, after firstly putting him in prison, just like they have done to you.

Các chính trị gia và các mục sư cha đạo đã vào một hội một thuyền (Khải huyền 18:9) cố tình tạo nên một hình ảnh giả rằng Chúa là một người cô thế, áo trắng dép lê và ngài nghèo khó. Ngài thực sự là một nhà cách mạng lớn, nếu không những kẻ quyền thế đã không ám hại ngài, sau khi giam cầm ngài, như cách chúng làm hiện giờ, và giam cầm các con.

Jesus the Nazarite needed no gun or other weapon to fight evil. The only weapon he used was the greatest and most powerful weapon on Earth, which is far more powerful than any gun or even nuclear weapon, the TRUTH.

Giê-xu Nazarite không cần súng hay loại vũ khí nào khác để chống lại cái ác. Vũ khí duy nhất ngài đã dùng là loại vũ khí tuyệt vời và công hiệu nhất trên Đất này, vượt xa sức mạnh của súng đạn hay thậm chí là vũ khí nguyên tử, đó là SỰ THẬT.

The Truth will remove any mountain of evil. Learn what it is, how to find it and recognise it, where it comes from - from God. Then learn to love it, and how to use it, and then use it to destroy evil. Shine the Light of Truth on lies and darkness and you will always win. It may be difficult to learn but once you have learned to use it properly, you will be invincible.

Sự Thật sẽ lật đổ tất thảy mọi sự gian. Hãy học nhận biết sự thật là gì, hãy tìm hiểu nó, và nhận biết nó, nơi nó khởi nguồn - từ Thiên Chúa. Và hãy học yêu sự thật, và cách dùng nó, và hãy dùng nó để chiến thắng cái ác. Chiếu ánh sáng của Công Lý (sự thật) lên tăm tối và gian dối và các con sẽ luôn luôn dành chiến thắng. Điều này không dễ thực hiện nhưng một khi các con đã học cách dùng đúng phương pháp, các con sẽ trở nên bất khả chiến bại.

You can learn all this by following EXACTLY, and to the letter, the teachings of the greatest revolutionary - Christ.

Các con có thể học mọi thứ bằng cách theo gương, từng chút một, CHÍNH XÁC giảng dạy của nhà cách mạng vĩ đại nhất - Chúa.

Don't let anyone try to tell you what he said or what it means - read it for yourself. Priests will tell you it doesn't mean what it says and often that it means the opposite. They call Christ a liar and claim to work for him. Don't believe them, read what Christ actually did say. Christ IS and always tells the TRUTH. Believe him and not the opposers. It means EXACTLY what it says.

Đừng nghe ai khác khi họ cố giải nghĩa lời dạy của Chúa, và giảng dạy ý nghĩa lời đó - các con phải tự mình đọc lời Chúa. Các mục sư và cha đạo sẽ nói với các con rằng Chúa có ý khác khi Ngài nói vậy và thường thì họ không đúng. Họ gọi Chúa là kẻ nói dối và tự cho rằng họ làm việc cho Ngài. Đừng tin lời họ, hay đọc những gì Chúa thật sự viết. Chúa ĐANG và luôn nói SỰ THẬT. Hãy tin Ngài và đừng tin lời kẻ phản nghịch. Thông điệp của CHÚA phải được hiểu CHÍNH XÁC như vậy.

Read what he says about the SCRIBES and about the PHARISEES. The SCRIBES are the judiciary (lawyers, judges etc.). The PHARISEES are the politicians.

Hãy đọc những gì Ngài nói về các KINH SƯ/THẦY THÔNG GIÁO và những người PHA-RI-SI/PHA-RI-SÊU. các KINH SƯ/THẦY THÔNG GIÁO là những nhà tư pháp (luật sư, thẩm phán…). Những người PHA-RI-SI/PHA-RI-SÊU là các chính trị gia.

Read Matthew 23** N.B. verse 8 - Rabbi means priest - all of them of EVERY religion.

Đọc Mátt/Ma-thi-ơ 23** Lưu ý câu 8 - Ráp-bi nghĩa là các loại mục sư cha đạo thầy cúng ... - đến từ TẤT CẢ các loại tôn giáo.

Some things have never changed because you have never learned the teachings and the Truth and how to use it to change the world. Learn it now! You have lots of time on your hands - use it well!

Mọi sự vẫn y nguyên bởi các con chưa bao giờ học được những giảng dạy thật của Chúa và Sự Thật lời Ngài nói và dùng nó để thay đổi thế giới. Hãy học nó bây giờ! Trong khi các con có thời gian - hãy biết tận dụng cho tốt. 

The world is only the way it is today because everyone has been kept in the dark. Use the Truth to enlighten and free everyone and make the world a better place for everyone and to set yourself free, FREE, not only from prison but also from oppression. 

Thế giới này trở nên như vậy chính bởi mọi người quá thờ ơ và bị giữ trong tăm tối. Hãy dùng sự thật để khai sáng và giải phóng mọi người và biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người gồm cả các con trong đó, và giải phóng các con, TỰ DO, không phải chỉ thoát khỏi cảnh tù đày, mà còn thoát khỏi sự áp bức bóc lột.

Enlighten people to who they REALLY are - Israel and to the PERFECT Laws and Economics of God, as opposed to the dark, evil laws made-up by selfish men who are serving their father the lord of darkness - Satan.

Hãy khai sáng cho mọi người về gốc gác THẬT SỰ của họ -  Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên và hướng mọi người tới Luật Pháp HOÀN HẢO Bộ Luật Kinh Tế của Thiên Chúa, đối lập với sự tăm tối, dối trá của những luật lệ ích kỷ mà con người tự lập, những kẻ phụng sự cha chúng là chúa tể bóng tối - Satan.

Then, as easily and painlessly as Light vanquishes darkness, so will come, with the Light, justice, love (not sex) and peace of mind and peace on Earth.

Sau đó, thật dễ dàng và không chút công sức, như Ánh Sáng làm tan biến đêm đen, và thay vào đó là, Ánh Sáng, công lý, và tình yêu (không phải tình dục) và sự an lành và hòa bình trên Đất.

Just to destroy another lie, forever, I will point out that Jesus the Nazarite was not a poor man. There is absolutely no Biblical evidence to support this LIE. The MISquote they use to support this lie is that there was "no room at the inn." It says that there was no ROOM at the inn, not that they had no money to stay there.

Để Ta chỉ ra một sự dối ghạt, làm ví dụ, Ta sẽ chỉ ra Giê-xu Nazarite không phải là một người nghèo khó. Hoàn toàn không một dẫn chứng nào từ Kinh Thánh ủng hộ sự DỐI TRÁ đó. Dẫn chứng SAI LỆCH một số kẻ dùng để biện minh là từ sự việc “không còn phòng trọ nào”. Kinh Thánh chép lại rằng không còn PHÒNG tại nơi trọ, không phải Giê-xu và các môn đồ không có tiền.

Joseph was a carpenter and in those days, everything that was made was made by the local carpenter. Therefore he would never be without work or short of money.

Giôsép/Giuse làm nghề thợ mộc và vào thời đó, tất cả mọi vật dụng thiết yếu được làm bởi thợ mộc địa phương. Bởi thế ông không thể nào thiếu việc hay túng thiếu tài chính.

At the nativity, the three kings came to pay homage to the "King of kings." They brought gifts to show their respect and they brought the three most expensive things on Earth at that time:- gold, frankincense and myrrh.

Vào Giáng Sinh, 3 vị vua đến để tỏ lòng tôn kính với “Vua của các vua”. Họ mang theo nhiều lễ vật để tỏ lòng thành kính và họ đã mang ba loại vật phẩm quý giá nhất trên Thế Gian lúc bấy giờ:- vàng, nhũ hương và mộc dược.

They came to pay homage and show respect and so did not bring a little bit, for fear of offending or insulting the "King of kings." They brought a lot of gold, frankincense and myrrh - the three most expensive things on Earth.

Họ đến viếng để tỏ lòng thành và bày tỏ sự tôn trọng và vì thế họ không chỉ mang quà tượng trưng, bởi họ sợ sẽ làm phật lòng “Vị Vua của các vua”. Họ mang tới rất nhiều vàng, nhũ hương và mộc dược - ba loại vật phẩm quý giá nhất trên Trái Đất.

Also, Joseph of Arimathea, the rich man who put the crucified body into his own tomb, was Jesus the Nazarite's great-uncle and disciple and was one of the three richest men in Israel.

Hơn nữa, ông Giuse Arimathea, người đàn ông giàu có đã đặt xác Giê-xu vào mộ, chính là bác của Giê-xu Nazarite và cũng là một môn đồ; ông là một trong ba người giàu có nhất ở Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ.

You have just been given three very good reasons why Jesus the Nazarite was NEVER poor. He was not rich either, but always had enough.

Các con giờ đã biết 3 lý do tại sao Giê-xu Nazarite KHÔNG phải là người nghèo. Ông cũng không giàu có, nhưng luôn có những thứ ông cần.

The lie that Jesus was poor was started by the rich people who formed the parliament and they got the churches to pass on the lie, in order to keep the people poor and quiet, and stop them rebelling.

Lời dối ghạt rằng Giê-xu nghèo khó khởi nguồn bởi tầng lớp giàu có, những kẻ đã lập ra Nghị Viện Anh, và họ dùng nhà thờ lan truyền tin đó, hòng giữ những người nghèo khó khỏi than vãn, và ngăn họ không nổi loạn.  

By saying that Jesus was poor and that the people, by being poor, were following in his footsteps, they have kept the people down and poor for centuries (Revelation / Apocalypse 18:9). They have also made themselves and the churches richer and richer.

Bằng cách tung tin Giê-xu nghèo khó và rằng đại bộ phận dân chúng, bằng cách nghèo khó, đang noi theo gương Ngài, họ đã giữ quần chúng trong nghèo khó qua hàng thế kỷ (Khải huyền 18:9). Chúng cũng vơ vét và cùng với nhà thờ ngày một giàu thêm.

The church of England is the biggest and richest land-owner in Britain and yet there are hundreds of thousands of poor who have no houses, some of whom live in cardboard boxes. The Vatican is the richest business on Earth and sits on 7 hills - read Revelations 17:9.

Nhà thờ Anh là chủ đất giàu nhất và lớn nhất ở Anh, xứ Wales và Sờ-cốt-len và cùng lúc có hàng trăm ngàn người nghèo khó vô gia cư, một số thậm chí phải sống trong các thùng cạc-tông. Tòa Thánh Va-ti-căn là tổ chức kinh tế giàu nhất Trái Đất, nó tọa lạc trên 7 ngọn đồi - Đọc Khải huyền 17:9.

Stay away from ALL political parties and religions and talk ONLY to God in private, in your head, not in a church, as you were TOLD to do in Matthew 6:1-8* N.B. verses 5 and 6 - by Christ - HIMSELF. (Synagogue means church).

Hãy tránh xa TẤT CẢ đảng phái chính trị, các tổ chức tôn giáo và nói chuyện CHỈ VỚI Thiên Chúa ở nơi riêng tư, trong suy nghĩ, không phải trong nhà thờ, như các con đã được truyền dạy trong Mátt./Ma-thi-ơ 6:1-8* Lưu ý câu 5 và 6 - bởi Chúa - bởi CHÍNH NGÀI. (Synagogue có nghĩa là nhà thờ)

* Matthew 6
6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen by them: otherwise ye have NO reward from your Father which is in heaven.
6:2 Therefore when thou doest [thine] alms, do NOT sound a trumpet before thee, as the hypocrites DO in the churches and in the streets, that they may have glory from MEN. Verily I say unto you, They have their reward.
6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret Himself shall reward thee openly.
6:5 And when thou prayest, thou shalt NOT be as the hypocrites [ARE]: for they love to pray standing in the churches and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Verily I say unto you, They have their reward.
6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and WHEN THOU HAST SHUT THY DOOR, pray to thy Father in private (Enoch 56:5; Sura 7:55); and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
6:7 But when ye pray, use NOT vain repetitions, as the heathen [DO]: for they think that they shall be heard for their much speaking.
6:8 Be NOT ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, BEFORE ye ask Him.

*Mátt./Ma-thi-ơ

6:1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, CHỚ CÓ phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ CHẲNG được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

6:2 Vậy khi bố thí, ĐỪNG có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường LÀM trong nhà thờ và ngoài phố xá, cốt để người ta thấy và được lời khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi (được người ta thấy như chúng muốn).

6:3 Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,

6:4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em.

6:5 Và khi cầu nguyện, anh em ĐỪNG làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong nhà thờ, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi (được người khác thấy).

6:6 Còn anh em, khi cầu nguyện (nói chuyện với Thiên Chúa trong suy nghĩ), hãy vào phòng, ĐÓNG CỬA LẠI, và cầu nguyện cùng Cha của anh em nơi kín đáo (Enoch 56:5; Sura 7:55). Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lời anh em.

6:7 "Khi cầu nguyện, anh em ĐỪNG lập đi lập lại như dân ngoại LÀM; họ nghĩ rằng: cứ nói đi nói lại là được như ý.

6:8 ĐỪNG bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, TRƯỚC khi anh em cầu xin.


** Matthew 23/Mátt. 23

23:8 But be not ye called priest (rabbi, imam etc.): for One is your Teacher, [even] Christ; and all ye are brethren.

23:8 Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là cha/mục sư ("ráp-bi, imam…): vì anh em chỉ có Một Thầy, là CHÚA; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

23:9 And call no [man] your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

23:9 Và đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha, trên trời.

23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, [even] Christ....

23:10 Cũng đừng để bị gọi là các thầy, vì anh em chỉ có một Thầy, là Đức Chúa ...

23:23 Woe unto you, lawyers (scribes) and politicians (pharisees), hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier [matters] of the Law, Judgment, Mercy, and Faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

23:23 Khốn cho các người, hỡi các luật sư (các kinh sư) và các chính trị gia (Pha-ri-sêu), những kẻ đạo đức giả! Các người nộp 10% thuế bạc hà, rau thơm, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng hơn trong Bộ Luật, các Phán Xét, Sự Ân Xá (các năm xóa nợ...), và Đức Tin. Các điều này vẫn cứ phải làm, và các điều kia cũng không được bỏ.

23:24 [Ye] blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

23:24  Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. (cằn nhằn phân bì chuyện nhỏ, làm ngơ trước những bất công lớn)

23:25 Woe unto you, lawyers and politicians, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

23:25 Khốn cho các người (nguyền rủa), hỡi các luật sư (các kinh sư) và các chính trị gia (Pha-ri-sêu), những kẻ đạo đức giả! Các người giữ sạch bề ngoài, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và nhơ nhớp.


23:26 [Thou] blind politician, cleanse first that [which is] within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

23:26  Hỡi các chính trị gia đui mù, hãy rửa bên trong cho sạch trước, để bên ngoài cũng được sạch theo đó. (lo nội dung trước khi lo hình thức)

23:27 Woe unto you, lawyers and politicians, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead [men's] bones, and of all filthiness.
23:27 Khốn cho các người (nguyền rủa), hỡi các luật sư (các kinh sư) và các chính trị gia (Pha-ri-sêu), những kẻ đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and inequity.

23:28 Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!

23:29 Woe unto you, lawyers and politicians, hypocrites! because ye build the tombs of the Prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

23:29 Khốn cho các người (nguyền rủa), hỡi các luật sư (các kinh sư) và các chính trị gia (Pha-ri-sêu) Các người xây mồ cho các ngôn sứ/nhà tiên tri và tô mả cho những người công chính.

23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the Prophets.

23:30 Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với họ mà giết hại các ngôn sứ/các nhà tiên tri.

23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the Prophets.

23:31 Bởi thế, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ/các nhà tiên tri.

23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.

23:32 Các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

23:33 [Ye] serpents, [ye] generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell-fire?

23:33 Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục?

23:34 Wherefore, behold, I send unto you Prophets, and wise men, and scribes: and [some] of them ye shall kill and crucify; and [some] of them shall ye scourge in your churches, and persecute [them] from city to city:

23:34 Vì thế, nay, Ta sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người: các người sẽ giết và đóng đinh một số họ vào thập giá, đánh đòn những người còn lại trong nhà thờ các người và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác.

23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the Temple and the altar.

23:35 Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người, từ máu ông A-ben, người công chính, đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, người mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ.


Conclusion.  -  Lời Kết.
 
Use your time in prison to study and learn the beauty and justice of God's Laws and Economics, so that you can teach others and change the world.

Dùng thời gian khi bị giam cầm và học hỏi những điều hay và công lý của Luật Pháp Thiên Chúa và bộ luật Kinh Tế, để các con có thể bày lại cho người khác và thay đổi thế giới.

If you learn, by following Christ's teachings, how to become like Christ, you will eventually even be released from this prison planet and allowed to go home to your REAL home where you originally came from, back out in the Universe, and to live there with God, your new found Loving Father.

Nếu các con học theo, và noi gương theo những giảng dạy của Chúa, để được giống như Chúa, các con (các linh hồn trong thân xác người) dần dần sẽ được phóng thích khỏi hành tinh tù đày này và được ân xá cho trở lại quê hương THẬT nơi các con xuất xứ, trở lại Vũ Trụ, và được sống trong đó, cùng với Thiên Chúa, Vị Cha Đáng Kính các con tìm thấy.

The reason that God gave Moses The Ten COMMANDments is because they are The Laws of The Universe and you have to PROVE that you can keep them here, under ALL circumstances, amongst all of this evil and temptation in this world, before He can release you from this prison planet and let you go HOME to your REAL families in heaven (The Universe).

Lý do Thiên Chúa ban cho Mô-se 10 Điều Răn là bởi đó là Luật Lệ của Vũ Trụ này và các con phải CHỨNG THỰC được các con có thể giữ các luật lệ đó tại đây, trong thế giới này, trước khi Thiên Chúa có thể phóng thích các con khỏi hành tinh tù đày này, và cho phép các con trở về NHÀ, về với gia đình THẬT SỰ của các con trên trời (Vũ Trụ).

Now you can see that God has told you the TRUTH because His Prophecies have come TRUE, about the times of oppression and the poor having their faces ground and having to steal and become violent to survive, because you are part of it, you can believe all - ALL that He has told you.

Bây giờ các con co thể thấy Thiên Chúa đã nói cho các con biết SỰ THẬT, bởi những lời Tiên Tri xưa đã thành SỰ THẬT, những lời tiên đoán về thời khắc khốn cùng của áp bức khi những người nghèo khó bị đạp thấp xuống đất và họ phải trộm cướp và trở nên hung dữ để có thể sinh tồn, bởi các con là một phần trong số họ, các con có thể tin vào tất cả - TẤT CẢ những gì Thiên Chúa đã nói.

He has told you, on the last page of The Old Testament, that at the end, just before The Last Day comes, His people MUST remember and return to The Laws that He gave to Moses in Horeb, in order to put the world right, or else He will come and burn you ALL up.

Thiên Chúa đã nói với các con, trong trang cuối của Cựu Ước, rằng vào ngày cuối, trước khi Ngày Phán Xét đến, dân Ngài CẦN PHẢI được nhắc nhở để trở về lại với Luật Pháp mà Ngài đã ban cho Mô-se tại Hô-rếp, để có thể sửa sai và đưa thế giới này trở lại quỹ đạo đúng, nếu không Ngài sẽ đến và đốt hết TẤT CẢ những ai nghịch lệnh.

Read Malachi chapter 4 and you will see for yourself. Do it NOW before it is TOO late. You will NOT get another chance.

Hãy tự đọc Malakhi chương 4 và các con có thể tự kiểm chứng. Hãy làm NGAY trước khi QUÁ muộn. Các con sẽ KHÔNG nhận được một cơ hội nào nữa.

PLEASE take my advice with the love that goes with it. Use it to heal yourselves and this, my poor sick world of ALL its ills.

XIN HÃY làm theo lời khuyên của Ta, xuất phát từ tình cảm Ta dành cho các con. Dùng nó để chữa lành cho bản thân và thế giới tội nghiệp này với TẤT CẢ bệnh tật trong đó.

EliJAH / Christ C.W. 2810 Room 2-15, Hedon Road, Hull, 5/10/91.

EliYAH/ Chúa C.W 2810 Phòng 2-15, Đường Hedon, Hull. Ngày 10 tháng 5, năm 1991.

On remand for fighting for the poor by telling the Truth* because I am the only one doing it. I want your help. YOU certainly NEED mine.

Bị Tạm giam vì tranh đấu cho kẻ yếm thế và nói Sự Thật*, khi Ta là ngươi duy nhất làm điều đó. Ta cần sự giúp đỡ từ các con. CÁC CON chắc chắn CẦN sụ giúp đỡ từ phía Ta.

* In fulfillment of Isaiah 42:6-7
* Hoàn thành lời tiên tri của Isaia/Ê-sai 42:6-7

42:6 I the "I AM" (God) have called thee in Righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a Covenant of the people, for a Light to the Gentiles;

42:6 Ta “ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Thiên Chúa) đã gọi ngươi trong Sự Công Chính, và sẽ nắm tay ngươi, và sẽ chở che ngươi, và sẽ ban ngươi bởi vì Giao Ước (Ta) với dân này, làm Ánh Sáng cho Ngoại Dân.

42:7 To open the blind eyes, to bring out the prisoners from this prison [planet], [and] them that sit in darkness out of the prison house.

42:7 Để mở mắt kẻ đui mù (thần trí mù lòa), để giải thoát kẻ tù tội trong tù đày [hành tinh này], và những ai đang ngồi trong tăm tối.

PLEASE make an EXACT copy for EVERY inmate and officer, everywhere and for your family.

XIN HÃY copy bản sao giữ đúng NGUYÊN BẢN cho MỌI tù nhân và giám ngục, ở mọi nơi và cho gia đình của các con.