Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Trên Đường về lại Em-mau - On The Way to Emmaus AgainOn The Way to
Emmaus Again
(Scripture explained again
at the end of the 20th Century)
by JAH

Trên Đường về lại
 Em-mau
 
(Lý giảng lại Kinh Thánh
 Trước thềm Thế Kỷ 21) 
YAH
 
God states in Genesis 49:22-24 (king James A.V. of The Bible) that from Joseph will come The Shepherd - The Stone of Israel NOT from the Jews, as is clearly stated in Genesis chapter 49:-
 
Thiên Chúa nói rõ trong Sáng Thế 49:22-24 (phiên bản Kinh Thánh được Ủy Quyền vua Giacôbê/Gia-cơ) là từ Giu-se/Giô-sép, Vị Mục Tử/Đấng Chăn Chiên Tảng Đá/Đá của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên sẽ đến, KHÔNG phải từ người Do Thái, như  đã được nêu rõ trong Sáng thế ký chương 49: -

49:10 The sceptre shall not depart from Judah [to Joseph], nor a Law-giver from between his feet, UNTIL Shiloh comes [from Joseph-Ephraim verses 22-24]; and unto him [shall] the gathering of the people [be].
 
49:10 Vương trượng/Cây phủ việt sẽ không rời khỏi nhà Giu-đa [tới nhà Giu-se/Giô-sép], đấng lập Pháp cũng không (dịch ý), CHO ĐẾN KHI Si-lô (Chúa) đến [từ nhà/chi tộc Giu-se/Giô-sép --- Ép-ra-im các câu 22-24]; và mọi người [sẽ] được tụ họp lại với Chúa.

49:22 Joseph [is] a fruitful bough, [even] a fruitful bough by a well; [whose] branches run over the wall (colonization):
 
49:22 Giu-se/Giô-sép [là] một nhành cây sai quả, [như] một nhành cây sai quả mọc gần bên nguồn nước; các nhành nhánh [của ông] phủ bao khắp tường (tiên tri về sự thuộc địa hóa các nước của Đế Chế Anh):

49:23 The archers have sorely grieved him, and shot [at him], and hated him: (see my "4 Horsemen of the Apocalypse" Booklet)
 
49:23 Các cung thủ đã phản ứng lại ông, và đã tấn công [vào ông], và đã thù hận ông: (Xem “4 Kỵ Binh trong sách Apocalypse”)

49:24 But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty [God] of Jacob; (from there [is] The Shepherd, The [Corner] Stone of Israel:)(Daniel 2:34-35; 45)
 
49:24 Nhưng cung ông vẫn giữ được sức vững vàng, và các cánh tay của hai tay ông được làm mạnh, nhờ tay của Đấng toàn năng [Thiên Chúa] của Gia-cóp/Gia-cốp; (mà từ đó Vị Mục Tử/Đấng Chăn Chiên, tảng/hòn đá [Cột trụ] của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên đến:) (Đanien/Đa-ni-ên 2:34-35; 45)

The "Stone" has a twofold interpretation, meaning Jacob's Pillar-Stone (Lia Fail) which is the Throne of Israel but also meaning The King of Israel himself as well as the Throne.
 
"Tảng/hòn Đá hay Đá" đó hai hàm ý, nghĩa là Cột Trụ của Gia-cóp/Gia-cốp (Lia Fail) Ngai Vàng của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng có nghĩa là Vị Vua được Tiên Tri của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên (Chúa Tái Lâm). 

The King of Israel, the Good Shepherd, the Corner-stone, Shiloh, the Messiah, the Christ is referred to throughout Scripture as the "Stone of Israel" (Psalm 118 and Matthew 21:42-46).
 
Vị Vua đó của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên, Vị Mục Tử/Đấng Chăn Chiên tốt lành, Đá Tảng Góc Tường/Đá Đầu Cột Nhà, Si-lô, Đấng Cứu Thế, Chúa, được nói đến xuyên suốt trong Kinh Thánh như là “Tảng Đá của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên” (Thánh Vịnh/Thi Thiên 118 và Mátthêu/Ma-thi-ơ 21:42-46). 

In the Book of Daniel in the Bible, the Stone, that is cut out (shaped) without (human) hands, which smites the (image) statue as seen by the king of Babylon in his dream, knocks it down and grinds it into powder and it then blows away in the wind, that same "Stone" (Christ) then grows into a huge "Mountain" (code-word for Government) that fills the whole earth.
 
Trong Sách Đanien/Đa-ni-ên trong Kinh Thánh, Tảng Đá, chẳng phải bởi tay (người) đục ra, mà đập nát (hình ảnh) pho tượng vua Ba-by-lôn đã thấy trong giấc mộng, đánh sập nó và nghiền nát nó thành bụi và rồi gió cuốn bụi đó đi hết, cũng “Tảng Đá” (Chúa) đó, đã chuyển mình thành một “Ngọn Núi” hùng vĩ (mật mã, nghĩa là Chính Quyền) bao trùm cả trái đất.

Daniel 2:31 Thou, O king, (Nebuchadnezzar) sawest, and behold a great image. This great image, whose brightness [was] excellent, stood before thee; and the form thereof [was] terrible.
 
Đanien/Đa-ni-ên 2:31 Tâu bệ hạ, ngài (Na-bu-cô-đô-nô-xo/ Nê-bu-cát-nết-sa) đã thấy, một pho tượng lớn (hình ảnh trong mộng). Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; nó đứng trước mặt ngài, và hình dạng nó thật kinh khiếp.

2:32 This image's head [was] of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass,
 
2:32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay nó bằng bạc, bụng và hai bắp đùi nó bằng đồng,

2:33 His legs of iron, his feet part of iron and part of clay.
 
2:33 Hai bắp chân nó bằng sắt, hai bàn chân nó thì nửa sắt nửa sành (đất sét). 

2:34 Thou sawest till that a "Stone" was cut out without hands, which smote the image upon his feet [that were] of iron and clay, and brake them (the successive empires - Rev. 6:13-17) to pieces.
 
2:34 Bệ hạ nhìn nó cho đến khi một “Tảng Đá” chẳng phải bởi tay người đục ra, đến đập vào bàn chân sắt và đất sét của tượng, và làm chúng (các đế chế kế tiếp – Khải Huyền 6:13-17) vỡ tan thành từng mảnh.

2:35 Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshingfloors; and the wind carried them away, that no place was found for them: and the "Stone" that smote the image became a great "mountain", and filled the whole earth.
 
2:35 Sau đó thì cả sắt, sành, đồng, bạc và vàng, cùng vỡ tan thành mảnh vụn, và trở nên như rơm lúa trên các sân phơi lúa mùa hè; và gió đó cuốn chúng đi, không còn lại dấu vết gì của chúng: và “Tảng Đá” đã làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn “núi” lớn, và bao phủ khắp mặt đất.

The "Stone" is a Diamond - no other stone is indestructible and can grind metal to powder or reflect and give out Light of great beauty and intensity like Christ (the Light of the world).
 
“Tảng Đá” đó là (tảng) Kim Cương – chẳng đá nào có thể bền vững như vậy và có thể nghiền kim loại thành bột hoặc phản chiếu và phát ra Ánh Sáng tuyệt mỹ và mãnh liệt như Chúa (Ánh Sáng của thế giới). 

So there we have it. God says in verses 10 and 22-24 of Genesis chapter 49 that the Messiah will come from Joseph, not Judah/Jew-dah (the Jews).
 
Vậy giờ chúng ta đã biết. Thiên Chúa nói trong câu 10 và 22-24 của Sáng Thế Ký Chương 49 rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến từ nhà/chi tộc của Giu-se/Giô-sép, không phải từ Giu-đa (người Do Thái).

However, to be technically correct, it should say from Ephraim because Jacob-Israel gave his Birthright (the birthright of Israel) to Joseph's son Ephraim, not to Joseph; as recorded in Genesis 48:16:-
 
Tuy nhiên, để đúng chính xác, phải nói từ Ép-ra-im Gia-cóp/Gia-cốp -  Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên đã tặng quyền thừa kế của ông (quyền kế thừa Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên) cho con trai của Giu-se/Giô-sép là Ép-ra-im,  không phải cho Giu-se/Giô-sép; như đã được ghi chép trong Sáng thế ký 48:16:-

48:16 The Angel which redeemed me (Jacob-Israel) from all evil, bless the lads; and let my name [Israel] be named on them (let Ephraim and Manasseh [not Judah - the Jews] be called Israel), and the name of my fathers Abraham and Isaac (I-saac's sons); and let them grow into a multitude in the midst of the earth.
 
48:16 ( Xin) Sứ thần/thiên sứ đã giải thoát/cứu chuộc tôi (Gia-cóp/Gia-cốp Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên) khỏi mọi tai hoạ (ma quỷ), ban phước cho hai đứa trẻ này; và hãy để tên tôi [Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên] được đặt cho chúng (hãy để ​​Ép-ra-imMơ-na-se /Ma-na-se [không phải Giu-đa – người Do Thái] được gọi là Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên), và nối danh cha ông tôi Áp-ra-ham và I-xa-ác /Y-sác ( Y-sắc-xông/các con cháu của Y-sác); vầ hãy để chúng lớn mạnh thành các dân tộc và các khối thịnh vượng trên đất.

48:17 And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him: and he held up his father's hand, to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head.
 
48:17 Và khi Giu-se/Giô-sép thấy cha mình để tay hữu (phải) lên trên đầu Ép-ra-im, thì ông phản ứng (dịch ý): và ông liền nắm lấy tay cha mình, khéo nó khỏi đầu Ép-ra-im mà để lên đầu Mơ-na-se /Ma-na-se.

48:18 And Joseph said unto his father, Not so, my father: for this [is] the firstborn; put thy right hand upon his head.
 
48:18 Và rồi Giu-se/Giô-sép thưa rằng (với cha của ông), Chẳng phải vậy, cha: Đứa này mới là đầu lòng, để tay hữu cha lên trên đầu của nó mới phải chớ.

48:19 And his father refused, and said, I know [it], my son, I know [it]: he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother (Ephraim) shall be greater than he, and his seed shall become a multitude (Commonwealth) of nations.
 
48:19 Nhưng cha ông không chịu và nói rằng: Cha biết [điều đó], con, cha biết [điều đó]: nó cũng sẽ trở nên một dân tộc, và nó cũng sẽ lớn mạnh: song thể nào em nó (Ép-ra-im) cũng sẽ lớn mạnh hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước (Khối Thịnh Vượng).

48:20 And he blessed them that day, saying, In thee [Joseph] shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: and he set Ephraim before Manasseh.
 
48:20 Và ông chúc phước chúng trong ngày đó, nói là, từ con [Giu-se/Giô-sép] Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên sẽ được phước, rằng, Thiên Chúa biến con thành như Ép-ra-im và như Mơ-na-se /Ma-na-se: và ông đặt Ép-ra-im trước Mơ-na-se /Ma-na-se.

So why did God use the word Joseph instead of the word Ephraim?
 
Nhưng tại sao Thiên Chúa lại dùng từ Giu-se/Giô-sép thay vì từ Ép-ra-im?

It was to give a clue to the exact location that the body used by the Messiah/Christ/Mahdi would be born.
 
Bởi nó được dùng như một đầu mối để nói tới chính xác nơi mà thân xác được sử dụng bởi Đấng Cứu Thế/Chúa/ Đấng Dẫn Đường (được tiên tri trong thế giới hồi giáo) sẽ được sinh ra. 

The descendants of Joseph's son Ephraim are the English so we now know in which COUNTRY the human body to be used by the Spirit-Being known as the Christ would be born but that is not precise enough for God. He therefore gave the clue to the exact location by using the word Joseph.
 
Các con cháu của con trai Giu-se/Giô-sép Ép-ra-im là người Anh nên chúng ta bây giờ được biết từ ĐẤT NƯỚC đó thân xác người được sử dụng bởi Linh-Thần với danh xưng là Chúa sẽ được sinh ra nhưng điều đó thôi chưa đủ rõ ràng với Thiên Chúa. Ngài do vậy đã để thêm manh mối về địa điểm chính xác bằng cách dùng từ Giu-se/Giô-sép.

The descendants of Ephraim's brother, Manasseh, are the English's brother nation, the Anglo-Saxons (I-saac's sons) of America.
 
Các con cháu của anh Ép-ra-im (Mơ-na-se /Ma-na-se) là đất nước anh em của người Anh, Ăng-lô-Sắc-xông (con trai Y – sắc) Hoa Kỳ. 

How does the word Joseph tell us exactly where the new body from Joseph-Ephraim would be born?
 
Làm thế nào từ Giu-se/Giô-sép cho chúng ta biết được chính xác nơi thân xác mới từ Giu-se/Giô-sép - Ép-ra-im sẽ được sinh ra?

Joseph was famous for his [God given] dreams; his Coat of Many (12) "Colours" and his ability to interpret the [God given] dreams of others, which included the dreams of the Pharaoh (king) of Egypt. It was due to Joseph's interpretation of the Pharaoh's dreams that he saved the Egyptians from death and became Pharaoh's second in command. Pharaoh ruled the known world at that time, so Joseph became the second most powerful man on earth.
 
Giu-se/Giô-sép được biết nhiều bởi những giấc mơ [Thiên phú] của ông; chiếc áo Choàng  “nhiều Sắc” (12) của ông và khả năng diễn giải các điềm báo trong mộng [từ Thiên Chúa] của người khác, bao gồm các giấc mộng của Pharaông/ Pha-ra-ôn (vua) của Ai cập cổ. Bởi lời giải thích các giấc mộng Pharaông/ Pha-ra-ôn của mình mà Giu-se/Giô-sép đã cứu các người Ai Cập khỏi cái chết và trở thành nhân vật quyền lực thứ hai ở Ai cập chỉ sau Pharaông/ Pha-ra-ôn. Pharaông/ Pha-ra-ôn thời đó cai trị phần thế giới được biết tới, vì thế Giu-se/Giô-sép đã trở nên như người quyền lực thứ hai trên trái đất. 

But how does this help us to locate the birthplace of the new body that is being used by the Messiah/Christ/Mahdi today?
 
Nhưng làm sao điều này có thể giúp chúng ta xác định được nơi sinh của thân người mới, mà được nhập thể bởi Đấng Cứu Thế/Chúa/Đấng Dẫn Đường lúc này?

Joseph's own most famous dream; which was the reason why his brothers, who fathered the other eleven tribes of Israel, including his brother Judah, progenitor of the Jews, sold him into slavery in Egypt; was his dream about his brothers' sheaves of corn bowing down to his sheaf of corn in his Sheaf-Field (Genesis 37:3-8).
 
Giấc mộng được biết tới nhiều nhất của chính Giu-se/Giô-sép; lý do làm cho anh em ông, những người khai sinh ra 11 chi tộc còn lại của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên, bao gồm anh trai ông Giu-đa, ông tổ của người Do Thái, bán ông làm nô lệ ở Ai Cập; là giấc mộng của ông về các bó ngô/bắp (bó lúa - trong bản dịch đang lưu hành) của các anh ông sấp mình trước bó ngô/bắp của ông trên Cánh Đồng Ngô/ Sheaf-Field (ngoài đồng bó lúa – bản dịch) của ông (Sáng Thế Ký 37:3-8).

As a punishment, for having sold Joseph into slavery in Egypt, his brothers' children went into slavery in Egypt for 400 years, until set free in the Exodus with Moses. God says, through Paul's letter to the Galatians 6:7 "Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, THAT shall he also reap."
 
Quả báo của việc, bán Giu-se/Giô-sép làm nô lệ ở Ai Cập, là các con cháu của các anh ông phải chịu cảnh nô lệ ở Ai Cập trong 400 năm, cho tới khi được giải phóng trong Xuất Hành/Xuất Ê-díp-tô ký bởi -sê/Môi-se. Thiên Chúa nói, thông qua lá thư Phao-lô gởi cho những người miền Galát/Ga-la-ti 6:7 “Đừng để bị lừa hay tự lừa mình; Thiên Chúa không phải để nhạo báng: bởi những gì con gieo, ĐÓ là những thứ con cũng sẽ gặt.

But that is another extremely important story; lesson and Law.
 
Nhưng đó là một câu chuyện; bài học và Luật Lệ cực kỳ quan trọng khác.

Joseph was famous for his dream of the Sheaf-Field, so what does that tell us about where the body to be used by the Christ or Shiloh (which means "Resting-place" - see Matthew 11:28) as he is called in Genesis 49:10 was to be born?
 
Giu-se/Giô-sép nổi tiếng với giấc mộng về cánh đồng ngô/bắp - Sheaf-Field (cánh đồng lúa trong bản dịch Việt ngữ đang lưu hành), vậy điều đó có thể cung cấp manh mối gì cho chúng ta về nơi sinh của thân xác được nhập thể bởi Chúa hay Si-lô (có nghĩa là “Nơi Nghĩ Ngơi” – xem Mát thêu/Ma-thi-ơ 11:28) là tên Chúa được gọi trong Sáng Thế Ký 49:10 ? 

There is, today, a CITY in the land of Ephraim (England) that bears the name Sheaf-Field which has been, over the centuries, shortened to Sheffield.
 
Ngày nay, có một THÀNH PHỐ trên đất của ​​Ép-ra-im (nước Anh) được mang tên Sheaf-Field đó, nhưng qua nhiều thế kỷ, đã được rút ngắn thành Sheffield.  

The Scriptures do not leave things there. That would not be accurate enough for God. We are told, by Jesus himself, in what YEAR the birth of this new body would take place.
Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở chuyện đó. Như vậy không đủ chính xác đối với Thiên Chúa. Chúng ta được cho biết, bởi chính Chúa Giêsu, vào NĂM nào thân xác mới sẽ được sinh thành. 

The disciples asked Christ, the Being within the human body called Jesus, when he (Christ) would come again and what would be the sign?
 
Các môn đệ hỏi Chúa, Linh Thần trong thân xác người được gọi là Giêsu, khi nào thầy (Chúa) sẽ trở lại và dấu hiệu cho chuyện đó sẽ như thế nào? 

Christ replied that when they saw the Fig Tree (Matt. 21:19-21) put forth new shoots, and begin to grow again, they would know that "Summer" (the new age - Sabbath Millennium) was near (Matt. 24:32), after 6 millennia - (6,000 years) of Satan's mis-rule, known as "Winter".
 
Chúa đã đáp rằng khi họ thấy Cây Vả (Mát/Ma-thi 21:19-21) có nhành non, lá mới,và bắt đầu mọc lại, họ sẽ biết rằng “Mùa Hạ/Hè” (thời kỳ mới – Thiên Niên kỷ Sa-bát) đang đến gần (Mát/Ma-thi 24:32), sau 6 thiên niên kỷ - (6000 năm) cai trị sai lạc của Satan , được biết như “Mùa Đông”.

How does this tell us what YEAR the birth would take place?
 
Làm sao điều đó cho chúng ta biết vào NĂM nào Chúa sẽ tái lâm? 

The Fig Tree that was cursed and withered before the disciples eyes because it brought forth no fruit, unto God, was the Jews. The "Fig Tree" is the symbol of the Jews in Scripture. Jesus cursed the Fig Tree and it withered away, symbolizing what was going to happen to the Jews for rejecting their rightful King.
 
Cái Cây Vả mà bị rủa sả khô héo trước mắt các môn đệ bởi nó chỉ có lá thôi (không có quả), dưới góc nhìn của Thiên Chúa, là người Do Thái. Cây Vả đó là biểu tượng của người Do Thái trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu rủa sả Cây Vả đó và nó héo đi, tượng trưng cho những gì đã xảy ra với người Do Thái khi từ chối Đức Vua hợp lệ của họ.   

The Jews were kicked out of Palestine, had no homeland and were persecuted for 2000 years as God's punishment for rejecting, persecuting and murdering their Rightful King and rejecting the New Covenant referred to in Ezekiel 34, culminating in the Holocaust under Adolf Hitler (the Anti-Christ - 666 - who was blessed by the Pope and called "the envoy of God").
 
Người Do Thái đã bị trục xuất khỏi Pa-lét-tin/Pha-lê-tin, và không có đất nước và bị ngược đãi trong 2000 năm, hình phạt của Thiên Chúa cho họ vì dám chối bỏ, hành hạ, giết Vị Vua Hợp Pháp của mình và chối bỏ Giao Ước Mới (Tân Ước) được nói tới trong Êdêkien/Ê-xê-chi-ên 34, cực điểm là thảm cảnh Holocaust dưới thời Hít-le ( kẻ Chống Chúa666 được ban phước bởi Giáo Hoàng và được gọi là “Vị công sứ của Thiên Chúa”). 

The Fig Tree then began to awaken from its withered state and began to put forth new shoots in Palestine on 22/4/1948 when the Jewish State in Israel was set up and David Ben-Gurion announced in the Museum Hall in Tel-Aviv to the world, under the umbrella of the United Nations, that the Jews had established a Jewish State in the land of Israel on 14th May 1948. From that year the desolate, cursed land began, through irrigation, to flourish and put forth new shoots, with immigration of Jews from all over the world, the "Fig Tree" revived and put forth new shoots, but will never bear fruit (for God - Matthew 21:19).
 
Cây Vả đó bắt đầu sống lại từ lời rủa sả héo khô (xin dịch ý) và bắt đầu mọc các nhành lá mới ở Pa-lét-tin/Pha-lê-tin vào thời điểm 22/4/1948 khi Chính Quyền Do Thái ở Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên được thành lập và David Ben-Gurion tuyên bố với Thế Giới trong Hội Trường Bảo Tàng ở Tel-Aviv , dưới ô dù của Liên Hiệp Quốc, rằng người Do Thái đã thành lập một Nhà nước Do Thái ở vùng đất của Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên ngày 14 tháng 5 năm 1948. Từ năm đó vùng đất tiêu điều, bị nguyền rủa bắt đầu, thông qua sự tưới tiêu, phát triển và đâm chồi mới, với sự nhập cư của người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới, "Cây Vả" hồi sinh và có thêm chồi mới, nhưng nó sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái (cho Thiên Chúa – Mát thêu/ma-thi-ơ 21:19).

So now we have the COUNTRY of birth, the CITY of birth; the YEAR and EXACT DATE of the birth of the new body to be used by the Christ - 22/4/1948.
 
Vậy là chúng ta giờ đây đã biết từ ĐẤT NƯỚC nào, THÀNH PHỐ nào, NĂM nào và CHÍNH XÁC NGÀY THÁNG sinh của thân xác mới được Chúa tái lâm sử dụng – 22/4/1948

Jesus told us also that he would not for a generation (40 years according to the Holy Scriptures), claim his Rightful Throne - the Throne of David upon whom would be sitting a descendant of king David, as promised to David by God, testified to in the Bible in 2 Samuel 7:16 and 1 kings 2:4 and 9:5 and again in Jeremiah 33:17 "For thus saith the "I AM"; David shall never want a man (descendant) to sit upon the throne of the House of Israel." (until)
 
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng trong một thế hệ (40 năm theo Kinh Thánh) Chúa sẽ không đòi lại Ngai Vàng Hợp Pháp của mình – Ngai Vàng của Đa-vít mà các hậu duệ của ông sẽ ngồi, như Thiên Chúa đã hứa với Đa-vít, được chứng nhận trong Kinh Thánh trong sách Samuen 2/2 Sa-mu-ên 17:16 và Các Vua 1/1 Các Vua 2:4 và 9:5 và lập lại ở Giêmêria/Giê-rê-mi 33:17 “Vì THIÊN Chúa phán thế này, Đa-vít sẽ không bao giờ muốn một người nam (con cháu) ngự trên ngai báu Nhà Ít-ra-en/ Y-sơ-ra-ên.” (cho tới khi)

The word Brit-ish is Hebrew and means "the man or People of The Covenant" in other words "the True People Israel" and the "House of Israel".
 
Từ Brit-ish là tiếng Do Thái và có nghĩa “người hay Dân tộc thuộc Giao Ước”, nói cách khách (nghĩa là) “Dân tộc Ít-ra-en/ Y-sơ-ra-ên Thật” và là “Nhà Ít-ra-en/ Y-sơ-ra-ên”

Elizabeth the Second is a direct descendant of David as have been all of the British- Israel monarchs since David himself, backwards in time through all of the English kings, preceded by the Scottish kings, preceded by the Irish kings, preceded by king Zedekiah of Jerusalem and all the kings back to David himself. They have all been crowned sitting upon the Throne of David, which is the "Stone of Destiny" - Jacob's Pillar-Stone now wrongly called the "Stone of Scone", except for Elizabeth the Second because she became the monarch AFTER 1948, when Christ had already returned. God would not allow her or anyone except Christ himself; to be crowned upon that Stone; whilst His oldest Son, Prince (St.) Michael, The Rightful King, Christ is upon the Earth, incarnated inside a new human English body.
 
Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị là con cháu hậu duệ của Đa-vít cũng như tất cả các quốc vương nữ hoàng khác của Đế Chế Anh - Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên kể từ chính Đa-vít, ngược dòng thời gian trở lại tất cả các vị vua Anh, các vị vua Xcốt-len, các vị vua Ai-len, vua Xít-ki-gia-hu/Sê-đê-kia của Giê-ru-sa-lem và tất cả các vị vua trước nữa cho tới chính Đa-vít. Tất cả bọn họ khi đăng cơ đều ngồi trên Ngai Vàng của Đa-vít, là “tảng/hòn Đá Định Mệnh - cột trụ của Gia-cóp/Gia-cốp bây giờ được gọi sai lạc thành "Stone of Scone", ngoại trừ Elizabeth Đệ Nhị, bởi bà trở thành nữ hoàng SAU năm 1948, khi đó Chúa đã tái lâm. Thiên Chúa sẽ không cho phép hoặc bất cứ ai khác (ngoại trừ chính Chúa), được đăng cơ trên tảng đá đó, trong khi con Trai trưởng của Ngài, Hoàng Tử Mai-cồ/Mi-xen/Mi-ca-ên, Vị Vua Hợp Pháp, Chúa, đang ở trên Trái Đất, nhập thể vào một thân xác người mới (người Anh). 

Daniel 12:1 And at that time shall Michael [the Archangel] (Eno. 20:5; 36:1; 40:8; 58:1; 59:9; 57:1-2; 70:4; Rev.12:1; Sura 2:98) stand up, the Great Prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation [even] to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the Book [of Life] (Rev. 13:8; 17:8; 20:15; 21:27; Sura 83:20).
 
Đanien/Đa-ni-ên 12:1 Và thời điểm đó Mai-cồ/Mi-xen/Mi-ca-ên [Thiên Sứ Trưởng] (Enoch 20:5; 36:1; 40:8; 58:1; 59:9; 57:1-2; 70:4; Khải huyền.12:1; Koran Sura 2:98) sẽ đứng lên, Vị Hoàng Tử Lớn mà đứng ra che chở cho con cháu của các ngươi: và sẽ có một thời kỳ tai ương, chưa từng thấy, kể từ khi quốc gia đầu tiên được thành lập (trong lịch sử): và lúc đó con cháu các ngươi sẽ thoát nạn, những ai mà tên sẽ được tìm thấy trong Quyển Sách [của Sự Sống] (Khải huyền 13:8; 17:8; 20:15; 21:27; Koran Sura 83:20).

Matthew 24:21 For then shall be great tribulation (oppression), such as was not since the beginning of the world to this time . . . .
 
Mát thêu/Ma-thi-ơ 24:21 Bởi sau đó sẽ có cơn đại nạn khốn khổ (áp bức), đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra…

Daniel 10:21 But I will show thee that which is noted in the Scripture of Truth: and [there is] NONE that holdeth with me in these things, EXCEPT Michael your prince (Eno. 67:1; Rev. 5:3; 5; 9 & 12:7).
 
Đanien/Đa-ni-ên 10:21 Nhưng ta sẽ kể cho ngươi biết điều đã được ghi chép trong Kinh Thánh của Sự Thật: và CHẲNG ai ủng hộ ta chống lại những kẻ đó, NGOẠI TRỪ Mai-cồ/Mi-xen/Mi-ca-ên hoàng tử của ngươi.  (Enoch 67:1; Khải huyền 5:3; 5; 9 & 12:7).

To prevent anyone, other than Christ, from being crowned upon the Stone of Destiny, God got four Scottish Nationalists to remove the Stone from Westminster Abbey and take it back to Scotland, on 25th of December (Christ-mas Day - clue) in 1950.
 
Để ngăn chặn kẻ khác, ngoài Chúa, được đăng cơ ngồi trên Hòn Đá Định Mệnh, Thiên Chúa đã khiến bốn người Xcốt-len theo chủ nghĩa dân tộc gỡ bỏ Đá đó khỏi Tu Viện Westminster đưa nó trở lại Xcốt-len, vào ngày 25 tháng 12 (Ngày Giáng sinh manh mối. Chú thích ngoài lề: ở đây nói về manh mối ngày Giáng Sinh thật đã bị thay đổi. Như được ghi chép trong Lu-ca 2:8 khi Chúa Giêsu ra đời, trong vùng nhiều người chăn chiên sống ngoài đồng canh giữ đàn vật, với ngày giáng sinh giả hiện nay, người ta không thể sống ngoài đồng lúc đó vì lạnh) năm 1950.

On April the 11th in 1951 the Scottish Nationalists left a stone at Arbroath Abbey, to be given to England. When George the Sixth died and Elizabeth was crowned in June of 1953, she was crowned upon that stone, but it was not the real Stone.
 
Vào ngày 11 tháng 4 năm 1951, những người Xcốt-len đó đã để lại một hòn đá tại Tu Viện Arbroath, để được chuyển đến Anh. Khi Vua George VI chết và Elizabeth lên ngôi thay vào tháng Sáu năm 1953, đã được trao vương miện trên đá đó, không phải là Hòn Đá thực sự.

The original stone has a crack in it and it appears that whilst making a forgery, that also would have to have a crack in it in order to look genuine, the stone broke in two. During repair a copy of the "Scottish Declaration of Independence" was sandwiched in between.
 
Hòn Đá nguyên thủy có vết nứt trên nó và để thực hiện việc giả mạo, người ta cũng sẽ phải làm một vết nứt tương tự trên hòn đá giả, hòng làm cho nó nhìn giống thật. Hòn đá giả đã bị vỡ làm đôi, trong quá trình sửa chữa một bản copy "Tuyên bố Xcốt-len Độc lập" được kẹp ở giữa.

Years later it was reported in the press that, upon his death-bed, one of the Scottish Nationalists who had removed the Stone from Westminster Abbey, confessed to having taken the Stone and that they had sent Elizabeth a fake stone. People on their death-bed have no reason to lie and every reason to tell the Truth. When it is compared against photographs; it is definitely not the real Stone.
 
Nhiều năm sau đó, báo chí đã đưa tin rằng, trước khi chết, một trong những người Xcốt-len đã lấy Hòn Đá khỏi Tu Viện Westminster năm xưa, thú nhận mọi việc và rằng họ đã gửi cho Elizabeth một hòn đá giả. Những người sắp chết không có lý do nói dối và có mọi lý do để kể sự Thật. Khi được đối chiếu với các ảnh chụp trước, mọi người sẽ nhận ra nó chắc chắn không phải là Hòn Đá thực. 

Christ said not for a generation (40 years) would he claim his Rightful Throne, the British-Israel Throne of David.
 
Chúa đã nói trong một thế hệ (40 năm), Ngài sẽ không đòi lại Ngai Vàng hợp pháp của mình, Ngai Vàng Đa-Vít của Những người thuộc Giao Ước - Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên.

On 13/June/1988, 40 years from the Fig Tree putting forth its new shoots in 1948, Christ served a High Court Writ upon the British Parliament, at court in the City of Sheffield, where his new body had been born in 1948, as prophesied, demanding that he be acknowledged by Parliament as the Rightful British-Israel King.
 
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1988, 40 năm kể từ khi Cây Vả đâm nhành nhánh mới vào năm 1948, Chúa khiếu kiện lên Tòa án Tối Cao với Nghị viện Anh, tại tòa án ở thành phố Sheffield, nơi cơ thể mới mà Chúa nhập thể, được sinh ra vào năm 1948, như đã được tiên tri, yêu cầu được công nhận bởi Nghị viện rằng mình Vua Hợp Pháp của Đế Chế Anh - Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên.

Just as happened 2000 years before, when he was rejected by the "House of Judah", Christ was again rejected but this time by the other branch of Jacob-Israel's children - the "House of Israel".
 
Tương tự như những gì đã xảy ra 2000 năm trước, khi Chúa bị khước từ bởi “Chi tộc/Nhà Giu-đa”, Chúa lại một lần nữa bị khước từ, nhưng lần này bởi một tộc khác của con cháu Gia-cóp/Gia-cốp - Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên – là “Nhà Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên”.

This then condemned the "House of Israel"; who had by their rejection of Christ declared themselves to be Christ's enemies, like the "House of Judah"; to be punished by God and turned into Christ's footstool. That punishment involves defeat and slaughter of both "Houses" at Armageddon and their return to slavery again (Deut. 28:68) as they were in Egypt and later in Assyria and Babylon (soon) because they rejected The Covenant and God's Laws and Christ's Sovereignty

Việc này mang lại hình phạt (dịch ý) cho “Nhà Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên”; những kẻ bởi việc chối bỏ Chúa của họ tự tuyên bố chính họ những kẻ địch của Chúa, giống như "NGiu-đa", sẽ bị trừng trị bởi Thiên Chúa và bị biến thành bệ dưới chân Chúa. Hình phạt đó gồm việc cả hai “Nhà” bị đánh bại bị tàn sát trận chiến A-ma-ghê-đôn, bị bắt trở lại làm nô lệ một lần nữa (Đệ Nhị/Phục Truyền 28:68) như họ đã từng bị ở Ai Cập và At-xi-ri Ba-by-lôn (sắp tới) bởi họ đã chối bỏ Giao Ước các Luật lệ của Thiên Chúa Quyền Trị Vì của Chúa.

Christ said that THIS generation who were born in 1948 would see all things come to pass and the setting up of his "Kingdom without End", which would fill the whole earth.
 
Chúa đã nói rằng thế hệ NÀY, những ai sinh năm 1948 sẽ thấy mọi sự xảy đến và việc thiết lậpVương Quốc không có Kết Thúc” của Chúa, mà sẽ bao phủ khắp cả trái đất.  

Christ said, "A Prophet is NEVER accepted in his own land and by his own people and family."
 
Chúa đã nói, “Một Nhà Tiên Tri KHÔNG BAO GIỜ được chấp nhận trên chính đất ông và bởi chính dân ông và gia đình ông.” 

The Scriptures tell us where Christ would go, in the Book of God's Prophet Isaiah, in chapter 33:-
 
Kinh Thánh cho chúng ta biết nơi Chúa sẽ đi, trong Sách của Nhà Tiên Tri Isaia/Ê-sai, trong chương 33:-  

33:15 He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain by oppressions, that shaketh his hands from taking of bribes, that stoppeth his ears from hearing of bloodshed, and shutteth his eyes from seeing evil;
 
33:15 Ngài sống ngay thẳng, nói lời chánh trực; khinh món lợi dùng mưu sức chiếm đoạt, xua tay từ của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt khỏi điều xấu xa dối ghạt.

33:16 He shall dwell on high: his place of defence [shall be] the munitions (Fortress) of Rock: bread shall be given him; his waters [shall be] sure.
 
33:16 Ngài sẽ được cất lên ở non cao: nơi tự vệ của ngài [sẽ là] núi Đá (Đồn lũy)
: bánh (thức ăn) sẽ được cung cấp cho, nước uống [sẽ luôn] đầy đủ.

33:17 Thine eyes shall see the King in his beauty: they shall behold the land that is very far off (Israel).
 
33:17 Mắt các người sẽ được thấy Vua đó trong sự toàn mỹ ngài: các người sẽ thấy đất kia từ rất xa (Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên).

This same location is confirmed by Sura 52 of the True Koran:-
 
Cũng vị trí đó được xác nhận bởi Thiên Kinh Koran  Sura 52 (nguyên bản):-

1. By the Mount of Revelation [of Christ]- the Rock;  

Tại Ngọn Núi Mặc Khải (của Chúa) – tảng Đá;

2. By a Decree inscribed [in Prophecy]
 
Và bởi một Sắc Lệnh đã được ghi khắc [trong lời Tiên Tri]

3. In a Scroll opened-up [Isaiah 33:16-17; 42:11-12];
 
Trong Cuộn sách da thuộc được mở [Isaia/Ê-sai 33:16-17; 42:11-12];

4. By the much-frequented house;
5. By the Canopy Raised High [the Levanter-cloud];
6. And by the Ocean filled with Swell [the Atlantic];
7. Verily, the Doom from thy Lord will indeed come to pass;-
8. There is none can avert it;-
[sẽ dịch sau]

The Scriptures tell us that the rejected King will go to the Fortress of Rock (Gibraltar); where, in 1988, he offered his life to the sheep, hoping they would be able to see and recognise him; take him seriously and follow him to the Fortress of Rock, so that he could teach them True Justice and Freedom from oppression and from poverty under God's Laws and Economics; how to "Sing the New Song" (see my "Let the Inhabitants of The Rock sing The New Song" Booklet); overcome and SURVIVE:-
 
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Vị Vua không được đón nhận đó sẽ đến Đồn lũy Đá (Gibraltar); tại đó, vào năm 1988, Ngài đã quyên sinh đời mình cho đàn chiên, hy vọng họ sẽ có thể thấy nhận ra ngài, nghiêm túc học từ ngài theo ngài đến Đồn Lũy Đá, để ngài có thể dạy họ Công BằngTự Do Thật Sự, thoát khỏi sự áp bức khỏi đói nghèo, sống theo các Luật Lệ hệ thống Kinh tế của Thiên Chúa; học cách “ca Bài Ca Mới” (xem thêm "Hãy để các cư dân của Đồn Lũy Đá ca Bài Ca Mới"); vượt qua (thử thách được nói đến trong Đường Về) SINH TỒN: -

Isaiah 42:10 Sing unto the "I AM" the "New Song", [and] His praise from the "end of the earth", ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.
 
Isaia/Ê-sai 42:10 Hãy hát lên cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu “bài Ca Mới” đó, [và] sự tán dương Ngài từ “tận cùng của đất”, các ngươi những kẻ xuống tới biển, và tất thảy tại đó, các hải đảo, và các cư dân ở đó. (xin xem mật mã trong Kinh Thánh để hiểu nghĩa)

42:11 Let the "wilderness" and the cities thereof lift up [their voice], the villages [that] darkness doth inhabit: let the inhabitants of the Rock sing, let them shout from the top of the mountains.
 
42: 11 Để “sa mạc/đồng vắng” cùng thị thành, đồng thanh cất [tiếng ca họ],
bao thôn ấp (nơi) [mà] bóng tối sinh sống: hãy để cư dân miền Núi Đá (Đồn Lũy Đá) cất tiếng ca, để họ la to từ đỉnh của các núi.

42:12 Let them give glory unto the "I AM", and declare His praise in the islands.
 
42:12 Hãy để họ dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và bày tỏ sự tán dương Ngài trên các đảo.

The New Song is the "Song of Moses" and the "Song of The Lamb" harmonized and synthesized into one "New Song" (Rev. 15:3).
 
Bài Ca Mới là  "Bài Ca của Môi-se" và "Bài Ca của Chiên Con" hài hòa và hợp thành một "Bài Ca Mới" (Khải Huyền 15:3).

The Song of Moses and the Song of The Lamb are the Old and the New Covenants, respectively, making the "New Song" that no man can learn except the 144,000 that are redeemed, by the King personally, from the Earth (Rev. 14:3). "NO man (not ONE man) can come to the Father except by ME." (John 14:6).
 
Bài Ca của Môi-se và Bài Ca của Chiên Con, tương ứng, là các Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới, làm nên thành “Bài Ca Mới” đó mà không ai có thể học ngoại trừ 144.000 môn đệ được chuộc, bởi đích thân Đức Vua (Chúa), từ  Đất (Khải huyền 14:3). “KHÔNG ai (không MỘT kẻ nào) có thể đến với Cha [Thiên Chúa] ngoại trừ bởi TA.” (Gioan/Giăng 14:6)

The Scriptures confirm that Christ's new body will have a NEW name that he alone would know, until his TRUE followers numbering only 144,000 out of a total of 6,000,000,000 people would recognise his voice, accept his Sovereignty and follow him - "As the Times of Noah will it be, when the Son of Man is revealed" (Matt. 24:37-39)(Sura 52:1) and only a handful of people believed Noah, EVERYONE else DIED (note well Luke 19:27).
 
Kinh Thánh xác nhận rằng thân xác mới của Chúa sẽ một tên MỚI tự Chúa biết (ý nghĩa), cho đến khi các môn đệ THẬT của Chúa, tổng cộng 144.000  trên tổng số (hơn – tính tới thời điểm hiện nay)  6000000000 (6 tỉ) người, sẽ nhận ra tiếng của ngài, chấp nhận Quyền Lãnh Đạo Tối Cao của ngài và theo ngài - - "Mọi thứ sẽ diễn ra y như thời Nô-ê, khi Con của Loài Người lộ diện"(Mátt/Ma-thi 24:37-39) (Sura 52:1) chỉ một số rất ít người tin Nô-ê, TẤT CẢ NHỮNG KẺ khác đều CHẾT ((Nô-ê cảnh báo về cơn đại hồng thủy nhưng hầu hết không ai tin ông) (lưu ý Luca 19:27).

Revelation 19:12 His eyes [were] as a flame of fire, and on his head [were] many crowns (King of kings); and he had a NAME written, that NO man knew, but HE himself (ch. 2:17; 3:12).
 
Khải huyền 19:12 Mắt Ngài như thể ngọn lửa hồng, đầu Ngài đội nhiều vương miện/mão triều thiên (Vua của các vua), Ngài mang một DANH HIỆU (TÊN), mà ngoài NGÀI ra CHẲNG ai biết được (chương 2:17;3:12).

Revelation 2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone (Book of TRUTH*) a NEW name written, which no man knoweth saving he that receiveth [it] (metaphorically; "Written in Stone").
 
Khải huyền 2:17 Ai có tai, để anh ta nghe điều Thần Khí/Đức Thánh Linh nói với các hội thánh (lời Chúa nói, là các tổ chức tôn giáo mà con cần tránh xa): Ai mà vượt qua được (thách thức nói tới trong Sách Đường Về), Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho anh ta một viên đá trắng, và trên đá đó (Sách SỰ THẬT*) có khắc một tên MỚI, mà chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận []. (hình ảnh ẩn dụ: “Viết lên trên Đá”.

Revelation 3:12 Him that overcometh will I make a pillar in the Temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, [which is] New Jerusalem, which cometh down out of heaven (a spaceship - see my "Close Encounters of the Gibraltar Kind" Booklet) from my God: and [I will write upon him] my NEW name.
 
Khải huyền 3:12 Ai mà vượt qua được, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thánh Thiên Chúa của Ta, và kẻ ấy sẽ không ra khỏi đó nữa: và Ta sẽ ghi trên kẻ ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giê-ru-sa-lem Mới,đáp xuống từ trên trời (một vật thể bay đến từ ngoài trái đất – xem thêm “Tiếp Cận Vật Thể Bay từ Gibraltar”), đến từ Thiên Chúa của Ta: và Ta [cũng sẽ ghi trên kẻ ấy] tên MỚI của Ta.

John 10:2 But he that entereth in by the door (speaks the Truth) is The Shepherd of the sheep.
 
Gioan/Giăng 10:2 Nhưng người mà đi vào bằng cửa (nói sự Thật) là Vị Mục Tử/Đấng Chăn Chiên của đàn chiên. 

10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
 
10:3 Người canh cổng mở cửa cho người đó; và đàn chiên nghe tiếng người: và người gọi tên các con chiên của chính người bằng từng tên gọi một, và dẫn chúng ra. 

10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
 
10:4 Và khi đã cho đàn chiên của chính người ra hết, người đi trước và đàn chiên đi theo sau: vì chúng nhận biết tiếng của người.

10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
 
10:5 Và kẻ lạ thì chúng sẽ không theo, nhưng sẽ chạy khỏi kẻ ấy: vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.

10:6 This parable spoke Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spoke unto them.
 
10:6 Chúa Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó: nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ là điều gì.

10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
 
10:7 Chúa Jêsus bèn nói lại với họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi, Ta là cửa của đàn chiên đó.

10:8 ALL that ever came before me (priests and kings) are thieves and robbers: but the sheep did not hear them (but the goats did).
 
10:8 HẾT THẢY những kẻ đã từng đến trước ta (các linh mục/mục sư + đồng nghiệp và các vua chúa) đều là quân trộm cướp: nhưng đàn chiên không nghe chúng nó (nhưng lũ dê lại nghe theo).

10:9 I am the door: by ME if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
 
10:9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi TA mà vào, thì họ sẽ được an toàn; họ sẽ vào ra và tìm được đồng cỏ (sự chu cấp).

10:10 The thief cometh not, except to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have Life, and that they might have [it] more abundantly.
 
10:10 Kẻ trộm đến không gì ngoài việc cướp giết và phá hoại; còn Ta đến, hầu cho đàn chiên được sự Sống, và để chúng có [nó] nhiều thêm.

10:11 I am the Good Shepherd: the Good Shepherd giveth his life for the sheep.
 
10:11 Ta là Vị Mục Tử Tốt; Người Mục Tử Tốt quên mình vì đàn chiên.

10:12 But he that is an hireling, and not the Shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
 
10:12 Nhưng kẻ chăn thuê thì chẳng phải Người Chăn, và đàn chiên không phải thuộc về hắn, thấy muôn sói đến, kẻ đó bỏ đàn chiên chạy đi: và muôn sói bắt được đàn chiên và làm cho chúng tản lạc.

10:13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
 
10:13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, nên chạy đi, chẳng lo lắng chi đến đàn chiên.

10:14 I am the Good Shepherd, and know my [sheep], and am known by mine.
 
10:14 Ta là Vị Mục Tử Tốt, và biết đàn chiên của ta, và đàn chiên của ta biết ta.

10:15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
 
10:15 Cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy: và ta phó sự sống mình (thân xác người) vì đàn chiên.

10:16 And other sheep I have (the "Lost" sheep [10 tribes] of the "House of Israel"), which are not of this fold (the "House of Judah" [2 tribes]): them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, [and] ONE Shepherd (Ezekiel 37:22 and Genesis 48:10).
 
10:16 Và Ta còn có những (đàn) chiên khác (các đàn chiên “thất lạc” [10 chi tộc] của “Nhà Ít-ra-en/Y-sơ-ra-ên) mà chẳng thuộc về chuồng này (nói về “Nhà của Giu-đa” [2 chi tộc]): ta cũng phải dẫn chúng về nữa, và chúng sẽ nghe tiếng ta; và rồi sẽ lại thành một bầy, và MỘT Vị Mục Tử mà thôi (Êdêkien/Ê-xê-chi-ên 37:22 và Sáng Thế Ký 48:10). 

"And he had a new name written that no man knew but he himself" (Rev./Apoc. 19:12). "No man knoweth (his new name) saving he that receiveth [it - the white stone - Book] (Rev. 2:17)" (in which it is written). That white stone/Book is "The Way home or face The Fire" and only the 144,000 (Rev. 14:3) who hear and recognise his voice, accept his new name and identity and upon whom he writes his NEW name personally and whom he then teaches to overcome will survive, whilst the rest of mankind will be EXECUTED.

“Và người nhận một tên mớichẳng ai biết trừ chính người” (Khải huyền/ Apoc. 19:12). “Chẳng ai biết (tên mới của người) ngoại trừ người nhận [ – hòn đá trắng – là Sách] (Khải huyền 2:17)” (mà trong đó tên người được viết). Hòn đá trắng /Sách đó chính là “Đường Về hay đối mặt hồ Lửa” và chỉ 144.000 (Khải huyền 14:3) môn đệ mà nghe thấy và nhận ra tiếng của người, công nhận tên mới của người cùng gốc tích và được đích thân người viết tên MỚI của người cho họ và sau đó dạy họ cách vượt qua sẽ sống sót, trong khi phần còn lại của nhân loại sẽ bị XỬ CHẾT

Matthew 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth [his] sheep from the goats:
 
Mát thêu/Ma-thi-ơ 25:32 Và các dân khắp mọi nước sẽ được tập hợp trước Người, và Người sẽ tách họ ra, như người mục tử/chăn chiên tách biệt đàn chiên của anh ta với đàn dê.

25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats (those who "act the goat") on the left.
 
25:33 Và Người sẽ để đàn chiên đứng bên phải Người, còn đàn dê (những ai “hành xử như đàn dê”) thì ở bên trái.

25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world:
 
25:34 Bấy giờ, Vị Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên phải rằng: Đến đây, các con đã được Cha Ta ban phước, nhận lấy Vương Quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các con từ khi dựng nên trời đất:

25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
 
25:35 Vì xưa kia Ta đói, các con đã cho ăn; khi Ta khát, các con đã cho nước uống; lúc Ta làm khách lạ, các con đã cho nơi ở:

25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
 
25:36 Khi Ta không có gì mặc, các con đã cho áo quần; khi Ta đau yếu, các con đã thăm viếng; khi Ta bị tù tội, các con đến vì Ta.

25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed [thee]? or thirsty, and gave [thee] drink?
 
25:37 Bấy giờ những người công chính sẽ đáp lại, thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho [Người] ăn? hay khát mà cho [Người] nước?

25:38 When saw we thee a stranger, and took [thee] in? or naked, and clothed [thee]?
 
25:38 Lúc nào chúng con thấy Người là khách lạ, và cho [Người] nơi ở? Hay trần truồng, mà đưa [Người] cái mặc?

25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
 
25:39 Hay có bao giờ chúng con thấy Người đau yếu, hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?

25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done [it] unto one of the least of these my brethren, ye have done [it] unto me.
 
25:40 Và Đức Vua sẽ đáp lại với họ rằng, Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, là như các con đã làm cho chính Ta vậy.

25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into Everlasting Fire, prepared for the devil and his angels (YOU that are not DOING God's Will - John 8:44):
 
25:41 Kế đó, Người sẽ phán cùng những ai ở bên trái rằng, Hãy lui ra khỏi Ta, những kẻ bị rủa, vào Lửa Đời Đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những sứ thần của nó. (Các Ngươi những ai không LÀM theo Thiên Ý của Thiên Chúa – Gioan/Giăng 8:44):

25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
 
25:42 Bởi lúc Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; lúc Ta khát, các ngươi đã không cho nước:

25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
 
25:43 Khi Ta làm khách lạ, các ngươi chẳng thèm tiếp chi; Ta trần truồng, các ngươi không cho cái mặc; ta đau ốm và bị tù tội, các ngươi nào có quan tâm.

25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
 
25:44 Bấy giờ những kẻ ấy cũng sẽ nói với Người, như vầy, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Người làm kẻ đói, khát, hay làm khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay bị tù tội, mà không chăm sóc Người đâu?

25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did [it] not to one of the least of these, ye did [it] not to me.
 
25:45 Người sẽ đáp lại họ, nói rằng, Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không quan tâm đến những ai thấp cổ bé họng nhất, là như  chính các ngươi đã không làm gì cho Ta.

25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into Life Eternal.
 
25:46 những kẻ đó sẽ phải chịu cực hình muôn kiếp: nhưng những ai công chính sẽ được hưởng Sự Sống Đời Đời.

Zechariah 12 v 10

"And they (Jerusalem) shall look upon ME whom they pierced (whilst inside of the son of Mary body) and they (the Jews) shall MOURN for HIM (Jesus) as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for HIS [own] firstborn."
 
Dacaria/Xa-cha-ri 12 câu 10

“Và chúng (Giê-ru-sa-lem) sẽ ngước mặt nhìn lên TA, Người chúng đã đóng đinh (khi còn ở trong thân xác con của Maria), và chúng (những người Do Thái) sẽ KHÓC THAN cho NGƯỜI ĐÓ (Jesus), như người ta khóc than con trai duy nhất của họ, và chúng sẽ đau đớn tột cùng, như người ta thương tiếc cho chính đứa con đầu lòng CỦA HỌ.”

12:11 In that Day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadadrimmon in the Valley of Megiddon (as they too are EXECUTED).
 
12:11 Vào Ngày ấy, sẽ một sự tang tóc lớn khắp Giê-ru-sa-lem, như tang tóc của Ha-đát-Rim-môn ở trong Thung Lũng Mê-ghi-đô (khi chúng cũng bị XỬ CHẾT).The Valley of Megiddon is below the mountains of Megiddo - Har-Megiddo or in English - Armageddon - ARMAGEDDON.
 
Thung Lũng Mê-ghi-đô ở dưới các ngọn núi Mê-ghi-đô, tiếng Hê-brơ: Har-Megiddo, tiếng Anh gọi là A-MA-GHÊ-ĐÔN

TWO 2 comings NOT one. ME and HIM. The Lord God says so.
 
CẢ HAI sẽ đến, KHÔNG phải chỉ một. TANGÀI (THIÊN CHÚA). Ngài nói như vậy. 

Same SPIRIT (God is SPIRIT not human and so is His Son) TWO bodies (HIM and ME) - JAH - Copyright © 1997.
 
Cũng một LINH THẦN (Thiên Chúa là THẦN không phải người phàm và con Ngài cũng vậy) HAI thân xác người (NGÀI và TA) – YAH © 1997. 

I could easily go into much more detail, if necessary, but perhaps you have already arrived at Emmaus, by taking this short-cut, and have found your Rabboni and King? NO-ONE else but the King could possibly break the Seals, understand and fulfill the Prophecies, because Father told Daniel exactly that in Daniel 10:21, which I have already quoted, previously, and I also said so myself, in chapter 5, of my Revelation to John. JAH
 
Ta có thể đi vào chi tiết kỹ hơn, nếu nó cần thiết, nhưng có lẽ các con đã đến Em-mau , bằng con đường ngắn này, và đã tìm được Thầy và (cũng là) Vua của các con? KHÔNG AI khác ngoài Vị Vua (được tiên tri đó) có thể mở được các Ấn, hiểu được và hoàn thành các Lời Tiên Tri, bởi vì Đức Cha (Thiên Chúa) đã nói như vậy với Đanien/Đa-ni-ên trong Đanien/Đa-ni-ên 10:21, mà Ta đã trích dẫn, trước đó, và chính Ta cũng đã nói như vậy, trong chương 5 Khải Huyền với Gioan/Giăng. YAH

Source: http://jahtruth.net/emmau2.htm

The Way home or face the Fire
Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.