Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

The Abrahamic Covenant - Giao Ước với Áp-ra-ham

 
Proof that the entirely unconditional Promise which God made to Abraham - "I Will Make of Thee a Great Nation", has been fulfilled; the Truth about who Abraham's seed really are and the revealing prophecies about what is going to happen to Abraham's seed in the very near future.

Gen. 49:10 The sceptre shall not depart from Judah [to Joseph], nor a law-giver from between his feet, UNTIL Shiloh comes [from Joseph-Ephraim v 22-24]; and unto him [shall] the gathering of the people [be].

The Prophecies of Nostradamus about Inis Fail (Ireland), The Lia Fail (Stone of Destiny) and The Ark of The Covenant.

Quatrain 1,32
Le grand empire sera tost translat,
En lieu petit, qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infine d'exigue cont,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.

The great Empire will soon be overturned (Ezekiel 21:26-27; Q. 10,100),

In a small place (Tara), which soon will begin to grow (in fame):
A small place of tiny area (the Inauguration Mound at Tara)

In the middle of which he will come to place His Sceptre (Lia Fail - Stone of Scone).

Ezekiel 21:26 Thus saith the Lord "I AM"; Remove the diadem (sovereignty), and take off the crown: this [shall] not [be] the same: exalt [him that is] low (Line of Zarah), and abase [him that is] high (Line of Pharez).
21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no [more], [overturned] UNTIL he come whose Right it is; and I will give it [him - Shiloh (Gen. 49 v 10)].

Quatrain 10,100
The great empire will be for England (Q. 1,32),

Quatrain 1,43

Avant qu'advienne le changement d'Empire
Il adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu, le pillier de paphire
Mis translat sur le rocher noilleux.

Before the coming of the change (overturn) of the Empire
A very wonderful event will take place.

A field (2m. x 2m. of turf at Tara) moved, the Pillar of Porphyry
(Lia Fail - Stone of Scone)

Put in place (on the Inauguration Mound at Tara); (the empire) changed on the gnarled rock (the Lia Fail - Stone of Destiny, as Christ is inaugurated King of Ireland, at Tara).
 

Jacob/Israel's fourth son, who was called Judah, had twin sons called Zarah and Pharez, recorded in Genesis 38: 28-30. When the twins were due to be born Zarah put his hand out of the womb and the midwife tied a "Red Cord" around his wrist to mark the first-born and his birthright. However, Zarah of the "Red-Hand" pulled his hand back and his brother Pharez was born first and so breached Zarah's birthright and was therefore named Pharez meaning breach in Hebrew.

Because Zarah lost his birthright he went into exile to Iberia (Heberia - the Hebrew's land) and built Zaragossa ("Stronghold of Zarah"). Later on the Israelites' traditional enemy Babylon and then Rome (the New Babylon) invaded Iberia (Spain) and drove the Zarahites of the "Red-Hand" to the North of Spain to Galicia and Vizcaya (Biscay) and many left Heberia (Iberia) and sailed to Hibernia (Hebernia - the Hebrew's new land) - Ireland.

In Jerusalem, from Zarah's brother Pharez, came the line of David and Solomon, whose symbol is the "Star of David". So how did the "Star of David" come to Ireland and find its way onto the Ulster Flag?

Nebuchadnezzar of Babylon overthrew king Zedekiah of Jerusalem, from the line of David, c. 588 B.C. and Jeremiah the Prophet took Zedekiah's daughter called Teia Tephi, Jacob's Pillar (The Lia Fail / Stone of Destiny) and "The Ark of The Covenant" from Jerusalem via Tanis in Egypt ("Raiders of the Lost Ark" film); Gibraltar; Galicia and Cornwall and brought them to Ireland for safety.

Teia Tephi the queen of Israel and Gibraltar landed at Howth on 18/6/583 B.C. and travelled to Tara where she married Eochaidh the High king of Ireland on 21/6/583 B.C. Eochaidh was from Judah/Zarah of the "Red-Hand" and Teia Tephi was from the line of David and when they married they sealed the breach caused hundreds of years previously, when Judah's twin sons had been born. With their marriage-union we have the "Red-Hand" mounted on the "Star of David" under the single Royal Crown, symbolizing the union of the two royal lines, which sprang from Judah. - http://jahtruth.net/uflag.htm
 
 
 
Sáng. 49:10 Vương Trượng sẽ không rời khỏi [nhà] Giu-đa [đến nhà Giô-sép], kể cả kẻ lập pháp, CHO TỚI KHI Đấng Si-lô xuất hiện [từ nhà Giô-sép - Ép-ra-im; câu 22-24], và dân sẽ hợp lại bên Người.

Những lời tiên tri của Nostradamus về 

Hòn Đảo định mệnh (Ail-en, còn được gọi là Hibernia - Hebernia - Hebrew's new land/đất mới của người Hê-bơ-rơ, từ từ Hê-be/Ê-ve là tên ông cố của Áp-ra-ham, là ông cố của Gia-cốp. Dân Bắc Ai-Len là con cháu của De-rác/Sê-rách, là con của Giu-đa. Còn dân Cộng Hòa Ai Len là con cháu của Chi Tộc của Đan.)

Hòn Đá Tước Vị/Hòn Đá Gia-cốp gối đầu (Sáng Thế Ký 28:10 Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 28:11 tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 28:12 bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Thiên Chúa đi lên xuống trên thang đó. 28:13 Đấng Trị Vì Vũ Trụ xuất hiện trên đó và phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Thiên Chúa của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. 14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên đất, tràn ra khắp cõi Tây Đông Bắc Nam, và bởi ngươi và dòng dõi ngươi mà tất thảy các sắc dân được phước.) 

và Rương Giao Ước (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:23 Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê, con ông Nun, Người phán: "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính ngươi sẽ đưa con cái Ít-ra-en vào đất mà Ta đã hứa với chúng; và Ta sẽ ở với ngươi."
 
Đặt Luật bên Hòm Bia

24 Khi ông Mô-sê đã viết xong các lời của luật này vào một cuốn sách, từ đầu chí cuối,25 thì ông truyền cho các thầy Lê-vi, những người kiệu Rương Giao Ước của THIÊN CHÚA, rằng:26 "Hãy đem sách luật này đặt bên Rương Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em; ở đó sách ấy sẽ làm chứng cáo tội anh (em).27 Vì tôi biết anh (em) hay phản nghịch và cứng cổ: hôm nay tôi còn sống với anh em, mà anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA, huống chi là sau khi tôi chết!)

Quatrain 1,32
Le grand empire sera tost translat,
En lieu petit, qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infine d'exigue cont,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.

The great Empire will soon be overturned (Ezekiel 21:26-27; Q. 10,100), Đế Chế Anh sẽ sớm bị đánh bại

In a small place (Tara), which soon will begin to grow (in fame): Tại một vùng đất nhỏ (Tara, nói trệch từ chữ Torah), nơi sớm thôi ai cũng sẽ biết


A small place of tiny area (the Inauguration Mound at Tara), là đồi Tara

In the middle of which he will come to place His Sceptre (Lia Fail - Stone of Scone). Ngài đến với Vương Trượng

Ezekiel 21:26 Thus saith the Lord "I AM"; Remove the diadem (sovereignty), and take off the crown: this [shall] not [be] the same: exalt [him that is] low (Line of Zarah), and abase [him that is] high (Line of Pharez).
21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no [more], [overturned] UNTIL he come whose Right it is; and I will give it [him - Shiloh (Gen. 49 v 10)].

Quatrain 10,100
The great empire will be for England (Q. 1,32),

Quatrain 1,43

Avant qu'advienne le changement d'Empire
Il adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu, le pillier de paphire
Mis translat sur le rocher noilleux.

Before the coming of the change (overturn) of the Empire Trước khi đế chế Anh đổi chủ

A very wonderful event will take place. Một sự kiện lớn sẽ xảy ra

A field (2m. x 2m. of turf at Tara) moved, the Pillar of Porphyry
(Lia Fail - Stone of Scone) Đồi Tara được khai quật (tìm thấy Rương Giao Ước tại đó) Hòn Đá Tước Vị (thật) xuất hiện

Put in place (on the Inauguration Mound at Tara); (the empire) changed on the gnarled rock (the Lia Fail - Stone of Destiny, as Christ is inaugurated King of Ireland, at Tara).  khi Chúa lên ngôi Vua của Ai-len, tại đồi Tara
.


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

The most important words in the entire Bible are spoken by Jesus to Nicodemus - Đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem

Christ said, "I am not from this world.":-
 
Chúa nói: “ Ta không phải từ thế giới này.” :-

 
John 8:14 And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I AM NOT FROM THIS WORLD.Gioan/Giăng 8:14 Và Chúa nói với họ, các con đến từ dưới thấp; Ta đến từ trên cao: các con thuộc thế giới này; TA KHÔNG PHẢI TỪ THẾ GIỚI NÀY.
 
The most important words in the entire Bible are spoken by Jesus to Nicodemus, which, unless YOU understand them and do it makes it impossible to understand and do any of the teachings.

 
Câu từ quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh được Chúa Giêsu nói với Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem, điều mà, trừ khi CON hiểu họ và làm theo, (con sẽ) không thể hiểu được và làm theo những lời dạy khác.

 
What did Christ mean when he said that he is NOT FROM THIS WORLD and that unless YOU are born again from above, of spirit, you will neither SEE nor enter The Kingdom of God, Whom we are clearly informed is also a Spirit? The body that Christ (the spirit-Being) used, which was called Jesus and was born on this planet, obviously was from this world. So what did he mean?

 
Chúa có ý gì khi nói Chúa KHÔNG PHẢI TỪ THẾ GIỚI NÀY và trừ khi CON được tái sanh từ trên cao, thuộc (về) thần hồn (khác biệt với cơ thể/đây là chú giải của từ điển cho chữ spirit), con sẽ không THẤY hay vào được Vương Quốc của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta được cho biết rõ ràng là Một Thần Linh? Thân xác mà Chúa (đấng thần Linh) đã sử dụng, cái (thân người) được gọi là Giêsu và được sanh thành từ hành tinh này, rõ ràng là thuộc thế giới này. Vậy Chúa có ý gì?

 
Jesus explained what he meant, quite clearly, to Nicodemus and it is written in the Gospel of John chapter 3.

 
Chúa đã giải thích điều Chúa muốn nói, hoàn toàn rõ ràng, cho Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem (một thủ lãnh của người Do-thái) và nó đã được ghi lại trong Phúc Âm của Gioan/Giăng chương 3.

 
3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except (unless) a man be born from above, he cannot SEE the Kingdom of God.

 
3:3 Chúa Giêsu trả lời và nói cho ông, quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Trừ khi một người (đàn ông) được sanh thành từ trên cao, anh ta không thể THẤY Vương Quốc của Thiên Chúa.

 
3:4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?

 
3:4 Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem thưa lại Chúa, Làm sao một người (đàn ông) có thể được sanh khi anh ta đã già? Anh ta có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai, và được tái sanh?

3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water (human) and then is born from above as his spirit-"Being" (his REAL self which is NOT human), he can NOT enter into the Kingdom of God (Who is a Spirit-"Being" and the Ruler of the entire Universe).

 
3:5 Chúa đáp, Quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Trừ phi một người (đàn ông) được sanh bởi nước (con người) và sau đó được tái sanh từ trên y như thần – “Hồn” [hay thần – Linh] anh ta (linh dạng THẬT của anh ta, thứ KHÔNG phải là con người), anh ta KHÔNG thể vào Vương Quốc của Thiên Chúa (Ngài là một Thánh
Thần – “Linh” và là Đấng Trị Vì cả Vũ Trụ).
 
3:6 That which is born of the flesh is human; and that which is born of the Spirit is spirit (a spirit-"Being") - (a human+Being).

 
3:6 Thứ được sanh thành từ xác thịt là con người; và thứ được sanh thành từ Thánh Linh là linh (một thần/spirit – “Linh/Being”) – (một nhân/human + Linh/Being)

 
3:7 Marvel not that I said unto thee, Ye MUST be born again.

 
3:7 Chớ ngạc nhiên lời Ta nói với con, con PHẢI được tái sanh lại.

 
3:8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell from where it cometh, and where it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

 
3:8 Ngọn gió thổi ý gió; và con nghe tiếng đó, nhưng không biết từ đâu nó đến và nó đi đâu: cũng như ai được sanh bởi Thánh Linh.

 
3:9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? (How can I not be human?)

 
3:9 Ni-cô-đê-mô/Ni-cô-đem đáp và nói với Chúa, Làm sao như vậy được? (Sao con không phải là người được?)

 
3:10 Jesus answered and said unto him, Art thou a teacher of Israel, and knowest not these things? (Matthew chapter 23:8-10).

 
3:10 Chúa đáp và nói với ông, Phải con là một bậc thầy của Y-sơ-ra-ên/Ít-ra-en, và con không biết những điều đó?

 
3:11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.

 
3:11 Quả thực, quả thực, Ta nói cho con, Chúng ta nói điều chúng ta thực biết, và chứng thực điều chúng ta đã thấy; và các con không lĩnh hội được lời chứng của chúng ta.

 
3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you [of] heavenly (spirit) things?

 
3:12 Nếu Ta đã kể con nghe chuyện trần thế, và con chẳng tin, làm sao con tin, nếu Ta kể con nghe chuyện trên trời/thiên đàng (thần linh)?

 
If you can see the Truth of it, perhaps you're ready for the real Book of Enlightenment. "The Way home or face The Fire" by JAH is the ONLY guide to finding The Truth about why we are actually here on this planet and what each and every one of us has to do to get it right.

 
Nếu con có thể nhìn thấy Chân Lý qua chuyện này, có lẽ con đã sẵn sàng cho Cuốn Sách thực sự của sự Giác Ngộ. "Đường Về hay đối mặt hồ Lửa" (tạm dịch tựa) bởi YAH là hướng dẫn DUY NHẤT để tìm kiếm Sự Thật về lý do thực sự tại sao chúng ta ở đây trên hành tinh này và những gì mỗi và một chúng ta phải làm gì để có thể học thành đường ngay.  


Source/nguồn: http://jahtruth.net/buddha.htm
/ Giải thích các từ Phật và ChúaThe Way home or face the Fire
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

J for justice - The Incredible Story Of Muad Dib And His 7/7 Ripple Effect

 

 Buổi nói chuyện của YAH


Who is the human+being Muad'Dib?
Ai là Muad'Dib?
Human (name): John Anthony Hill.
Danh tánh:  John Anthony Hill (JAH còn có cách viết khác là YAH, và cũng đọc như vậy)
Human (birth): Sheffield, England, 1948.
Nơi Sinh:  Sheffield, Anh, 1948.
Spirit-being (names): Muad'Dib / JAH / EliJah.
Thần Danh: Muad'Dib/ YAH/ EliYah. 

Ghi chú:

Để hiểu thần danh là gì, xin xem ví dụ ở Ma-thi-ơ 22 câu 41 tới 46

Ma-thi-ơ 22 (sách tin lành)

41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít. 43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít trong thần trí (linh hồn), gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44 Thiên Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? 45 Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa. 

Chúng ta có thể nhận ra, thân xác người với danh tánh Giêsu, con cháu vua Đa-vít, là xác người mà Linh Thần, Chúa Giáng Thế, là Con Trai Cả của Thiên Chúa dùng khi nhập thể. Ở đây người Pha-ri-si không phân biệt được, nên họ đã không thể trả lời.  

Xin xem đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ni-cô-đê-mô /Ni-cô-đem để hiểu rõ hơn.

Thiên Chúa là Thần Linh, Ngài không có con là người phàm; Linh Thần nhập thể  Giêsu, mới chính là Con Trai Cả của Thiên Chúa. Cũng vì đạo giáo cấm đoán, mà các tín đồ của cả hai phía, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, không đọc tất cả các phần sách, dẫn tới sự hiểu lầm. Giêsu (nói về thân xác người không thôi) gọi mình là Con Trai của Loài Người. 

Bởi vậy, khi Chúa trở lại lần thứ hai, Ngài không trở lại trong thân xác Giêsu, với các dấu đinh trên tay, mà nhập thể vào một thân xác khác. Xin xem đoạn đối thoại giữa Gioan/Giăng với Chúa khi ông được khải thị về tương lai, trong Khải Huyền 1:

12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng.13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Trai của Loài Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng.14 Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng;

17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là (người) Đầu và là (người) Cuối."

Reasons why the "Elite" fear Muad'Dib

Lý do các thế lực “Hắc Ám” sợ Muad’Dib

1. On 13/June/1988, in fulfillment of prophecy, Muad'Dib served a High Court Writ upon the British Parliament, at court in the City of Sheffield, demanding that He be allowed to immediately repeal all man-made "laws" which are all illegal according to God's Law, and which enable the rich to "legally" steal from everyone else. He would also re-institute the "Year of Release", which is the forgiveness of debt every seven years, and the REAL "Jubilee" and begin to redistribute their share of the wealth that has been stolen from them back to the poor, and ban usury. The ban on private gun ownership would be repealed and all would have exactly the same powers to arrest persons committing real crimes.

Vào ngày 13 tháng sáu năm 1988, hoàn thành lời tiên tri, Muad'Dib gửi trát lệnh cho Tòa án Tối Cao Nghị viện Anh, tại tòa án ở thành phố Sheffield, yêu cầu hủy bỏ tất các các “luật lệ” con người đặt ra thêm, theo Luật của Thiên Chúa , những luật lệ bất hợp phát tự đặt đó đã cho phép tầng lớp giàu “hợp pháp hóa” hành động trộm cắp của họ. Ông cũng yêu cầu thực hiện lại “Năm Ân Xá Nợ”, có nghĩa cứ 7 năm 1 lần mọi nợ nần sẽ được xóa bỏ (Đệ Nhị Luật/Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1), và thực hiện Lễ Jubilee THẬT (Jubilee Kim Cương năm 2012 của Nữ Hoàng Anh là hành động dối ghạt dân chúng, nhằm che dấu ý nghĩa thật của Lễ Jubilee, còn được biết đến như là “thời kỳ toàn xá” là năm thánh, 50 năm một lần, trong phiên bản KT công giáo, hay “năm hân hỉ” trong phiên bản KT tin lành – Lêvi ký 25:10), nghĩa là thực thi việc tái phân phát của cải trong toàn xã hội, và nghiêm cấm việc cho vay lấy lãi (nguồn gốc lạm phát). Xóa bỏ luật cấm cá nhân sở hữu vũ khí tự vệ, dân chúng có quyền thực thi luật của Thiên Chúa, bắt những ai phạm tội (các chính trị gia và các phe đảng…, thay vì trông chờ lực lượng cưỡng chế có tổ chức, thực chất là cây gậy dùng để đánh dân).

2. T.H.E.Y.* KNOW Who He REALLY is.

CHÚNG * BIẾT Ông THẬT SỰ là Ai. 

3. Muad'Dib has proven that the Stone of Destiny (a.k.a. The Coronation Stone & Stone of Scone & Jacob's Pillar) was never returned by the Scots after four of them removed it from Westminster Abbey on "Christmas Day" 1950, also in fulfillment of prophecy. The stone handed to the authorities in 1951 was a fake and Elizabeth II was aware of this when she perpetrated a fraud upon the British people, by having herself crowned upon this fake stone. There were no specific camera shots of this stone, and she demanded no shots closer than 30 feet, so people couldn't see that it wasn't the real Stone. This means that she is not the rightful monarch of Britain, and moreover, has broken the Coronation Oath she took, in which she vowed to uphold God's Law, which prohibits the monarch (or anyone else) from making up new "laws", or taking away from God's Law. The real Stone will eventually re-surface so that the Rightful King can be crowned upon It. Bertie Gray, the stonemason who made two copies of the Stone, confessed on his death-bed that they had not returned the real Stone. Bertie's children confirmed this in 2008.


Muad'Dib đã chứng minh Hòn Đá Định Mệnh (Hòn Đá Tước Vị, Hòn Đá của Gia-cóp/Gia-cốp) thật chưa bao giờ được trả lại, sau sự kiện bốn người Xcốt-len tháo nó khỏi Tu Viện Westminster vào “Giáng Sinh” 1950, hoàn thành một lời tiên tri khác. Hòn Đá được giao lại vào năm 1951 được làm giả và Nữ Hoàng Elizabeth II biết điều đó, nhưng đã chủ động dối ghạt dân chúng, bằng hành động che dấu sự việc và đã đăng cơ trên hòn đá giả. Lễ đăng cơ trên hòn đá bị cấm ghi hình, và bà yêu cầu không được quay gần hơn 914 cm, để hòng che mắt mọi người.  Điều đó có nghĩa bà không phải là Nữ Hoàng hợp pháp của Đế Chế Anh, và hơn nữa, bà đã phá vỡ Giao Ước Đăng Cơ mà bà đã thề, rằng bà sẽ giữ Luật Pháp của Thiên Chúa, trong đó có việc nghiêm cấm đặt thêm luật lệ, hoặc tự ý tháo bỏ luật lệ được ghi chép trong Kinh Thánh (không phải là các nghi thức tôn giáo). Hòn Đá thật sớm sẽ xuất hiện trở lại để Vị Vua Hợp Pháp có thể đăng cơ ngồi trên Nó. Bertie Gray, người làm 2 bản sao chép Hòn Đá, thú nhận trước khi chết rằng họ đã không giao trả Hòn Đá thật. Con cái Bertie xác nhận tin trên vào năm 2008. 

4. Muad'Dib has located the exact spot marking the entrance to the chamber which is the resting place of the Ark of the Covenant, at the Hill of Tara in Ireland. For over 10 years He has been campaigning to be allowed to dig down some metres in a space not more than 2m x 2m. Obviously, this, and He, have been a thorn in the side of the Irish authorities, who do not want to permit the Ark to be recovered because it doesn't form part of the N.W.O.'s plans. Quite the opposite, It is a tool which will help to defeat them. This could also explain the seeming eagerness of the Irish authorities to comply with the false British charge and extradition request against Muad'Dib, because He was not going away until He had recovered the Ark, also in fulfillment of prophecy.


Muad’Dib đã định vị được địa điểm chính xác hầm vào nơi cất giữ Rương Giao Ước, tại Đồi Tara ở Ailen. Ông đã bỏ ra hơn một thập kỷ xin giấy phép chỉ để đào một khu cỏ không quá 2mx2m. Qua sự việc trên, có thể thấy rõ, Ông như cái gai trong mắt nhà cầm quyền Ailen, và những kẻ không muốn Rương Giao Ước được khai quật, bởi nó không nằm trong kế hoạch phụng sự Trật Tự Thế Giới Mới. Chính xác hơn, nó chính là công cụ dùng để đánh bại chúng. Điều này giải thích sự háo hức của chính quyền Ailen trong việc tuân thủ phán xử sai trái của chính quyền Anh và yêu cầu dẫn độ Muad’Dib, bởi Ông sẽ không đi cho tới khi Ông khai quật được Rương Giao Ước, và để hoàn thành lời tiên tri.

The real power behind the N.W.O. is not any human, but Satan, and the N.W.O. is his evil mimic of God's Kingdom on Earth. All attempts to thwart or defeat Satan's N.W.O. are doomed to fail, UNLESS they are GOD'S WAY of doing it. The ONLY Person on Earth who knows Father's Will and is actively living It, is Muad'Dib. Your only chance of survival is through helping Him, to prove, without a shadow of a doubt, whose side you are on. As these End-times get progressively worse, in fulfillment of the Warnings delivered to mankind through God's Prophets, the Truth of this will become clearer and clearer, even to those who are still sleeping in the dust of the earth (inside Adams and Eves) and have not awakened spiritually.


Quyền lực thật đằng sau Trật Tự Thế Giới Mới không đến từ người, mà từ Satan, và TTTGM chính là sản phẩm nhái của hắn copy từ Vương Quốc Trên Đất của Thiên Chúa. Tất cả các nổ lực hòng đánh bại TTTGM của Satan sẽ thất bại, TRỪ KHI họ nghe theo hướng dẫn, làm theo Phương Cách của Thiên Chúa. Người DUY NHẤT trên Đất hiểu rõ Thánh Ý của Thiên Chúa và đang tích cực thực hiện, chính là Muad’Dib. Cơ hội sinh tồn duy nhất của bạn nằm ở việc trợ lực cho Ông, để chứng tỏ, không chút nghi ngờ, việc bạn chọn theo phe nào. Khi Thời Kỳ Cuối đang diễn tiến ngày một xấu đi, chứng thực những Cảnh Báo cho nhân loại từ các Nhà Tiên Tri của Thiên Chúa, Sự Thật sẽ ngày một rõ và rõ hơn, ngay cả đối với những ai vẫn còn mê ngủ trong bụi của đất (nói về các linh hồn chưa thức tỉnh trong các thân xác người) và chưa có được sự tỉnh táo về mặt tâm linh (tinh thần).
 
Who is JAH? http://jahtruth.net/mal4.htm  


Ai là YAH? Xin xem Lời Tiên Tri về Ê-li-YAH

Muad'Dib's DVD "7/7 Ripple Effect" provided substantial evidence as to why the 7/7 London Bombings were not the work of Muslim terrorists, and that they were certainly not carried out in the manner claimed by the British government and security services. He also gave a very creditable alternative scenario as to "what really happened" on 7/7. He spent 157 days in prison awaiting trial for posting copies of his DVD to the Judge and Foreman of the jury of a trial at Kingston Crown Court, which concerned individuals accused of assisting the 2005 London bombings. They were subsequently found not guilty. Muad'Dib was also subsequently found not guilty. The stunning silence of the BBC and mainstream media regarding these trials says it all. This is his story. FOR MORE INFORMATION Muad'Dib's Trial: http://mtrial.org/ http://jforjustice.net/ His Films: "7/7 Ripple Effect" "The Nazi Banksters' Crimes Ripple Effect" "Elizabeth To Go" http://JforJustice.co.uk Use The Court Defence Yourself: Download the challenge to the "Crown's Jurisdiction and Sovereignty" http://jforjustice.net/challenge Britain's Biblical History: The Lia Fail is the Stone of Destiny and a good place to start... http://jahtruth.net/liafail.htm Essential Reading: "The Way home or face The Fire" http://thewayhomeorfacethefire.net 


Muad'Dib là nhà sản xuất các phim tư liệu: “7/7 Hiệu Ứng Lan Tỏa Gợn Sóng” cung cấp các bằng chứng chỉ rõ tại sao vụ đánh bom 7/7 ở Luân Đôn không phải do các phần tử khủng bố Hồi Giáo thực hiện, và nó không như những gì chính quyền Anh và các tổ chức mật vụ công bố. Ông cũng cung cấp một hướng nhìn logic khác về “những gì thật sự xảy ra” vào ngày 7 tháng 7 năm 2005. Ông đã bị cáo buộc sai trái và bị bỏ tù 157 ngày trong khi chờ phán xử chỉ vì đã gởi DVD đó cho Thẩm Phán và bồi thẩm đoàn tại tòa án Kingston Crown. Muad'Dib sau đó đã được chứng minh vô tội và được thả, cùng các nghi can trong vụ đánh bom. Sự im lặng của BBC và các phương tiện truyền thông đại chúng nói lên tất cả. DVD này sau đó đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và lan tỏa trên internet đúng như tên gọi của nó, hiệu ứng gợn sóng khi một viên đá (sự thật) rớt xuống nước (các dân). Muad'Dib còn là nhà sản xuất các phim tư liệu “Hiệu Ứng Gợn Sóng Tội Ác của bọn tài phiệt Nazi”, “Nữ Hoàng Elizabeth nên thoái vị”, Ông là Nhà Tư Vấn Luật Pháp và các phương pháp tự vệ trước hệ thống công quyền, tác giả của tuyên cáo & các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc thẩm quyền và chủ quyền của Nhóm Cai Trị, cùng các nghiên cứu vô giá về lịch sử các sắc dân. Ông hợp nhất Kinh Thánh và Thánh Kinh Koran, cùng các Ẩn Kinh đã bị tháo bỏ bởi các tổ chức tôn giáo (vì chúng chỉ rõ các giáo lý sai trái của họ) thống nhất các giảng dạy của Phật và các giảng dạy trong Kinh Thánh, Thánh Kinh Koran. 


Ông còn là Tác Giả của “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa